Jogelméleti Szemle 2013/2. szám2013/2. teljes szám egyben, pdf formátumbanTARTALOMTanulmányok

Aczél-Partos Adrienn: A magyar parlamenti jog Polner Ödön munkáiban

Auer Ádám – Papp Tekla: Rövid áttekintés a software fogalmáról a magyar szerzői jogban

Bérces Viktor: A magyar sport intézménytörténeti fejlődése és igazgatása napjainkig

Háger Tamás: A megalapozatlanság kiküszöböléséhez vezető folyamat a másodfokú büntetőperben

Halász Vendel – Kecskés András: Ajánlati struktúra a kezdeti nyilvános részvénykibocsátásoknál

Horváth Eszter: Összbüntetés az új Büntető Törvénykönyvben

Jávorszki Tamás: Az időbeli hatály értelmezése az új Btk. Általános Részének egyes rendelkezései kapcsán

Kevevári István: Jacques Derrida és a jogfilozófia

Kondorosi András: Az időbeli hatály és az új Btk. egyes gazdasági delictumai

Kőhalmi László: A hamis vád tényállása a szabályozási változások sodrásában

Mike Gyula: Társadalmi felzárkózás = szegregáció?

Nótári, Tamás: Regulation of Violation of Copyright in the first two Hungarian Copyright Acts

Orbán Endre: Szökőkút vagy piszoár, avagy hogyan azonosítja a műalkotásokat Danto valamint az Szjt. 1.§

Pesti Brigitta: A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról, alkalmazásának gyakorlati problémáiról

Szabó Judit: A kontradiktórius eljárás kialakulása: történelmi és eszmei gyökerek

Szmodis Jenő: Az Alkotmány magja és annak védelme

Tóth Andrea Noémi: A távoltartás anomáliáinak polgári jogi vetületei

Tóth J. Zoltán: Az önkényuralmi jelképek használata mint a véleménynyilvánítási szabadság korlátja? (A 4/2013. AB határozat előzményei, indokai és következményei, valamint az új Btk.-szabályozás pozitívumai és fogyatékosságai)

Ződi Zsolt: Gépek a jogban. Jogelméleti gondolatok a számítógépek jogalkalmazásárólRecenziók

Bodó László: A jogfilozófia alapvető kérdései és elemei

Dér Terézia: Marcus Tullius Cicero – válogatott perbeszédek

Fekete Sára: Megjelent Földi András és Hamza Gábor „A római jog története és institúciói” c. művének 17. átdolgozott és bővített kiadásaArchívum

Hamza Gábor: Beck Salamon (1885–1974)

Hamza Gábor: Észrevételek Brósz Róbert–Móra Mihály–Pólay Elemér: A római magánjog elemei I-II. (Budapest, 1967-1968) című jegyzetéről
Vissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez