Tartalomjegyzék 2003/3.számFaragó Ambrus: A jog rétegelmélete

Győrfi Tamás: Az állam semlegességének elve az alkotmányjogban

Jakab András: A szocializmus jogdogmatikai hagyatéka

Nagy Zsolt: A magyar jogi oktatás történeti vázlata

Pokol Béla: Luhmann rendszerelmélete és a Polányi Károllyal korrigált marxi elmélet

Simon Zoltán: Érdekérvényesítés a bírói hatalmi ágban: az amicus curiae levelek

Tóth J. Zoltán: A Biblia és a halálbüntetés


Jogági tanulmányok

Dobos József: A büntetőeljárás történeti fejlődésének vázlata az 1896-os első kódexig

Julesz, Máté: Interdisciplinary fields of environmental law and new branches of civil law

Papp Tekla:A koncesszió – nemzetközi kitekintés

Szentkuti Dániel- Szűts Márton: Az Internet és a büntetőjogi felelősség egyes kérdései

Téglásy Péter: Az állatforgalommal kapcsolatos szerződések és a kellékszavatosság összefüggései


Konferenciák

Tilmann ALTWICKER – András JAKAB: Tagungsbericht

Pokol Béla: Feljegyzések a XXI. Jogfilozófiai Világkongresszusról


Vissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez