Faragó Ambrus

 

 

 

 

A jog rétegelmélete

 

(Recenzió Pokol Béla „A jog elmélete” című könyvéről)

 

 

 

 

 

Pokol Béla e könyvében (Rejtjel Kiadó, Budapest, 2001) a jogelméletének egy már évek óta formálódó szintézisét adja. A könyv tulajdonképpen egységes egésszé szerkesztett tanulmánygyűjtemény, minthogy fejezetei, alfejezetei – olykor több alkalommal is – folyóiratokban és kötetekben publikálásra kerültek. A munka egy, csak a jog belső összefüggéseit feltáró elméletet igyekszik kidolgozni. Pokol a jogszociológiai kiindulású jogelméletét egy átfogó társadalomelméletbe ágyazza; ez a társadalomelméleti alap pedig Niklas Luhmann rendszerelméleti társadalom-felfogása.

            A rendszerelmélet keretében a jogot, mint jogrendszert fogja fel, mely – hasonlóan például a gazdasághoz, a tudományhoz – a társadalom egyik alrendszere. A társadalom alrendszerei egymástól funkcionálisan elkülönültek (a valóságot egy sajátos bináris kód alapján dolgozzák fel), professzionalizálódtak (egy adott funkcióra specializálódtak) és belső értelmi összefüggésekkel rendelkeznek (a társadalmi intézmények ember által alkotottak, azaz értelmi felépítettséggel bírnak).

            A modern társadalmakban a jog értelmi rendszerének szerkezete négy rétegből áll: a jog szövegrétege, a jogdogmatikai és a bírói esetjogi réteg többnyire ellentmondás-mentes rendszere, valamint az 1950-es évektől – döntően az alkotmánybíróságok működésének következményeképpen – az e rétegeket felülről befolyásoló és jóval képlékenyebb, kevésbé egyértelmű alapjogi réteg. A jognak így egy pozitivista felfogása tárul elénk. Azonban már az előző a megfogalmazásból kivehető, hogy Pokolnál a jog rétegelmélete nem pusztán leíró, de egyben előíró elmélet is: a jogszabályok szövege, a jogtudomány-jogdogmatika és a bírói jog – a jogfejlődés során kialakult – egymáshoz való viszonyának stabilitását kívánja megőrizni.

            Egy modern jogrendszer azonban nem írható úgy le, mint amely tisztán a jogos-jogtalan bináris kód szerint működik, hanem csupán egy olyan alrendszerként, melyben más alrendszerek és azok értékszempontjai is szerepet játszanak. Bár a jog viszonylagos zártsága ma már igen kevéssé engedi például az igazságosság figyelembe vételét a jogalkalmazás során, ezen értékek inkább a jog alkotásának folyamatában – a politika világán keresztül – lépnek be a jogba. Természetesen a modern államokban ezen túl is megjelenik az igazságosság, így az esküdt- és a választottbíráskodásban, illetve az absztrakt elveket kibontó alkotmánybíráskodásban. A II. világháborút követően kialakult szociális és jóléti államok pedig szintén magukkal hozták a tartalmi igazságosság erőteljesebb befolyását.

            Pokol hangsúlyozza, hogy a jog szövegrétege és másik három rétege között feszültség van: a politikai szférában végbemenő jogalkotás „termékei”, a jogszabályok a jogalkalmazás folyamatában a jog sajátos szűrőjén mennek keresztül, ami a jogalkotó számára egy idegen világot jelent, és aminek alakulására így már befolyása sincsen (hermeneutikai puffer). A jelenség különböző mértékben jelentkezik az egyes jogrendszerekben. A német jogban különösen nagymértékben érvényesül, minthogy az egyetemi jogászság, a jogtudomány és az általa kidolgozott jogdogmatika több évszázada kiemelt helyet kap a jogalkalmazásban (még ha ez a domináns pozíció a XX. század fordulóján oldódott is). A francia jogban a joggyakorlat és a jogértelmezés főszereplőjévé a bírói kar vált, s a jogtudomány háttérbe szorult. Ezt a sajátos bírói titkosság is segítette, hiszen így a kívülálló jogtudós számára pusztán a jogszabály szövege, illetve egy rendkívül rövidre fogott bírósági ítélet ismert. Ez erősítette azt a törvénypozitivista képet, mely szerint a bíró, mint egy „szubszumáló automata” hozza meg az ítéletét. A titkosság leple alatt azonban a bírák és az ügyészek belső kommunikációjában megjelenik a jogtudományi munkákra való hivatkozás is. Az angol common lawban a hermeneutikai puffer alig érvényesül. Ez részben a törvényi jog csekély szerepének és annak köszönhető, hogy a tudatos törvényalkotási eljárás eredményeként létrejövő jogszabályok alkalmazása szószerinti értelmezéssel párosul. A jognak a gyakorlati élethez való ilyen fokú kötöttsége pedig a rendszerező jogtudomány kialakulását is hátráltatta. A kontinentális és az angol jog között helyezkedik el az amerikai jog, ahol az esetjogi joggyakorlat mellett a központi jogalkotás, az alapjogok mérlegelése és a jogtudomány is megjelenik, és befolyásolja a joggyakorlatot.

            A jog, mint professzionális intézményrendszer a társadalom más alrendszereitől eltérő alapvető sajátossága, hogy a csak rá jellemző jogos-jogtalan bináris kód alapján működő rendszer ellentmondás-mentes legyen. Ezt az ellentmondás-mentességet a jogtudomány rendszerező-dogmatikai tevékenysége teremti meg, még ha a jog pozitiválódása magával hozta azt az igényt, hogy már maga a jogszabály szövege legyen ellentmondásoktól mentes. A jogrendszer egységességére azonban zavaró tényezőként hathatnak a politika felől érkező, nem jogi fogalmak, intézmények, valamint az elmúlt évtizedekben az alkotmányos alapjogok morális töltetű elvei. Ezek a jogon túli hatások ugyanakkor, amennyiben nem túl radikálisak, fokozatosan beépülnek a jog egységes rendszerébe.

            A jog egységes szerkezetét (azon belül is a jogdogmatikát) az is befolyásolja, hogy egy államban milyen a jogászi tevékenység jellege és szerepe. Míg például Németországban az alaposan kimunkált jogdogmatikát (is) alkalmazó bírói kar teremti meg elsősorban a jog értelmi egységét, addig az Egyesült Államokban ezt a szabadpiaci elven működő, független ügyvédség teszi.

            Pokol felveti a hermeneutika – már Gadamer által is fontosnak tartott – jogi relevanciáját, mely szerint a jogi szövegek értelme nem magától értetődő, hanem azokhoz is valamilyen háttértudással, „előítélettel” közelítünk. Ezzel szemben inkább ahhoz a luhmanni gondolathoz nyúl, mely szerint a jogrendszerbe az azon kívülről jövő információkat a jogdogmatika „mint a jogi rendszer input oldalára települt szűrőmechanizmus” (70. oldal) alakítja át, és építi be (így teremtve meg az értelmi egységet).

            A szerző a jog értelmi egységét biztosító jogdogmatika tárgyalását követően annak társadalmi vetületét, a jogi oktatást teszi vizsgálatának tárgyává. A jogi oktatás alapvető funkciója a jog sajátos fogalmainak közvetítése: átadni azt a jogászi gondolkodásmódot, mellyel a jog szemléli a társadalmat, és mellyel – a jogos-jogtalan bináris kód alapján – feldolgozza a valóságot. Bemutat néhány a jogi képzés előtt álló olyan dilemmát, melyeknél az a kérdés vár eldöntésre, hogy milyen jellegű ismeretekre helyeződjön nagyobb hangsúly: a jogdogmatikára vagy a gyakorlati életre, illetve a bíró- vagy az ügyvédképzésre, avagy a jogdogmatikai tudást vagy a jogi jelenségek hátterét is felmutató társadalomtudományokat részesítse-e előnyben.

            A jogi oktatással kapcsolatban Pokol néhány mondatban felvillantja azt a problémát is, mely hosszú-hosszú évtizedekre visszanyúlóan terheli a magyar jogi oktatást. Az egyetemeken ugyanis mintha a hatályos jogszabályok – lehetőleg szószerinti – megtanulására, illetve a vizsgák sikeres letétele elé állítandó kihívásokra specializálódtak volna. Ebben a közegben, bár a legalapvetőbb fogalmak és összefüggések a klasszikus jogágakban átadásra kerülnek, ám a jogi normák mélyebb magyarázata elsikkad, ily módon kellő megalapozás hiányában a jogászok védtelenné válnak a jelentős jogszabály-változásokkal szemben. A jogi oktatás e jellegének azonban nemhogy csökkenésére, de inkább erősödésére vagy legalábbis állandóságára lehet számítani.

 

            A jog rétegelméletének általános kérdései után Pokol az egyes konkrét jogréteket járja körül részletesen. Elsőként az alkotmányos alapjogok rétegét veszi szemügyre. Az alkotmányos alapjogoknak a jogrendszerben ( és a politikai életben ) az elmúlt évtizedek alatt – különösen a magyarországi rendszerváltást követő években – betöltött szerepe jelenti a szerző számára a legalapvetőbb problémát. Ez jól kivehető abból, hogy a szerző a könyv e kérdést érintő részeinél lép ki leginkább a száraz, leíró tudósi szerepből, és él értékelő megjegyzésekkel.

            Az 1950-es évektől először az Egyesült Államokban, majd kisebb mértékben Európa egyes jogrendszereiben a három hagyományos réteg mellé az alapjogok (az alkotmányba foglalt emberi jogok) rétege jelent meg. Ekkor indult el az a tendencia, hogy a jogalkotó vagy a jogalkalmazó a döntéseit (vagy az azt megalapozó jogszabályokat) az alapjogok mércéjének vesse alá, ami azzal a következménnyel jár, hogy a voltaképpen absztrakt elveket tartalmazó alapjogok átformálják a jog kialakult struktúráját, s annak mindhárom rétegét. A szövegréteget tekintve megállapítja, hogy ezáltal a jogalkotó mozgástere szűkül: a megalkotandó jogszabályokat most már az alapjogok fényében is vizsgálni kell. A jogdogmatikában előtérbe kerül az alapjogok részletes kibontása, illetve a már kifejlődött dogmatikának az alapjogoknak megfelelő átdolgozása. A bírói esetjogban pedig megjelent az alapjogokon alapuló jogszabály-értelmezés, ily módon csökkentve a bírói kar szerepét a bírói kazuisztika kialakításában.

            Minthogy az alapjogok elsősorban az alkotmánybírósági jogalkalmazáson keresztül válnak a jogrendszer részévé, az alkotmánybíráskodást is vizsgálja a szerző. Az alkotmánybíróságok jogértelmezési felfogásuktól függően különböző hatást gyakorolnak a politikai és a jogi alrendszerre; ennek fényében háromféle alkotmánybíráskodást különböztet meg.

            Az ideológiai alkotmánybíráskodás az aktivista alkotmánybíróságok gyakorlatát jellemzi, és ez erkölcsi viták gerjesztéséhez vezet. A politikai alkotmánybíráskodás esetén a felek politikai küzdelmeiket alkotmánybírósági útra terelik, mintegy eljogiasítva a valójában politikai konfliktusokat. Végül a jogászi alkotmánybíráskodás az alapjogok túlzottan általános fogalmait a jogdogmatika segítségével értelmezi, és így fokozatosan konkretizálja azok tartalmát.

            Az elmondottak alapján is érzékelhető, hogy a szerző igen erős bírálatot fogalmaz meg az alapjogi aktivizmus szerepét illetően. Pokol kritikájának éle elsősorban arra irányul, hogy az alkotmányos alapjogok elvontságából kifolyólag a jog normái egy bizonytalan tartalmú rétegtől válnak függővé. Az absztrakt fogalmak fellazítják a jog viszonylag feszes, egyértelmű rendszerét, és az alapjogot alkalmazó bíró szubjektív, önkényes morális értékítéletének adnak teret. A jogrendszer szempontjából nézve az alapjogok megtörik a hagyományos jogrétegek egységét. Pokol ezzel egy konzervatív álláspontot képvisel abban az értelemben, hogy különösen fontosnak tartja a társadalmi stabilitást, a kialakult viszonyokra tekintettel lévő szerves változást (ez látható még a jogpolitikáról szóló részeknél is, ahol a jogrendszerbe történő radikális beavatkozás veszélyeire hívja fel a figyelmet).

Véleménye szerint az absztrakt jogok erőltetett érvényesítése moralizáláshoz, a társadalom egyes erkölcsi értékeinek preferálásához, így az erkölcsi sokszínűség leszűkítéséhez vezet, és kikezdi a demokratikus akaratképzést és a parlamentarizmust. Ezáltal az alkotmánybíráskodás végső soron önmagára is veszélyessé válik. Pokol itt láthatóan a többségi demokrácia oldaláról támadja az alapjogi aktivizmust, holott a morális értelmezés hívei a demokráciának egy ettől eltérő modelljét, az alkotmányos demokráciát preferálják, melyben a népszuverenitást és a többségi uralmat az egyén szabadságjogait és az egyenlő elbánás követelményeit védő liberális megkötések korlátozzák. (Dworkin 1997, Kis 2000, 62-63. oldal).

            E könyvből kevésbé derül ki, hogy kifogásait nem is szűkebben, jogi szempontból fogalmazza meg, hanem inkább politikai szempontból, amire viszont egyéb – részben politológiai – írásai utalnak (lásd az irodalomjegyzékben). Pokol rámutat, hogy az aktivizmus képviselői az alapjogok értelmezésénél tulajdonképpen a baloldali liberális politikai filozófia értékeit kívánják érvényre juttatni. Az alkotmány ilyen, „morális értelmezése” tehát egy meghatározott erkölcsi felfogást hordoz, amit – saját hatalmi érdekeik védelme érdekében – egy a tudományban és a közéletben, főként a médiában erős befolyással bíró értelmiségi, illetve pénztőkés csoport támogat.

            Pokol ezzel rávilágít arra, hogy az emberi jogi eszme is meghatározott értékeket és érdekeket képvisel, egy jól körülhatárolható ember- és társadalomképpel rendelkezik, és nem azt a mára már lényegében elfogadott nézetet takarja, hogy az emberi jogok tulajdonképpen a szabadság szinonimájának tekintendők. Ennek alapján a szerző megelőlegezi azt az – általa ki nem mondott – állítást, hogy az alkotmánynak nem is létezhet ideológiamentes értelmezése, hivatkozzanak akár arra, hogy az alkotmány nem nevesít kifejezetten valamely politikai ideológiát, avagy akár arra, hogy egy átfogó ideológia vagy az alkotmány általában vett értékrendje helyett csupán – a szakirodalomra és a nemzetközi gyakorlatra támaszkodva – az egyes alapjogok rendszerét bontja ki (Sólyom 1998, 441. oldal és Sólyom 2001, 144. oldal).

            Az alapjogi réteg és az alkotmánybíráskodás átfogó jellemzése után a szerző rátér a magyar alkotmánybíráskodás tárgyalására. Itt az Alkotmánybíróság működése során megfigyelhető jogkoncepciókat kívánja feltárni. A könyv ezen alfejezetét egy 1992-ben – és azóta jópár kiadásban – megjelent tanulmány adja, ennek megfelelően az elemzés csupán a bíróság első éveinek határozatait tekinti át.

            Pokol három alkotmánybírósági jogkoncepciót lát. A „parlamenti törvénybarát”-koncepció a népakarat kifejezésének gátját látja az alapjogi mércék alkalmazásában, szélső esetben akár magában az alkotmánybíráskodás intézményében is. Az alapjogi dogmatika hívei megpróbálják az alapjogokat az egyes jogági dogmatikákhoz igazítani, és ennek segítségével folyamatosan kiépíteni az alapjogok saját dogmatikáját. A szerző számára a legproblémásabb megközelítés az „aktivista alapjogász”-koncepció, melynél a bíró – Pokol szerint – tulajdonképpen saját önkényes igazságérzetére hagyatkozik.

Az aktivizmuskritikája talán azért is olyan éles, mert e tendenciát Magyarországon különösen súlyosnak érzékeli. Ez ugyanis szerinte nem csak az Alkotmánybíróság gyakorlatában, de a közéletben is tetten érhető, ahol az aktivizmust pártoló „fővárosi filozófus-társadalomtudós értelmiség” szociálliberalizmusa dominál, és médiatúlsúlyát felhasználva még az Alkotmánybíróság jogértelmezését is a maga szemléletére formálva tudja a társadalomban megjeleníteni (Pokol 1994, 91-92. oldal). Az Alkotmánybíróság joggyakorlatát ugyanakkor a morális értelmezés mellett legalább olyan mértékben jellemzi egyfajta alkotmánypozitivizmus, mely a jogbiztonságra koncentrál, és a különböző ideológiai, igazságossági elvek helyett a formális jogi értékeket részesíti előnyben, különösképpen az államszervezeti kérdésekben (Sólyom 2001, 66. és 118. oldal). Az emberi jogi aktivizmus és az államszervezeti pozitivizmus kettőssége viszont – és Pokolnál már ez a gondolat kifejezetten nem észlelhető, hiszen ő inkább az aktivizmusra helyezi a hangsúlyt – még inkább rámutat arra a politikai összefüggésre, hogy a békés átmenet, a „jogállami forradalom” az emberi jogi liberalizmus képviselői és a pragmatikus posztkommunista, technokrata réteg egymást kiegészítő társadalmi pozícióját szolgálja, és ennél fogva ezek értékrendje kerekedett felül a rendszerváltást követő Magyarországon (a legújabb vonatkozó irodalomból, a politikai élet két ellentétes oldaláról Horkay Hörcher 2003, Szigeti 2003). A pozitivizmus, illetve az emberi jogias megközelítés Horváth Barna meglátását ismét beigazolva (Horváth 1928), csupán kétféle jogelméleti megfelelője egyazon politikai nézetnek és érdeknek. A pozitivizmus azáltal segítette elő a múlt rendszer vezető rétegének (a politika nem szakmai vonalát képviselő legfelső pártvezetést leszámítva) és politikai szemléletének továbbélését, hogy nem engedte érvényesülni az előző rendszerrel szembeni elvont igazságossági szempontokat, aminek alapján ismét visszaélésekre kerülhetett volna sor. Az emberi jogi liberalizmus pedig – a kezdeti politikai ellentét ellenére – igen közelálló felfogást vallott (és vall ma is) a mai szocialistákkal; racionalizmusával, egy újabb központi ideológia tagadásával erősítette a gyakorlatias, ideológiamentes, a szakszerűséget előtérbe helyező poszkommunista erők erkölcsi és politikai legitimitását. Az állami be nem avatkozást, az állam semlegességét hirdető és az előző rendszerben kialakult jogi keretekhez ragaszkodó baloldali liberális felfogás így hatékony védelmet jelentett a jobboldalról jövő ideológiai nyomás ellenében, ami a posztkommunisták helyzetét megrengethette volna, és másfajta értékeket, gondolkodásmódot tudott volna meggyökereztetni.

            Pokolnak a politika és az alapjogok viszonyát egyértelműbben tárgyaló munkái arra engednek következtetni, hogy – a morális értelmezés híveihez hasonlóan – nála is nagyrészt a politikai álláspont a kiindulási pont és a jogelméleti álláspont az okozat: az alkotmánybírósági aktivizmust elutasító demokrata, jogpozitivista felfogás az emberi jogi liberalizmussal és annak magyarországi képviselőivel szembeni ellentétnek a következménye. Pokol az uralkodó szellemi befolyás ellen másokkal ellentétben nem egy alternatív ideológia meghonosításában, de a szigorú szövegpozitivizmusban látja a megoldást.

            Pokol félelmei ellenben az alapjogok szerepét illetően némileg alaptalanok, hiszen a morális értelmezés nem feltétlenül hagyja szabadjára a bíró szubjektív értelmezését, hiszen azt jó esetben megfelelő „óvatossági rendszabályok” fékezik (Kis 2000a, 148-150. oldal). Amennyiben a mű e fejezete az Alkotmánybíróságnak nem csak az első két évét dolgozta volna föl, hanem a könyv lezárásáig terjedő teljes időszakot, az megóvta volna a szerzőt ettől a félelemtől, minthogy az évek előrehaladtával egyre inkább a – liberális töltetű – „alapjogvédelem kifulladása” tapasztalható. A Sólyom-bíróságot követően pedig mind gyakoribbá váltak (és válnak) az „Alkotmánybíróság állandó gyakorlatára” hivatkozó érvelések, melyekben olykor már csak a vonatkozó korábbi határozatok szinte mechanikus idézése történik. Ez persze nyilvánvalóan az egyes alkotmányi rendelkezések fokozatos kibontása nyomán valósulhatott meg, ami minden bizonnyal Pokol Béla egyetértésével találkozik. És még ha az aktivizmus is uralná a bíróság tevékenységét, akkor sem lehetne azt túlzott moralizálással vádolni. Kétségtelenül van a morális értelmezésben és a moralizmusban közös nevező, mégis aránytévesztés azonosítani az egyén szabadságát célzó, igen általános erkölcsi értékeket az olyan nézetekkel azonosítani, melyek egy eszme konkrét előírásainak feltétlen engedelmességet követelnek. Pokol Bélával azonban abban egyet lehet érteni, hogy az alapjogok kidolgozása többé-kevésbé megtörtént, ennek ellenére ezek nemigen adnak biztos útmutatót a várható döntések tekintetében. Az alapjogok változatlanul túl általánosak, meghatározatlanok, legfeljebb az adott társadalmi, politikai és egyéb körülményekből következtethetünk egy konkrét döntés pontos tartalmára.

Összességében azt mondhatjuk, hogy túldimenzionált az alapjogoknak a jogrendszerre gyakorolt zavaró hatásáról beszélni. Az alapjogok erősen morális jellege nem hatja át nagymértékben a jogrendszert, amit például Pokol Béla saját, a magyar bírósági jogértelmezésre vonatkozó kutatásai is igazolnak (IV.2.2. és V.2. alfejezet).

            Pokol a hazai alkotmánybíráskodáshoz kapcsolódóan külön kitér a német alkotmánybíróság tevékenységére, mivel elsősorban ez nyújtotta a magyar Alkotmánybíróság számára a mintát (akárcsak az alkotmány normaszövegének megalkotása során). Ez nem jelent puszta másolást, a két bíróság felfogása között lényeges eltérések is tapasztalhatók. A német koncepció szerint például az általános személyiségi jog anyajog jellege a „személyiség szabad önkifejezéséhez való jog”-ból ered, és ebből további jogok nem származtathatók. A magyar bíróság döntése(i) viszont ezt az emberi méltósághoz való jogból vezetik le, és forrása az Alkotmány által nem nevesített szabadságjogoknak. Az egyenlőség kérdését illetően továbbá a német bíróság egyértelműen a formális egyenlőség mellett tette le a voksát, a magyar viszont erősebben kívánja érvényesíteni a materiális egyenlőséget.

            Az alapjogoknak a jogalkalmazásban tapasztalható megjelenése előidézte a jog alkalmazásának ún. elalkotmányjogiasítását (persze az egyes jogrendszerekben különböző mértékben). Egyes csoportok ugyanis elsősorban politikai-társadalmi cél érdekében a közvetlenebbül morális tartalmú alapjogokat hozzák fel érdekeik kiharcolásában. Ennek különféle módozatai alakultak ki.

            Az alkotmányjogiasítás anyagi jogi irányát jelenti az a tendencia, mely szerint a jogalkalmazó a döntését az alapjogokra hivatkozva hozza meg, akár a vonatkozó törvények félretolásával is. Az alkotmányjogiasítás eljárásjogi iránya az úgynevezett tömeges perlésben mutatkozik meg, amikor egy, a perben érdekelt személy beléphet a perbe, ha az az érdek nincs megfelelően képviselve, vagy ha egyáltalán valamilyen átfogó tény- vagy jogkérdés szerepel az ügyben (közjogi perlés). Továbbá abban jelentkezik, hogy az érintettek egy perlési csoportot alkotnak érdekeik bírói úton történő érvényesítéséhez (csoportos perlés), és ily módon „a törvényi rendelkezéshez teszik hasonlatossá a bírói döntést” (143. oldal).

            A magyar jogrendszerben az alkotmányjogiasítás jelensége nem igen figyelhető meg, bár – és Pokol itt sem mulasztja el megjegyezni – azt egyes liberális csoportok támogatják. A mai magyar jogszabályi keretek között az anyagi jogi perlés a jogegységi határozatok alkotmánybírósági kontrolljával merülhetne fel. Ez a probléma ütközött ki az úgynevezett dávodi abortuszper esetében – amit a morális értelmezés egyes hívei üdvözöltek is –, ahol a bíróság az alkotmányra hivatkozva hozta meg döntését. Az eljárásjogi perlés elsősorban a társadalmi szervezeteknek biztosított közérdekű keresettel állhat be, ám mind ez ideig ezzel kevéssé éltek.

 

            Pokol Béla ezt követően a jog egy másik rétegével, az értelmi egységet biztosító jogdogmatikával foglalkozik. A jogdogmatika teremti meg a jogi alrendszer lényegi jellegzetességét, az ellentmondás-mentességet, a rendszerszerűséget. Legalább ilyen fontos sajátossága azonban a jogdogmatikának az, hogy a jog e sajátos fogalmi rendszerével képezi le a világot, és alkot egy relatíve összefüggő egységet. A jogdogmatika nem egyenlő a jogtudománnyal, hanem a jogi fogalmak rendszere. A jogi fogalmak egyrészt nem pusztán a jog tudományos vizsgálatának, rendszerezésének eredményei, hanem a bírói gyakorlat is teremti ezeket, másrészt e fogalmak átkerülhetnek magába a jogszabály szövegébe is (Pokol 2003).

Minden a jogba kívülről érkező szempont (pl. igazságosság) a jogdogmatika rendszerébe beillesztve válik jogivá. Ez növeli a jognak más szempontokkal (erkölcsi, politikai, stb.) szembeni ellenállását, bár túlzottan közömbössé is válhat velük szemben, és a jogalkotás során a politika sem nyúlhat bele önkényesen a jog világába, sőt a hatékony jogalkotás megköveteli a dogmatika figyelembe vételét. Ezt szolgálja a modern parlamenti demokráciákban a „közvetítő jogpolitikai szféra”, mely egyfelől a politikai szféra jogi ismeretekkel felvértezett tagjaiból, másfelől a jogászság szervezeteiből, illetve politizáló jogászokból áll.

            A merev jogdogmatikai rendszerezés korlátait felismerve Theodor Viehweg kidolgozta a jogi topika elméletét. Eszerint a jogban nem csupán logikailag egymással összefüggő állítások vannak, hanem olyan nem objektív, ám általánosan elfogadott, elvontabb fogalmak is, melyek alapján – a jogi előírások keretei között – nem közvetlenül, nem kényszerítően következik egy adott döntés, ám e döntést nem is a bíró puszta önkénye szüli. Ezek a fogalmak, az úgynevezett topikai maximák a jogon kívülről, a mindennapi életből kerülnek be a jogrendszerbe, ami ugyanakkor veszéllyel is járhat, megbonthatja a jog sajátos értelmi összefüggését, és a jog túlzott mértékben átitatódik politikai, erkölcsi szempontokkal.

            Pokol hangsúlyozza, hogy a jog szerkezete a jogászi tevékenységekkel is összefügg. Ennek bemutatására sorra veszi az egyes államokban a különböző jogászi szakmákat (ügyészség, ügyvédség, bírói kar, egyetemi jogászság) és azok jogrendszerben betöltött szerepét.

            A jogpolitikáról a rétegelmélet szemszögéből szólva hangsúlyozza, hogy a jogpolitikát érintő felfogások szintúgy függnek a jog szerkezetére vonatkozó koncepcióktól (pl. a bírói jog koncepciója értelmében nem is igen beszélhetünk jogpolitikáról). Pokol a jogpolitika alatt tulajdonképpen „a jogi szféra felől jogdogmatikai réteggel lefedett” (192. oldal) politikát érti. Ennek megfelelően, ha egy probléma kapcsán még nem létezik kialakult bírói gyakorlat vagy jogdogmatika, akkor egyúttal jogpolitika sem létezik. A rendszerelmélet nyelvén fogalmazva a jogpolitika olyan tevékenység, melyben az adott kérdés a jogos-jogtalan mellett egy másik bináris kód szempontjából is értékelésre kerül. A társadalom két alrendszeréből jövő kezdeményezéseket pedig a már említett két közvetítő jogpolitikai szféra alakítja át.

            A „jogpolitikának” egy másik útját is vázolja szerző. Az ilyen „jogpolitikus” az 1960-as években az Egyesült Államokban kialakult módszerrel a bíráskodáson keresztül igyekszik politikai céljait kiharcolni. A cél voltaképpen meghatározott tartalmú bírósági ítélet elérése, mely így kvázi törvényként a jövőre nézve is dönt egy adott problémát illetően. Erre természetesen ott van igazán lehetőség, ahol létezik a bírói precedensjog. A jelenséget az alapjogi forradalom hozta el, mely jól meghatározott értékek alapján kívánt társadalmi változást indukálni. A perlés alkalmával gyakran hivatkoztak az erkölcsi tartalmú alkotmányos alapjogokra, melyek absztraktságuknál fogva segítettek abban, hogy így akár valamely helytelenített jogszabályi rendelkezéssel is ellentétes döntést érjenek el. Magyarországon ez a perlési politizálás a jogrendszer sajátosságai miatt nem jelentkezik, még ha ezt egyes (baloldali liberális) politikai, jogászi csoportok szeretnék is.

             A modern társadalmakban egyre inkább a jog felett az állam rendelkezik mind a jogalkotásban, mind a jogalkalmazásban. Ám – szögezi le a szerző – ezzel ellentétes tendenciák is megfigyelhetők, melyek az állam polgárainak kínálnak lehetőséget a jog feletti rendelkezésre. Ilyen például a választottbíráskodás, a munkaviszony keretében kötött, csupán átfogó szabályozást nyújtó kollektív megállapodások, a sértett jóvátételét célzó büntetőeljárás, valamint a büntetés-végrehajtás privatizálása.

 

            A bírói jog alatt Pokol – amint ezt egy közelmúltbeli vitában (Jogelméleti Szemle 2003/1. és 2. szám) hangsúlyozta – az egységes bírói gyakorlatot érti, és nem egyszerűen az egymástól elkülönült bírósági döntések összességét.

            A bírói jog tárgyalásánál is csak a jog oldaláról látható jelenségeket mutatja be, pedig a jog alkalmazása egy olyan probléma, mely kifejezetten megkívánja az összetett elemzést. A modern ismeretelmélet eredményeinek, a jogalkalmazás szociológiai, pszichológiai jellegzetességeinek bevonása helyett a formális, jogi jelenségekre koncentrál.

            A jogforrás fogalmának meghatározásához – rövid történeti bevezető után – Luhmann nézőpontját veszi alapul, aki „döntési formákként ragadja meg a jogforrásokat” (224. oldal). Majd egy, a jogértelmezést vizsgáló nemzetközi kutatás alapján öt jogforrást (döntési formát) különít el, és ezek magyarországi megjelenését elemzi.

            Magyarországon az államhatalmi normákat létrehozó döntési formák játsszák a központi szerepet. Ezek egyikéről, az alkotmányról szólva kiemeli, hogy a bírói jogalkotásban pusztán a törvényi rendelkezések alkalmazásán keresztül jelenik meg.

            A törvény-előkészítési anyagokban található normatív iránymutatások a magyar joggyakorlatban nyíltan, közvetlenül nem jelennek meg, legfeljebb elvontan a jogalkotó akaratára hivatkozással, konkrétan csupán a törvények miniszteri indoklását említik.

            Az alkotmánybírósági döntési formák a bírói jogalkalmazásban nem játsszanak szerepet, ezek a jogalkotás felé mutatnak támpontokat.

            A Legfelsőbb Bíróság döntési formái kötelező erejük szempontjából kettéválnak. A jelenleg hatályos törvények értelmében a jogegységi határozatok bírnak kötelező erővel (írott jogilag kötelező jogforrások), azonban eseti döntései egy többé-kevésbé egységes joggyakorlatot tesznek ki (szokásjogilag kötelezőnek tekintett és szankcionált jogforrások).

            A jogtudományi véleményekben kialakult normatív iránymutatások – a Németországban valódi jogforrási szerepével ellentétben – Magyarországon pusztán a jogegységi határozatokban érhetőek tetten.

            Pokol Béla ezek után a jog egyik alapkérdésére, a jogértelmezésre térve szakít a magyar jogtudományban bevett felfogással, mely a jogértelmezés – módja szerint – négy fajtáját különböztette meg.

            Pokol a több jogrendszerre kiterjedő nemzetközi vizsgálat eredményét ismerteti, amikor a jogértelmezés tizenkét alapját különíti el. Ezek a következők: 1. Hétköznapi-szószerinti, 2. Speciális-technikai szószerinti, 3. Kontextuális, 4. Joglogikai, 5. Precedensek fényében történő, 6. Analógia útján való, 7. Jogi doktrinális-jogdogmatikai, 8. Jogelvek fényében történő, 9, Alkotmányos alapjogok fényében történő, 10. A jog mögötti etikai értékek fényében történő, 11. Jogszabály célja szerinti, valamint a 12. Jogalkotó akarata-szándéka szerinti értelmezés. Azonban a jogértelmezés e fajtái is összevonhatók négy fő csoportba.

            A fenti csoportosítás fényében – igen gazdag empirikus bázisra támaszkodva, mintegy 600 legfelsőbb bírósági döntést elemezve – áttekinti a tizenkét jogértelmezési alap magyarországi megjelenését. Vizsgálata azt mutatta, hogy a Legfelsőbb bíróság döntéseiben csupán ötféle értelmezési móddal találkozhatunk. A legalapvetőbb a nyelvtani-szószerinti értelmezés, mely a közigazgatási ügyekben a legerősebb, majd ezeket a polgári jogi ügyek követik. A büntetőjogi ügyek esetében a legkevésbé szöveghez kötött a jogszabályok értelmezése.

            A jogdogmatikai értelmezés is fellelhető, gyakrabban a büntetőügyekben, mint a polgári ügyekben, azonban az elmúlt évtizedekben mindkét területen megnőtt a jelentősége.

            A bírói gyakorlatot, s különösen a Legfelsőbb Bíróság döntéseit nézve azt tapasztalta, hogy az újabb bírósági döntések meghozatalánál ezek szerepe is megnőtt.

            Az alkotmányos alapjogokra történő hivatkozás csaknem hiányzik, és ahol megtalálható azokban az esetekben is szűkebb, a közvélekedéssel inkább szinkronban álló értelmet tulajdonítanak nekik. A Legfelsőbb Bíróság ilyen irányú tevékenységét tehát a „szoros szövegolvasás” jellemzi.

            A jogalkotó akaratára, szándékára hivatkozó értelmezés szintén elenyészőnek tekinthető.

            A jogérvényesség fogalmát Pokol szintén a komplex rétegelmélet segítségével adja meg, és nem redukálja egyetlen jogrétegre a jog érvényesülésének vizsgálatát. A lényegében belső érvényességfogalom szerint „az érvényes jog a többrétegű jogrendszer egyes rétegei egymásra vetülésének eredményeként konkretizálódó jogrendszer” (260. oldal).

            A szerző a jogérvényességgel összefüggésben külön szól – elsősorban gyakorlati jogi célzattal – a jog érvényességének megkérdőjelezéséről, amire több síkon is (így például a jogi norma szövegén keresztül, a jogdogmatika szintjén, illetve szociológiai vagy etikai érvekkel) kínálkozik lehetőség, és ezeken belül is többféle hivatkozási alappal.

 

            A bírói jog rétegéhez szorosan kötődik a bírói precedensjog problémája. Ez nem pusztán az angolszász jogrendszerek sajátja, és különösen nem az manapság, amikor a kontinentális és az angolszász jog közelít egymáshoz. A precedensjog növekedése a kontinentális jogrendszerekben azonban korántsem jelent hasonulást az angolszász joghoz. Az angolszász jog precedensei ugyanis úgynevezett szabályozó precedensek (amelyek egy kérdést elsődlegesen szabályoznak), a kontinentális jogrendszerek precedensei viszont értelmező precedensek (amelyek egy törvényi rendelkezés alkalmazása során bontják ki annak értelmét).

            A common law jogrendszere esetében felmerül az a kérdés, hogy tulajdonképpen mi is adja a precedenst. Mára az az álláspont kristályosodott ki, hogy nem az egész bírói döntés az, hanem annak csupán egy magja, az úgynevezett ratio decidendi.

            A fentiekben említettek szerint a kontinentális precedensjog eltér az angolszász precedensjogtól, ezért Pokol kitér az előbbi sajátosságainak ismertetésére is. Ezekben gyakori a bírói döntések rövid normaszerű összefoglalása, minek folytán a precedens tulajdonképpen szabályként, kvázi jogszabályként jelentkezik. E jogrendszerekben általában a bírói gyakorlat él tovább, elszakadva a konkrét esetektől. A kontinentális jogrendszerekben a jogtudomány szerepe jóval nagyobb a precedensek kialakításában. S végül néhány európai államban az alkotmánybíróság törvényértelmezési tevékenysége is létre hozhat precedenseket.

            Pokol a bírói precedensjog kapcsán is megvizsgálta a magyar joggyakorlatot. A magyar jogban eszerint (alkotmány)jogilag rögzítetten nem létezik kötelező precedens, ám – a többi kontinentális jogrendszerhez hasonlóan – ténylegesen, és egyre nagyobb mértékben él a bírói gyakorlat kötelező ereje. Megfigyelhető ugyanakkor, hogy gyakoriak az egymásnak ellenmondó legfelsőbb bírósági döntések; és hozzá tehetjük, hogy az ezekkel szemben álló alsóbb bírósági döntések is. A fentiek ellenére igaznak mondható az az állítás, hogy a magyar bíróságok gyakorlatában elsősorban a „szöveghűség”, a jogszabály szövegének nyelvtani-szószerinti értelmezése dominál, és a precedensek is természetesen törvényértelmező precedensek.

 

            A tematikus fejezetek után Pokol áttekintést nyújt a XIX-XX. századi jogelméleti irányzatokról. Az elemzést, mely felöleli a hazai és a külföldi irányzatokat egyaránt, a jog rétegelméletének nézőpontjából végzi el. Ennek alapján csoportosítva vázlatosan végigveszi az egyes áramlatok aszerint, hogy mely jogréteget tekintették – egyoldalú leszűkítéssel – magának a jognak, vagy éppen egy komplexebb jogfelfogás kiépítésére törekedtek. Majd a német, francia, angol és amerikai jogelmélet történetét vizsgálja részletesebben. Komplex jogelméletként Savigny, Gény és Cardozo elméletét jelöli meg. Savigny a jog mindennapi gyakorlatát és a jogdogmatikát-jogtudományt is figyelembe veszi. Génynél a szövegréteg mellett belépnek a jogi technika és a jogelvek is. Cardozo elméletében pedig „a jog mint törvényhelyek, precedensek, rendszerességet biztosító jogfogalmak, dogmatikai kategóriák és a döntési szabályok fölé emelkedő jogelvek, maximák foglalata jelenik meg” (294. oldal).

            Az érdekkutató jogtudományra külön alfejezet szentel a szerző. Az iskola jogfelfogása szerint a jogtudomány feladata annak vizsgálata, hogy egy jogi normát milyen – elsősorban gazdasági és politikai – érdekek szültek, és a normával milyen célt kívántak elérni. Ennek fényében a jog alkalmazásának folyamatában a bírónak a helyes döntés meghozatalához azt kell szem előtt tartania, hogy a jogalkotó az érdekkonfliktusban mely érdekek mellett állt ki.

            Az érdekkutató jogtudomány végső soron egy – esetenként túlzottan is – szociologizáló elméletet kreált. A szemlélet azonban jelentős követőkre talált. E gondolatokból merítettek a szabadjogászok, a jogi realizmus és a jogszociológiai iskolák képviselői, illetve részben átalakult értékelő jogtudománnyá.

            A könyvben kiemelt helyet foglalnak el a magyar jogelmélet XIX. és XX. századi teljesítményei. Ennek tárgyilagos feldolgozása különösen fontos, hiszen a szocialista Magyarországon a háború előtti korszakról alkotott hivatalos képet a marxista-leninista megközelítés és – amint erre Pokol Béla is utal – Szabó Imre művének („A burzsoá állam- és jogbölcselet Magyarországon”) szellemisége uralta. Persze a rendszerváltozást követően ez a feldolgozás már jónéhány tanulmányban és monográfiában megkezdődött.

            A Pokol által elemzett fejlődési ív a XVIII. század végi természetjogtól a magyar jogfilozófia „aranykoráig”, a Pulszkytól, Pikleren és részben Somló Bódog által fémjelzett jogpozitivizmusig és a Somló, Moór és Horváth Barna képviselte neokantiánus jogelméletig terjed.

            A hosszas elemzésből kiragadva Pikler Gyula munkásságát, szembetűnő, hogy a szerző az ő esetében talán túl szigorúan mér. Meglátása szerint Piklernél a szövegréteg kizárólagos szerepet játszik, ami a baloldali (polgári radikális), társadalom-átalakító politikai attitűdből fakad. Pikler azonban a jogot – természeti, társadalmi meghatározottságából eredően – korántsem tekintette az ember aktuális érdekeinek megfelelően alakíthatónak és önkényesen változtathatónak. Arra az aránytalanságra pedig, hogy döntően a jogszabályok tartalmára koncentrált, az kényszeríthette, hogy a jog fenti gyökereire hívja fel a figyelmet azok ellenében, akik „azt hiszik, hogy a jogtudomány azokban a tételes jogi diszciplinákban merül ki, a melyek leírják a létező jogot, a melyek pusztán a jogszabályok és jogintézmények egymástól való megkülönböztetésben és rendszerezésében állnak” (Pikler 1999, 207-208. oldal). Kétségtelen ugyanakkor, hogy elmélete a rétegelmélet fényében így sem számít komplex jogelméletnek, ám a jog külső, társadalmi összefüggéseinek kiemelése teszi igazán komplex jogelméletté.

            Pikler materializmusa továbbá inkább történetietlen, mintsem történelmi materializmus. A jog természeti alapjairól és azok értékmentes megismeréséről vallott felfogás és pikleri belátásos elmélet tipikusan ahistorikus szemlélet. Ez természetesen nem zárja ki, hogy a pozitivista szemlélet és a történelmi materializmus egyként jelenjenek meg, mint amelyek a jog önállóságát, függetlenségét relativizálják.

            A könyv nagy erénye, hogy kitér a szocialista jogelmélet fő reprezentánsának, Szabó Imrének a munkásságára, valamint az ezzel már párhuzamosan is futó kortárs magyar gondolkodókra (Peschka Vilmos, Sajó András, Kulcsár Kálmán és Varga Csaba), akik már a marxista jogelméleten túli utakon járnak.

            Pokol továbbá a klasszikus irányzatokon kívül olyan szerzők munkásságát is ismerteti, akik a magyar jogi gondolkodásban kevéssé számítanak irányadónak. Az említésre kerülő három tudós azonban a szerző szemszögéből olyannyira fontos többrétegű jog koncepciójának képviselője.

            Josef Esser a szövegréteg, a jogtudomány és a bírói jog együtteséből a bírói jogot tekinti elsődlegesnek. A jogdogmatika szerinte tulajdonképpen csak a bírói gyakorlat rendszerezésében jut szerephez, a jogalkotó pedig a jogtudományban megformálódott álláspontokat önti jogszabályok szövegévé.

            Karl Larenznél már a jogtudomány kerül a középpontba, mely végső soron egységbe rendezi – a pusztán törvények konkrét esetekre vonatkozó lenyomatát jelentő – bírói döntések halmazát. A jogot a jogtudomány teremti. Larenz felfogásában az igazságosság szempontja a jogtudományon keresztül (a jogelvek segítségével) épül be a jogba, és a jogalkotó döntései majd ennek alapján születnek meg a jogpolitika szféráján áthaladva.

            A bírói jog prioritását találhatjuk ismét Martin Kriele jogelméletében. Nála a pozitív jog csupán egy rétegből áll: a törvényszövegből, valamint a bírói precedensjogból, mely utóbbinál a nem szabályozott esetekben a bíró „észjogi-etikai értékelések alapján maga alkothatja meg az esetet eldöntő normát” (380. oldal); koncepciójában a jogdogmatikai réteg kiesik. Ezzel Kriele egy átmoralizált jogfelfogást hirdet.

            Ezt követően Pokol egy, a jogtudomány szűkebb körén kívül álló, ám jelenleg a társadalomtudomány és a filozófia egyik legbefolyásosabb gondolkodójának jogelméletével foglalkozik. Jürgen Habermas szintén egy átfogó társadalomelméleti keretben fejti ki jogfelfogását. A jogot a társadalmi egész, és legfőképpen a politika világába ágyazottan próbálja megragadni, így a hangsúly a jog szövegrétegére, valamint az alapjogokra helyeződik. A jogtudomány és a bírói jog háttérbe szorul. Habermas jogelmélete tehát inkább a jog morális, politikai oldalát domborítja ki a jog belső logikájának rovására.

            A könyv e részében Pokol Habermasnak elsősorban az alapjogokra vonatkozó nézeteire koncentrál. Habermas határozottan – közös gyökerük ellenére – a jog és a morál elválasztását vallja, és az alkotmányos alapjogokat a jog szerves részének tekinti. Öt alapjogi csoportot állít fel: az általános és egyenlő szabadsághoz való jog, az állampolgársághoz való jog, az igazságszolgáltatáshoz való jog, az állampolgároknak a politikai akaratképzésben való részvételhez való joga és a gazdasági-szociális jogok.

            Bár Habermas az emberi jogokat alapvetőnek tartja, az alapjogok és a demokrácia konfliktusában az utóbbit részesíti előnyben. Elutasítja a törvények túlzott mértékű alapjogi kontrollját, és inkább egy „procedurális alkotmánybíráskodás” modelljét javasolja, mely ugyan nem teszi lehetővé a törvények tartalmi felülvizsgálatát, azonban „a törvény-létrehozás folyamatában az érintettek tényleges részvételét vizsgálnia kell” (398. oldal) éppen a demokratikus akaratképzés, jogalkotás megvalósulása érdekében.

            Végül Pokol egy külön fejezetet szán a kortárs amerikai jogfilozófia két jelentős áramlatára, a jog gazdasági elemzésére, illetve a kritikai jogi mozgalomra (Critical Legal Studies – CLS). Ezt megelőzi az amerikai jogelmélet rövid történeti bemutatása az 1870-es évektől indulva egészen napjainkig – szintén a rétegelméletet szem előtt tartva.

            A jog gazdasági elmélete a tőkés gazdaság piaci logikáját próbálja a jog területén is érvényre juttatni. Ezek a szellemi próbálkozások alapvetően két irányba mutatnak. Az egyik irány a piaci logikát általánosságban az egész társadalomra kiterjedően értelmezi, a másik meghagyja az egyes társadalmi szférák sajátos logikáját, ám ezt a hasznosság szempontjával egészíti ki.

            A gazdasági jogelmélet jól tükröződik egyik első képviselőjük, Ronald Coase nézetén, mely szerint az össztársadalmi érdeket (költségkihatást) kell szem előtt tartani, így – például egy kártérítési ügyben – „mindig arra kell a kártérítést hárítani, aki a legkisebb ráfizetéssel el tudja kerülni a károsodást” (414. oldal). A gazdasági jogfelfogás hirdetői szemében egy tevékenység leghatékonyabb módja, ha az a piaci logika alapján működik. Ebből kiindulva nem pusztán a vagyonjogi kérdésekre, de azon túl, például a büntetőjogra is át kívánják ültetni felfogásukat.

            A gazdasági szemlélet elemzésének keretében Richard Posner jogelmélete kerül kiemelésre. Posner a jog társadalmi összefüggését hangoztatja, ezért fellép a jog autonóm voltával szemben, és részben a jogi realizmusra támaszkodva azt vallja, hogy a jogalkalmazás során a bírákat a morális, politikai értékek (is) befolyásolják. Ez viszont nem vezeti el őt a jog morális felfogásához, ami a szemében szinte a fundamentalizmusig menő moralizálást éleszti fel, és így elfedi, és semmibe veszi a társadalom erkölcsi pluralizmusát. Posner azonban szintén megenged egyfajta aktivizmust, de ő a gazdasági hasznosság beemelését támogatja.

            Posner elmélete, és a jog gazdasági elmélete általában egy individualista, racionalista, a saját érdekét teljes mértékben felismerni képes, kalkuláló ember képét tükrözi.

            Posner, mint bíró is igyekszik szemléletét a gyakorlatban meggyökereztetni. A bíráskodása során aktivistának mutatkozik, ugyanakkor tartózkodik a törvények – és főleg az alapjogok alapján történő – alkotmányellenessé nyilvánításától. Bíróként ellenzi a törvényalkotó szándékának kutatását is.

            Jogelméletének szociológiai jellegéből adódik, hogy a jogtudománynak és a jogi oktatásnak más társadalomtudományokkal való kiegészítését sürgeti.

             A CLS felfogásában még kevesebb tér jut a jog autonomitásának. Az irányzat vizsgálódási területe már teljesen túlmegy a jogon, abban a hatalmi-politikai érdekek lecsapódását látja. A mozgalom egyértelműen a baloldali politika- és társadalomelmélethez kötődik. Tagadják a jog látszólag semleges, formalista megközelítését, mely eltakarja a jogviszonyok mögött meghúzódó polgári-tőkés társadalmi viszonyokat. A jog tehát akarva-akaratlanul a fennálló állapot konzerválását szolgálja, amihez az emberi jogi felfogás is hozzájárul (így természetesen elvetik a dworkini morálfilozófiai álláspontot is). Filozófiájuk a jogot tágabb, társadalmi összefüggés-rendszerbe helyezve megfosztja objektivitásától, függetlenségétől és természetszerűleg abszolút helyes voltától. Pokol számára nyilvánvalóan ez az elmélet a legelfogadhatatlanabb annak átpolitizáltsága és radikális baloldalisága miatt, bár a könyvben jóval visszafogottabb kritikával illeti, mint a liberális aktivizmust. Ez valószínűleg a kisebb politikai súlyának köszönhető, ami különösen Magyarországon igaz, hiszen hazánkban a nem liberális baloldali társadalom-felfogás igen marginális, és a szellemi közéletből kiszorított helyzetben van.

            A Pokol által választott társadalomelmélet keretein belül egy koherens kép rajzolódik ki, azonban ez azzal is jár, hogy egy sor szempont közvetlen megjelenése elmarad. A különböző jogfelfogásokból csupán az általuk fontosnak ítélt jogréteget emeli ki, és nem azokat a társadalmi összefüggéseket, melyek az egyes gondolkodók szerint az adott réteg dominanciáját előidézik (a jogi realizmusnál például a bírói jog rétegének elsődlegességéről beszél, és csak mellékesen említi az elmélet adta szociológiai, pszichológiai alapokat). Ily módon pusztán a jog rétegelmélete felöl nézve tekinthető valóban komplexnek a jogelmélete. Egy valóban komplex jogelmélet akkor állt volna össze, ha a jog kialakulásában és működésében szerepet játszó valamennyi (politikai, társadalmi, gazdasági, pszichológiai) tényezőnek és a jog belső logikájának egymásra hatását is kidolgozta volna. A szélesebb társadalmi összefüggés, a társadalmi jelenségek közvetlen befolyásának bemutatása viszont csak egy másik társadalomelmélet alapján lenne lehetséges, még ha kérdéses is, hogy lehetséges-e ilyen egyáltalán.

            A mű nagy érdeme, hogy a definiálhatósággal és az elméletalkotással szembeni posztmodern bizalmatlanság légkörében megpróbálkozik egy összefüggő elmélet megfogalmazásával, és ezen belül a jog fogalmának a meghatározásával. Ezt annak ellenére kell megjegyezni, hogy egyes esetekben (pl. a jogréteg fogalma) valóban nem kapunk szigorú definíciót, ám a már jelzett vitában finomabb különbségtevések, világosabb, még részletesebb magyarázatok találhatók.

 

 

 

IRODALOMJEGYZÉK

 

Dworkin, Ronald 1997: Az alkotmány morális értelmezése és a többségi elv, Fundamentum

1997/1.

Horkay Hörcher Ferenc 2003: Az értékhiányos rendszerváltás, Fundamentum 2003/1.

Horváth Barna 1928: Természetjog és pozitivizmus, Társadalomtudomány

Kis János 2000: Liberális demokrácia, in uő: Alkotmányos demokrácia, INDOK, Budapest

Kis János 2000a: Az alkotmánybíráskodás a mérlegen, in uő: Alkotmányos demokrácia,

INDOK, Budapest

Pikler Gyula 1999: Pulszky Ágost tudományos egyénisége, in Kupa László (vál.): Pulszky

Ágost, Új Mandátum, Budapest

Pokol Béla 1994: A magyar parlamentarizmus, Cserépfalvi, Budapest

Pokol Béla 1998: Demokrácia, jogállam, konstitucionalizmus. A magyar alkotmányos

berendezkedés feszültségei, in Magyarország évtizedkönyve, Budapest

Pokol Béla 1998a: Az emberjogi ideológia, Napi Magyarország 1998. október 10.

Pokol Béla 2002: Közelítések a természetjoghoz, in Szabó Miklós (szerk.): Natura iuris, Bíbor

Kiadó, Miskolc

Pokol Béla 2002a: Az amerikai textualista jogfelfogás felemelkedése, Jogelméleti Szemle

2002/3.

Pokol Béla 2003: Gondolatok Jakab András tanulmányához, Jogelméleti Szemle 2003/1.

Sólyom László 1998: Interjú Sólyom Lászlóval (Mihalicz Csilla), BUKSZ 1998/Tél

Sólyom László 2001: Az alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarországon, Osiris, Budapest

Szigeti Péter 2003: Legalitás és legitimitás Magyarországon, Fundamentum 2003/1.

2003/3. szám tartalomjegyzéke