Pokol Béla

Feljegyzések a XXI. Jogfilozófiai Világkongresszusról

(Lund 2003 aug.12-18.)

 

 

 

 

 

 

 

Naplószerűek lesznek a következő feljegyzések, és csak néhány témára, előadásra térek ki a mintegy 350 előadásból, melyek a plenáris ülésen, a különböző munkacsoportokban és szekciókban hangzottak el. A válogatás bevallottan szubjektív, saját érdeklődésem szempontjából ezek az előadások váltak fontossá, vagy legalább adtak valamilyen szempontból új információt. A plenáris ülésen előadást tartott Richard Posner, Gerald Postema és még néhány nagyobb név az elméleti jogászság köréből, de a legtöbbjüknél új dolgot nem lehetett találni az eddig általuk írtakhoz képest.

 

Philipp Pettit, az amerikai Princeton University professzora “Depoliticing Democracy” címmel az egyik első plenáris előadást tartotta a konferencián, melyben a sok eddig megírt tanulmányának eredményeit összegezte a “deliberative demokrácia” eszméjéről. A politikai demokrácia gyakorlati megvalósulásnak negatív tapasztalatai óta már itthon is tudjuk, teljes mértékben igaza volt valaha Winston Churchill-nek, amikor kijelentette, hogy a demokrácia egy nagyon rossz intézmény, de sajnos eddig még nem bizonyult jobbnak semmi más a történelem folyamán. A deliberative demokrácia eszméjén gondolkodó teoretikusok, köztük Jürgen Habermas is az 1990-es évek elejétől, a politizálást a hivatásos politikusoknak átengedő és az állami döntési hatalmat négyévenként egyetlen szavazással gyakorló tömegdemokrácia helyett fogalmazták meg a folyamatos állampolgári tanácskozás ellenőrzése mellett megvalósítandó politikai döntési rendszert. A pusztán időnkénti szavazással kontrollált politikai elit helyett így - elképzeléseik szerint - a tényleges állampolgári tanácskozásokra alapozott politikai döntési rendszer jönne létre, és a szavazási demokrácia helyett ez lenne a deliberative (tanácskozó-vitatkozó) demokrácia. Habermas-nál ez még csak általános alapvetésben jelent meg, de az utóbbi évtizedben hatalmas irodalmat termelő deliberative-hívők írásaiban már konkrét intézményei megoldások tervei is mutatják, hogy mit is jelentene ez az eszme megvalósulva.

 

Philipp Pettit ezeket a konkrét megoldásokat vázolja anyagában, és ezek mind arra futnak ki, hogy a milliós tömegek által választott képviselők és a parlament jogkörét szűkíteni, e jogkörök egy részét átadni állampolgári testületeknek, illetve olyan alkotmányjogi és más ellenőrző szerveknek, melyek megakaszthatják a parlamenti többség kormányának döntéseit, ha az általános értelem (“public reason”) mércéi szerint ezek önző érdekek és partikuláris szempontok szerint alakultak. “Depolitization is likely to be at its most intense, however, in arrangements for officials and boards that operates at arm’s-length  from elected representatives. These will create various  roles or bodies to which people are appointed by an established procedure, and then  allocate to them decisions  that it would  be dangerous to leave  in the hands of representatives.” (Pettit 2003:36).  Pettit számára - tanulmányából kitűnően - nem jelent gondot, hogy az “általános értelem” adott foka és a “partikuláris érdekek által motiváltság” minősítése a véleményformáló elit által előállított minőség egy-egy döntési alternatíva vonatkozásában. De az sem, hogy a “folyamatos állampolgári tanácskozásokon” a társadalomnak csak egy egészen szűk kis rétege tud részt venni az egész napi munkateher miatt, és különösen érdemben részt venni, megfelelő információkkal felkészülve ezekre a tanácskozásokra. Pontosan az a véleményformáló elit lenne képes erre, amely ma is abból él – felmentve más munka alól - hogy figyel a közélet vitáira, maga is formálja azt a tömegmédiumokban és szűk, kis létszámú vitakörökben.  A milliós választásokhoz kötött demokrácia háttérbe tolása és a folyamatos tanácskozó “népi fórumok” felhatalmazása lényegében csak egy másik kis elitet juttatna hatalomhoz a mai választott politikai elit helyett. Kinek lenne ez jobb a mai helyett? Feltehetőleg azoknak a tőkés csoportoknak, akik kevésbé sikeresek a választói küzdelmekben, ám a médiaszférát és az egyetemi-szellemi szférát jobban uralmuk alá tudták vonni. A deliberatív demokrácia - amely persze épp e tőkés körök és szellemi-média köreik nyomása révén bizonyos részben már megvalósult a gyakorlatban is az elmúlt évtizedben – a banki-pénzügyi tőkés körök hatalmát növelné, ha híveinek elgondolásai mind valóra válnának. Pettit mindesetre fel lenne háborodva, ha a különböző tőkéscsoportok közötti küzdelem egyik eszközeként látná magát feltüntetve, de számomra most ez az egyetlen lehetséges minősítése.

 

A holland Peter Rijpkema szintén a deliberative demokrácia követelményeiből indul ki anyagában, amikor a bírói jogértelmezésben a törvényhozói akarathoz kötöttség helyett a közvéleményben kikristályosodott jogi álláspontok kötelező erejét emeli ki. Átfogó helyzetértékelésként jelzi, hogy az utóbbi időben - az évtizedekig a bírói jog felé eltolódott jog preferálása helyett - domináns álláspontként a jogelméletben és a politikai elméletben a törvényhozó elsődlegességét kezdik kiemelni a befolyásos elméletek. Ezzel a dworkinista “bírói Herkules” helyett a republikánus álláspont törvényhozói elsőbbsége tör előre, de ennél a deliberatív eszme a hivatásos politikusok törvényhozása helyett a szélesebb deliberatív (“tanácskozó”) közvélemény (= médiaelit, lásd fenn) szerepét domborítja ki: “Currently there is a strong movement in the philosophy of law, which proclaims that the role of the judiciary in making substantive law should be restricted, and the primacy of the legislator should one again fully recognized. Exponents of this movement (in Europe Habermas is a major source of inspiration, in the U.S. Waldron, Sunstein and Ely are leading authors) stress the  importance of forming collective preferences and public opinion through a process of free and open debate between citizens and/or their representatives in elected legislative bodies. Judges should refrain from formulating substantive legal provisions on the basis of their best interpretation of the values underlying the legal system. Instead, they should restrict themselves to ensuring the optimal functioning of the deliberative process, in particular by upholding equal participatory rights. In short, Dworkinian constructivism is out republican deliberation is in” (Rijpkema 2003:174). A holland szerző azonban jelzi, hogy a “deliberatív közvélemény” bevonása legitimálhatja a bírói jogot is, amennyiben a bírói jogértelmezést intézményesen a közvélemény jogi álláspontjához köti a bíróság. Ezt hajtotta végre Hollandiában egy új kódex, amely a konkrét esetekben döntő bíróságot kötelezi, hogy ellenőrizze, van-e bevett jogi álláspont kikristályosodva az adott esetre a közvéleményben, és ekkor erre alapozva kell döntenie. Rijpkema vázolja tanulmányában azokat a módokat, ahogy a holland bírói gyakorlat feltárja a közvélemény jogi álláspontjait döntési támpontjaként: “Judges aren’t citizens’ representatives, but they are capable of laying down legal rules that reflect the public opinion as formed by public deliberation. As a matter of fact, in the Netherlands the legislator has explicit entrusted the judiciary with task of interpreting the law in conformity with public opinion, in so far as it expresses a legal conviction (…) and it even instructs the judicary not to apply statutory provisions if application would be strongly against public opinion” (175.p.).

 

Hosszan lehetne értékelni ezt a megoldást, de aki abból a tézisből indul ki, hogy a közvéleményt mindenkor a társadalom szűk csoportjai által uralt tömegmédiumok állítják elő, “mutatják fel”, az csak úgy értékelheti ezt, hogy a milliók választásán nyugvó parlamenti demokrácia törvényi rendelkezései helyett ezzel a megoldással a tömegmédiumokat uraló csoportok véleményéhez kötjük a bírákat. És ezt mint a “nemesebb” deliberatív demokráciát adja el a parlamenti demokrácia helyett a szerzőnk. Sőt mint látjuk, nem is csak konkretizáló értelmezési lehetőségként, hanem ha szembenállónak látja a bíró a “közvélemény” jogi álláspontjaként, akkor még a törvénytől is el kell térni ennek kedvéért. 

 

Robert Alexy plenáris ülésen kapott lehetőséget, hogy bemutassa előrehaladását elméleti gondolkodásában, de az írásaiban eddig ismertekhez képest nem sok újat adott előadása. Talán három mozzanat érdemel kiemelést. Az egyikre a jog érvényességére adott válasza említhető - korábban egész könyvet írt erről (lásd Alexy 1994) -, melyben három érvényességi teóriát tekint relevánsnak: a jogi norma (és a jogrendszer) autoritatív döntésre visszavezethetőséget, a jogi norma (és a jogrendszer) társadalmi hatékonyságra alapozott érvényességi elméletet, végül a jogi norma morális igazságosságára alapozott érvényességi elméletet. Az első kettő a jogi pozitivizmus válasza, a harmadik a jog és a morál elválasztását tagadó jogelméletek sajátja. Alexy marad régi álláspontjánál - nem választja el a jogot és a morált -, és a harmadikat is beemeli jogelméletébe. Ebből ered a probléma, amit általában a morált a jogba beemelő elméletek sajátjaként ír le, és az erre adott mostani válasza a második mozzanat, amire ki kell térni előadásával kapcsolatban. Ti. ha beemeli valaki a morális szempont alapján való döntés lehetőségét a jogba, akkor több problémát importál a jogba. Az első az, hogy a morális érvelés a társadalom morális pluralitása és a morális normáknak az egyedi esetek konkrétságához mért homályossága végtelen hosszúságú és eltérő eredményre vezető értelmezéseket produkálhat. A másik probléma, hogy mit tegyünk, ha a jogi norma hivatalos szövegét nyilvánvalóan csak meg kell sérteni a morális értelmezés érvényre juttatásához?  Alexy itt mérsékelt “jogi moralistának” bizonyul, és nem tekinti lehetőnek eltérni morális érvek alapján a jogi norma szövegétől. Vagyis a morális érv és értelmezés csak a jogi norma nyitottságának függvényében és annak határáig lehetséges szerinte. “One of the main reasons for the authoritative and institutionalized structure of law is the general uncertainty  of moral reasoning. Moral disputes tend to be endless. Often in social life a consensus can not be achieved by discourse. For reasons of practical necessity an authoritative decisions must, then, be substituted. This would, however, only be an argument for conceiving of moral reasoning as not belonging to law were it not possible to incorporate moral reasoning into legal reasoning without destroying the necessary authoritative elements of the latter” (Alexy 2003:74; kiemelés tőlem -  P.B.).  Végül a harmadik mozzanat, amire érdemes utalni Alexy előadásában, hogy a jogi norma értelmi jellegét emeli ki - szemben ezt a fizikai kauzalitás mozzanatának tekintő, pl. Olivecrona által hirdetett felfogással - és ebből levonja a jogi norma szükségszerű átfogó értelmi keretbe foglalását, és ezzel a jogi norma egyedi esetre alkalmazásánál az értelmi egészbe beágyazott értelmezésének szükségességét. Az ember várná itt, hogy az egyes norma jogdogmatikai fogalmi rendszerbe ágyazása következik, de Alexy ezzel szemben a jogelvekre utal, és a norma jogelvek közé beágyazott értelmezésére. Számomra ez féloldalasnak tűnik, és a jogfogalmi háló kirekesztésének a jogból, pedig egy komplex értelmi rendszer csak összecsiszolt fogalmi hálóval képes működni egy komplex társadalomban, és az egyes jogi normák csak így érthetők meg teljes értelmi mélységükben.

 

John Rawls “The Law of the People” című, halála előtti utolsó könyve a nemzetközi igazságosságról nagy vitákat váltott ki a konferencia résztvevői között, külön szekció szerveződött a megvitatására, de e szekción túl is több előadás ezt tűzte ki témájaként. Mennyiben támasztja alá Rawls ebben a művében a humanitárius célú háborút? Zömmel e körül forogtak a témával foglalkozó szerzők. Alistaire M. Macloed összegzésében Rawls álláspontja e kérdésben: “ In matters of foreign policy, intervention in the internal affairs of other states may sometimes be justified to put an end and to gross violations of human rights (…) it is only by pursuing domestic policies that are respectful of human rights that status can secure themselves against legitimate intervention in their internal affairs by other states (Macloed 2003:88). Ám Macloed jelzi, hogy ténylegesen elégedetlennek kell lenni minden liberálisnak Rawls-sal szemben e visszafogott álláspont miatt a humanitárius hadműveletek alátámasztására, mert a könyv több fejtegetésében kiderül, hogy önmagában nem jogosít fel egy államot egy másik állam megtámadására az, hogy az belső viszonyaiban megsérti az emberi jogokat, hanem a támadáshoz és a nemzetközi igazságosság helyreállításához még az is kell, hogy agresszív legyen az ilyen állam, és fenyegesse szomszédait: “Rawls seems to be suggesting that military intervention should be limited to occasion when the offending state is also aggressive and dangerous – that is, when also threat to the safety and security of neighboring states” (89.p.). Ugyanez a visszafogottság vált ki kritikát az angol liberális jogtudósból, Chris Brown-ból is, aki külön-külön is törvényen kívüli államnak (és így humanitárius támadást velük szemben igazoltnak) tekinti mind az emberjogi eszméket belpolitikájukban megsértő államokat, mind az agresszív államokat: “Rawls’s account of ’outlaw’ states, generally neglected by his critics, is radically flawed because it confuses two different bases for outlawry, internal oppression and external aggression; as a result Rawls is unable to formulate a doctrine of humanitarian intervention" ”(Brown, 87.p.). Velük szemben a német szerzőpártos, Wilfried Hinsch és Markus Stepanians nem látnak ilyen gondokat Rawls-nak a humanitárius háborút igazoló érveiben, és elégedetten állapítják meg: “According to Rawls, the violation of human rights is, next to self-defence, one of the two reasons that are capable of justifying not only economic sanctions but as a last resort, also ’humanitarian interventions’. Only societies that honour the human rights of their members (and that are non aggressive) may consider themselves save from the threat of external sanctions and military intervention” (87.p.).

 

E liberális jogfilozófiai körben nagyjából ez a hangvétel uralkodott: vagy problémátlannak találták az emberjogi alapon indítandó büntető háborúkat már Rawls megfogalmazásában, vagy éppenséggel keveselték az ő megfogalmazását, és ennek radikalizálására tettek javaslatokat. Közben épp a konferencia ideje alatt jöttek a napi hírek arról, hogy az emberjogi alapú amerikai támadás Irak ellen a nemzetközi közvélemény tudatos félrevezetésén alapult, és a titkosszolgálati jelentések meghamisításával tudtak némi tömegtámogatást ehhez szerezni. A konferenciára repülve olvastam a Financial Times egész oldalas elemzését arról, hogy az amerikai katonai szektor majd harmadát privatizálták már a ’90-es években, és Irak megtámadásával a nagy katonai és biztonsági világcégek most több évig mesés profitot könyvelhetnek el, százmilliárd dolláros nagyságrendben, míg e támadás nélkül ínséges idők vártak volna rájuk a békésre fordult világban.  Így jó volt olvasni realitás-közeli elemzést is Rawls-ról és a “humanitárius” támadó háborúról David A. Reidy téziseiben: “ Rawls assumes that it is not unrealistic to suppose that well-ordered bodies politic will be able as corporate artificial moral agents to constrain the force of and to resist the allure and false  promises made by capital. In the the domestic context, this assumption underwrites his hope for a domestic poitics that is not dominated by the interests and values of the capitalist class. In the international context, it underwrites his hope for an international politics through which well-ordered peoples first satisfy their common duty of assistance and second cooperate with one another toward common ends on terms both mutually acceptable and consistent with their moral standing as free and equal peoples (…) a good deal of modern history suggests that it ’s false” (91.p.).

Irodalom

 

 

Alexy, Robert (1994): Begriff und Geltung des Rechts. Freiburg – München.

Alexy, Robert (2003): The Nature of Legal Philiosophy. In: Associations. Journal for Legal

    and Social Theory. (Vol. 7.) 2003. No. 1. 63-77.p.

Brown, Chris (2033): Decent People, Outlaw States, Burdened Societies: Conceptual

    Categories in the Law of Peoples. In: ABSTRACTS Special Workshop and Working

    Groups. IVR 21st World Congress. Lund, Sweden, 12-18 August 2003. 86-87.p.

Hinsch, W./M. Stepanians (2003): Human Rights and Duties of Assistance. In: ABSTRACTS

     Special Workshop and Working Groups. IVR 21st World Congress. Lund, Sweden, 12-18

     August 2003. 87-88..p.

Macleod, Alistair M. (2003): Rawls on Human Right:  Justification and Selective

     Enforcement. In: ABSTRACTS Special Workshop and Working

    Groups. IVR 21st World Congress. Lund, Sweden, 12-18 August 2003. 88-89.p.

Pettit, Philipp (2003): Depoliticizing Democracy. In: Associations. Journal for Legal and

    Social Theory. (Vol. 7.) 2003. No. 1. 23-37.p.

Reidy, David A. (2033): Justice and the Global Economy in Rawls’ The Law of Peoples. In:

     ABSTRACTS Special Workshop and Working Groups. IVR 21st World Congress. Lund,

     Sweden, 12-18 August 2003. 174-175.p.

Ripkema, Peter (2003): The Democratic Legitimacy of Judge-made Law. In: ABSTRACTS

     Special Workshop and Working Groups. IVR 21st World Congress. Lund, Sweden, 12-18

     August 2003. 174-175.p.

 

 

 

2003/3. szám tartalomjegyzéke