Tartalomjegyzék 2005/4.számBALÁZS ZOLTÁN: Emberi méltóság

GELLÉN KLÁRA: A fedezetelvonó és a fedezetelvonás céljából kötött színlelt szerződés elhatárolása

JUHÁSZ ZOLTÁN: Közjogi elemek a polgári jogi szerződésekben: a villamos-energia közüzemi szerződés szerződésszegési szabályainak példája

KIRÁLY ANDREA: Az EU döntéshozatalában képviselendő magyar nemzeti pozíció kialakításának elmélete

LÖFFLER TIBOR: Autoritás és legitimitás II.

MÉSZÁROS ÁDÁM: A személyes tulajdonságok tana a magyar büntetőjogban

NAGY TAMÁS: Jog és irodalom az antebellum korszak Amerikájában I.

NÓTÁRI TAMÁS: Jog és bírói hatalom Hésiodosnál

SIKLÓSI IVÁN: A nemlétező szerződés jogdogmatikai kategóriája és esetkörei a római jogban

SZMODIS JENŐ: Az érdek és a jog néhány összefüggéséről

TARR ÁGNES: A homoszexualitás jogelméleti megközelítésének egyes aspektusai, különös tekintettel a Devlin-Hart vitára

VERES ORSOLYA: Bevezetés az összehasonlító jogba

ZÁMBÓ GÉZA: A gyámság Bulgária, Lengyelország, Oroszország, és Románia jogi szabályozásának tükrében

ZÉTÉNYI ANDRÁS: Michel Foucault állambölcselete


Könyvismertetés

BANGÓ, JENŐ: Ernst R. Sandvoss: Vom homo sapiens zum homo spaciens. Eine Sinnperspektive der Menschheitsentwicklung

GAGYI ÁGNES: Az elfedettség az államban, és az állam a globalizációban

GALÁNTAI ERZSÉBET: Források a VIII–IX. századi Bajorországból

HEGEDŰS FANNY: Jogdogmatika és jogpolitika a bírói gyakorlat hatása alatt
Vissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez