Lovászy László

Arccal hátrafelé? avagy hol tart ma az önálló életvitel mozgalma az USA-ban?

 

 

 

 

A polgárjogi mozgalom

                                  

Vitathatatlan és a szakirodalomban elismert, hogy a fogyatékosság kezelésében az Egyesült Államok jár(t) élen, és annak is a nyugati partvidéke. Annak ellenére, hogy nem fogunk kitérni az USA-ban található rendszerre, érinteni fogjuk a legfontosabb jogi normákat, bemutatva az un. önálló életvitel-mozgalom kialakulását és megerősödését. Fontos tudni, hogy a mozgalom elsősorban polgárjogi összefogásként indult, felbuzdulva a fekete bőrű amerikaiak sikerein.

Előjáróban tudni kell, hogy az Egyesült Államokban törvényi szinten a fogyatékos személyek (polgári) jogait – mint kisebbségét - először 1990-ben szabályozták az Americans with Disability Act-ben (ADA)[1]. A törvény megalkotásakor a Kongresszus mint célt három területet jelölt meg: tetszőleges akadályok, valamint az esélyegyenlőtlenségek megszüntetése és a szükségtelen függőség és a nem teljesíthető aktivitás csökkentése.[2]

Ezt megelőzően az 1973-ban elfogadott Rehabilitation Act és annak későbbi módosításai tartalmaztak törvényi rendelkezéseket a fogyatékos emberekre vonatkozóan. A Rehabilitation Act-ben kerültek megfogalmazásra mindazon rendelkezések, amelyek az ADA előtt a fogyatékos személyek integrációját elősegítették, különösen foglalkoztatás terén.[3] Fontos látni azt, hogy a Rehabilitation Act 504-es szakasza[4] lényegében megfelelt az 1964-es Civil Rights Act 601-es anti-diszkriminációs rendelkezésével[5].

Middleton, Rollins és Harley[6] arra mutat rá, hogy az ADA-hoz vezető utat egyrészt az 1964-ben elfogadott un. Polgárjogi Törvény (Civil Rights Act) kövezte ki a Rehabilitation Act-en keresztül. A képet árnyalja, hogy a hetvenes és nyolcvanas években – tehát az ADA-t megelőzően - számos előremutató jogszabály[7] született az USA-ban. Másrészt a súlyosan fogyatékos emberek öntevékeny mozgalma ismertté és támogatottá vált, nem kis mértékben az amerikai feminista mozgalmak sikere, és a vietnami háborúból hazatérő, a háború alatt fogyatékossá vált veteránok miatt[8]. Céljuk az un. önálló életvitel megalapozása és kialakítása volt. Lényege, hogy a fogyatékos embernek legyen lehetőségük választani, hogy ezzel is képes legyenek az életét irányítani és csökkenteni a mindennapi kiszolgáltatottságot. Az ADA tiltja a diszkriminációt a foglalkoztatásban[9], a középületek használatánál[10], közszolgáltatásoknál[11], a szövetségi programok tekintetében[12] és a tömegkommunikációban[13]. 

Két évvel az 1964-es Civil Right Act elfogadása után Jacobus tenBroek, a Berkeley Egyetem politológus professzora - aki egyben a Vakok Nemzeti Szövetségének alapító elnöke volt - megjegyezte, hogy a legfontosabb a közösség általi elfogadottság és a jog: hogy létezzünk. Amikor a professzor megfogalmazta gondolatait, akkor még tetszőlegesen megtagadhatták tőle, hogy repülőre vagy vonatra szálljon, annak ellenére, hogy jegyet váltott. Nem volt jogi védelme akkor sem, amikor ügyeit intézve a bankba vagy étterembe ment.[14]

 

           

A Cowell Residence Program[15]

 

Mielőtt továbbmennénk és rátérnénk az egyesült államokbeli bíró alkotta jogra a téma szempontjából, érdemes a színfalak mögé nézni. Mint ahogy Middleton, Rollins és Harley is utaltak tanulmányukban[16], a fogyatékos emberek érdekében elindult mozgalom valóban a súlyosan fogyatékos polgárok hatékony önszerveződésének, fellépésének köszönhető. A hatvanas évek elején – mint köztudott – az afro-amerikiak úgy érezték, hogy bőrszínűk alapján nem képesek élni jogaikkal és hátrányos megkülönböztetésben részesülnek az élet valamennyi területén, akárcsak a fogyatékos emberek, akik a fogyatékosságuk miatt váltották ki a társadalom ellenérzését.

A hatvanas években az amerikai Berkeley-ből, California államából indult el az önálló életvitel mozgalom. A mozgalom elindítása Ed Roberts nevéhez fűződik, aki 1962-ben beiratkozott a helyi egyetemre. Roberts nemcsak mozgássérült volt, hanem még vastüdőre is szorult súlyos betegsége (postpolio quadriplegic) miatt. Eleinte a Cowell Korházban volt „elszállásolva” a campus területén. A harcias öntudatnak híre kelt és néhány éven belül már tucatnyi súlyos fogyatékkal élő diákja lett az egyetemnek és a kórháznak. Így indult el tehát az un. Cowell Residence Program.

A bővülő diáklétszám azonban nem feledtette azt a tényt, hogy a kórház területét nem hagyhatták el a campuson lévő akadályok miatt. 1970-ben szövetségi segítség révén elindulhatott a Fizikailag Sérült Diákok Programja, melynek célja az volt, hogy a kilenc „alapító atya” kimozdulhasson és a campuson úgy mozoghasson, mint bármely más diák. (Más megfontolása is volt az összefogásnak: a szállásokért fizetendő díjak nagyon magasak voltak, illetve nem voltak átalakítások a hozzáférhetőség szempontjából.)

           

Bírói gyakorlat fejlődése az USA-ban, néhány esettel illusztrálva

 

Arra nincs mód, hogy részletesen belemenjünk a bírói gyakorlatba és az egyes eseteket részletesen elemezzük a fogyatékos emberek jogainak érvényesülése, érvényesítése tekintetében, azonban néhány esetre érintőlegesen kitérünk. Pokol szerint egy 1925-ös törvénymódosítás révén a szövetségi Legfelsőbb Bíróság hatalma jelentősen megnőtt, méghozzá úgy, hogy kivették a rendes fellebbezés eljárásból és a testület önállóan határozhatta meg, hogy milyen ügyekben dönt[17]. Ennek eredményeképpen Pokol szavaival élve a szelektálási hatalmukkal élve erősen redukált számú ügyek esetében immáron „átfogó elveket” és „alkotmányos célokat” fogalmazhattak és fogalmaznak meg a bírák, eltávolodva az eredeti törvényszövegtől[18]. Ez pedig nyilván kihatott az alacsonyabb bírói fórumokra is. Így végső soron ahhoz vezetett, hogy igazi alternatívát nyújtott a törvényhozói és az elnöki hatalommal szemben a jog területén. Ehhez kapcsolódóan fontos megjegyezni, hogy épp Bagenstos szerint Ruth Bader Ginsburg[19] bíró, aki korábban a nők jogainak a védelmezője volt az 1970-es években és jelenleg a Legfelsőbb Bíróságon a fogyatékos embereket érintő ügyekben fogalmaz meg markáns véleményt, azt az álláspontot képviseli, hogy a bíróságok komoly szerepet töltenek be a társadalom formálásában, és a bíráknak részt kell venniük egy un. társadalmi dialógusban[20]. 

            A szakirodalom szerint kimutatható, hogy a jelenlegi bírói gyakorlat nem egységes, sőt ellentmondásos, különösen az utóbbi évek döntéseit alapul véve. A következőkben néhány és sokat vitatott ítéletre térünk ki.

1998-ban a szakirodalom szerinti első jelentősebb és az ADA kapcsán hozott ítéletben egy tünetmentes HIV fertőzött ügyében[21] született döntés. A Bíróság úgy értelmezte a törvényt, hogy - tekintettel arra, hogy a HIV fertőzés az illető szaporodási tevékenységének teljességét súlyosan befolyásolja - fogyatékosnak tekintendő a tünetmentes, ám beteg ember. Ezzel szemben egy évvel később, 1999-ben a Legfelsőbb Bíróság napirendre tűzte magának a fogyatékosság definíciójának kérdését. Ennek lényege annak feltárása volt, vajon szükséges-e annak vizsgálata, hogy rendelkezésre állnak-e megfelelő módszerek annak meghatározására, hogy egy adott személy fizikai vagy értelmi sérülése korlátozza-e a teljes értékű élet megélését.

Egy évvel később azonban a Bíróság úgy döntött Karen Sutton és Kimberly Hinton testvérek ügyében[22], hogy az ikerpár nem áll az ADA hatálya alatt, mert rövidlátásuk megfelelő lencsékkel korrigálható, annak ellenére, hogy pilótának már nem felelnek meg a United Airlines-nál.

Tehát a két eset közötti különbség konklúziójaként az szolgálhat, hogy a fogyatékosság mibenléte a korrigálási lehetőség mértékében áll. Végeredményben és végül is – még ha ellentmondásosan - a súlyosan fogyatékos emberekre fókuszált a Bíróság. A kritikusok szerint ez egyben az orvosi szempontok erősödését jelenti, hiszen személyben rejlő tulajdonságra utal és nem az igazságtalan és ésszerűtlen társadalmi környezetre helyezi a hangsúlyt. Ez egyben azt is jelentette, hogy a Bíróság gyengítette az ADA és a többi, polgárjogi törvény - így az 1964-es Civil Rights Act - közötti mellérendelt viszonyt, legalábbis a koncepcióját tekintve, azaz gyengült a társadalmi igazságtalanság tényezője. Az alacsonyabb fokú bíróság gyakorlata[23] azt mutatja, hogy csak az minősül fogyatékosnak a fizika és értelmi sérültek közül, aki a mindennapi, azaz tulajdonképpen az önálló életvitelében[24] lényegesen akadályozva van. Már megjelent a „ténylegesen”[25] fogyatékos személy fogalmának használata egy konkrét ügyben[26].

            Egy évvel később újabb ügy került az érdeklődés középpontjába. 1999-ben a Legfelsőbb Bíróság úgy ítélte meg, hogy a munkaadónak nagy szabadsága van az ADA hatályával szemben. A Kirkinburg kontra Albertson ügyben[27] a munkáltató azért bocsátotta el sofőrjét, mert kiderült, hogy csak az egyik szemére lát és ez kizáró ok a teherautó vezetőkre vonatkozó szövetségi szakmai biztonsági szabályok szerint. A Bíróság úgy ítélte meg - annak ellenére, hogy a munkáltató nem vizsgálta a munkavállaló alkalmasságát - helyesen járt el a vállalat, hogy csupán a szövetségi szinten hozott szabályt vette figyelembe, bármennyire is ésszerű(tlen) volt a szabály.

            A szakirodalom az 1999-es un. Olmstead-ügyet[28] kezeli a legjelentősebb esetnek az ADA kapcsán, méghozzá pozitív bázisként kiindulva és minden további ítéletet ennek függvényében vizsgál. A határozat szerint az államok megfelelő feltételek esetén kötelesek biztosítani az értelmi sérült személyeknek nyújtandó szolgáltatásokat. A fogyatékos emberek szükségtelenül az intézetekben való továbbtartása szintén megvalósítja a diszkriminációt és megsérti az ADA II. Címében foglaltakat. Az ítélet jelentőségét a szakirodalom a Brown v. Board of Education-hoz méri[29], ahol 1957-ben a Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy az (faji alapon – L.L.) elkülönített oktatási intézmények lényegüknél fogva egyenlőtlenek, tehát alkotmányellenesek. Lényegében ennek a döntésnek köszönhetően indult meg az amerikai feketék civiljogi mozgalma az USA-ban.

A Garrett v. University of Alabama-ügy[30] szintén döntő jelentőségű, de negatív módon. Ebben az esetben a bíróság azt mondta ki, hogy a Kongresszus nem követelheti meg a tagállamoktól, hogy ésszerű körülményeket („reasonable accommodiation”) biztosítsanak a fogyatékos munkavállalóik részére, akkor sem ha az adott állam a múltban megkülönböztette őket a foglalkoztatás terén[31]. Ez szöges ellentétben az Olmstead-ügyben kialakított állásponttal, illetve az ADA egyes, az államokra is vonatozó rendelkezéseivel[32]. Fügefalevélként a bíróság – többek között - azt az érvet hozta fel, hogy álláspontja szerint – ellentétben az Olmstead-ügynél elfoglalt állásponttal - nem bizonyított, hogy a múltban „alkotmányellenes diszkrimináció” történt volna a fogyatékos személyekkel szemben[33].  Pevsner szerint az ADA és az utóbbi idők ítéletei alapján úgy tűnik, hogy a Legfelsőbb Bíróság a Kongresszus mögött kullog[34], már ami a fogyatékos emberek jogi védelmet illeti. Ez azonban nem mondható általános tendenciának, hiszen az 1960-as évektől éppen maga a Legfelsőbb Bíróság játszott aktív szerepet a társadalom alakításában más kisebbségi csoportok, például az afro-amerikaiak esetében.

Külön esszé témája lehetne az ADA-ban megjelenített „reasonable accommodation” taglalása, különös tekintettel az Európai Unió 2000/78/EK irányelvére, ezért erre itt nem fogunk kitérni.

 

Jelenlegi helyzet Amerikában

 

Az ADA elfogadását követő hat év eltelte után meglepő dolog történt Kaliforniában: az 1996. novemberi választásokon úgy döntöttek a szavazók, hogy nem támogatják a hátrányos helyzetűek negatív megkülönböztetése elleni politikai irányelvek alkalmazását (Middleton, Rollins, Harley). Mára gyakorlatilag nagy kérdés lett, hogy merre lép tovább a fogyatékos személyek jogainak alakulása, tekintettel arra, hogy az aktivista bíráskodás kora már az USA-ban is lecsendesülőben van. Erre a legjobb példa a Toyota Motor Mfg. V. Williams-ügy, ahol – a kritikusok szerint - az amerikai Legfelsőbb Bíróság egy újabb és különösen ellentmondásos ítéletet hozott 2002. januárjában. Az ítéletet megelőző perben a vita tárgya az volt, hogy a felperes valóban fogyatékos és a munkáltató valóban megtett-e mindent a felperes javára. A felperes ínsorvadásban (carpal tunnel syndrome[35]) szenvedett, amikor a Toyota gyárban egy futószalag melletti munkásként dolgozott. A cég a felperes kérésére áthelyezte a festőrészlegbe ellenőrként, ahol 3 éven keresztül kitűnően megfelelt. Azonban a cég újabb, más jellegű munkával bízta meg a felperest, amikor is fájdalmai kiújultak, és követelte az ésszerű körülmények (reasonable accommodation) biztosítását. A Toyota nem értett egyet a felperes által követelt eljárással. Végül a felperes egy idő után nem járt be dolgozni, amiért a cég felmondta a munkaszerződést.

A Bíróság egyhangúlag úgy ítélte meg, hogy amennyiben a felperes Ms. Williams képes például fogat mosni, fürdeni és egyes házimunkákat elvégezni, akkor nincs lényegesen korlátozva – bár a Bíróság nem használta ezt a kifejezést, de lényegében: - az önálló életvitelében[36] az ADA § 12102(2) alapján[37]. A Bíróság hozzátette, hogy a fogyatékosságnak nagyon súlyosnak kell lennie, amely központi és negatív módon befolyásolja az adott személy mindennapi életét, hozzáfűzve, hogy mindez hosszú távon, illetve állandó jelleggel[38] történik. Ez lényegében a 22-es csapdáját hozhatja, mert ha valaki bebizonyítja, hogy van olyan fogyatékos, hogy az ADA hatálya alá kerüljön, akkor a munkáltató joggal hivatkozhat arra, hogy nem tud, illetve a költségek miatt nem várható el tőle, hogy ésszerű körülményeket biztosítson fogyatékos dolgozója számára.

            Végül ahogy Bagenstos megjegyzi, csínján kell bánni a jogok alkalmazásával és a pereskedés vezetésével. Összefüggést lát aközött, hogy a 70-es években megindult a fogyatékos – különösen az értelmi sérült - személyek „kihozatala” a „szükségtelen intézményesítés” elleni harc jegyében[39] az intézetekből (kórházakból), ámde mára szignifikáns növekedés következett be fogyatékos személyek számában a hajléktalan és bebörtönzöttek között.[40]

           [1] 1990. július 26-án fogadták el az Americans with Disabilities Act-et; kisebbségként a törvény céljainál (Sec. 2.): „(7) individuals with disabilities are a discrete and insular minority who have been faced with restrictions and limitations, subjected to a history of purposeful unequal treatment, and relegated to a position of political powerlessness in our society, based on characteristics that are beyond the control of such individuals and resulting from stereotypic assumptions not truly indicative of the individual ability of such individuals to participate in, and contribute to, society

[2] Francis, Leslie, Disability rights today, Human Rights: Journal of the Section of Individual Rights & Responsibilities, Vol 27 Issue 1, 2000

[3] V. Cím, 501-504. szakasz.

[4] Megtiltja a hátrányos megkülönböztetést a lakhatás, egészségügyi és oktatási szolgáltatások, valamint a foglalkoztatás terén.

[5] Hull, K., The rights of physically handicapped people, 1979, New York, Avon Books

[6] The Historical and political context of the civil rights of persons with disabilities: a multicultural perspective for counselors, 1999, Journal of Multicultural Counseling and Development, Vol. 27 Issue 2, 1999

[7] Architectural Barriers Act (1968), Rehabilitation Act (1973), Education for All Handicapped Children Act (1975), Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights Act Amendments (1975), Voting Accessibility for the Elderly and handicapped Act (1984), Air Carrier Access Act (1986).

[8] Bagenstos, Samuel R., Justice Ginsburg and the judicial role in expanding „We The People”: the disability rights cases, Columbia Law Review, Vol. 104:49, p 51

[9] 503. szakasz a mentálisan sérült személyek foglalkoztatása során (is) alkalmazandónak tartja megkülönböztetés tilalmát, előírva minden egyes szövetségi megbízás esetén, amennyiben annak értéke eléri az évi 2500 dollárt. Továbbá programokat indítanak a képzett fogyatékos emberek elhelyezésére is a Department of Labor segítségével.

[10] 502. szakasz akadálymentesítési testületet (Architectural and Transportation Barriers Compliance Board) hoz létre az 1968-as Architectural Barriers Act-en alapulva, amely a hozzáférhetőségi standardokat felügyeli.

[11] 501. szakasz pozitív cselekvést (pl. fogyatékos emberek foglalkoztatása, akadálymentesítés) is előír pl. szövetségi ügynökségek és a postai szolgáltatások terén.

[12] 504. szakasz arról rendelkezik, hogy a szövetségi programok és (szövetségi forrást kapó) intézmények, mint például iskolák, egyetemek, napi gondozó intézmények, kórházak, szociális intézmények irodái nem járhatnak el diszkriminatív módon.

[13] A IV. rész alá tartoznak a telekommunikációs relé szolgáltatások megvalósítása, melyet az ADA 1993.-ig rendelt el. Ez egy 24 órás diszpécserszolgálat, mely közvetít a telefonba beszélő halló és az írótelefonba író hallássérült között.

[14] Francis, Leslie, Disability rights today, Human Rights: Journal of the Section of Individual Rights & Responsibilities, Vol 27 Issue 1, 2000

[15] Kleinfield, Sonny, Declaring independence in Berkeley, www.independetliving.org

[16] The Historical and political context of the civil rights of persons with disabilities: a multicultural perspective for counselors, 1999

[17] Pokol, Béla, A bírói hatalom, Budapest, 2003, Századvég Kiadó, pp 11-12.

[18] Pokol, p. 13

[19] 1993 óta az amerikai Legfelsőbb Bíróság bírája

[20] „they participate in a dialogue with other organs of government, and with the people as well” - Bagenstos, Samuel R., Justice Ginsburg and the judicial role in expanding „We The People”: the disability rights cases, Columbia Law Review, Vol. 104:49, p 56

[21] Bragdon v. Abbott, 524 U.S. 624

[22] Sutton v. United States, Inc., 1999 U.S. LEXIS 4371.

[23] Webber v. Strippit, Inc., Lessard v. Osram Sylvania, Inc., Standard v. A.B.E.L. Services, Inc.,

[24] „major life activity”

[25] „really disabled”

[26] Dearie v. Pocono Medical Center, 142 F3d 138 (3d Cir. 1998)

[27] Kirkinburg v. Albertson’s, Inc., 1999 U.S. LEXIS 4369

[28] Megjegyzendő, hogy nem ez az első és jelentős eset, ahol a fogyatékos személyek elleni diszkriminációját mondta ki a bírásg, hanem az un. Alexander v. Choate-ügy volt 1985-ben, ahol a bíróság először ismerte el egy kategorizált és „kellemetlen” („invidious”) megkülönböztetést a fogyatékosokkal szemben.

[29] Bagenstos, Samuel R., Justice Ginsburg and the judicial role in expanding „We The People”: the disability rights cases, Columbia Law Review, Vol. 104:49, p 49.

[30] 531 U.S. 356 (2001)

[31]Congress cannot reqiure states to provide reasonable accommodiation to their disabled employees, even if the states have previously discriminated against disabled individuals in the employment context” – Pevsner, Sean, Reasonable accommodiations as Constitutional obligations, Texas Forum on Civil Liberties and Civil Rights, EBSCO Publishing,  2003

[32] „making existing facilities used by employees readily accessible to and usable by individuals with disabilities” – 42. U.S.C. § 12111 (9) (1990)

[33] „[t]he legislative record of the ADA, however, simply fails to show that Congress did in fact identify a pattern of irrational state discrimination in employment against the disabled”, 531 U.S. 370-71 (2001)

[34] Pevsner, Sean, , Reasonable accommodiations as Constitutional obligations, Texas Forum on Civil Liberties and Civil Rights, EBSCO Publishing,  2003., p 339

[35] tünetének a lényege, hogy a páciens nem, vagy csak korlátozott mértékben képes a tenyerét kinyitni. Ez azt is jelenti, hogy precíziós munka elvégzésére ebben az esetben nincs mód.

[36] „ did not ”substantially limit” a „major life activity”, Supreme Court narrows interpretation of what constitutes a disability under the ADA: Toyota Motor Mfg. V. Williams, portal of Disability Rights Education and Defense Fund

[37] „Disability.--The term "disability" means, with respect to an individual -- (A) a physical or mental impairment that substantially limits one or more of the major life activities of such individual”

[38]to be substantially limited in performing manual tasks, an individual must have an impairement that prevents or severely restricts the individual from doing activities that are of central importance to most people’s daily lives. The impairment’s impact must also be permanent or long-term.”

[39] A szükségtelen (indokolatlan) szegrágációt az Olmstead-eset kapcsán diszkriminációként értelmezte a Bíróság.

[40] Bagenstos, Samuel R., Justice Ginsburg and the judicial role in expanding „We The People”: the disability rights cases, Columbia Law Review, Vol. 104:49, p 57

2004/2. szám tartalomjegyzéke