Tartalomjegyzék 2003/4.számBÉZI LÁSZLÓ/VÁGÓ PÉTER: A környezetvédelmi érdekérvényesítés gyakorlatának néhány aspektusa hazánkban és az Indonéz Köztársaságban

BÓDIG MÁTYÁS: Joseph Raz és a módszertani pozitivizmus

DUX LÁSZLÓ: A gazdasági és szociális jogok bírói érvényesítése – a dél- afrikai Alkotmánybíróság Dél-Afrika v. Grootboom ügyben hozott ítélete

EL BEHEIR, NADJA: Jog és erkölcs egy korai római törvény tükrében

JULESZ, MÁTÉ:La responsabilité civile pour les faits d'animaux en Europe aujourd'hui et hier

LŐRINCZ JÓZSEF: Büntetőpolitika és büntetés-végrehajtás 1970 és 2002 között

MÉSZÁROS ÁDÁM: A rasszizmus elleni büntetőjogi fellépés lehetőségei, különös tekintettel az Interneten történő elkövetés problematikájára

NAGY ZSOLT: Hallgatói létszámadatok a jogászképzésben

NÓTÁRI TAMÁS: Aeneas Sylvius Piccolomini és a defensio imperii Christiani gondolata

PAKSY, MÁTÉ: Quelques reflexions theoriques sur la jurisprudence recente relative a l’article 4 de Code Civil Francais

PAPP TEKLA:A koncesszió jogi kapcsolatrendszere

TÓTH J.ZOLTÁN: A magyarországi egyetemi-főiskolai oktatás anomáliái

WEISS, MORITZ: A szűkebb értelemben vett hackelés problematikája. Büntetendő vagy nem büntetendő behatolás egy idegen computer-rendszerbe?

ZÁMBÓ GÉZA: A gyámhatóságok, árvaszékek szervezete, eljárása a kiegyezés után


Vita

DEÁK DÁNIEL: Rendszerelmélet és konfliktusszemlélet (Hozzászólás Pokol Béla „Luhmann rendszerelmélete és a Polányi Károllyal korrigált marxi elmélet” c. tanulmányához)

POKOL BÉLA: Piacosítás és új uralmi rend


Konferencia: A szocializmus marxizmusának jogelmélete Magyarországon

ELŐSZÓ

CSERNE PÉTER: Gazdaság és jog viszonya a marxista jogelméletben és a jog gazdasági elemzésében: Néhány kritikai szempont

FLECK ZOLTÁN: Szocialista jogelmélet és szociológia

HOLLÁN MIKLÓS: Megkésett búcsú a társadalomra veszélyességtől

JAKAB ANDRÁS: A szocializmus jogdogmatikai hagyatéka

RÉVÉSZ BÉLA: A szocialista állam és professzora: Széljegyzetek Antalffy György portréjához

SZABADFALVI JÓZSEF: Viszony az elődökhöz: a marxista jogelmélet reflexiói a két világháború közötti magyar jogbölcseleti gondolkodásról

SZABÓ MIKLÓS: Defensor dogmatis: Szabó Imre jogontologizáló kísérlete

SZIGETI PÉTER: A marxista jogelmélet funkcionalitása Magyarországon(1963–1988 között)

H. SZILÁGYI ISTVÁN: A marxista társadalomtudományi fogalmak használhatatlansága

SZILÁGYI PÉTER: Szabó Imre szocialista normativizmusa:

VARGA CSABA: A szocializmus marxizmusának jogelmélete: hazai körkép nemzetközi Kitekintésben


Könyvismertetés

NÓTÁRI TAMÁS: Könyvismertetés: Hamza, Gábor: Die Entwicklung des Privatrechts


Vissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez