Kántás Péter -  Fórika László

 A  közméltóság  védelmében

 

 

 

 

 

 

Az  emberi méltóság fogalma

 

Az  ember létezése és méltósága, mint maga az emberi egység, valójában nem is jog, mert az emberi lényeg a jog számára tulajdonképpen transzcendens, azaz hozzáférhetetlen. Az emberi jogok katalógusában és a modern alkotmányokban az emberi élet és méltóság ezért elsősorban nem is mint alapjogok, hanem mint a jogok forrásai, mint jogon kívüli értékek szerepelnek, amelyek sérthetetlenek. E sérthetetlen értékek tiszteletben tartásáról és védelméről kell a jognak gondoskodnia.

 

Az emberi méltóság minden embert egyedi értékétől, individualitásától  függetlenül,  pusztán emberi mivolta miatt illet meg.  Ebből  következően az emberi méltóság sérelme minden olyan magatartás,  amely gátolja a másik embert az emberhez méltó életben,  minden  őt érintő szabadságkorlátozás, illetve kétségbe vonja a  ember mivoltát.  Az emberi méltóság egy olyan határ,

 

a) melyen sem az állam, sem más emberek kényszerítő hatalma nem terjedhet túl,  az autonómiának, az egyéni önrendelkezésnek egy mindenki más rendelkezése alól kivont magja, amelynél fogva az ember ember maradhat,  nem válva puszta eszközzé;

 

b) biztosítja az  egyenlőséget.[1]

 

Az emberi méltóság közösségi dimenziója

 

Az emberi közösségeket számos aspektusból lehet megközelíteni, definiálni viszont, sokféleségük miatt, szinte lehetetlen. Általában véve elmondhatjuk minden közösségről, hogy tagjai összetartozónak érzik, ill. kívülállóktól elkülönítik magukat. A közösség tagjait az azonosulás és az elkülönülés tudata, ill. az tartja össze, hogy saját belső normákkal rendelkezik, képes ennek a kikényszerítésére. Az  egyén számára a  közösségi cselekvés,  annak   norma- és értékrendje, érzelmi  és eszmevilága

 

a) erősíti a társadalmi normák sikeres elsajátítását, az önmeghatározás képességét  (szocializációs funkció)

 

b) védelmet, orientációt, a kiszámíthatóság  élményét adja  (biztonsági funkció). 

 

Életünk során, de egy időben is számos közösségnek vagyunk a tagjai: közösséget alkot az osztály, a szülői munkaközösség, közösséget hoznak létre a munkatársi kapcsolatok, a klubtársaság, a társasház tulajdonostársi viszonyai, a település szavazópolgárai önkormányzáshoz való jogának gyakorlása…

 

Minden közösségről elmondhatjuk, hogy az érintett személy külső inerciarendszere: az önazonosság, az identitás meghatározásának egyik aspektusa. A közösséghez tartozás joga ilyképpen kétségtelenül személyiségi jog.

 

Az emberi közösségek kisebbik hányada változó tagságától független, önálló léttel is rendelkezik, saját állandó szervezete van, jogképességét a jog elismeri. A személyösszességek többsége azonban nem jogi személy, polgári jogi értelemben nincsenek jogaik és kötelességeik.  A  kérdésünk  az, hogy

 

1.     a nem jogalany közösségeket miként kezeli a jog; vannak-e olyan jogosultságok, melyek őket is megilletik,

2.     van-e  a jogképességgel nem rendelkező személyösszességnek  tagjaitól független méltósága,

3.     s ha  igen, az milyen típusú jogvédelemben részesül.

 

A hatályos jogot áttekintve elmondhatjuk, hogy  számos törvényünk jogokkal ruházza fel, illetve védelemben részesíti az önálló  jogalanyisággal  nem rendelkező  személyösszességet. Az  Ötv. szerint a választópolgárok közösségét megillető jog a helyi önkormányzáshoz való jog, a Nektv. kollektív jogokat biztosít a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségeknek, a Btk. a nemzeti jelkép megsértésének, illetve az izgatásnak (uszításnak), az önkényuralmi jelképek nyilvános használatának, terjesztésének a megbüntetésével véd nem jogalany személyösszességet. De elismeri és védi a jog a fogyasztók érdekeit, a természetvédelmi és környezetvédelmi szabályaink már globális emberi érdekről is beszélnek…

 

A közösség méltósága tehát -  ha nevesítetlen és meghatározás nélküli formában is -  létező fogalom a magyar jogban.[2] Mégis azt  kell mondanunk, hogy a társadalomban kisebbségi helyzetben lévő közösségekről kialakult pozitív  vélekedések, értékítéletek összességét, e közösségek tiszteletét, társadalmi elismertségét  kifejező  közméltóság fogalmát – a fogalom becsületvédelmi és kisebbségi jogi értelmében -  a  hazai közjog  nem ismeri. Az Alkotmány kizárólag természetes személyekhez kapcsolja a méltóságot,  amikor kimondja, hogy  a  Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.

 

A közösség méltóságát sértő cselekmények a büntetőjogban ugyan hivatalból üldözendő közvádas bűncselekmények, de ezekben az ügyekben  (uszítás, nemzeti jelkép megsértése, önkényuralmi jelképek terjesztése, nagy nyilvánosság előtt való használata, közszemlére tétele) igen  ritkán indul el egyáltalán a büntetőeljárás, másrészt nagyobb részük “kudarccal” (megszüntetéssel) zárul. Az ügyfogalom szempontjából leggyakoribb közméltóságot sértő cselekménnyel, a gyalázkodással szemben a büntető- és szabálysértési  jog  “csak” a rágalmazás és becsületsértés  különböző alakzataival lép fel, főszabályként egyéni  jogsérelem, és kivételes esetben  személyösszesség sérelme esetén.

 

A személyiségi jogsérelemmel szemben a polgári jog, a jogág jellegéből adódóan az egyéni, sőt, a jogterület sajátosságai miatt, a személyes (három kivételtől eltekintve) jogérvényesítés lehetőségét biztosítja csupán.

 

Összegzésképpen megállapítható, hogy a közösség méltóságának a védelmét csak közvetetten, csak annyiban biztosítja a magyar jogrendszer, amennyiben a sértés egyéni érdeksérelmet is okozott, és ennek megbüntetését magánindítvánnyal, reparálását polgári perrel érvényesíti is a személyében érintett fél.

 

Evvel szemben az  állatvédelmi törvény  preambuluma síkra száll amellett, hogy  az állatok “érezni, szenvedni és örülni képes élőlények”, és  tiszteletben tartásukat, jó közérzetük biztosítását  a törvény minden ember erkölcsi kötelességévé teszi.  Megfogalmazza tehát, hogy az állatoknak is van “kvázi személyiségi joga, kvázi méltósága”.  Ennek a védelmére alkotta meg a jogalkotó a törvényt, ezen belül a közérdekű  kereset  indításának lehetőségét.

 

Ami tehát “kijár” a gerinces állatoknak, megítélésünk szerint többszörösen    jár az emberi közösségeknek. Álláspontunk  szerint az emberi méltóságnak meghatározott   közösségi értékekkel összefüggő dimenzióját – mint önálló jogtárgyat  -  olyan új becsületvédelmi  szabályozásban kell részesíteni,  amely kifejezi, hogy az emberi méltóság    alkotmányos védelme nemcsak a természetes személyekre, hanem azok meghatározott közösségeire  is kiterjed.  

 

Elfogadhatatlan, hogy jelenleg mindössze a  Btk. kommentárja és a büntetőbírói gyakorlat   explikálja   - a rágalmazás jogi tárgyaként  -  ezt a területet: eszerint  megilleti a jogi személyeket és az olyan személyösszességeket is, amelyeknek nincs ugyan önálló jogképessége, de olyan kollektív társadalmi kötelezettségekkel rendelkeznek, amelyek teljesítése megalapozhatja a társadalmi megbecsülésük létrejöttét, s ennek ugyanolyan lehet  a társadalmi értéke, mint a természetes személyek esetében[3]A  "közméltóság" fogalma ugyanakkor a tételesjogban és a kommentárirodalomban  is meghatározatlan,  védelmének   határai és  eszközei sem tisztázottak.  

 

Az újraszabályozás indokai,  a közméltóság és a  véleményszabadság  viszonya

 

 

“A hazai  jogalkalmazás és jogértelmezés sajátossága,  hogy az uszító magatartást szinte patikamérlegen mérte ki, így a büntetőjogi értékelés körébe e társadalomraveszélyes cselekményeknek csupán töredéke kerülhet. Ezt a szűkmarkúságot  azok az elkövetők, akik a társadalmi rend,  béke és nyugalom megbolygatására törekszenek, messzemenően ki tudják használni, ugyanis némi jogértelmezési jártassággal  ki tudják  jelölni  maguk számára  azt a rendkívül keskeny sávot, ahonnan még büntetőjogi felelősség nélkül zaklatható a társadalom”.[4]  

 

Valóban, az utóbb időben a közbeszéd számos, a köznyugalmat felkavaró, “elfajult” alakváltozata  teszi  egyre sürgetőbbé, hogy a  fentebb idézett “keskeny sáv” jogilag kezelhetővé váljon, hogy a jogalkotó a büntetőjogon kívüli szankcionálás lehetőségeit a jelenlegi szabályozáshoz képest egyértelműbbé és szigorúbbá tegye.

 

A kisebbségi ombudsman beszámolói évek óta felhívták a közvélemény, a   jogalkotó, illetve tágabban a politikai elit  figyelmét arra, hogy  amennyiben  a becsület, a  jóhírnév  csorbítására alkalmas, gyalázkodó,  lejárató,  vagy éppen  megvetés kiváltását kívánó célzattal megfogalmazott kijelentések nem konkrét személy vagy személyek, hanem egy meghatározott embercsoport,  közösség ellen irányulnak, a kisebbségi ombudsman csupán azt vizsgálhatja, hogy fennáll-e a Btk. 269. §-ába ütköző közösség elleni izgatás bűntettének a gyanúja, vagy sem.

 

Ma Magyarországon nem minősül jogellenesnek, ha valaki oly módon vall rasszista nézeteket a nyilvánosság előtt, hogy a cselekménye egyrészt nem irányul meghatározott személyek ellen, másrészt nélkülözi az uszító jelleget. Más szavakkal: az érintett kisebbségek jelenleg védtelenek a  nyilvánosság előtt történő, "csak úgy általában" cigányozó, zsidózó megnyilvánulásokkal  szemben.

Alapkérdés,  hogy

a)  a közméltóságot érintő jogvédelem körébe milyen típusú közösségek tartozzanak, [5]

b)  kizárólag  verbális cselekményekre terjedjen-e ki   a nagyobb nyilvánosság előtti "közméltóságsértés", vagy megvalósulhat (mint pl. a tettleges becsületsértés vagy a kegyeletsértés eseteiben) más módon is (pl. az adott közösség létesítményeinek, jelképeinek megrongálása, szétrombolása, szétdúlása, beszennyezése, bemocskolása  és  ehhez hasonló egyéb magatartás),

 

c)  milyen  jogági körben és milyen típusú szankciók  révén történjen meg  a felelősségrevonás.

 

A 64/1991. (XII. 17.) AB határozat szerint: "Emberi méltósága és élete mindenkinek érinthetetlen, aki ember, függetlenül fizikai és szellemi fejlettségétől, illetve állapotától és attól is, hogy emberi lehetőségéből mennyit valósított meg, és miért annyit. Egyetlen emberi élethez való jogáról sem beszélhetünk úgy, hogy ne értenénk bele az élethez és a méltósághoz való alanyi jogát.".

A hatályos nemzetközi  jog emberi jogi dokumentumainak egyik  kiindulópontja az emberi méltóság. A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya "az emberi közösség valamennyi tagja veleszületett méltóságáról" szól, és az emberi méltóságot a jogok végső forrásának tekinti akkor, amikor arra a felismerésre utal, hogy "az emberi jogok az emberi lény veleszületett méltóságából erednek".

Az alapjogok körében az emberi méltóság legnagyobb "riválisa" a véleményszabadság, amely a kommunikációs jogok anyajoga. Minden becsületvédelmi  szabályozásnak   tehát szembe kell nézni avval, hogy  büntetőjogi védelemre nem tarthat  igényt  az a vélemény, amely adott esetben a közösség érzékenységét  sérti,  aggodalomkeltő,  ellenszenves,  vagy  éppen stílusában  

Ugyanakkor a  36/1994. (VI. 24.) AB határozat egy differenciált megközelítést fogad el: eszerint a  véleménynyilvánítási  szabadság nem  feltétlen a tényállítások tekintetében. E szabadság ugyanis  nem terjed ki a becsületsértésre  alkalmas valótlan tények közlésére akkor, ha a nyilatkozó személy  kifejezetten tudatában van a közlés valótlanságának (tudatosan hamis közlés) vagy foglalkozása, hivatása gyakorlásának szabályai szerint elvárható lett volna tőle a tények valóságtartalmának vizsgálata, de a véleménynyilvánítási alapjog felelős gyakorlásából adódó gondosságot elmulasztotta.

A véleménynyilvánítás szabadsága csak a bírálat, jellemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja magában, de az alkotmányos védelem - szögezi le az AB - nem vonatkozhat a tények meghamisítására. Ezen túlmenően a szabad véleménynyilvánítás olyan alkotmányos alapjog, amely csak felelősséggel gyakorolható, és a valótlan tények közlésének elkerülése érdekében bizonyos kötelezettségekkel jár a közvélemény alakításában hivatásszerűen részt vevő személyek esetében.

Ennek ellenére a  véleménynyilvánítási és sajtószabadság   - a büntetőjogi védelem szempontjából - mégis  magában foglalja a tudatos valótlanságok, ferdítések, torzítások, manipulációk közlésének és hirdetésének szabadságát, miközben történelmi tények igazolják a tudatosan hazug propaganda, a politikai és társadalmi botránykeltés, a sajtó lealacsonyításának és eszközként történő felhasználásának káros hatásait. Jól érzékelhető napjainkban, hogy az  írott és az elektronikus média olyan tekintéllyel rendelkezik, hogy a közvélemény hajlamos a közölt információkat kellő ismeretek vagy kellő kritika nélkül valóságként elfogadni. Ezért jelentős érdek fűződik ahhoz, hogy az ilyen nyilvános közlések, közlemények, információk a valóságnak megfeleljenek.

 

A  közméltóság jogi és közvetlen   tárgya

A közméltóság sérelme elválaszthatatlan attól az alkotmányos értéktől, amit  köznyugalomnak, ezen belül közhangulatnak   hívunk.  A  köznyugalom  - kisebbségi jogi megközelítésben -     annak   tükröződését fejezi ki,   hogy az országos és a helyi közhatalom jogszolgáltató, érdekvédő és veszélyelhárító tevékenysége eredményesen funkcionál,  hogy sem  a közhatalom, sem egyéb társadalmi csoport nem áll útjában a törvényeket tisztelő "másság" legkülönbözőbb  kifejeződési formáinak (tehát az eleven multikulturalitásnak)[6], az egyének és közösségeik önazonosságra, vagy éppen integrációra, illetve irányuló  asszimilációra  irányuló  törekvéseinek,   hogy a  közbeszéd  vagy kiveti magából a "gyűlöletbeszéd" legdurvább formáit (a gyalázkodás a gyalázkodót is minősíti a nyilvánosság előtt),   vagy  a  közhatalom   rendelkezik adott   szankciórendszerrel,  illetve egy olyan szakapparátussal, amely kellő következetességgel  és szigorral képes fellépni,  illetve a minimálisra szorítani   gyalázkodó 

 

A köznyugalom  a kisebbségek számára tehát   a  szabad identitásválasztás, illetve a  veszély és fenyegetettség-mentesség  állapotának  külső, pszichés feltétele, amely   átfogja   létük  különböző   dimenzióit. Tehát ideális esetben   nemcsak  a kriminális értelemben vett biztonság érzetét, hanem  az esélyegyenlőségi normák érvényesülésének  "biztonságát"  is magában  foglalja.

 

A közösségek méltóságát támadó  "gyűlöletbeszéd"  azonban már nem  a köznyugalmat, mint elvont, általános entitást  sérti,  hanem - uszító jelleg, tehát meghatározott cselekvésre való felhívás vagy ennek sugallása nélkül - identitásukban zavarja,  érzelmeikben sérti (fenyegeti, gúnyolja, megalázza)  a  közösség  tagjait, de emellett  alkalmas  lehet arra,  hogy egyes kisebbségi csoportokat társadalomellenes célok megvalósítására mozgósítson, illetve a közhangulatot olyan módon formálja át, amely megkönnyíti, hogy e  csoportok  céljaikat erőszak alkalmazása  útján érjék el.

 

A közvetlen tárgy tekintetében  azt kell eldönteni  - ahogyan erre korábban utaltunk - hogy a közméltóságot érintő jogvédelem körébe milyen típusú közösségek tartozzanak. Kisebbségvédelmi szempontból nem elfogadható  a rágalmazás és a becsületsértés kapcsán a büntetőjogi gyakorlatban érvényesülő   "személyösszesség" kategória,  amely  - a jogi személyeken kívül -  a  közös feladatvállalás alapján  működő közösségeket védi: a verbális támadások célpontja éppenséggel olyan -  a diszkriminációt naponta megélő -  közösségek,  társadalmi csoportok identitását, méltóságát  veszik célba, melyek  tagjait nem fűzi össze konkrét feladat vagy valamilyen  tagsági viszony, nem tudatos  választás alapján szerveződtek, hanem a  születés véletlene vagy egyéb, akaratukon kívül álló  körülmény döntött - legtöbbször egész életükre szólóan -   csoport-hovatartozásukról (nem,  nemzeti-etnikai hovatartozás, szexuális beállítottság,  testi és szellemi fogyatékosság).

 

Ezen a ponton  kell tehát  különbséget tenni - amit a jelenlegi szabályozás egyáltalán nem tesz meg -  adott személyösszességek (pl. foglalkozási csoportok) jóhírneve, illetve a becsületvédelemre  szoruló  kisebbségek méltósága között.  A két  kategória ugyanis

 

a)  érdekérvényesítő-képességét, a  társadalmi életben való sikeres  részvétel  esélyeit, 

 

b) valamint a  többségi  társadalom által táplált előítéletek  és egyéb elutasító reflexek intenzitását,  fenyegető erejét tekintve

 

nincs egy súlycsoportban egymással. Mondjuk az orvosi műhibák tendenciózus, a tényszerűséget nélkülöző nyilvánosságra hozatala  ideig-óráig   megrendítheti a lakosság egyes köreiben a szakmába vetett  bizalmat, elbizonytalaníthat  egyes orvosokat,  ez azonban nem változtat az orvosi hivatásnak a társadalomba  mélyen beágyazott magas társadalmi presztízsén,  vagy azon, hogy  a  szakma  gyorsan és hatékonyan tud  - kamarai közreműködéssel  -  a nyilvánosság előtt védekezni.  Mindemellett adott az  egyéni választás lehetősége: ki lehet lépni az adott csoportból.

 

Ezzel szemben egy kisebbségi  helyzetben lévő  etnikai, vallási, ideológiai,  vagy szexuális preferencia   alapján   létrejött közösségnek 

 

a) meg kell küzdenie avval, hogy tagjait a "saját" csoporttól elkülönítve,  "ellenségként",  jobb  esetben "idegenként" definiálják, vagy ilyen következtetés levonását sugallják  (in-group, out-group diskurzus),

 

b)  tagjai vagy  egyáltalán  nem, vagy  csak jelentős lelki sérelmeket okozó önfeladás árán tudnak "választani", azaz  kilépni a diszkriminált  közösségből. 

 

A közös feladatvállalás alapján  definiálható  "személyösszességek" és jogi személyek  jóhírneve, "becsülete" nem más,  mint  az a társadalmi megbecsülés,  amely róluk, a tulajdonságaikról, illetve teljesítményükről  a  környezetükben  kialakult. A fentiekben kifejtett  közméltóság megsértése  esetében azonban  nem egy már  meglévő,  pozitívnak tekinthető  társadalmi értékítélet  "lerontásáról" (vagy ennek kísérletéről) van szó, hanem  olyan kisebbségi helyzetű társadalmi  csoportok  "gyalázásáról",  melyek társadalmi megítélése vagy teljesen hiányzik  a  közvéleményből, vagy velük  szemben  dominálnak az érzelmileg vezérelt  negatív  előítéletek,  illetve a társadalom  legalábbis megosztott pl.  abban, hogy  az érintett közösségek  - érték- és szokásrendjüket illetően  -  integrálhatók-e egyáltalán.

 

A legfenyegetettebb helyzetben lévő kisebbségi közösségek tagjának lenni  - szemben pl.  egy foglalkozási csoporttal - nem választható  identitás, hiszen  a  csoportképző kritériumok létrejöttében részben a születés véletlene (etnikai hovatartozás),  részben  a szocializácó során elsajátított magatartásminták játszanak szerepet (szexuális beállítottság).      

 

A közösség  méltósága elleni támadások  legkonkrétabb, "legalsó" szintje az "elkövetési  tárgy", amelyet a jogsértő  magatartás  közvetlenül sért vagy veszélyeztet: ennek elemeit, "értékkészletét" a teljesség igényével nem tudjuk  felsorolni, de mindenképpen idetartoznak az érintett közösségre kifejezetten  jellemző, vele azonosítható, széles körben ismert sajátosságok (egyedi karakterjegyek,  szokások, ünnepek,  az azonosulást  segítő  jelképek, stb).

 

Az beszél gyűlöletkeltő, tehát a mi értelmezésünkben közméltóságsértő   módon, aki egy adott közösségről (a közösséget képviselő személyről) tényt, értékítéletet olyan módon hoz  nagyobb nyilvánosságra, amely -  anélkül, hogy kimerítené a Btk. 269. §-át - alkalmas e csoport tagjainak megfélemlítésére, illetve a vele szembeni ellenséges, kirekesztő környezet kialakítására.  Az érzelmekre kíván  hatni  azáltal, hogy

a) kisebbségellenes indulatokat gerjeszt, illetve erősít fel, a többségi társadalomban felerősíti a racionális érvelést nem tűrő  előítélet-képződést,

 

b) érzelmi, pszichikai sérelmet (bűntudatot)  okozhat  azáltal,  hogy  megnehezíti  a támadott kisebbség  tagjainak szabad  identitásválasztását, az sugallva, hogy "másságát"    "bűnnek",   természetellenes  állapotnak tekintse. 

 

Itt tehát többről  van szó, mint a köznyugalom  elvont veszélyeztetése,  amit  -   a "gyalázkodás" elkövetési magatartásával  kapcsolatban -  az AB nem  tartott  elégségesnek ahhoz, hogy büntetőjogi értelemben  alapjogi korlátozás  indokául  szolgálhasson. Mindezt egyértelműen megerősíti  az  AB  30/1992. (V.26.) határozatának  indokolása, amely szerint

 

"... a közösségek méltósága a véleménynyilvánítási szabadság alkotmányos korlátja lehet. Nem zárja ki tehát a határozat azt, hogy erről a törvényhozó akár a gyűlöletre uszítás tényállásán túlmenő büntetőjogi védelemmel is gondoskodjék. A közösségek méltóságának hatékony védelmére azonban más jogi eszköz, például a nem vagyoni kártérítés alkalmazási lehetőségeinek bővítése is alkalmas."

 

Javaslat  egy büntető-, illetve szabálysértési tényállásra  

 

Az AB   fentebb idézett  megállapítása   egyben  kijelöli azt a  jogági kört,  ahol  a  közösségek méltóságát sértő támadások szankcionálása tekintetében  érdemes  gondolatcserét  kezdeményeznünk. A becsületvédelmi  szabályozás  terepét  tehát ebben a tekintetben  továbbra is  a "szankciós" jogok" (büntető- és szabálysértési jog), illetve a Ptk.-nak a  személyhez fűződő  jogokat  érintő  rendelkezései jelentenék.

 

A jogalkotónak  el lehetne gondolkodni  egy olyan  önálló - a büntetőpolitikai szempontok mérlegelése alapján büntető-, illetve szabálysértési - tényálláson, amelynek egyik lehetséges szövegváltozatát - vitaalapként - az alábbiakban adjuk meg, tudatosan  felvállalva, hogy  az ilyen módon  védendő közösségek körének meghatározása kifejezetten kisebbségi jogi megközelítésből történik, így   természetesen  bővíthető, illetve a jogvédelemben részesítendő társadalmi csoportok  meghatározása is  pontosítható, kiegészíthető.  Szövegjavaslatunk  a következő:

 

"A közméltóság megsértése

 

(1) Aki nagy nyilvánosság[7] előtt a nemzeti vagy etnikai hovatartozás, vallási meggyőződés, illetőleg a  szexuális irányultság szempontjából érintett  közösség méltóságának megsértésére alkalmas tényt, állít, híresztel, ilyen tartalmú kifejezést használ,  illetőleg  a közméltóság megsértésére alkalmas egyéb cselekményt követ el,

 

büntetendő

 

(2) Méltóságsértőnek tekintendő minden olyan állítás, felszólítás, illetve értékítélet, amely az (1) bekezdésben meghatározott közösség képességeire, tulajdonságaira, nyelvére, szokásaira, történelmi múltjára vonatkozik és amely -  a társadalomban kialakult általános felfogás, illetőleg az elkövetés konkrét körülményei alapján - lealacsonyítást, megvetést, gyalázkodást fejez ki, vagy - akár tárgyilagos előadásmód  keretében is  -  ilyen jellegű   érzelemnyilvánításra   ösztönöz.

 

(3) A közméltóság megsértésére alkalmas egyéb cselekménynek minősül különösen az érintett közösség  épületének, jelképének, az érintett  közösséggel egyértelműen azonosítható síremléknek, emléktáblának,  kegyhelynek stb. a megrongálása, szétrombolása, szétdúlása, beszennyezése, bemocskolása,  meggyalázása.”

 

Azzal persze szembesülnünk kell, hogy egy adott nyelvi megnyilvánulás “méltóságsértő” jellegének jogi megítélésekor a jogalkalmazónak többféle értelmezési lehetőség csapdáját kell kikerülnie: 

 

Először is félre kell tennie személyes világnézetét, értékrendjét, másodszor a minősítés szempontjából közömbösnek kell tekintenie a közlő motívumait, a mondanivalót vezérlő szándékát,[8] harmadszor – mivel immateriális cselekményről van szó – nem teheti függővé a tényállásszerűséget a közlés társadalmi hatásától, végül – ugyancsak összefüggésben az immateriális jelleggel -  el kell tekintenie attól az esetlegesen bekövetkező lelki, érzelmi sérelemtől,  amit a közlés az érintett kisebbség  tagjaiban kiváltott.

 

Mi szerint dönt tehát a jogalkalmazó? Az a feladata, hogy a kifejezés objektív tartalmát, általánosnak tekinthető társadalmi jelentését  vegye alapul a helyes értékeléshez. Ennek alátámasztására felidézzük a leggyakoribb verbális jogsértéssel, a becsületsértéssel  kapcsolatban kialakított büntetőbírói gyakorlat megállapítását:

 

A bíróság szerint “valamely kijelentésnek vagy tényállításnak a becsület csorbítására alkalmasságát nem a sértett érzelmi beállítottságából eredő szubjektív értékítélet, hanem annak alapján kell megítélni, hogy a megnyilatkozás az adott körülmények között – a becsületérzés megsértésére objektíve alkalmas-e”.[9]

 

Az “objektív tartalom”, a közméltóság megsértésére  való objektív alkalmasság felszínre hozatalának követelménye azt jelenti  tehát a  jogalkalmazó számára, hogy el kell döntenie:  a közlés tartalma – a tények csoportosítása, ábrázolási módja, általánosítása, publicitásának foka,  társadalmi fogadtatása,  stb. alapján  -  túllépi-e  a tényekkel alátámasztott, akár  sértő jellegű bírálat szintjét, és átcsap-e öncélú,  az egyenlő méltóságúként való  kezelést  az adott közösségtől  kifejezetten megvonó  gyalázkodásba?

 

A   közérdekű kereset,  mint a  közméltóság polgári jogi  védelmének  eljárásjogi   feltétele

 

Az AB érintett határozataiból kitűnik, hogy a véleménynyilvánítás és a sajtószabadság vadhajtásainak korlátozására nem  a büntetőjog eszközeit tartja elsősorban alkalmasnak, hanem a magas összegű nem vagyoni kártérítéssel fenyegető polgári jogot [30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167., 178-180].

 

De vajon képes-e ma hatékony védelemre a polgári jog? Az egyéni  jogérvényesítési lehetőség felkínálása alkalmas-e a tág körben nyilvánosságra jutó jogsértés reparálására;  tudnak-e élni ezzel a lehetősséggel az emberek? Ha élnek, akkor az egyéni kártérítés-jóvátétel a közösség egésze számára is megfelelő reparációt jelent-e? Meggyőződésünk, hogy mindhárom kérdésre nemleges válasz adható.[10]

 

Polgári jogi jogvédelmet igényelhetnek mindazok, akiket a közösség tagjaként becsületében-emberi méltóságukban sért az adott cselekmény. Itt tehát nem szükséges a "jól körülhatárolható kör és közös kötelezettségteljesítés" követelménye, mint a büntetőjogban. Adott esetben személyiségi jogi pert indíthatnak, de kizárólag – ahogyan a büntetőeljárásban is - az őket személyükben ért sérelem miatt.

 

Közérdekű kereset (actio popularis) a  primer jogosult mellett, a jogszabály által erre feljogosított személy (polgári) bírósági igényérvényesítése a közérdek védelme érdekében.  E fogalmat  ismeri ugyan a magyar jogrendszer, de az önrendelkezési joghoz fűződő jól ismert    korlát miatt csak kivételképpen,  igen szűk körben. Ugyanis más személy a sértett helyett, annak nevében és jóváhagyása nélkül nem léphet fel,  nem vonhatja el ugyanis senki az adott személy önrendelkezési jogának eljárásjogi részét, a keresettel rendelkezés jogát. A jogvitában érdekelt félnek alkotmányos joga van arra, hogy ügyét bíróság elé vigye. Ez a jog - hasonlóan a többi szabadságjoghoz – tehát  magában foglalja annak szabadságát is, hogy az  érintett  e  jogával ne éljen.[11]

 

Alapkérdés, hogy  mi a közérdek tartalma, s  ezen belül mit takar az érdek, s mit  a köz  fogalma? Általános jogfogalmakkal tudunk válaszolni erre, mondván, hogy köznek érdeke fűződik az állam biztonságához, a közbiztonsághoz, a közrendhez, a köznyugalomhoz, a közegészséghez, a közerkölcsök érvényesüléséhez, a gazdasági verseny szabadságához stb.  A jogilag  védendő  kör  rendkívül heterogén, tehát közérdeknek minősül a közhatalom működésének,  illetve  a közfeladatok (oktatás, egészségügy,  szociális ellátás, stb.) megszervezésének, megvalósításának  zavartalansága, de éppen így közérdeknek  tekinthető a jog által elismert magánérdek is, pl. a jogérvényesítésre képtelen magánszemély jogának a védelme is.  

 

A közérdek tartalmának tisztázása tekintetében egyébként a bírói gyakorlat sincs  jobb helyzetben, amit betetőz, hogy az  Alkotmánybíróság  a közerkölcs kategóriája kapcsán - kifejezetten elutasította, s a törvényhozás kompetenciájába utalta  a határozatlan jogfogalmak  tartalmi  meghatározását.[12] 

 

A  pozitív   meghatározás egyébként  sem  volna  képes "lefedni"  azt az életbeli teljességet,   magatartási  kört,   amely  egy  idealizált  nyugalmi állapotot,  a  közösségek és érdekvédelmi szervezeteik "rendeltetésszerű" működését, illetve   háborítatlanságát biztosítják. A közérdeknek (ideértve a jogos magánérdek számtalan alakváltozatát is)  tehát  jogi értelemben vett  pozitív  tartalmat adni  éppen annyira lehetetlen,  mint pl.  a  bűncselekmény  fogalmát  a "mi nem bűncselekmény" szférájával megadni.[13] Ezek után érthető, hogy a közérdekű keresetindítás lehetőségét tartalmazó jogszabályok nem definiálják a közérdek fogalmát; így csak az egyes jogterületek konkrét  szabályaiból  indulhatunk ki.[14] Annyit bizonyosan állíthatunk, hogy  egy alapjogi sérelem védelme  nem vitathatóan a közérdek kategóriájába esik, márpedig a közméltóság  értelmezésünk szerint  nem más, mint  az emberi méltóságnak adott közösségek  becsületét   érintő  dimenziója.

 

Érvényes  tehát esetünkben az Alkotmány rendelkezése,  amely szerint  az alapvető jogok megsértése miatt keletkezett igények, továbbá a kötelességek teljesítésével kapcsolatban hozott állami döntések elleni kifogások bíróság előtt érvényesíthetők  (70/K.§). Ha  ez a sérelem  nem eredményez  közvetlenül érdekelt “materiális felet”, aki képes bíróság előtt alanyi jogainak érvényesítésére, akkor az államnak a közérdek védelmében  kötelessége  meghatározott ágenseket olyan jogosítványokkal  felruházni, melyek lehetővé teszik,  hogy  a sérelmet szenvedett közösség megfelelő elégtételt kapjon, illetve a  jogsértőt a jövőre szólóan  visszatartsa  hasonló cselekményektől.  

 

A  közérdekű  kereset  és  az   önrendelkezési  jog

 

Az  Alkotmánybíróság az 1/1994. (I. 17.) AB  határozatában  kifejtette, hogy az önrendelkezési jog fontos tartalmi eleme - egyebek között - az egyén joga arra, hogy az igény állapotába került alanyi jogait a különböző állami szervek, így a bíróság előtt is érvényesítse. Az önrendelkezési jog, mint az általános cselekvési szabadsághoz való jog, a jogérvényesítéstől való tartózkodás, a nem cselekvés jogát is magában foglalja. Mivel ez a jog az egyén autonómiájának védelmére szolgál, általában mindenkinek szabadságában áll eldönteni, hogy jogai és törvényes érdekei védelmére nyitva álló és alkotmányosan biztosított hatósági igényérvényesítési utat igénybe veszi-e, vagy attól tartózkodik.

 

Az  AB által megfogalmazott “keresettel rendelkezés” feltételezi, hogy van:

 

a)     igényérvényesítésre jogosult személy (természetes, vagy jogi személy),

 

b)    s ez a személy a hallgatásával azt akarja kifejezni, hogy nem kíván élni a perindítás lehetőségével.

 

A nem jogalany személyösszességek esetén ez a fogalom használhatatlan. Az egész  közösség sérelme esetén, jogalanyiság hiányában nincs akaratnyilvánító fél,  így ezek a közösségek jogvédelem nélkül maradnak. Ilyen esetekben a közérdekű kereset más személy önrendelkezési jogát semmilyen módon nem korlátozná.

 

Más a helyzet, ha a közösség sérelme mellett egyéni érdeksérelem is van. Ilyenkor a kérdés úgy vetődik fel, hogy

 

a)     az egyéni érdekérvényesítés az egész közösség sérelmének a reparálására alkalmas-e, ill.,

b) az egyes személyükben érintett felek hallgatása az egész közösség jogérvényesítési jogáról való lemondásként értékelhető-e, vagy meg kell vizsgálni ilyen esetekben, hogy

·        a nem tevés oka nem az-e, hogy a társadalmi életben akadályozott személyekről van szó,

·        korlátozza-e a közérdekű kereset az adott személyt önrendelkezési jogában, vagy összhangba hozható-e  a  kétféle elvárás.

 

Álláspontunk szerint, ha a közérdekű kereset nem jogalany közösséget véd, más, nem érintett személy önrendelkezési jogát ezzel semmilyen módon nem vonja el.  Ha a közérdekű keresetet a személyében is érintett fél mellett indítják valamely közösség érdekében, az sem érinti azok perindítási (hallgatási) jogát.

 

Javaslat  a  Ptk. módosítására  és a közkereseti jog  kiterjesztésére

 

Végigtekintve közérdek közkeresettel “megtámogatott” esetein,  megállapíthatjuk,  hogy  a  közméltóság fogalma mögött meghúzódó   közösségi  értékek  semmivel sem kevésbé  méltóak az ilyen típusú polgári jogi  védelemre, mint  mondjuk a fogyasztói érdekek, a környezet- és természetvédelmi érdekek,  vagy  éppenséggel a gerinces állatok zavartalan  életlehetőségeihez fűződő  érdek, amelyet az állatvédelmi törvény biztosít.  

 

Az  a pénzben nem kifejezhető eszmei  kár (sérelem), ami  egy közösség egészét -  közvetve vagy közvetlenül tagjait  is  -  érinti, hosszú  időre kihathat annak társadalmi  megítélésére, életlehetőségeire, a társadalom nyíltan kisebbségellenes  csoportjainak  aktivitására,  komoly félelmet,  identitási zavart   okozhat  a közösség egyes tagjaiban, de negatív értelemben  elbizonytalaníthatja a társadalom  úgymond közömbös, “előítéletmentes”   csoportjait  is. Mindeme veszélyek súlya tehát felér bármely jelenleg közkeresettel  védett jogtárgy  jelentőségével.  

 

A  kérdés  az,  hogy  a közméltóság megsértésének polgári jogi alakzata   

 

a)  a  “szankciós”  jogokéval azonos  tényállást   tartalmazzon,   lehetővé téve adott  esetben   a   mindkét jogág  szerinti felelősségrevonást,

 

b)  kiknek adjon a jog  közkereseti jogot?      

 

A  Ptlk. 76. §-a szerint a személyhez fűződő jogok sérelmét jelenti különösen a magánszemélyek bármilyen hátrányos megkülönböztetése nemük, fajuk,  nemzetiségük vagy felekezetük szerint, továbbá a lelkiismereti szabadság sérelme és a személyes szabadság jogellenes korlátozása, a testi épség, az egészség, valamint a becsület és az emberi méltóság megsértése.  Ez a felsorolás ugyan nem taxatív, két vonatkozásban mégis indokolt lenne kiegészíteni:

 

a)  egyrészt  a jogellenes  diszkrimináció alapját képező motívumok köre bővíthető -  a tényállás  nyitottságának fenntartása mellett - legalább  a kor    és a szexuális preferencia szerinti  megkülönbözetéssel,

 

b) másrészt a  76. §  egy új bekezdéssel egészülne ki, amely a személyhez fűződő jogok sérelme alapján rendelkezésre álló jogkövetkezmények (Ptk.  84. §) alkalmazhatóságát rendelné  el a  közméltóság  megsértése  esetében,  

 

c) végezetül a védelemre szoruló “sértetti  kört”  is ki kellene egészíteni,  hiszen  már a  jelenlegi bírói  gyakorlat is ideveszi – a jóhírnév és  a névhasználat körében – a jogi személyek  és meghatározott személyösszességek védelmét. Ezt az alanyi kört  tehát  törvényi  szinten nevesíteni kell, mert a “személyösszesség” jogilag kezelhetetlen, ideértve a Btk. kommentárjában    megadott kritériumokat is. 

 

Amennyiben közméltóság polgári jogi jogfogalma elfogadást nyer és megsértése esetén a Ptk. szerinti személyiségi jogi védelem lehetőségei megnyílnak, rendelkezni kell  a közkereseti jog alanyáról.  Ha a  törvényhozás  a  fogalom általunk  javasolt kisebbségi jogi tartalma mellett voksol,  ésszerűnek látszik evvel a jogosítvánnyal egyrészt az érintett kisebbségek országos érdekképviseleti szerveit, másrészt  - ezek   híján, illetve  ha a konkrét  ügyben   nem indítanak pert  -   a kisebbségi ombudsmant felruházni.  

 

 

 

[1] A fogalmat az Alkotmánybíróság  (AB)  számos határozatában értelmezte miközben adós maradt a közösségek méltóságának alapjogi védelmét illetően. Az AB  kimondta,  hogy  az emberi élet és az emberi méltóság elválaszthatatlan egységet alkot és minden mást megelőző legnagyobb érték.  Az emberi élethez és méltósághoz való jog ugyancsak egységet alkotó olyan oszthatatlan és korlátozhatatlan alapjog, amely számos egyéb alapjognak forrása és feltétele.  Az  emberi élethez és méltósághoz mint abszolút értékhez való jog korlátot jelent az állam büntetőhatalmával szemben.

 

[2] Név szerint  a rádiózásról és televíziózásról szóló 1196. évi I. törvény 23. § (1) bekezdésében szerepel,  amely kimondja, hogy a “közszolgálati műsorszolgáltató és a közműsor-szolgáltató különösen köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvető érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát.”

 

[3]Az alanyi körnek azonban — teszi hozzá teljes joggal a  kommentár -  pontosan meghatározhatónak kell lennie, és szükséges, hogy valamilyen közös - akár önkéntes vállaláson alapuló - kötelezettségteljesítés kapcsolja össze azok tagjait. Ilyenek lehetnek pl. a különféle kamarák, alkotóközösségek, munkaközösségek, gazdasági társulások. Ezzel ellentétben egy személyi csoport tagjai (pl. iskolai tanulók, a lakótelep lakói, a rokonság, a nyugdíjasok, egy foglalkozási ág képviselői) általában nem képeznek olyan személyösszességet, amelynek következtében a rágalmazás sértettjei lehetnének. Rágalmazás csak abban az esetben állapítható meg, ha annak sértettje konkrétan felismerhető, személyileg meghatározható (BJD 1190.).

 

[4] Varga Zoltán: A  közösség elleni  izgatás. Magyar Jog, 2002/12. 705. o.   

 

[5] Az orvostársadalom  pl.  évek óta  úgy látja,  hogy  az orvosi műhibákról szóló egyes  írások,  illetve  tudósítások  alkalmasak arra, hogy  bizalmatlanságot, ellenségeskedést, gyűlöletet szítsanak vagy ilyen cselekményekre uszítson a hazai orvos társadalommal szemben. Megrendítik a tájékozatlan beteg bizalmát, gyengítik a nélkülözhetetlen orvos-beteg együttműködést, az orvosokat megfélemlítheti, defenzívára késztetheti olyan esetekben, amikor a gyógyítás kiterjesztése lenne szakmailag indokolt. Ld. legutóbb Barta Ferenc: Mit tehetünk az orvosellenes tendenciák visszaszorításáért? c. írását, Magyar Orvos, 2003/1. szám. A tavalyi beszámolóban az ilyen típusú felvetésekre azt válaszoltuk,  hogy nem látunk reális esélyt arra, hogy az  "orvosok csoportjai" kitétel bekerülhetne a Btk. 269. § szövegébe, de —  jogalkotói  mérlegelésétől függően — nem tartjuk kizártnak, hogy a "foglalkozási csoport" kitételt nevesítse a törvény.

[6] A valóban működő multikulturalitás az  egymástól  egyébként  idegen  kulturális normák - ideértve a nyilvánosság előtti viselkedés szabályait is -  olyan együttlétezését jelenti, ahol  a többség  - előítéletei,  félelmei,  elkülönülő törekvései ellenére -  nem engedi izolálódni, gettósítani[6] az adott  kisebbséget, illetve annak szokásrendjét. A  multikulturalitás tehát   nem értékmentes,  leíró kategória, nem egyszerűen  a különböző   (a többségi társadalomtól eltérő értékrendet követő vallási, etnikai közösségek, alternatív életmódot kínáló ifjúsági csoportok, stb.,)  kultúrák  puszta együttlétezése (a kurd kisebbség — finoman fogalmazva -  törökországi  megtűrtségének  semmi köze  a multikulturalitáshoz), hanem a "másság"  létezési jogának (sőt értékes voltának!) többségi tudomásulvétele, a kisebbségi létforma diszkriminációmentes gyakorlásának jogi   lehetősége és a mindennapokban  gyakorolható  valósága.

 

[7]A Btk. 137. §- ának 12. pontja szerint nagy nyilvánosságon a bűncselekménynek a sajtó, egyéb tömegtájékoztatási eszköz, sokszorosítás, illetőleg elektronikusan rögzített információ távközlő hálózaton való közzététele útján történő elkövetését is érteni kell. Az állandó büntetőbírói gyakorlat  alapján nagy nyilvánosság megállapítására van lehetőség akkor is, ha meg van a reális lehetősége annak, hogy nagyobb, vagy előre meg nem határozható számú személy tudomással bírjon a bűncselekményről. Nagy nyilvánosságon a bűncselekmények sajtó, egyéb tömegtájékoztatási eszköz, vagy sokszorosítás útján való elkövetését is érteni kell.

 

[8] Mindez nem vonatkozik a tettlegességre, ahol kötelező a motívumkutatás,  hiszen  éppen ez  “viszi át”  a cselekményt az  egyszerű rongálásból  (garázdaságból) a méltóságsértésbe.

 

[9] Lásd: BH 1981. 220.

 

[10] Az ombudsmannak az új Ptk. koncepciójára tett észrevételeire válaszul az Igazságügy Minisztérium a következőket fejtette ki:

 

1.     A kormány második féléves jogalkotási programjában szerepel a személyiségvédelemre vonatkozó polgári jogi szabályozás módosítása, ennek keretében kell dönteni arról, hogy a közösségek méltóságának védelme megoldható-e a személységi jogvédelem segítségével. (Vélhetőleg, az új sérelemdíj jogintézményt nem fogják alkalmasnak találni erre a célra.)

 

2.     Az antidiszkriminációs törvény tervezete kísérletet tesz a közösség tagjaként elszenvedett sérelmek orvoslására közérdekű igényérvényesítéssel.

 

3.     Az Európai Unió Bizottsága előtt előkészítés alatt áll egy kerethatározat a rasszizmussal és idegengyűlölettel szembeni hatékonyabb európai fellépés érdekében. E kerethatározat elfogadása estén ismét büntetőjogi szankció beiktatása válhat szükségessé a magyar jogrendszerbe.

 

4.     Szintén büntetőjogi relevanciával bír az Európa Tanács Számítástechnikai rendszerek útján megvalósított rasszista és idegengyűlölő cselekmények büntetendővé nyilvánításáról szóló Kiegészítő jegyzőkönyve, amely a kerethatározat-tervezettel közel azonosan határozza meg a büntetőjogi fellépésigényét. 

 

[11]  Egyéb közérdekű keresetfajtákat is találunk a hatályos jogban: 

 

A Ptk. 209. § (2) bekezdése a gazdálkodó szervezet által használt tisztességtelen általános szerződési feltétel megtámadására nyújt lehetőséget a külön jogszabályban meghatározott szervezet számára. Az általános szerződési feltételek bíróság előtti megtámadására jogosult

 

a) az ügyész,

b) a miniszter, az országos hatáskörű szerv vezetője,

c) a jegyző és a főjegyző,

d) a gazdasági és a szakmai kamara, a hegyközségi szervezet,

e) a fogyasztói érdek-képviseleti szervezet.

 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerint módja van  Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségnek, a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetnek vagy az ügyésznek közérdekű pert indítani az ellen,  aki jogszabályba ütköző tevékenységével a fogyasztók széles körét érintő vagy jelentős nagyságú hátrányt okoz.  It tehát t a közérdekű kereset megalapozója —elvileg— akár egyetlen személy jelentős nagyságú hátránya is lehet.

 

A közérdekűség oka a fenti  esetekben   az  informáltságát,  jogi és  szakmai felkészültségét  tekintve egyértelműen kiszolgáltatott  helyzetben lévő  fogyasztó védelme.

 

A  Ptk 237. § (4)-a szerint a bíróság az ügyész indítványára az állam javára ítélheti  meg azt a szolgáltatást, amely a tiltott, a  jóerkölcsbe  ütköző szerződést kötő,  a megtévesztő vagy jogtalanul fenyegető, továbbá az egyébként csalárd módon  eljáró félnek járna vissza. Uzsorás szerződés esetén a sérelmet okozó félnek  visszajáró szolgáltatást az állam javára meg kell ítélni. Hasonló szabályt találunk  a jogalap nélküli gazdagodás vonatkozásában:  Ha az, akinek részére a gazdagodást vissza kellene téríteni, azt tilos vagy a jóerkölcsbe ütköző magatartásával maga idézte elő, a bíróság az ügyész indítványára a vagyoni előnyt az állam javára ítélheti meg.

 

Ezekben a szakaszokban a közérdekű keresetek funkciója az elvonás, a represszió. A közérdek oka itt a hasonló cselekményektől való visszatartás.

  

Az ügyész keresetet indíthat a semmis szerződéssel a közérdekben okozott sérelem megszüntetése érdekében a szerződés semmisségének megállapítása iránt. (Ptké. 36/A.).

 

A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVI. törvény a Gazdasági Versenyhivatal elnökét ruházza fel azzal a joggal, hogy valamely versenyjogot sértő közigazgatási határozat visszavonását kezdeményezze, vagy közérdekű keresetet nyújtson be az ellen.

 

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 207. § (1) bekezdése szerint az ügyész a törvény 55. § (1) bekezdésében és a 203. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott esetben pert indíthat a kibocsátó és a befektetési szolgáltató, illetőleg a bennfentes személy ellen a félrevezető tájékoztatással forgalomba hozott értékpapírra vonatkozó vagy a bennfentes kereskedelemmel létrejött szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt. Az érvénytelenség megállapítása esetén a bíróság ítéletének hatálya a félrevezető tájékoztatással vagy a bennfentes kereskedelemmel érintett valamennyi szerződésre kiterjed.

 

A  közérdekűség megalapozója itt  a piac szabadságához fűződő érdek.

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,  illetve  a természet védelmének általános szabályairól szóló 1996. évi LIII. törvény  az  ügyésznek biztosít -  a környezet, ill. a természetvédelem érdekében -  az ezeket sértő tevékenységtől való eltiltás, illetőleg a tevékenységgel okozott kár  megtérítése iránt keresetindítási lehetőséget.

 

Ebben a körben a nem meghatározott számú sértett egészséges környezethez, természethez fűződő érdeke alapozza meg a közérdekű kereseteket…

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 44. § (2) bekezdése szerint az állatok kíméletére és védelmére vonatkozó jogszabályok megsértése esetén az ügyész is jogosult keresetet indítani a tevékenységtől való eltiltás, illetőleg a tevékenységgel okozott kár megtérítése iránt.

 

[12] 21/1996. (V. 17.)  AB határozat

 

[13] A közérdek sérelme meghatározott "különös" javak, értékek  veszélyeztetésében ölt testet (közerkölcs, közszemérem,   közegészség,   közoktatás,  köztisztaság, közízlés, a  közúti közlekedés rendjének sérelme, stb.), illetve  - előre nem látható körben  -  az  egyén  jogainak, érdekkörének  valamilyen  korlátozásával jár együtt. Emellett egy multikulturális társadalmi közegben folyamatos vita tárgya: rivális értékrendek  szállnak szembe tehát  egymással,  hogy  “kisajátítsák”, vagy legalábbis vitássá tegyék a mindenkori, uralkodónak tekintett  értékítéletet.    

 

[14] A vizsgált fogalmat csak a természetvédelmi és a fogyatékosügyi törvény fejti ki, de csak utalásszerűen: eszerint közérdeket sért, ha természetvédelmi jogszabályok megsértése a társadalom, vagy csoportjai életkörülményeiben kárt okoz, a fogyatékosügyi törvény pedig az általa védett személyi kör jogainak, ill. esélyegyenlősége biztosításának egészét közérdeknek tekinti, tekintettel arra, hogy a fogyatékosok érdekérvényesítésükben gátolva vannak. A sértettek köre nyilvánvalóan “tágabb személyi kör”. A fogyatékosügyi törvény azonban, bár többes számot használ, lehetővé teszi egyéni hátrány orvoslását is közérdekű keresettel.

 

 

2003/2. szám tartalomjegyzéke