Jogelméleti Szemle 2014/2. szám2014/2. teljes szám egyben, pdf formátumbanTARTALOMTanulmányok

Balogh István: Az igazságossági elvek megalapozásának és érvényesítésének két koncepciója. (A politikai társadalomelmélet nézőpontjából)

Barta Ágnes: A biztosító helytállási kötelezettsége a közvetlenül az ajánlattételt követően bekövetkező biztosítási esemény esetén

Birkás Norbert: Szerbia Köztársaság hatalmi rendszere, különös tekintettel a parlamentre és a képviselők jogállására

Cservák Csaba: A jogdogmatika és alkotmányos alapjogok közötti réteg képződése

Ernyes Mihály: Védői gyakorlat a polgári kor hajnalán

Farkas Ádám: Gondolatok az állam fegyveres védelméről

Farkas Henrietta Regina: A szoftverek kereskedelmének szerzői jogi problémái az európai unióban

Háger Tamás: Elmélet, dogmatika, empíria (A büntetőeljárási tényállás megalapozottságával kapcsolatos eljárásjogi kérdések vizsgálata társadalomtudományi kutatási módszerek segítségével)

Hamza, Gábor: Staatsrechtliche (verfassungsrechtliche) und völkerrechtliche Aspekte der Autonomie und der Unabhängigkeit des Kosovo

Hományi András Ferenc: Budapest Főváros XVIII. kerület 2014. évi Önkormányzati választásának lehetséges kimenetele a kerület választástörténetének tükrében

Kevevári István: Szempontok a derridai dekonstrukció amerikai jogelméleti recepciójának vizsgálatához

Kis Tamás: A római jog jelentősége történelemfilozófiai aspektusból

Málik József Zoltán: A kockázat jogi kezelése és buktatói

Miavec Enikő: A megoldástitok/védett ismeret jogosultja

Müller György: Kormányzati viszonyok a második félidőben (2012-2014)

Pataki János István: A bírósági végrehajtás – behajtás ellentétpárról

Pokol Béla: Generális bíráskodás versus specializált bírósági rendszer – Az alkotmánybíráskodás egy dilemmájáról

Siket Zsuzsanna: Szókratész perének elemzése Horváth Barna „A géniusz pere Szókratész – Johanna” című művének tükrében

Sulyok Márton Péter: Műszaki információk a gépjármű-ágazat uniós versenyjogában: a szabályozás történeteRecenziók

Baksa Eszter: A differenciált integráció értelmezési lehetőségei, gyakorlati megvalósulásai

Bónis Péter: Komáromi László: A bizánci hatás kérdése a középkori magyar jogban és a magyarországi egyházjogban című könyvéről

Hegedős Soma: Ember és tulajdon - Ismertető Lenkovics Barnabás könyvéhez

Kőhidi Ákos: Nótári, Tamás: Development of Hungarian Copyright Law

Molnár András: Tóth J. Zoltán: Halálbüntetés pró és kontra

Sándor Pál László: Nótári Tamás: Jogi regulák és szentenciák latinul és magyarul

Sápi Edit: Juhász Ágnes: A közbeszerzésről másképpen - közjog és magánjog határán

Téglási András: Sándor István: A bizalmi vagyonkezelés és a trust című könyvérőlVita

Sándor Pál László: Vészhelyzet a jogi kari (latin)oktatásban
Vissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez