A FIDE (az EU jog Világszövetsége) Magyar Tagozat Egyesület megalapításáról

 

 

 

 


              A FIDE (franciául: Fédération Internationale pour le Droit Européen, angolul: International Association for European Law), azaz az Európai Jog Nemzetközi Szövetsége egy olyan független nemzetközi egyesület, melyet 1964-ben Brüsszelben alapítottak a belga jog alapján, ezáltal tagállamok feletti szinten összekapcsolva az Európai Közösségek (ma már EU)  tagállamaiban létrehozott nemzeti egyesületeket (ún.: „Member States Affiliates”). A Szövetség tevékenységének legfőbb céljaként az Európai Közösségek jogának és intézményeinek tanulmányozását és kutatását jelölte meg a mintegy 40 évvel ezelőtti alapításakor. Ennek alapján a Szövetség a következő feladatokat tűzte ki maga elé:

-     Elősegíteni a Szövetség nemzeti tagegyesületei tevékenységét, nevezetesen közös összejövetelek szervezésével valamint a tagegyesületek közti kapcsolatok támogatásával,

-     Az Európai Jog és az EU tagállamainak nemzeti joga iránt érdeklődő jogászok összefogása,

-     Az Európai Közösségek szervezeti-struktúráinak illetve egyéb intézményeinek fejlődése során bármely területen felmerülő jogi kérdés megoldásainak közös tanulmányozása,

-     Mindenkit, aki érdeklődik az Európai Jog iránt, tájékoztatni az EU jog legfontosabb aktuális kérdéseiről.

 

Ezen célok megvalósítása érdekében a FIDE az elmúlt 40 évben magas szintű együttműködést kezdeményezett és fejlesztett ki a tagegyesületek közt, melynek eredményeképpen először három, majd kétévente került illetve kerül megrendezésre a FIDE Kongresszus, mely a legrangosabb Európai Joggal foglalkozó tudományos esemény a mai Európai Unióban. Maguk a Kongresszusok kiemelkedően színvonalas tudományos kutatások szintéziseként jellemezhetőek. Az egyes konferenciák célja, hogy megvizsgálja a gondosan kiválasztott, az Európai Unió fejlődése szempontjából meghatározó, és éppen aktuális EK jogi területre vonatkozó tagállami jogi implementációs gyakorlatot (összehasonlító jogi vetületben). Ezt összegezve az Európa Unió valamennyi tagállama szintjén (2004. május 1.-étől már 25 európai állam vonatkozásában) a kétévente megrendezendő FIDE Kongresszus egy összefoglaló elemzés alapján levonja a megfelelő szupranacionális szintű konklúziókat/ajánlásokat. Köszönhetően a rapporteur-i rendszernek a rendezvények alkalmával rendkívül kidolgozott képet kapunk a Kongresszus által kijelölt EU jogi témakörökkel kapcsolatban az ún. nemzeti (tagállami) jelentések formájában. A nemzeti rapporteur feladata az előre kiadott Questionaire-ben (kérdőívben) található szempontokra koncentrálva részletesen megvizsgálni és kifejteni az adott jogterület reformjainak hazájában történt megvalósulását és bemutatni a joggyakorlat oldaláról tapasztalható releváns folyamatokat/esetleges problémákat. A kutatómunka során a tagállami rapporteur felhatalmazást kap arra, hogy nemzeti jelentésének felépítését, a téma-kifejtési módszertanát az egyes nemzeti-tagállami sajátosságoknak megfelelően alakítsa, esetleg kibővítse. A FIDE Kongresszusokon a nemzeti-tagállami beszámolók mellett a különböző témákban kijelölt fő-rapporteur is bemutatja az általa végzett szintetizáló jellegű kutatói munka eredményeit, mely inkább a közösségi politikák szempontjából vizsgálja az adott problémát és általánosítható EK jogi következtetéseket próbál levonni. Így a Kongresszus végeredményeként megszülető összefoglaló mű az adott jogterületek átfogó, részletes, az Unió összes tagállamának jogrendszerét felölelő, felbecsülhetetlen értékű tudományos matéria, mely tudásanyag azok számára, kik ezeken a szakterületeken tevékenykednek, nélkülözhetetlennek bizonyulhat mindennapi hivatásuk gyakorlása során (legyenek akár bírák, ügyészek, ügyvédek, vagy akár vállalati jogászok, jogtanácsosok, illetve köztisztviselők egy EU tagállamban!). A FIDE Kongresszusi záró-kötet, mely egy rendkívül magas színvonalú Beszámoló (’Report’), tanulmányozása kivételes lehetőségét nyújthat az Európai Jog egyes szektorainak mélyebb megismerése iránt érdeklődőknek is.

Tekintve, hogy ezen a fórumon a legnevesebb elméleti és gyakorlati szakemberek képviselik a tagállamokat (de pl. a teljes Luxembourg-i Európai Közösségek Bírósága kivonul a FIDE Kongresszusra, azaz az összes bíró, a főügyészek, de még a refferenderek is stb.), a Kongresszuson való megjelenés és a vitában való részvétel önmagában is nagy megtiszteltetésnek számít.

 

Elmondható, hogy az idén negyven éves Szövetség az EU jogával hivatásszerűen foglalkozó jogászok legtekintélyesebb nemzetközi szervezete, tagjai közt tudhatja a terület legnevesebb jogtudósait, jelenlegi elnöke Nial Fennelly, az Európai Jog Ír Egyesületének elnöke, Írország Legfelsőbb Bíróságának bírája, egyvezető elnöke pedig Patrick McCann, az Európai Jog Ír Egyesületének főtitkára, EU jogra szakosodott ügyvéd Dublinban; a Szövetségben alelnöki posztot töltenek be a nemzeti tagegyesületek elnökei, így 2004 júniusától dr. Czuczai Jenő  gyakorló ügyvéd is, a Brugge-i és Natolin-i Collège d’Europe professzora, a Károli Gáspár Egyetem Jogi Karának tanára, mint az idén januárban megalakult FIDE Magyar Tagozat Egyesület ügyvezető elnöke, mivel a Kongresszuson a Magyar Tagozat is felvételt nyert a tagok körébe.

A FIDE dublini, 2004. június 2. és 5.-e között megrendezett XXI. Kongresszusa egy történelmileg háromszorosan is jelentős időpontban lesz megtartva: először is, a Szövetség történetében először rendezték meg a Kongresszust olyan formában, hogy azon huszonöt tagállam nemzeti egyesülete képviseltethette magát. Másodszor, az idei FIDE Kongresszus házigazdája Írország, mely egyúttal az EU soros elnökségét betöltő tagállam volt. Végül a 2004-es Kongresszus megtartása az új Európai Alkotmányt elfogadni hivatott kormányközi konferencia (IGC) folyamata alatt zajlott le.

Az idei Kongresszuson a következők témaköröket dolgozták fel a delegátusok:

1.      Büntetőjog az Európai Unióban: megfelelő-e a harmadik pilléri szabályozás; alkotmányos következtetések; az Europol javasolt új jogkörei; határokon átnyúló politikája; az Európai Letartóztatási Parancsról szóló új Keret-határozat; az emberi jogok védelme a 3. Pillérben; az Európai Bíróság bővülő jogkörei; a büntetőeljárás közjogi és civiljogi megközelítései közti különbségek kibékítése az új formálódó uniós alkotmányos architektúrában.

2.      Európai versenyjog és politika: a versenyjogi végrehajtás reformja – hogyan fog működni a decentralizáció?: következtetések az 1/2003-as új EU versenyjogi rendeletről; a nemzeti versenyjogi hatóságok közti együttműködés és ennek új intézményes megoldásai; az EU bíróságai és a nemzeti bíróságok szerepe az EK versenyjoga új végrehajtási struktúráiban.

3.      Európai Uniós és tagállami új bevándorlási és menedékügyi politikai kihívások: uniós és tagállami bevándorlási és menedékjogi jogközelítés; nemzetközi kötelezettségek a harmadik országokból érkező menekültekkel és bevándorlókkal kapcsolatban; főbb problémák, fejlődési csomópontok a tagállamok munkaerő-piaci szükségleteinek fényében figyelemmel az EU közösségiesített új bevándorlási és menedékügyi politikáiban és joggyakorlatában.

 

Magyarország először vett részt a FIDE Kongresszusán és először képviseltette magát nemzeti rapporteur-ökkel, így Czuczai Jenő ügyvéd a büntetőjogi és alkotmányjogi szekcióban, Martonyi János ügyvéd a versenyjogiban és végül Sándor István az ELTE egyetemi adjunktusa a bevándorlás- és menekültjogi szekcióban.

Mindez annak köszönhető, hogy 2003. novemberében komoly előkészítői munka eredményeként megalakult hazánkban is a FIDE Magyar Tagozat Egyesület. Az alakuló közgyűlés dr. Czuczai Jenőt választotta meg ügyvezető elnöknek és dr. Martonyi János tanszékvezető egyetemi tanárt, volt külügyminisztert, a Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda vezető partnerét pedig tiszteletbeli elnöknek. Az elnökség további megválasztott tagjai: dr. Kecskés László tanszékvezető egyetemi tanár, volt helyettes államtitkár, az európai jog Jean Monnet professzora, az Európai Jog című folyóirat főszerkesztője; dr. Mohay György EU-szakjogász, a Fővárosi Bíróság bírája; dr. Kerekes Orsolya a Citibank Rt. vezető jogtanácsosa,  a brugge-i Collège d’Europe végzett diákja; dr. Hanzséros Andrea a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium EU Jogharmonizációs Főosztályának vezetője és jómagam, mint egyetemi hallgató.

 

A non-profit hazai Egyesület Alapszabálya a következőket tartalmazza: Az Egyesület célja az EU jogának minél szélesebb körben történő megismertetése, az EU jogi kutatások elősegítése, elmélyítése; együttműködés az EU jogot kutató, terjesztő, népszerűsítő más magyar és transznacionális civil szervezetekkel, közigazgatási szervekkel, közhatalmi intézményekkel; kapcsolattartás a FIFE többi tagállami tagszervezetével; A FIDE tevékenységében való hatékony részvétel, különösen nemzeti rapporteur-ök állítása a FIDE Kongresszusokon; az európai jogtudomány fejlődéséhez való egyéb aktív hozzájárulás.

A FIDE Magyar Tagozat Egyesület tagja az állandó tagok, a pártoló tagok és a tiszteletbeli tagok. Az Egyesület állandó tagja lehet minden magyar állampolgár, aki az EU jogra szakosodott elismert jogász illetve az EU jogot praktizáló magyar gyakorló jogász. Szintén kérheti az Egyesületbe való felvételét bármely magyarországi felsőoktatási intézmény jogi karával hallgató jogviszonyban álló egyetemi joghallgató is, ha két, az EU jogban ismert és elismert ajánló ajánlását tudja csatolni írásbeli kérelméhez. Pártoló tag lehet minden olyan Magyarországon letelepedett természetes és jogi személy, aki/amely személy egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, erkölcsileg és anyagilag támogatja a célkitűzések megvalósulását. Az Egyesület tiszteletbeli tagjává választhatók azok az uniós polgár természetes személyek, akik az Egyesület tevékenységi körében jeles eredményekkel rendelkeznek, az EU jog nemzetközileg elismert szaktekintélyei és vállalják az Egyesület erkölcsi támogatását és tevékenységének anyagilag is alátámasztott elősegítését.

A FIDE Magyar Tagozat Egyesületet a Fővárosi Bíróság idén februárban jogerősen nyilvántartásba vette, így tevékenységét érdemben megkezdte. Az Egyesületnek már közel 100 tagja van, de a belépési kérelmek sorozatosan érkeznek az Elnökséghez.

Az Egyesülettel kapcsolatban további információt az alábbi elérhetőségeken keresztül kaphat: postai cím: 1053 Budapest, Ferenciek tere 3. III/10; e-mail: zoltan.kereso@seak.axelero.hu

Reméljük minél több magyar, az EU jog iránt érdeklődő, azt hivatásszerűen művelő jogász köszönthetünk rövidesen a magyar FIDE Egyesületben illetve a FIDE hazai és külföldi rendezvényein egyaránt!

 

Kereső Zoltán

V. évfolyamos joghallgató, KGRE ÁJK

A FIDE MT Egyesület Elnökségi tagja

2004/3. szám tartalomjegyzéke