Gellén Klára

Az Új Polgári Törvénykönyv koncepciójához

 

 

1. A szerződés érvénytelenségének tárgykörébõl

 

 

 

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) a szerződések általános szabályai körében foglalkozik az érvénytelenség kérdésével.  Megadja az érvénytelenség két esetének, a megtámadhatóságnak és a semmisségnek a lehetséges okait, illetőleg az ezek fennállásakor alkalmazandó szabályokat. Ezen túlmenően, konkrét szankció-rendszert beépítve, meghatározza az érvénytelenséghez kapcsolódó jogkövetkezményeket.

Az érvénytelenség lényege, hogy a szerződés megkötésekor fennáll valamely jogszabályban meghatározott körülmény (semmisségi vagy megtámadási ok-érvénytelenségi ok), amely miatt a szerződés nem alkalmas a kívánt joghatás kiváltására. A Ptk.-ban rögzítettek mellett más jogforrásban is találkozhatunk speciális érvénytelenségi okokkal (pl. 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, az 1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról), így a Ptk.-ban található okok nem tekinthetőek kizárólagosnak.

A Ptk. az érvénytelenség megállapításakor, mind a semmisség, mind a megtámadhatóság vonatkozásában, rögzíti az alapvető elvárásait (semmisség:234.§,megtámadás:235-236.§).

Összevetve a semmisségre és a megtámadásra adott szabályokat, megállapítható, hogy a Ptk. a semmisségre a 234.§-ában egyértelműen permisszív, eltérést engedő rendelkezést ad. Ugyanakkor a megtámadás esetére adott szabályaiban ilyen kitételt, miszerint azok akkor alkalmazandóak, ha törvény kivételt nem tesz, nem találhatunk. Ebből arra következtethetünk, hogy mindazok a szabályok, melyeket a megtámadásra a 235-236. §-ban rögzít, kötelező, eltérést nem engedő előírások. (Feltételezhetően, ha nem így lenne, akkor ugyanúgy, ahogy a semmisségnél, itt is kifejezetten megadta volna a felhatalmazást az eltérő rendelkezésre.)Így viszont felmerül az a kérdés, hogy nem ütköznek-e a Ptk. megtámadásra vonatkozó előírásaiba azok a jogszabályi rendelkezések, melyek az általuk meghatározott megtámadási ok mellé egyéb "eljárási" szabályokat is rögzítenek.(Pl. a tőkepiaci törvényben a félrevezető tájékoztatás esetén az ügyész-akire nem alkalmazható a 235.§(2) bekezdése- kizárólagos megtámadási joga a Fővárosi Bíróság előtt, vagy a Ptk.-ban található általános szerződési feltételek megtámadása, ahol szintén nem a klasszikus szabályok alkalmazandóak)

A fenti ellentmondás megszüntetése érdekében indokolt lenne az új Polgári Törvénykönyvbe a megtámadásra vonatkozó szabályok esetében is felvenni a jogszabály eltérő rendelkezését lehetővé tevő kitételt.

2. A Ptk. meghatározza az érvénytelenséggel együtt járó szankciórendszert is (237-238.§). Ezek a jogkövetkezmények kötelező jelleggel alkalmazandóak a szerződés érvénytelenségének fennállása esetében. Tőlük az eltérést a Ptk. nem engedi. Éppen ezért, amikor egyes jogszabályok (pl. társasági törvény) az érvénytelen szerződéshez külön jogkövetkezményeket rendelnek, akkor valójában ezt a Ptk.ba ütközően teszik, mivel az érvénytelenség önmagában már a szerződés objektív következményének tekintendő, melynek fennállásakor a jogkövetkezmények - eltérést nem engedően - pontosan rögzítve vannak. Ennek megfelelően a fenti megállapítás erre az esetre is érvényes, vagyis, amennyiben az eltérést az új Ptk. kivételként meg kívánja engedni, a jogkövetkezmények tekintetében is szükséges lenne a permisszív kitétel beépítése.

3. Az érvénytelenség a jogszabályban meghatározott okok fennállása esetén bekövetkező objektív jogkövetkezmény, melyhez a Ptk.-ban konkrétan megjelölt szankciók kapcsolódnak. Indokolt a tervezetben is szereplő az a változtatás, hogy a Ptk.-ban az állam javára marasztalás, mint jogág idegen intézmény ne szerepeljen. Így a megmaradó jogkövetkezmények a felek magatartásától függetlenek, valójában csak a szerződés objektív vagyoni kompenzációját adják meg. A tervezet is felhívja a figyelmet a 32. PK.-ban foglaltakra, miszerint bizonyos többlettényállási elemek fennállása esetén egyéb szabályok Pl. kártérítés, jogalap nélküli gazdagodás szabályai is alkalmazandóak. S ennek megfelelően az eddigi 238.§(2) bekezdésében foglalt kártérítési igény lehetőségét az érintett harmadik személyen túl ki kellene terjeszteni a szerződő félre is.

Ugyanakkor, figyelemmel a Kártérítés általános szabályaiban tervezett változtatásokra, itt indokolt lenne továbbra is megtartani a szubjektív kártérítési felelősséget. Ekkor, mintegy az érvénytelenség szubjektív jogkövetkezményeként, megfelelően szankcionálva lenne pl. a fenyegetéssel, kényszerítéssel stb. szerződő fél magatartása, amennyiben a másik félnek jogellenesen kárt okozott. Ennek megfelelően az érvénytelenség objektív következményeinek alkalmazása mellett - amennyiben a jelenlegi Ptk. általános szabályai alapján a kártérítési felelősség megállapításának többlettényállási elemei fennállnak - kártérítéssel is lehet élni. Mindezekre tekintettel az adott helyzetben általában elvárható (felróható) magatartáson alapuló felelõsség fenntartása, a koncepcióban példálózva felsorolt esetek mellett (pl. önhiba, egyetemleges felelõsök belsõ viszonya),itt is indokolt. A felróhatóság elvén alapuló kártérítési kötelezettség fenntartása az objektív következményekhez kapcsolódva, a szükséges többlettényállási elemek fennállása esetén, egy represszív polgári jogi szankció szerepét töltené be.

 

 

 

2. Az értékpapírjogról

 

A Ptk. koncepciója indokoltan bizonytalan az értékpapírjog szabályainak elhelyezése, és azok részletességének kérdésében. Osztom azt a nézetet, miszerint  külön könyv felállítására nincs szükség, ugyanakkor úgy gondolom, hogy a Kötelmi jog címû  negyedik könyvben elhelyezett ötödik részt szélesebb területet felölelõ címszavakra kellene osztani, és ezzel együtt a szabályozást összességében részletesebbé kellene tenni. Így a Ptk. megpróbálhatna, az egyébként természetszerűleg heterogén értékpapír-szabályok között, némileg rendszert teremteni. Hangsúlyozom, hogy a heterogenitás az értékpapírjognak más jogterületekhez kapcsolódása miatt teljesen sohasem szüntethetõ meg, ugyanakkor miért ne lehetne a polgári jogi anyagi szabályokat egy kicsit rendszerezettebbé tenni. Ezen a fonalon haladva, az alábbiak szerint képzelem el az értékpapírjog szabályozásának a felépítését.

Az értékpapírok elhelyezése  megmaradna a kötelmi jog könyvben, továbbra is alapesetként kezelve a kötelmi jogi értékpapírt, viszont az ötödik rész címe Az értékpapírkötelmek általános szabályai helyett,   Értékpapírkötelmekre változna, és ezen belül három fejezetre tagozódna:

 

Ötödik Rész: Értékpapírkötelmek

 

1. Az értékpapírkötelmek általános szabályai

 

2. Egyes értékpapírok

 

3. Értékpapír-szerzõdések

 

1.

Az elsõ fejezetbe kerülnének mindazok a témakörök, amelyeket a koncepció egyébként is az általános szabályokban helyezett volna el. Itt kerülne meghatározásra az értékpapír általános fogalma olymódon, hogy egy okirat értékpapírrá minõsítéséhez elegendõ legyen csak a Ptk. rendelkezéseinek megfelelnie, s ezen felül - eltérõen a jelenlegi szabályoktól - nem kellene egy speciális jogszabály feltételrendszeréhez igazodnia. Az értékpapír kritériumokat, tartalmi, minimális formai feltételeit ez a fejezet tartalmazza a koncepcióban foglaltak szerint (alaki legitimáció, kifogás-korlátozás stb.).

Az értékpapír normatív meghatározásánál törekedni kell arra, hogy rugalmassága ellenére ne legyen túlságosan általános a fogalmi meghatározás. Ez lehetõséget adna a tömegesen kiállított, egyébként az értékpapír tényleges sajátosságait csak nyomokban magán viselõ okiratok megteremtésére. Pontosan fel kell vázolni a fogalom megadásán túl, mindazokat a normatív tényezõket, melyek az értékpapírok szükségszerű velejárói.

A fogalom és az alapvetõ értékpapír-sajátosságok megadása után kerülhetne sor a fenti szabályoknak az egyéb jogot megtestesítõ értékpapírokra történõ kiterjesztésére.

Ezt követõen ismertetésre kerülnének az értékpapírok típusai, és az ezek átruházására vonatkozó részletes szabályok. [A “névre szóló értékpapír”  elnevezés terminológiai zavarának megszüntetésére esetleg megoldást jelentene, ha a névre szóló értékpapírnak két fajtája létezne: forgatható és nem forgatható értékpapír (az utóbbi a jelenleg névre szólónak nevezett értékpapír (rektapapír), amit csak engedményezéssel lehet átruházni). Ez alapján lehet az értékpapír bemutatóra és névre szóló, mely utóbbinak két fajtája - megnevezésében is- a forgatható és a nem forgatható értékpapír. Másik megoldás lehetne az, ha a névre szóló értékpapír csak a forgatható értékpapírt jelentené, ahogy egyébként jelenleg is olvashatjuk az értékpapírokra vonatkozó jogszabályszövegekben, s az engedményezéssel átruházható értékpapír teljesen más elnevezést kapna]

Az átruházás szabályainak ismertetését követõen szükséges lenne az igényérvényesítés, óvás, a megsemmisítés és nem utolsó sorban a dematerializált értékpapír szabályainak az általános tételek között történõ rögzítése.

 

 

2.

A koncepciótól eltérõen, a fenti szabályokon túl az egyes értékpapírok címszó alatt teljes szabályozásukkal együtt elhelyezésre kerülnének azok az értékpapírok, melyek nem kapcsolódnak más jogterülethez, jogintézményhez. Az ezekre vonatkozó speciális jogforrások nem tartalmaznak olyan rendelkezéseket, melyeknek a Ptk.-ban ne lenne helyük. Így teljes egészében a Ptk. rögzítené a váltó, csekk, kötvény, kincstárjegy, letéti jegy (e két utóbbit lehetne a kötvény alá rendelve szabályozni, mint kötvényjellegû értékpapírokat) szabályait. Az értékpapírok másik csoportját csak fogalmi szinten (esetleg egyes nélkülözhetetlen “anyagi jogi” szabály felvétele mellett) építené be a Ptk., mivel azok részletszabályai elválaszthatatlanok más, a Ptk.-ba nem tartozó jogintézményektõl. Idesorolható a részvény, közraktári jegy, jelzáloglevél, szövetkezeti üzletrész, befektetési jegy. Ezek tekintetében továbbra is megmaradna a speciális jogszabály, amely további részletezését adja meg: jelzáloglevélnél a jelzálog-hitelintézet, részvénynél a részvénytársaság, közraktári jegynél a közraktározás, befektetési jegynél a befektetési alap, szövetkezeti üzletrésznél pedig a szövetkezetre vonatkozó szabályoknak. Ezeknek az értékpapírok témakörben tárgyalása teljesen indokolatlan.

A fejezetben megadott értékpapír-felsorolás nem tekinthetõ kimerítõnek. Úgy is mondhatnánk, hogy nem teremt az értékpapírok vonatkozásában típuskényszert, hiszen akkor értelmetlen lenne az elsõ fejezetben felvázolt normatív rendelkezések megadása. Így egy okirat értékpapírrá minõsítéséhez elegendõ, ha az az általános szabályokban foglaltaknak megfelel.

 

3.

Az értékpapírokra kötött szerzõdésekre a koncepció a legcélravezetõbb megoldásnak azt tekinti, ha az egyes szerzõdéseknél külön-külön utalva adja meg a rájuk vonatkozó szabályokat. Talán jobb lenne ezeket az értékpapírkötelmeken belül tárgyalni. Ekkor az egyes tipikus szerzõdésekre vonatkozó szabályok általános háttéranyagát képeznék az értékpapírokra jelen címszó alatt megadott speciális rendelkezéseknek (pl. adásvétel, letét, bizomány, kölcsön, megbízás,). Ezen túlmenõen, a Ptk.-nak fel kellene vennie ide a tõkepiaci törvényben található ügyletek polgári jogi háttérszabályait is ( pl. a tõzsdei ügyletek, az értékpapír forgalomba hozatalakor kötött szerzõdések anyagi jogi szabályai).

Amennyiben itt kerülnének elhelyezésre az értékpapírokra kötött szerzõdések speciális szabályai, akkor talán könnyebb lenne összefüggéseiben átlátni az értékpapír-ügyletek anyagi jogi hátterét, s emellett a Ptk. kötelmi általános részében, és az egyes szerzõdéstípusoknál megadott szabályaival ugyanúgy meg lehetne teremteni az összhangot, mintha a harmadik rész egyes szerzõdéseinél külön utalnánk  rájuk.

 

 

2002/1. szám tartalomjegyzéke