Nótári Tamás

Fustel de Coulanges „Az antik városállam”

Tanulmány a görög és római vallásról, jogról és intézményekről

 

 

 

(A Magyar Tudományos Akadémia 1883-ban Az ókori község címmel megjelent kiadványának hasonmása Az utószót írta Hamza Gábor ELTE Eötvös Kiadó 2003.)

 

 

Régi desideratumot teljesített a magyar könyvkiadás Fustel de Coulanges „Az antik városállam” című munkájának reprintként való megjelentetésével, amelyhez Hamza Gábor fűzött önálló tanulmánynak is beillő tudós utószót.[1] Numa Denis Fustel de Coulanges „La Cité antique. Étude sur les cultes, le droit, les institutions de la Grèce et de Rome” című műve 1864-ben, Párizsban látott napvilágot, s már megjelenésével olyan visszhangot váltott ki, hogy nem csupán a francia történet- és jogtudomány, hanem a francia nemzeti irodalom panteonjába is bevonult,[2] a német szakirodalom pedig korszakalkotó könyvként jellemezte.[3] A magyar fordító, Bartal Antal a horatiusi Ars poetica gondolatát idézve méltatja Fustel de Coulanges ezen munkáját: „Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci / lectorem delectando pariterque monendo / hic meret aera liber Sociis, hic et mare transit / et longum noto scriptori prorogat aevum. [4] A La Cité Antique kivételesen széles forrásbázison nyugszik, s noha ezen források elemzése – amint Hamza Gábor is megjegyzi – nem mindig kellő körültekintéssel, s olykor kissé mechanikusan történik, mindez azonban nem von le a mű gondolatgazdagságából és számos, mind a kortársak,[5] mind a XXI. század kutatója számára ösztönző erejű megállapításiból.[6] Az összehasonlító módszer kiemelt alkalmazását fokozott mértékben indokolja azon tény, hogy Fustel de Coulanges a történelemben az emberi társadalmak tudományát látja, s ekképp is ábrázolja.[7] A cím némiképpen félrevezető, hiszen a szerző nem antik alkotmánytörténetet ad az olvasó kezébe, hanem az antik Hellász és Róma vallási és jogi intézményeinek átfogó elemzését tűzvén ki célul egyfajta, kivételesen magas színvonalú vallás- és társadalomtörténeti reflexiót tár elénk. A vallási intézmények prioritását hangsúlyozza a különféle intézmények, s különösképpen az állam fejlődésében. „A görög-római történelem dinamikája a vallási elképzelések dinamikájából adódik, amelyek függvényében változnak, alakulnak az egyes intézmények, így különösen az állam.[8]

Fustel de Coulanges 1830-ban született Párizsban, tanulmányait az École Normale Supérieure-ön, majd az École Française d’Athènes-ben végezte; doktori disszertációját (Quid Vestae cultus in institutis veterum privatis publicisque valuerit) 1853-ban védte meg. 1857-ben jelenik meg első, nagyobb lélegzetvételű munkája Mémoire sur l’île de Chio címmel, magántanári képesítését 1858-ban szerzi meg Párizsban, 1860-ban a strasbourg-i egyetemen a történettudomány professzora lesz. 1875-től ókortörténetet tanít a Sorbonne-on, 1878-tól pedig középkortörténetet; 1875-től az École Normale Supérieure tanára,  1880-tól pedig professzora, s 1880-tól 1883-ig ezen intézményt igazgatja. 1875-től az Académie des Sciences morales et politiques tagja, 1884-től 1889-ben bekövetkezett haláláig a Sorbonne tanszékvezető professzora.[9]

Histoire des institutions politiques de l’ancienne France (1875-1893) című, hatkötetes, ám sajnos befejezetlenül maradt munkájának első kötete 1875-ben jelent meg. A francia történelem bemutatását annak antik örökségével, vagyis az Imperium Romanum megszűnésének körülményeivel kezdi, s kifejti, hogy a germán törzsek a birodalom szövetségeseiként, nem pedig erőszakos hódítóként tettek szert vezető szerepre, ami a politika, a gazdaság és a jog területére egyaránt vonatkozott, s így – nézete szerint - a feudalizmus kialakulása sem járt együtt a római jogrendszer lényegi módosulásával.[10] A germán uralom kialakulását Fustel de Coulanges nem tekinti a modern értelemben vett állam kezdeteinek,[11] szerinte ugyanis ezekben – számos változással ugyan – a római állam élt tovább;[12] a modern állam gyökereit pedig a feudalizmust követő időkben, az újkori politikai jogban kell keresni.[13] Szintén államtani jellegű az 1858-ban napvilágot látott, nagy visszhangot kiváltó Polybe ou la Grèce conquise par les Romains című munkája.

A földtulajdon eredetének problematikáját tett vizsgálat tárgyává – különös tekintettel a galliai vonatkozásokra – az 1889-ben megjelent Le problème des origines de la propriété foncière című művében, amelyben határozottan szembehelyezkedett mind a morgani, mind pedig az engelsi nézetekkel. Szintén a földtulajdon történetéhez kapcsolódik a colonatus intézményének kialakulását elemző, az 1885-ös Recherches sur quelques problèmes d’histoire című kötetben publikált, Le colonat romain címet viselő tanulmánya.[14] A földtulajdon kialakulása tekintetében a La Cité antique-ben is kifejti eredeti nézeteit,[15] amennyiben a család-kultusz, a sacra familiae bír kiemelkedő jelentőséggel a földtulajdon megjelenése tekintetében, lévén hogy a római polgár el nem idegeníthető tulajdont szerzett azon a síron, ahol ősei nyugodtak, amely akkor is fennmaradt, ha azon földterületet, amelyen a sír volt található, elidegenítették.[16] Mind az imént említett Recherches sur quelques problèmes d’histoire, mind pedig az 1893-ban megjelent Questions historiques című kötet paradigmatikus jelentőségű Fustel de Coulanges történelemszemlélete szempontjából.[17]

A La Cité antique 1879-ben, a hetedik kiadásban nyerte el végleges, máig változatlan formáját, 1907-ben pedig már – egyedül Franciaországban – a tizennyolcadik kiadás látott napvilágot. 1873-ban jelent meg először angolul W. Small fordításában, 1894-ben pedig ezen angol, pontosabban amerikai fordítás már a nyolcadik kiadást érte meg, több olasz fordítás is született, így az 1924-es G. Perrotta-, az 1925-ös G. E. Calapaj-féle, 1972-ben új olasz kiadás látott napvilágot. Az 1941-es portugál és az 1947-es spanyol fordítás mellett az 1988-ban megjelent, Karl Christ előszavával ellátott fordítás érdemel külön kiemelést. A XX. század több jeles kutatója, így többek között Stadler,[18] Finley[19] és Momigliano[20] szentelt kiemelt figyelmet Fustel de Coulanges munkásságának.[21]

A magyar fordítás („Az ókori község. Tanulmány a görög és római vallásról, jogról és intézményekről”) Bartal Antaltól (1829-1909) származik, és 1883-ban jelent meg a Magyar Tudományos Akadémia gondozásában. A második magyar nyelvű kiadás – tekintettel mind a „község” szó megváltozott jelentésére, mind pedig az „ókori” helyett az „antik” kifejezés használatának indokoltabb voltára, hiszen a szerző, amint ez az alcímből kiderül, Görögországgal és Rómával foglalkozik – „Az antik városállam” címet kapta, s eltekintve néhány szerkesztői korrekciótól, az eredeti fordítás szövegét tartalmazza.

A Bevezetést („Mennyiben szükséges az ókoriak ősrégi hitéletének a tanulmányozása, hogy intézményeiket megismerhessük”) követően Fustel de Coulanges műve öt könyvre oszlik, amelyek az „Ős-hit”, „A család”, „A községi állam”, „A forradalmak” és „A municipalis kormány-forma eltűnt” címet viselik. Számos példán bemutathatnánk, hogy Fustel de Coulanges hol találja meg intézménytörténetének súlypontjait, nevezetesen, hogy miként fonódik össze az ősi jog a vallási elemekkel; azonban talán elegendő egy, a római családi joghoz kapcsolódó intézményt, a confarreatiót mint a házasságkötés feltehetőleg legősibb formáját kiragadnunk.[22]

A manus keletkezésének Gaius három formáját említi, az usust, a confarreatiót és a coempiót;[23] az olim kifejezéssel egyértelműen utal arra, hogy ezen intézmények nem saját korában, hanem valamikor a hajdani időkben voltak használatosak, valamint – az egyéb forrásokkal ellentétben[24] - világosan megfogalmazza, hogy ezek a manus megszerzésének módjai, nem pedig magának a házasság megkötésének formái.[25] Kialakulásuk sorrendje vitatott, a szakirodalomban máig nem alakult ki erre nézvést valamiféle megnyugtatónak tekinthető communis opinio doctorum. A confarreatio esetében egyfelől annak erősen szakrális jellegéből, másfelől a nőknek az etruszkoknál elfoglalt szabadabb státusából adódóan etruszk eredetet valószínűsíthetünk,[26] amit a confarreatiós házasságkötés szertartása is – amint látni fogjuk – igazol annyiban, hogy ennek során a nő egyenrangú, cselekvő fél, aktív részese a rítusnak, míg a coemptio esetében csupán annak tárgya.[27] Kaser nem foglal ugyan egyértelműen állást az etruszk eredet mellett,[28] azonban a confarreatiót idegen testnek véli a római ius sacrum rendszerében, ugyanis ennek során a vallási aktus maga hívja életre a ius privatumra kiható joghatásokat anélkül, hogy ezek a ius sacrum és a ius privatum egyéb jogintézményeknél megszokott együtthatásából jönnének létre, hiszen nem kívánja sem az esetleges hatalomgyakorlók, sem a népgyűlés közreműködését.[29]

A confarreatio gaiusi leírásából megtudható, hogy e szertartás a Iuppiter Farreusnak bemutatott áldozatból, amely első sorban a farreum libumból,[30] vagyis a panis farreus közös elfogyasztásából, illetve ennek egy részének Iuppiternek történő áldozásából (innen származik maga a confarreatio elnevezés is) és bizonyos ünnepélyes, szakrális szövegek elmondásából állott, amelynél tíz tanúnak kellett jelen lennie; e szertartást Gaius mint saját korában is gyakorlatban lévőt jellemzi, hiszen mind a rex sacrorumnak, mind pedig a flamines maioresnek (Dialis, Martialis, Quirinalis) confarreatiós házasságból kellett származnia, s papi tisztségük betöltéséhez nekik maguknak is ilyen házasságban kellett élniök.[31] Az ulpianusi Liber singularis regularum közlése magát a szertartást illetően megegyezik a Gaiusnál olvashatókkal.[32] Serviusnak a vergiliusi Georgica vonatkozó helyéhez fűzött magyarázatából kivehető, hogy a szertartásnál bizonyos gyümölcsöket, valamint a már említett, őrölt tönkölyből sóval készült áldozati lepényt (mola salsa) használtak, és hogy e házasságot a pontifex maximus és a flamen Dialis jelenlétében kötötték meg.[33] Szintén Servius kommentárjában, amelyet Vergilius Aeneiséhez írt, található két, a confarreatio kapcsán közölt adalék: az oltáron égő tűz felett történt meg a dextrarum iunctio[34] és a szó szerint veendő in manum conventio,[35] a házasulandók jobbjának összekapcsolása, a szertartás közben szent fáklya égett, egy korsóban pedig víz állott, hogy a két legfontosabb elemet, s ezek együttes jelenlétét szimbolizálják, így jött létre a házasság a flamen és felesége, a flaminica között.[36] A szertartás során házasulandók fedett fővel ültek két, az áldozati bárány bőrével leterített, szorosan egymás mellé helyezett széken,[37] ami a köztük létrehozandó kapcsolatot volt hivatott erősíteni.[38] A forrásokban felsorolt papi funkciókat, a rex sacrorum, a flamen (és a flaminica) Dialis, a flamen Martialis és a flamen Quirinalis hivatását csak patriciusok tölthették be, s minthogy a patriciusok és a plebeiusok között nem volt lehetőség az ún. communicatio sacrorumra, vagyis a pontifex maximus felügyelete alatt és a flamen Dialis közreműködésével történő áldozatbemutatásra, így felette valószínű, hogy a confarreatio szertartásából a plebeiusok ab ovo ki voltak zárva, s az csak a patriciusok nem elhanyagolható szakrális következményekkel is bíró házasságkötése számára volt fenntartva.[39] Kérdésként merül fel, hogy meddig tekinthető a confarreatio intézménye élő gyakorlatnak. A köztársasági kor vége felé a patriciusok már igen terhesnek érezhették a flamen Dialis tabukkal erősen körülhatárolt[40] és éppen ezért őket a politikai karrier lehetőségétől elütő tisztjének vállalását, s így eshetett meg, hogy Kr. e. 87-től e papi funkció hosszabb időre betöltetlenül maradt; egy Augustus nevéhez fűződő, Kr. e. 12-ből származó senatus consultum visszaállította ugyan a flamines méltóságát s ezzel együtt a confarreatiót is,[41] ám ezen intézkedés sem hozott tartós eredményt, hiszen Tiberiusnak már 23-ban ismét foglalkoznia kellett e problémával.[42] Az ekkor elhunyt Servius Malugiensis helyére akartak ugyanis új flamen Dialist választani, azonban ehhez hiányoztak a feltételek – lévén, hogy a megfelelő személyt három, confarreatióval kötött házasságból származó személy közül kellett kiválasztani -, mivel a patriciusok tudatosan óvakodtak ilyen házasságot kötni, hiszen ennek során a feleség kikerült volna a patria potestas alól, s férjének manusa alá kényszerült volna. Servius Malugiensis utódja végül fia lett, s ugyanakkor határozat is született azon tárgyban, hogy a flaminica Dialis csak a sacra tekintetében kerül férje hatalma alá, egyebekben más nőkkel azonos jogok illetik meg.[43]

A házasságkötéshez bizonyos, a fas köréből származó, ám a ius által is adaptált szertartások kötődtek. Így például bizonyos napokat, illetve időszakokat eleve alkalmatlannak tekintettek házasságkötésre: ilyennek minősült minden hónapban a Kalendae és az Idus (dies feriati), ugyanis e napokon tilos volt bárkivel szemben erőszakot alkalmazni, márpedig a házasságkötéshez egyfajta, a virgóval szemben elkövetendő erőszak kötődött;[44] hasonlóképpen nem kötöttek házasságot a Kalendaet, a Nonaet és az Idust követő napokon, amelyek dies atrinak számítottak, miként február második és március első fele, az egész május, ezzel szemben e szempontból szerencsés időszaknak számított június második fele és az egész július.[45] A házassági rítusok két fontos célt voltak hivatottak szolgálni, egyfelől védeni kívánták a házasságot a terméketlenséggel szemben, másfelől a menyasszonynak egyik házközösségi kultuszból a másikba való átmenését akarták biztonságossá tenni.[46] A menyasszonyt Mutinus Titinus fascinusára ültették, akinek lefátyolozva és toga praetextatában mutattak be áldozatot,[47] majd a menyasszony gyermekkori játékszereit és a toga praetextatát, amit házasságának napján végleg le kellett vetnie, a lar familiarisnak[48] (más hagyomány szerint Venusnak,[49] illetve Fortuna virginalisnek[50]) áldozta. A menyasszony haját egy olyan lándzsa hegyével rendezték, amellyel korábban már megöltek egy embert, hogy annak életereje a menyasszonyét növelje.[51] A házassági szertartás auspiciummal kezdődött, majd áldozatbemutatás következett (utóbb a vőlegény házába érve az áldozati állat, kezdetben disznó, majd birka zsírjával, illetve faggyújával fogja megkenni a menyasszony jövendő férjének kapufélfáját), az áldozatbemutatás utáni lakoma, a coena nuptialis az esthajnalcsillag feljöveteléig tartott.[52] A coena nuptialist a szertartás legfontosabb része, a deductio in domum mariti, a férj házába való bevezetés követte,[53] amelynek kezdő aktusa a menyasszonynak anyja öléből történő szimbolikus elrablása volt,[54] amely szokást Plutarkhos a szabin nők elrablásának eseményétől eredezteti,[55] s amelyben kétség kívül szerepet játszott a nőrablás – mint házasságkeletkeztetési mód - hajdani szokásának emléke is.[56] A menetet egy fáklyás fiú nyitotta, két másik ifjú vezette a menyasszonyt,[57] aki után rokkát, orsót, kosarat és edényeket vittek mintegy későbbi háztartási teendőire utalva (a menyasszony három ast hozott magával szülei házából, az egyiket férjének adta, a másikat a lar familiaris oltárára tette, a harmadikat pedig a jövendő férje lakhelyét őrző larok szentélyében helyezte el); a menet tagjai galagonyából készült fáklyákat vittek magukkal,[58] nászénekeket énekeltek, pénzt és diót[59] szórtak a nézők közé, mindezek, valamint a fescennina iocatio[60] a szerencsétlenséget volt hivatott távol tartani.[61] Eközben újra meg újra felhangzott a rituális, ám a történelmi korra már elhomályosult értelmű talasse, vagy talassio kiáltás.[62] Jövendő otthonukba érvén a vőlegény megkérdezte a menyasszonytól: „Quaenam vocaris?”, amire menyasszony az „Ubi tu Gaius, ego Gaia.” választ adta, amellyel a környezetük számára is expressis verbis tanúsították házassági szándékukat.[63] (E mozzanatot, illetve az ebből levezetett téves konklúziót, miszerint minden menyasszonyt Gaiának kellett volna nevezni a szertartás során, használja fel a Cicero a pro Murenában arra, hogy az archaikus jog formaságainak visszás voltát kigúnyolja.[64]) A menyasszony megkente az ajtófélfát, és gyapjút kötött rá.[65] A kísérő ifjak ezután átemelték a menyasszonyt a ház küszöbén, ugyanis Vesta[66] oltalmazott minden kezdetet, így a ház küszöbét is, s ezt érinteni rossz előjelnek számított volna.[67] Az atriumba égő fáklyát és egy korsó vizet hoztak, s az arát így fogadván befogadták a családi kultuszba,[68] a házasság megkötésének egyik legbiztosabb jeleként még Q. Mucius Scaevola is e mozzanatot tekintette;[69] a háztartás vezetését a férj jelképesen a ház kulcsának átadásával ruházta át feleségére;[70] a házasság megszűnése esetében a repudium, az eltaszítás egyik szimbolikus eleme épp a kulcsok elvételében áll.[71]

A confarreatio példájának kiragadása némiképp önkényes, ám a sort hosszan folytathatnók; ám ehelyett minden kétséget kizáró tényként állíthatjuk, hogy Fustel de Coulanges ezen műve éppen interdiszciplinaritásával, az antik görög és római jogrendszer intézményeinek vallási, s vallási intézményeinek jogi szemszögből való megközelítésével, s ezek történeti dinamikáját szem előtt tartó látásmódjával nyújt a mai kor kutatója számára is inspirációt, s jelenti a gondolatok és asszociációk gazdag tárházát.

 

 

Nótári Tamás

egyetemi adjunktus

KRE ÁJK

Római Jogi Tanszék[1] Az idézés során a továbbiakban: Fustel de Coulanges, illetve Hamza.

[2] Monod így írt e műről: „Un petit chef d’oeuvre, qui durera autant que la langue française.” (Idézi Hamza 611.)

[3] A német recenziót (Literarisches Centralblatt 1866. 28. 745.) „Sein Buch wird epochemachend wirkend.” Idézi 1882-ben írott előszavában Bartal Antal (XI.).

[4] Hor. ars poet. 343-346.

[5] P. Guiraud: Fustel de Coulanges. Paris 1869; E. Champion: Les idées politiques et religieuses de Fustel de Coulanges. Paris 1903; J. M. Tourneur-Aumont: Fustel de Coulanges. Paris 1931.

[6] Hamza 612.

[7] Az összehasonlító módszer felhasználásához lásd bővebben Hamza G.: Jogösszehasonlítás és antik jogrendszerek. Budapest 1998. 165. skk.

[8] Hamza 617.

[9] Hamza 613. sk.

[10] Az e folyamat révén létrejött leges Romanae Barbarorumra nézve lásd Hamza G.: Az európai magánjog fejlődése. A modern magánjogi rendszerek kialakulása a római jogi hagyományok alapján. Budapest 2002. 26. skk; Földi A.–Hamza G.: A római jog története és institúciói. Budapest 2003. Nyolcadik kiadás. (A továbbiakban: Földi–Hamza) 102. skk.

[11] Fustel de Coulanges feudalizmusra vonatkozó nézeteihez lásd A. Viatte: De Boulainvilliers à Fustel de Coulanges. Nation et féodalitè à travers la littérature française. In: Festschrift für W. Hug. Bern 1968. 683. skk.

[12] Vö. Hamza G.: Cicero és az ókori állambölcselet. AUB 35. 1995-96. 9-44.

[13] Hamza 616.

[14] A colonatus kérdésköréhez kapcsolódó modern szakirodalomhoz lásd Földi–Hamza 217.

[15] Fustel de Coulanges 74. skk.

[16] Hamza 618.

[17] Fustel de Coulanges történelemszemléletét behatóan elemzi H. Herrick: The Historical Thought of Fustel de Coulanges. Diss. Washington 1954.

[18] P. Stadler: Geschichtsschreibung und historisches Denken in Frankreich 1789-1871. Zürich 1958. 316. skk; 333. skk.

[19] M. I. Finley: The ancient City: From Fustel de Coulanges to Max Weber and Beyond. In: Comparative Studies in Society and History 19. 1977. 305-327.

[20] A. Momigliano: La città antica di Fustel de Coulanges. In: Revista Storica Italiana 82. 1970. 81-98. és In: Essays in Ancient and Modern Historiography. Oxford 1977. 325-343.

[21] Hamza 613.

[22] Fustel de Coulanges 54. skk.

[23] Gai. 1, 110. Olim tribus modis in manum conveniebant, usu farreo coemptione.

[24] Serv. in Verg. Georg. 1, 31; in Verg. Aen. 4, 103. 374; Boet. in Cic. top. 3, 14; Arnob. nat. 4, 20.

[25] F. Benedek: Die conventio in manum und die Förmlichkeiten der Eheschließung im römischen Recht. SUP 88. 1978. (a továbbiakban: Benedek) 8.

[26] E. Ferenczy: Eherecht und Gesellschaft in der Zeit der Zwölftafeln. Oikumene 2. 1978. (a továbbiakban: Ferenczy) 156.

[27] Zlinszky J.: Állam és jog az ősi Rómában. Budapest 1996. (a továbbiakban: Zlinszky) 106.

[28] A manus és a mancipium viszonyának tárgyalását lásd M. Kaser: La famiglia romana archaïca. In: Conferenze Romanistiche. Trieste – Milano 1960. 61.

[29] M. Kaser: Das altrömische ius. Göttingen 1949 (a továbbiakban: Kaser 1949.) 343.

[30] Dion. Hal. 2, 25.

[31] Gai. 1, 112. Farreo in manum conveniunt per quoddam genus sacrificii quod Iovi Farreo fit; in quo farreus panis adhibetur, unde etiam confarreatio dicitur; complurae praeterea huius iuris ordinandi gratia cum certis et sollemnibus verbis, praesentibus decem testibus, aguntur et fiunt. Quod ius etiam nostris temporibus in usu est; nam flamines maiores, id est Diales Martiales Quirinales, item reges sacrorum, nisi ex farreatis nati non leguntur; ac ne ipsi quidem sine confarreatione sacerdotium habere possunt.

[32] Ulp. 9. Farreo convenitur in manum certis verbis et testibus X praesentibus et sollemni sacrificio facto, in quo panis quoque farreus adhibetur.

[33] Plin. nat. 18, 3, 3, 10. Serv. ad Verg. Georg. 1, 31. Farre, cum per pontificem maximum et Dialem flaminem per fruges et molam salsam coniungebantur, unde confarreatio appellabatur, ex quibus nuptiis patrimi et matrimi nascebantur.

[34] Verg. Aen. 4, 102-104. Communem hunc ergo populum paribusque regamus / auspiciis, liceat Phrygio servire marito / dotalisque tuae Tyrios permittere dextrae.

[35] Benedek 10.

[36] Serv. in Verg. Aen. 4, 103. Quid est enim aliud ’permittere dextrae’, quam in manum convenire? Quae conventio eo ritu perficitur, ut aqua et igni adhibitis, duobus maximis elementis, natura coniuncta habeatur, quae res ad farreatas nuptias pertinet, quibus flaminem et flaminicam iure pontifico in matrimonium necesse est convenire.

[37] Serv. in Verg. Aen. 4, 374. Mos enim apud veteres fuit flamini et flaminicae ovilla pelle superiniecta poni eius ovis, quae hostia fuisset, ut ibi nubentes velatis capitibus confarreatione flamen et flaminica residerent.

[38] K. Latte: Römische Religionsgeschichte. München 1960. (a továbbiakban: Latte) 96.

[39] Latte 96; Benedek 12.

[40] Ezen tilalmak tekintetében legfontosabb forrásunk Gell. 10, 15. Ehhez bővebben lásd W. Pötscher: Flamen Dialis. In: W. Pötscher: Hellas und Rom. Hildesheim 1988. Nótári T.: Numen és numinozitás – a római tekintélyfogalom vallási aspektusai. Aetas 2003/3-4. 33. skk.

[41] Dio Cass. 54, 36; Suet. Aug. 31; Tac. ann. 3, 58.

[42] Benedek 14.

[43] Tac. ann. 4, 16. Sed lata lex, qua flaminica Dialis sacrorum causa in potestati viri, cereta promiscuo feminarum iure ageret.

[44] Macr. Sat. 1, 15, 21. Feriis autem vim cuiquam fieri piaculare est: ideo tunc vitantur nuptiae in quibus vis fieri virgini videtur.

[45] Benedek 25.

[46] Latte 96.

[47] Arnob. nat. 4, 7. 11; Tert. apol. 25; nat. 2, 11, 12; Aug. civ. 4, 11.

[48] Varro Men. 463; Porph. ad Hor. Sat. 1, 5, 65.

[49] Pers. 2, 70.

[50] Arnob. nat. 2, 67.

[51] Plin. nat. 28, 33. 34.

[52] Cic. ad Q. fr. 2, 3, 7; Gell. 2, 24, 14.

[53] Ezen aktust még a klasszikus jog is a házasság létrejöttének egyik lényegi mozzanataként tartotta számon (Pomp. D. 23, 2, 5; Ulp. D. 35, 1, 15; Scaev. D. 24, 1, 66. pr.). Vö. Földi–Hamza 240.

[54] Fest. s. v. rapi simulatur

[55] Plut. Quaest. 31.

[56] Benedek 25.

[57] Mindhárom fiú szüleinek még életben kellett lennie, vö. Latte 96.

[58] Serv. ad Verg. Ecl. 8, 29.

[59] Cat. 61, 128; Serv. ad Verg. Ecl. 8, 30.

[60] Plin. nat. 15, 86.

[61] Plaut. Cas. 118; Ter. Andr. 907.

[62] Serv. ad Verg. Aen. 1, 651; Plut. Quast. 271. Rom. 15.

[63] Plut. Quaest. 30; Quint. inst. 1, 7, 28.

[64] Cic. Mur. 27

[65] Serv. ad Verg. Aen. 4, 458; Isid. etym. 9, 7, 12.

[66] Hestia, illetve Vesta ezen szerepének bővebb magyarázatát lásd H. Hommel: Vesta und die frührömische Religion. In: ANRW Hildesheim–New York 1972. I. 2. 397. skk.

[67] Cat. 61, 171.

[68] Latte 97.

[69] D. 24, 1, 66, 1. A tűz és a víz központi jelentőségét jelzi az is, hogy a száműzetés ősi formáját aqua et igni interdictiónak nevezték, vö. Th. Mommsen: Römisches Strafrecht. Leipzig 1899. 72. skk. 971. skk.

[70] Benedek 26; Zlinszky 104.

[71] Vö. Cic. Phil. 2, 28.

2004/1. szám tartalomjegyzéke