Pokol Béla

Politikai agytrösztök, alapítványok és közvetlen akció csoportok – a

politikai akaratképzés struktúraváltozása

 

 

 

 

 

 

Az 1970-es évek közepétől több fontos változás indult be a nyugat-európai és az észak-amerikai országokban, melyek fokozatos kibontakozása és összegződő hatásai döntő pontokon átrendezték a politikai akaratképzés mechanizmusait az 1980-as évek végén. Akár a politikai demokrácia újabb struktúraváltásának is nevezhetjük, ahogy korábban a tömegpártok megjelenését vagy a második világháború utáni évektől a neokorporatizmus térnyerését interpretálták, de mint látni fogjuk, ez egyben a demokrácia részleges félretolását és a pénztőkés csoportok közvetlen politika-meghatározásának felerősödését is jelenti. A szovjet katonai-politikai blokk szétesése után az 1990-es évek elejétől a közép-és a kelet-európai országok már ehhez az átalakult politikai szerkezethez igyekeztek hasonulni, és a belső demokratikus akaratképzési mechanizmusaik is jórészt ez által formálva-deformálva jöttek létre.

 

Ez a struktúraváltás több okra vezethető vissza. A legalapvetőbbnek egy átfogó társadalomszervezési átalakulás tekinthető, melyet a bretton woodsi egyezmény összeomlása után 1971-től a korábbi keynesi kapitalizmus helyett az országhatárokon keresztüllépően szerveződő globális-neoliberális kapitalizmus létrejötte jelentett. Ennek hatására egyrészt az addig országhatárok közé szorítva működő banktőkés csoportok kiszabadultak a demokratikus politika és az ezáltal vezérelt közigazgatás meghatározása alól, és globális szinten tudtak megszerveződni - és az eközben lezajlott küzdelemben a német illetve a francia-belga tőkéscsoportok rovására az összefonódott amerikai-angol-holland banktőkés csoportok jutottak hegemón pozícióba - másrészt a megerősödő globális pénztőkés csoportok a termelésen túli társadalmi szektorok közigazgatási szervezését visszaszorították, és sorozatos privatizációval és piacosítással a piaci szerveződést átfogó társadalmi szerveződési mechanizmussá formálták. Nos, ez a kontroll alól kiszabadult és az össztársadalmi piaci szerveződést ellenőrző globális pénztőkés csoport ezzel a változással a korábbinál is jóval nagyobb forrásokhoz jutott és nagyobb profitot tudott megszerezni, másrészt közvetlenebb utakat épített ki az államhatalmi csúcs-szervek felé, részben a saját ellenőrzése alá kényszerítve a demokratikus akaratképzései formákat, részben ezeket félretolva saját akaratképzési formákat ültetve azt államhatalmi döntési testületek mellé.

 

Ez volt a legalapvetőbb változás, amely az említett struktúraváltást létrehozta, de e mellett több kiegészítő folyamat hatása is kimutatható ennél. Egy ilyen folyamatot jelentett az amerikai közéletben működő nagy alapítványok szerepváltozása az 1970-es évek közepétől, amely ezután - az amerikai világjelentét és szellemi export révén - áttevődött a világ több országába is. Az amerikai szellemi-közéleti  szektorok működését ugyanis már az 1900-as évek elejétől nagymértékben meghatározta néhány ”mega-alapítvány” -  így a Rockefeller, a  Ford, a Carnegie és a Mellon alapítványok – szponzorálása,  és ezek sok-sok milliárdos összeggel illetve célzatos adományozási mechanizmusaik révén befolyásolni tudták a társadalomtudományi kutatást és az itteni káderkiválasztást, a kibomló tömegmédiumok (újságok, rádiók majd a televízió) témaválasztásait, politikai irányultságát, vezető szerkesztői állományukat, és a filmes szakmában, a zenei életben ugyanígy a mozihálózatok, hangversenytermek működését és ezen keresztül az itteni karriervonalakat is. Ez  sokszor nagyon hasznos és fontos újítások elterjedésére is vezetett, de átfogó keretként mindig ott volt az érintett tőkés csoportok értékeinek és érdekeinek szem előtt tartása, és az ezzel szembenállókat visszafogni és marginalizálni igyekeztek. Ez a szellemi-közéleti befolyásolás az amerikai és az angol társadalomban alapvetően a balliberális-progresszívnak nevezett irányzat támogatását jelentette, melynek egyik hatása volt a fennálló közösségi kötelékek és intézmények porlasztására törekvés. Az ezzel szembenálló társadalmi csoportok illetve tőkés csoportok - ez utóbbiak zömmel a belföldi piacon működő termelő tőkés csoportokat jelentik, szemben a nemzetközi szinten szerveződő bankárcsoportokkal és az általuk ellenőrzött világcégekkel - alig jelentek meg a szellemi-közéleti szektorokban az 1970-es évekig. Ekkora azonban oly mértékben nyilvánvalóvá vált e csoportok számára is a szellemi-közéleti szektorokat meghatározó balliberális alapítványok tevékenységének behatása a politikai harcokba - és ezzel számukra eleve esélytelen pozícióból indulás ezen a terepen -, hogy visszacsapásként ezek a tőkés csoportok is gyors hátrányledolgozási stratégiákat kezdtek kidolgozni. Ennek menetében a konzervatív irányba húzó tőkéscsoportok is alapítványokat létesítettek, ezek mellé politika-kutatási intézeteket gründoltak, majd széles ösztöndíjhálózatokkal professzori gárdákat építettek ki az egyetemek társadalomtudományi részlegein, később lapokat, rádióadókat és televíziós csatornákat alapítottak és a gondosan ápolt professzori gárdájuk tagjai számára itt biztosítottak megnyilvánulási formákat, milliószorosan felhangosítva ezek közvéményformáló hatásukat. Ezzel lényegében ugyanazt tették, mint korábban a balliberális irányban működő bankárcsoportok is tették, de azzal a fontos különbséggel, hogy míg azok több évtizeden át építkezve csak közvetetten és lépcsőzetes áttételeken keresztül határozták meg a politikában közvetlenül fellépő erőket, addig a hátrányos helyzetben lévő és innen gyorsított tempóban utolérni törekvő új konzervatív alapítványok irányítói közvetlenebbül, szinte a politika „előcsarnokából” szervezték meg a politika-alakításukat (lásd Bothwell 2001, Covington 1998). Így Richard Mellon-Scaife és Joseph Coors a Heritage Alapítvány 1973-as megszervezésével említhető erre a „konzervatív forradalomra” példaként, de rajtuk kívül több tucat konzervatív alapítvány jött létre az 1980-as évektől. Ennél a változásnál pedig a mega-alapítványok említett szellemi-közéleti befolyása közvetlenebb politikai akaratképzési formává alakult át, és ez aztán döntő módon hatott a nagy pártok belső működésére, a politikus-kiválasztó mechanizmusokra és a politikai karriervonalakra is. A konzervatív sikerekre válaszként - a balliberális elemzők sokszor szinte hisztérikusan reagáltak korábbi hegemón helyzetük megingására (lásd pl. Callahan 1995) - a többi politikai táborban is közvetlenebb politikai alapítványok és ezek politikai „agytrösztjei” („think tank”) illetve akciócsoportjai jöttek létre. Ezek közül egyik legfontosabb az Egyesült Államokban, de azon túli tevékenysége miatt is a Soros-alapítvány-hálózat és ennek több rétegű intézeti rendszere. Ez azért is fontos, mert ez a hálózat az otthoni, amerikai környezetben kialakult közvetlen akcióformákat és más politikai cselekvésformákat tudatosan exportálni igyekezett más országokba is - különösen a szétesett szovjet blokk országaiba (lásd ehhez Guilhot 2003, Hrab 2004), és ezzel nagy mértékben hozzájárult a világban folyó politikai események meghatározásához. Az előbbieket kiegészíti még az 1990-es évek elejétől kiteljesedő információs forradalom, mely az interneten, az email-listák, sms-hálózatok stb. segítségével közvetlenebb és szélesebb politikai szervezést tesz lehetővé a megfelelő pénzeszközökkel rendelkező pénztőkés csoportok számára is.

 

Mindezek a változások tehát átalakították a pártokon nyugvó akaratképzési formákat és ezek állami döntéshozatalba bekapcsolódásának útjait. Ennek részletes kifejtéséhez meg kell nézni az alapítványok világát, majd az ezek által létrehozott és finanszírozott „politikai agytrösztök” szerepét, illetve az információs forradalom által is fokozott hatáshoz jutó „közvetlen akciócsoportok” működést.

 

 

  1. Az amerikai alapítvány-rendszer átalakulása

 

 

Az 1800-as évek végéig nem játszottak nagyobb szerepet az alapítványok az amerikai szellemi életben, néhány nagy „iparbáró” (az akkori ottani szóhasználatban „robber barons” „rablóbárók”) a széleskörű társadalmi visszatetszést keltő meggazdagodási mód kompenzálására és a felsőbb körök előtti legitimáció megszerzésére egyetemet alapított (pl. a telekspekulációval dúsgazdaggá lett kaliforniai kormányzó, Leland Stanford és John Hopkins) vagy az egészségügyi szférában jótékonykodni kezdett, mint John D. Rockefeller, de szélesebb körben és nagyobb pénzek vonatkozásában ez nem volt elterjedt. Ezen változtatott 1910-ben az eleinte csak a gazdagokat sújtó, erősen progresszív jövedelemadó és az öröklési adó bevezetése, és ezután a legnagyobb vagyonokat felhalmozók egymás után alapítványokba tették át vagyonukat. Az e feletti családi ellenőrzés kiépítésével lényegében adózás nélkül tudták továbbörökíteni vagyonukat. Ezt tette idős korában az azóta többgenerációs tőkés dinasztiává vált család hatalmát kiépítő John D. Rockefeller, majd Andrew Carnegie, később Henry Ford, de a mai sokszoros milliárdosok közül is a legtöbben, pl. a Gates-házaspár, vagy a Packard-házaspár. Ezek az alapítványok már az 1910-es évek elején milliárdos nagyságrendűek voltak, ami akkor a teljes amerikai egészségügyi vagy egyetemi szektor többéves költségvetésének felelt meg, ma pedig már húsz milliárd dollárt meghaladó a legnagyobb amerikai alapítványok pénzállománya és éves adományaik is majd egymilliárdos nagyságrendűek, összességében pedig 27 milliárd dollárt értek el ezek 2003-ban (lásd Morris 2004).

 

De még az 1910-es utáni időknél maradva két dolgot kell kiemelni. Az egyik az, hogy ezt az alapítványokba átmentést döntő módon csak a pénztőkével rendelkezők vagy a termelő tőke működtetéséből végleg kiváltak tudták végrehajtani, így a termelő egységeket működtető tőkés csoportok ebből nagyrészt kimaradtak. Ebből adódott az is, hogy az adó-kikerülés technikáját az alapítványokba mentéssel kidolgozó banktőkés csoportok nagymértékben támogatták a progresszív adózás, a jövedelemadó és az öröklési adó bevezetését, így például Rockefeller rokona, Nelson Adrich szenátor a progresszív adózás bevezetésének motorja volt 1910-ben. Ennek hatására míg a banktőkés csoportok az adóelkerülő alapítványaikkal veszteség nélkül jöttek ki a progresszív adózás bevezetéséből, a velük állandó küzdelmet folytató termelőtőkés vetélytársak a létrejött szociális és jóléti  állam teljes terhét  viselték. Mint ennek kritikusai kiemelik, a progresszív adózás törvénybe foglalásáért az 1900-as évek elején hosszan lobbizó keleti parti bankárcsoportok az adóelkerülő alapítványaik révén továbbra is a legteljesebb „laissez faire” kapitalizmus körülményei között élhettek, míg az általuk megteremtett szociális állam terheit a vetélytárs termelő tőkés csoportok viselhették.  Innen is adódik az a sokak számára talán meghökkentő kiemelés, hogy a keleti parti banktőkés csoportok, az „eastern establishment” döntő mértékben mindig is a balliberális-progresszív irányzatot és az ezt erősebben felkaroló demokrata párt liberális csoportjait támogatták, és mivel a velük szembenálló konzervatív amerikai többség leküzdésére egyik fő eszközként a többség-tördelő, kisebbség-támogató politikai stratégiát dolgozták ki. Így a feketék mozgalmait, később a nemek közötti törés viszonyában a feministákat, majd a nemi identitás dimenziójában lévő törések mentén homszexuális/leszbikus csoportokat, majd egymás után a többi kisebbségi csoportot, a testi fogyatékosokat, hajléktalanokat, az illegális bevándorlókat, állatvédőket, drogosokat, alkoholistákat stb. is támogatni kezdték, és ezeknek óriási publicitást biztosítottak az általuk uralt szellemi szektorokban és a tömegmédiumokban (lásd Epp 1998: 21-42).

 

De ezt az egyenlőtlenséget a banktőkés csoportok és a termelőtőkét működtető csoportok között az is fokozta, hogy ezáltal az akkor kibomló szellemi szektorok - egyetemek, tömegmédiumok, filmszektor, a zenei élet és a kultúra többi szektora - nagy mértékben a  „mega-alapítványok” adományozási, intézetalapítási és finanszírozási döntésétől váltak függővé. Mindez olyan szellemi környezetet teremtett a politikai közvélemény formálására, amely egyensúlytalanságban csapódott le a politikai erők küzdelmeiben. Mivel az alsóbb néprétegek életkörülményeit, munka és egészségügyi feltételeit tényleg kellett állami költségvetéssel és az ebbe befolyó adókból is javítani, az ennek terheit jórészt leadó és a konkurens tőkés csoportokra hárító banktőkés csoportok mint a jóléti állam hívei léptek fel.   Ezt a balliberális taktikát a baloldali elemzők mint az átfogó baloldali ellenállás széttörését, a nemzeti önszerveződés hívei pedig mint a nemzeti egység szétporlasztását élték meg (lásd Roelofs 2002).  Mindenesetre a bankárkörök alapítványainak és az általuk befolyásolt szellemi szektorok és tömegmédiumok balliberális dominanciája bevetté vált az Egyesült Államokban, és innen kisugározva az elmúlt évtizedekben Európában is. Az 1980-as évektől Soros alapítványi birodalma ezt még közvetlenebb politikai tevékenységgé alakította át, vele szemben pedig a már említett konzervatív alapítványok egy része az ezzel való küzdelmet állította tevékenysége középpontjába.

 

A milliárdos összegek felett rendelkező mega-alapítványok kiegyensúlyozatlan befolyását a demokratikus politika eltorzításában már az 1950-es évek elejétől vizsgálni kezdték az ezekből kiszorult politikai erők az amerikai kongresszusban, és adományozási céljaik, felügyelő bizottsági tagsági állományuk rendszeres elemzésével kimutatták, hogy egyrészt számukra tiltott módon politikai prioritások szerint osztják el pénzadományaikat és támogatnak professzorokat, művészeket, újságírókat stb., másrészt mindezt összhangoltan teszik (lásd Roelofs 2002). Elemzéseikkel kimutatták, hogy a Ford-Alapítvány, a Rockefeller-Alapítvány és a Carnegie-Alapítvány (ez a három volt a legmeghatározóbb az amerikai szellemi-közéleti szektorok befolyásolására az 1970-es évek végéig) egy összefonódó igazgatósági stábbal rendelkezik, és a kiosztott pénzek is tervszerű koordinálást, munkamegosztást, adott esetben halmozott preferálást mutattak (lásd Wooster 2004 és 2005). Ezek a vizsgálatok megismétlődtek az 1960-as években is, de ténylegesen nem tudták visszaszorítani a nagy alapítványok és a mögöttük álló banktőkés csoportok befolyását.

 

Ha az amerikai alapítványok mai rangsorát és politikai irányultság szerinti csoportosulásait vesszük szemügyre, akkor azt lehet látni, hogy a többmilliárd felett rendelkezők többsége ma is balliberális irányba húz, néhány új, mint például a Gates- és a Packard alapítványok irányultsága még nem kiforrott, és a kisebbek között több konzervatív irányultságú alapítvány létezik. Ezek a Scaife alapítványok, a Bradley Foundation, az Olin Foundation, a DeVos Foundation és a Koch Foundation. Ám fontos felhívni a figyelmet  arra,  hogy az amerikai szóhasználatban a balliberális körök jóléti-állami újraelosztó prioritásaival szembenálló, szabadpiaci-államot visszaszorító alapítványok is konzervatívnak, sőt „ultrakonzervatívnak” minősülnek éppúgy mint a tradicionális közösségeket és értékeket védők is, melyek pedig más oldalról állnak szemben a balliberális körök törekvéseivel. Így az a paradox helyzet áll elő, hogy az alapvetően szabadpiaci szemléletű alapítványokat és intézeteket az „ultrakonzervatív” táborba sorolják be, és e szerint a magyar politikai élet terminusaiban a balliberálisok fő szerveződését jelentő szabaddemokraták „ultrakonzervatívnak” lennének minősíthetők, mint a piacosítás és az állami szerep visszametszésének hazai élharcosai. Az amerikaiaknál ilyen szabadpiaci konzervatív a Cato Intézet, a Hudson Intézet, vagy az American Enterprise Institute, és szinte csak a Heritage Alapítvány tekinthető az egyetlennek, amely a szabadpiac-pártisága mellett a tradicionális közösségek és értékek mellett is kiáll, így az európai értelemben vett konzervatívnak minősül. Mindez nem véletlen, és ez annak a következménye, hogy az 1960-as évek közepétől a republikánusok között is a periférára szorultak azok a politikai csoportok, melyek társadalmi konzervatívnak voltak minősíthetők, és így álltak szemben a balliberálisok közösség-porlasztó törekvéseivel. Ifjabb Bush elnökkel pedig főként azok a „neokon”-nak nevezett neokonzervatívok jutottak hatalomra 2000-től, akik ha más eszközökkel és utakon is, de  ugyanúgy a stabilizálódott globális bankárcsoportok és világcégeik uralmát védik, mint azt a demokraták mögötti balliberális csoportok tették.

 

 

 

  1. Politikai agytrösztök

 

 

A politkai agytrösztök szervezése és a politikai akaratképzési mechanizmusok közötti

növekvő szerepük legátfogóbban úgy jellemezhető, hogy ezáltal a pártokon belüli apparátuok politikaformálása csökken, és ez áttevődik a pártokhoz csak lazábban kötődő, vagy tőlük teljesen független és csak egy-egy tőkés csoport értékeihez-érdekeihez kötött agytrösztökhöz. A pártapparátusok már csak a kívülről kapott programok, program-részek színre vitelét szervezik meg a pártvezérek kampánykörútjainál, és a kormányra kerülve esetleg az állami apparátusba ideiglenesen átülve. Ezzel a pártok stratégiai céljainak meghatározása az önálóbb politikai agytrösztökhoz kerül át, és e felett az ezeket finanszírozó, pártok mögötti tőkéscsoportok közvetlen politkai behatása nő meg, és mindez a pártvezérkarok velük szembeni autonómiáját csökkenti. Azt lehet mondani, hogy e változás után már csak az egyes politikai agytrösztökben kialakított politikai programok választó tömegekhez eljuttatásához kell jó fellépésű és rutinos szónokokat találni -  és erre rutinos szinészek, vagy nagy előadói gyarokorlattal rendelkező egyetemi professzorok kiválóan megfelelnek -  de a korábbi karizmatikus prátvezérek és a népvezér típusú politikusok csak tehertételt jelentenének. A tömegmédiumok egyes részeinek ellenőrzése az így kiválasztott pártvezetők széles publicitását tudja biztosítani az egyes politikai táborok tőkés csoportjai számára, és így a szavazatszerzés logikája - amely azért itt is megmarad végső fokon - közvetlenül meghatározottá válik a pénz felett rendelkező tőkéscsoportok által. A politikuscsoportok velük szembeni önállósága és önálló politikai akaratképzési tevéknységük minimálissá válik. Vagyis ezzel a változással a demokrácia nagymértékben kiürül, és a „pénz logikája” jobban elfojtja az önálló politikai logikát.

 

Az egyes országokban létező politikai agytrösztök működése sok szempontból eltér egymástól, és az a régen megfigyelhető eltérés, amit a laza szervezettségű amerikai pártok jelentenek, szemben a feszesebben szervezett európai pártokkal, még most is kimutatja hatását. De általában azért el lehet mondani, hogy a politikai agytrösztök létrejötte Európában is a lazább szervezettség felé tolja el a pártok működését, így akár amerikanizálódásnak is nevezhetjük ezt a fejleményt.

 

Az első politikai agytröszt az az amerikai-angol bankárcsoportok által 1920-ban létrehozott Council on Foreign Relations (CFR) volt New York-ban, lényegében a J. P. Morgan bankház által támogatott pénzemberek, politikusok, egyetemi proefesszorok és laptulajdonosok részvételével (lásd Quigley 1966:936-952). Ennek londoni ikerszervezete a Royal Institute for International Affairs volt, de ez a feszesebb angol pártszervezés miatt soha nem tudott játszani olyan közvetlen szerepet az angol politikai életben, mint new yorki párja. Mindenesetre az Egyesült Államokban az utóbbi 80 évben a külügy-, a védelmi- és a pénzügyminiszterek túlnyomó többsége - függetlenül az éppen elnököt adó párt váltakozásától - a CFR tagja volt. Az amerikai kül- és védelmi politikát lényegében ebben az agytrösztben dolgozzák ki már sok évtizede, és például a demokrata Carter elnök győzelmével innen jött főtanácsadójának Zbiegnew Brzezinski, és ugyanakkor ide tért vissza az addig volt republikánus külügyminiszter, Henry Kissinger. Nagy mértékben emeli a CFR súlyát, hogy közvetlenül kötődik a több országot átívelő globális politikai szerveződésekhez, különösen a Bilderberg Csoporthoz és a Trilaterális Bizottség vezető tagjaihoz. Ma a CFR-nek 3600 tagja van, akik többsége már jelentős kormánytisztviselői és más csúcspozíciókat tölt be egyidejüleg, ám korábban a CFR álta támogatottként kerültek ezekbe a pozíciókba, és van egy szűkebb kutatási stábja szintén tőbbszáz fővel, akik számára ez jelenti a későbbi magas pocíziókba kerülés előlépcsőjét (Draffan 2002).

 

A CFR pozíciója még felette áll az amerikai-angol pénzoligarchiát támogató csoportok alacsonyabb szinten megfigyelhető megoszlásán. Itt éppúgy igazgatói posztja van Georg Soros-nak, balliberális irányba húzó alapítványaival és intézeteivel, mint a republikánusok korábbi külügyminiszterének, Henry Kissingernek. A kisebb jelentőségű agytrösztök azonban már jobban besorolódnak a táborok szerinti megoszlásba. Így a Brookings Institution az 1960-as években a balliberálisok fő bástyájának számított, ma már inkább centristának minősül, átmenetet képezve a Soros-féle intézetek és Richard Mellon-Scaife Heritage Foundation-ja között. A Brookings-nak ma kb. 200 fős kutató gárdája van, évi 28 millió dolláros költségvetéssel (lásd Draffan 2002). Az American Enterprise Institute fő profilja a szabadpiac-pártiság és az állami szerepvállalás viszaszorítása, így ez Amerikában konzervatívnak minősül, de mint jeleztük, a magyar szabaddemokraták piacpártiságukkal szintén „ultrakonzervatívnak” minősülnének ott, így vigyázni kell a fogalmak eltéréseire. Ez az intézet kb. 50 fős állandó kutatói stábbal és kb. 100 fős mellékállásos stábbal rendelkezik, mely utóbbiak valamelyik egyetemen is dolgoznak. De ugyanígy említeni lehet a piac-konzervatívoknál a Hudson Insititute-ot, 70 kutatójával és évi nyolcmilliós költségvetésével, vagy a Cato Institute-ot összesen 130 fős stábjával. Ez utóbbi még azért is kiválik a „konzervatív” táborból, mert szabadpiac-pártisága mellett még a drogliberalizációt és a homoszexuálisok házassága mellett is kiáll, így a tradicionális értékek és közösségek védelmét szem előtt tartó „társadalmi konzervatívok” táborához csak kevés köze van. Ezt vállalja fel a Heritage Foundation évi 43 milliós költségvetésével, százat meghaladó ösztöndíjasával és kutatójával, és különösen ez utóbbi stábjának tagjai jelennek meg sűrűn a konzervatívok által ellenőrzött tömegmédiumokban, újságokban, televíziókban és rádióadókon, és formálják szélesen a politikai közvéleményt. Persze ez az összes politikai agytrösztre jellemző kisebb mértékben, és az itteniek szerepe a politikai programok kidolgozása és ehhez információszerzés mellett éppen abban áll, hogy a nyilvánosság előtt rendszeresen fellépnek, és formálják a politikai táboruk szemszögének megfelelően a közvéleményt. A „médiaértelmiségiek” fő feltaláló helyei így ezek a politikai agytrösztök. A teljesség kedvéért még említeni lehet a Hoover Intézetet, melynek szellemisége közel áll a Heritage-hez - tehát a piacpártiság mellett a tradicionális értékek és közösségi formák védelmezője is -, és itt szocializálódott például politikai pályára lépése előtt Newt Gringrich, aki az 1990-es évek elejétől megszervezte a konzervatívok elllenmédiáját Amerika-szerte a balliberális média hegemón szerepének megtörésére. Évi 25 milliós költségvetésével és széles kapcsolati hálójával az egyetemek társadalomtudományi részlegei felé a Hoover Intézet is kiemelkedik a konzervativ agytrösztök közül.

 

Nézzük most meg a sokszor amerikai minta alapján létrehozott európai politikai agytrösztöket, de ismét jelezni kell fő eltérésként az európai politikai életben zártabban szervezett politikai pártok létét. Itt lehetetlen lenne az, amit a CFR-nél jeleztünk, hogy ugyanabból az agytrösztből jöjjenek kormánytagok eltérő kormánypártok esetén. Itt inkább az egyes politikai pártok kiegészítését jelentik ezek.

 

 

Az angol politikai agytrösztök között első helyen a már kiemelt Royal Institute on International Relations-t kell említeni, amely közvetlenül a globális angol-amerikai pénzoligarchiához csatlakozik. Az átfogó külpolitikai-katonapolitikai téren az Institute for Strategic Affairs hasonló szerepet tölt itt be, mint a USA-ban a Brookings Intézet, és az angol kül- és katonapolitika stratégiai alapkérdéseit itt dolgozzák fel, melyet eredetileg csak a globális pénzoligarchia által ellenzőrzött konzervatívok pártja vállalt fel, de a Munkáspárt autonómiájának 1950-es évek végi megtörésével ma már a kormánypártok váltakozásaitól függetlenül ez határozza meg Anglia politikáját. Eze mellett a stabilabb pártok léte miatt itt a pártok közvetlenebb kiszolgálására létrehozott agytrösztök is megtalálhatók. Így a Conservative Research Develeopment a Konzervatív Párt mögött áll már régebb óta, és az 1970-es évek közepétől Thatcher elnök-asszony és köre a saját politikai háttér-intézetként hozta létre a Centre for Policy Studies-t (lás Csizmadia 2003:220; Denham/Garnett 1994). Ugyanígy a Munkáspárt mellett az Institute for Public Policy Research játssza ezt a szerepet.

 

Az olaszoknál - amerikai minta nyomán - szintén szélesen kiépült politikai agytröszt-rendszer található, noha finanszírozásnak terjedelme meg sem közelíti az USA-ban találhatókat. Egy 1996-os felmérés 69 ilyen “think tank”-intézményt mutatott ki, és átlagban másfél millió dollár volt az éves költségvetésük, bár ezek közül a 12 legnagyobb intézet kettő-ötmillió  dollár közötti költségvetéssel gazdálkodhatott (lásd Lucarelli/Radaelli 2003:5). Ilyen nagy összegek felett rendelkező think tank a Fondazione Agnelli intézete, amely az un. “torinói csoport” (FIAT, Olivetti stb.) atlanticista, amerikai-angol hegemóniát támogató irányvonala szerint működik. Erre is jellemző - mint általában az olasz politikai agytrösztökre - hogy stábjukat az egyetemi professzorok bevonásával építik ki, és nem jelentenek elkülönített karriervonalat a szellemi-értelmiségi körök számára. Ám az ide bevont egyetemi-akadémiai emberek számára az esetek egy részében ez az államhatalmi-politikai csúcsra feljutást jelentheti miniszteri, államtitkári, főbírói stb. kinevezés révén. Ugyanígy a think tank-ok tevékenységébe bekapcsolódott egyetemi emberek sokszor a tömegmédiumok sztárjává válnak, mint egy-egy téma politikai-szellemi exponensi. Különösen a jog, a közgazdaságtan és a politológia egyetemi embereinél jellemző ez az egyetem-think tank-politika összefonódás (lásd Lucarelli/Radaelli 2003:7). A Fondazione Einaudi intézete jellemezhető még erős belefonódással a globális pénzoligarchia átfogó köreibe.

 

Az erősebben pártkötött olasz think tank-ok közül kiemelhető az “Ideazione” mint jobboldali beállítottságú think tank, vele szemben a Micro-Mega a baloldali think tankok legjelentősebbike, Ugyanígy az “Offizia”-intézet emelhető még ki, melyet Berlusconi már mint miniszterelnök hozott létre elképzeléseinek szellemi háttérbázisaként. Látni kell, hogy Olaszországban a think tankok ideológiai szintű szembenállását az Amerika-barátság, illetve Amerika-ellenesség polarizálja, és miután az átfogó globális uralmi renddel élesen szembenállókat mindkét oldalon marginalizálták, a baloldalt inkább az enyhébb Amerika-ellenesség , a jobboldalt az ugyanilyen  Amerika-barátság jellemzi, értve ezalatt az amerikai-angol pénzoligarchia törekvéseinek ellenzését illetve támogatását

 

Vannak szűkebb profillal rendelkező olasz think tankok is, melyek egy-egy szektorra szakosodtak, és csak az ott felmerülő kérdéseket elemzik. Így a Fondazione Cattaneo és a Fondazione Segni az 1990-es évek végéig szinte kizárólag a választási rendszer reformján dolgoztak, és ennek révén kívántak elérni alapvető változásokat az olasz politikai életben. (Ennek lényege a listás választások helyett az egyéni kerületi rendszerre áttérés és ennek révén a belső pártoligarchiák megtörése volt). Összegezve tehát elmondható, hogy bizonyos témák politikai kidolgozását és a közvélemény elé tárását az olaszoknál sem a politikai pártok végzik el, hanem tőlük többé-kevésbé független és csak a szélesebb politikai táborok szintjén elkötelezett politikai agytrösztök, és ezek az intézmények részben az állami-politikai élet csúcspozícióira történő rekrutációt és ezek betöltőinek szocializálását is elvégzik. Itt azonban a politikai agytrösztök nem tudtak oly módon a pártok fölé nőni, mint az Egyesült Államokban.

 

Érdemes kitérni azokra a politikai agytrösztökre, melyek nem elsősorban egy-egy országon belüli tevékenységükkel nyerik el fontosságukat, hanem az adja erejüket, hogy egyszerre egy tucat országban megszervezésre kerülnek, és ezek együttműködve a nemzetállamok feletti intézményekbe bekapcsolódva (pl. az EU brüsszeli apparátusába) fejtik ki befolyásukat. A legtipikusabb erre Európában a Soros György és alapítványai által létrehozott “Nyílt Társadalom” intézet-hálózat, melyet további Soros-finanszírozású intézményi hálózat (például a Helsinki Bizottságoké) vesz körbe, és erősíti fel hatásukat.  Ha valaki az interneten rákattint az “Open Society” honlapjaira, látni fogja, hogy az EU-hoz csatlakozó mind a 12 közép-kelet-európai országban van ilyen intézmény, és a grúziai hatalmi puccs óta azt is lehet tudni, hogy ez az intézményrendszer mélyen a volt szovjet déli tagköztársaságok területeibe is belenyúlik. Soros intézethálózatai és az e köré szervezett értelmiségi körök egyrészt az amerikai-angol tőkebehatolás gazdasági előfeltételeinek népszerűsítéséért szállnak síkra a tömegmédiumokban -  melyek nagy részét már tulajdonjogilag is ez a tőkés csoport vonta ellenőrzés alá - másrészt az amerikai balliberális körök által az 1960-as években kialakított témák és az ezekre kidolgozott változtatási tervek áthozatalát az európai országokba igyekeznek elérni. Csak példaként lehet említeni erre, hogy az EU-belépés kapcsán a követelmények megfogalmazásába, ennek ellenőrzésébe sok esetben a Nyílt Társadalom intézethálózat is meghatározó módon be tudott szállni, és például főként ennek révén jött létre a bírói karnak a leszakítása a parlamenti többségtől és ennek mindenkori kormányától, és egy önálló korporatív-önkormányzati csúcsban való megszervezésük, noha a legtöbb nyugat-európai országban ez egyáltalán nem jött létre, és csak a dél-európai országokban (olaszoknál, spanyoloknál és a portugáloknál) alakult ez így, és ez ott is a bírói kar önálló politikai szerepének növekedését és a bírák ítélkezésének átpolitizálódását vonta maga után (lásd a Nyílt Társadalom-intézethálózat erre vonatkozó tevékenységének adatait: European Commission 2002).

 

Kevésbé aktivista és állami döntésbefolyásoló, mint inkább eszmei-politikai természetű a Mont Pelerin Society (MPS) hálózata. Politikai táborhoz tartozását illetően azt lehet mondani az e hálózatba tartozó intézetekről és akadémiai-egyetemi résztvevőikről, hogy a korlátlan hazai és nemzetközi szabadpiac és világkereskedelem hívei, ezzel pedig a világkereskedelmi szinten fölénnyel rendelkező amerikai-angol-holland összefonódott tőkés csoport-együttes pozícióit védik. Európában ez liberálisnak számít, az Egyesült Államokban pedig konzervatív-jobboldalinak, de ismét utalni kell arra, hogy ez a “konzervatív” itt már meg van tisztítva a globális pénzoligarchiával szembenálló és a “társadalmi konzervatívként” elkülönített politikai értékektől, és az ezeket támogató csoportok már kirekesztődtek az utóbbi évtizedekben az amerikai politikai élet perifériájára. Végül is így az USA-ban ma már mind a balliberális demokraták, mind a konzervatív republikánusok is az amerikai-angol tőke egész világon való expanzióját és uralmát támogatják, csak más-más akcentusok kiemelésével.

 

A Mont Pelerin Társaság szabadpiac-pártisága így hézagmentesen illeszkedik a globális politikai szerveződések, a WTO, a Trilaterális Biztottság, a Bilderberg Csoport amerikai-angol tőke uralma mellett folyó tevékenységéhez, és az 1980-tól kiteljesedő monetáris-neoliberális kapitalizmus szellemi hátterét jelentik. Ezt a társaságot 1947-ben Párizsban hozta létre a szabadpiaci liberalizmus néhány ismert képviselője, Hayek, Karl Popper, Milton Friedman, Ludwig von Mises, de napjainkra már több mint ezer tagja van, és a tagok rendszerint más hasonló felfogású intézetek, alapítványok vezetői. Így a Mont Pelerin Társaság egy nemzetközi síkon szélesen szétágazó hálózat középpontjaként fogható fel.  A németeknél e hálózatba tartozó intézetnek számít a Ludwig-Erhard-Stiftung, az Egon-Sohmen-Stiftung, a Frankfurter Institut - Stiftung Marktwirtschaft und Politik. De állandó kapcsolat és közös konferencia-sorozatok kötik össze az MPS-hálózatot az amerikai Cato Intézettel, a Heritage Alapítvánnyal, a Hoover Intézettel és a többi neokonzervatív amerikai think tank-kal (lásd Plewe/Halpert/Nordman 2001).

 

Az  MPS ezernyi résztvevője a koordinált tevékenységgel és az otthoni, köréjük települt intézetek révén további több ezres akadémiai-egyetemi résztvevői kör a globális pénzoligarchia által ellenőrzött tömegmédiumokban véleményformáló értelmiségiként és szakértőként tud folyamatosan fellépni sokmilliós közönség előtt, némelyik médiasztárrá tud válni, és tudatos PR-munkával akár pártvezérekkel szemben is mint alternatívát lehet prezentálni egy közvetlen választásnál államelnök-jelöltként, vagy párt színeiben parlamenti képviselőként, vagy mint szakértő-miniszterjelöltként. A folyamatosan működő politikai agytrösztök, az őket támogató és megjelenítő tömegmédiumok együttes tevékenysége a mögöttes nagy tőkés csoportok számára sokszor már fölöslegessé teszi a pártokat, a pártokon belüli politikai nevelést és az itteni politikusokat. A szavazatszerzés logikája és ezzel a pénztőkétől elszakadó politikai logika (és önálló politikai alrendszer) így részben már megszüntetett jelenséggé válik. Ma még nem kiszámítató, hogy a globális pénzoligarchia jelzett intézményeinek kiépülése, a piac társadalomszervező hatókörének további bővülése és az állami-költségvetési szervezés ezzel párhuzamos leépülése meddig folytatódik, és ezzel mennyiben történik meg a szavazatszerzés logikájának és a nyilvánosság előtt versengő pártoknak a további visszaszorulása. 

 

 

 

3.  A közvetlen akciócsoportok

 

 

A politikai küzdelmek és a politikai akaratképzés új formáját jelenti a „közvetlen akciócsportok” („direct action”) szervezése és működése, melyek az Egyesült Államokban jelentek meg először a környezetvédők radikálisabb csoportjainál, de az utóbbi években szélesebb körben is megfigyelhető tevékenységük. A környezetvédelmi akciócsoportok által kialakított technikák megjelentek azóta az anti-globalista politikai csoportok fellépéseiben, de az Egyesült Államokból Kelet-Európa országaiba is exportálták ezeket az utóbbi években az amerikai alapítványok. A szerbeknél, majd Grúziában és 2004-ben Ukrajnában lehetett megfigyelni olyan közvetlen akciócsoportokat és eszközöket, melyek a vizsgált témához tartoznak.

 

A politikai demokráciák hagyományos eszközei közül a tüntetések és a tömeggyűlések jelentik a közvetlen akcióformákat, ám ezek megmaradnak a véleménykifejezés nyomatékos megjelenítésénél, és nem tévesztendők össze az itt tárgyalt formákkal. Ott ugyanis spontán módon összeverődő kisebb-nagyobb tömegről van szó, mégha egy mozgalmi vezérkar vagy párt szervezi is a tüntetések és a tömeggyűlések szűkebb magvát. A radikális környezetvédők akciócsoportjai  által kialakított formák azonban két szempontból is eltérnek ezektől. Egyrészt szélesebb (esetleg tíz- és százezres) tömegek szervezésével teljesebben át tudják fogni a szűkebb magon túl a teljes résztvevő tömeget - és ezt döntően az elektronikus kommunikációs kapcsolatrendszerek (email-listák, sms-körláncok a mobiltelefonok százezrei között stb.) létrejötte tette lehetővé a ’90-es évek közepétől. Másrészt eltér ez a forma a hagyományostól abban is, hogy nem áll meg a véleménykifejezés közvetlen tömeges kifejezésénél, hanem az erőszakos fellépések sajátos formáit veszik igénybe. Ehhez felhasználják a korábbi erőszakmentes ellenállás (Gandhi, Martin Luther King stb.) által kidolgozott különsségtevést, mely szerint a tárgyak elleni erőszak nem vonható a szembenállók élete és testi élete elleni erőszak fogalma alá, és így ez megengedett. „Nem vonható az erőszak fogalma alá a nem érző dolgok ellen elkövetett fizikai fellépés” – idézik Martiun Luther King valamikori mondását (lásd Hrab 2004b). Ezzel a különbségtevéssel aztán alaposan megnövelték a cselekvési lehetőségeiket az újfajta akciócsoportok, és a kikötőkben álló bálnavadászhajók sorozatos elsűlyesztése - a bálnák védelme érdekében -  éppúgy belefér akcióikba, mint a házak oldalán hágcsókkal felmászva az ellenfél szervezete épületére, ott transzparensek odaláncolása, saját maguk odaláncolása atomerőművek,  gyárak keritéseihez, de ugyanígy acélhálók alkalmazásával az ellenfél-szervezetek épületeinek lezárása stb. És mindezt pusztán a tárgyak elleni erőszakra korlátozva, miközben az ellenük fellépő rendőrséggel szemben látványosan testi ellenállás nélkül hagyják magukat elvonszoltatni. (Az e módszerekkel élő szervezetek közül ismertebbek például a Ruckus Society, a Rainforest Action Network vagy az Animal Liberation Front.)

 

Ezek az akcióformák egyre tervezettebbé váltak az elmúlt években, ahogy a környezetvédőktől átvéve tágabb politikai terepen is elkezdték ezeket felhasználni. E formáknak az adja az igazi erejét, ha a néhány száz vagy ezer fős akció kapcsán  a média közvetítése révén milliós televíziós közönség nézheti végig a passzívan, hangsúlyozottan erőszak alkalmazása nélkül résztvevők rendőrök általi elvonszolását, főként, ha ezeket az akciócsoport számára kedvező kommentár kiséri, kedvező operatőri munka beállítása mellett. Így igazán csak azok a csoportok tudnak élni sikkerrel ezzel, akik mögé beáll egy jelentős pénzügyi tőkés csport -  vagy eleve ez szervezi őket -  és így a média jóindulata biztosított. E nélkül visszhangtalan maradna, és rövid hírben csak mint néhány tucat „vandál randalírozása” érné el a közvéleményt, így a hatás pedig csak  negatív lenne.

 

Egy másik változást jelentett az utóbbi években a közvetlen akcióformák esetében, hogy egyre tervszerűbben felkészítik az akciócsoportok résztvevőit. Tréningező táborokat szerveznek, ahol például az épületekre mászás technikáját részletesen gyakorolják, pszichológai módszereket tanítanak a résztvevőknek, hogyan lehet a rendőrök idegességét akciók közben oldani, hogyan kell sátrat verni a köztereken és védelemmel megerősíteni, ha többnapos akciót szerveznek, hogyan kell tartani az összeköttetést a többezres tömegben a főszervezőkkel stb. (lásd Hrab 2004b). Vagyis ezek az akciócsoportok zárt és szervezett alakulatok, és bár kívülről alig különböznek a régi tüntetésektől és tömeggyűlésektől, de azok spontaneitásával és rövid idő után elenyésző jellegével szemben itt tartós együtt-cselekvőkről, „professzionális” és kiképzett résztvevőkről van szó. Bizonyos fokig hasonlatosak ezek a két világháború között utcai rohamosztagokkal egymás ellen küzdő politikai csoportok akcióihoz, ám itt a szembenállókkal szembeni testi erőszak hangsúlyozottan kikerült a repertoárból.

 

Ezeket a formákat vitték át a ’90-es évek végétől az Amerikával szemben ellenséges maradt Milosevics Jugoszláviája elleni fellépés megszervezéséhez - bár itt bombázások és az ezutáni blokád nélkül nem ment a megtörés - majd az itt felkészített csoportok a jugoszláv fordulat után tréningező táborokban a grúz változások végrehajtásához gyakoroltatták a résztvevőket azok otthoni akciójának megkezdése előtt,  közben Grúziában a Soros-féle alapítványhálózat és ennek Nyílt Társadalom Intézet-hálózata médiaállásokat épített ki, és ezután a Jugoszláviában kiképzettek segítségével többezres gyűléseken és a kormányépületek körbezárásával - óriási belföldi és külföldi médiatámogatás mellett - végül végrehajtották a fordulatot. Ukrajnában 2004 végén már a grúz és a szerb  akciócsoportok közvetlenül is résztvettek az Amerika-barát  fordulat végrehajtásában, és az ukrán résztvevőket itt is döntően Grúziában és Szerbiában tréningező táborokban készítettek fel a közvetlen akciókra. Csak kitekintésképpen kell hozzátenni ezekhez, hogy a jugoszláv siker után - az ottani események előkészítésében aktívan résztvevő - Mark Palmer, volt amerikai nagykövet egy egész könyvet írt arról, hogy miképpen lehetne egy tucatnyi országban ilyen fordulatokat végrehajtani, és 2005 elején az ő és Soros szervezésében Budapesten – az itteni német alapítványi vezetők éles ellenkezése mellett - egy „Demokrácia Központ” kiépítésébe kezdtek, amely ezeket az akcióformákat tanítaná a később kiszemelt országokban a változások végrehajtásához.

 

Ennek értékelésére azt lehet mondani, hogy amíg valóban csak egy diktatúra megbuktatása történik ezen az úton, nincs mit ellene felhozni, de veszély abban áll, hogy a már létrejött pluralista demokráciákban is fennmarad ez az intézményhálózat és a központi „demokráciatervezés”. Ezzel pedig  az a tőkés csoport, amely elég nagy pénzügyi háttérrel rendelkezik ahhoz, hogy ilyen kiképzett akciócsoportokat mozgasson, és ehhez médiahátteret képes biztosítani, a „közvélemény követeléseként” tudja ábrázolni azt, amit szűkebb érdekeik kívánnak, és ezzel a demokrácia kiüresítése történik meg.

 

Egy stabil demokráciában tehát csak negatívan lehet megítélni az ilyen fél-erőszakos közvetlen akcióformákat, mégha ezek nem vitásan nem is érik el a régi „rohamosztagosok” utcai harcainak veszélyszintjét.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irodalom

 

Arnove, Robert F./N.adine Pinede (2004): Revisiting the „Big Three” Foundations. Internet: http://les.manac.uk./government/publications/working_papers_docs/Golbalization/Foundation

Bothwell, Robert O. (2001): The Decline of Progressive Policy and the New Philantrophy.

     Progressive Foundations and Other Alternatives to Mainstream Foundations Are Created

     and Become Substantial, But Fail to Reverse the Policy Decline.  (internet:

      http://comm.org.utoedo.edu/papers 2003

Callahan, David (1995): Liberal Policy’s Weak Foundations, In: The Nation, November 13,

     1995.

Covington, Sally (1998): Conservative think tanks and US policy CAQ. How Conservative

      Phlilantrophes and Think Tnanks Transform US Policy. In. Covert Action Quarterly,

      Winter. 45-59.

Csizmadia Ervin (2003): Politika és értelmiség. Pártok, agytrösztök, hálózatok. Századvég

       Kiadó. Budapest 2003.

Denham, Andrew/M. Garnett (1994): Rethinking „Think Tanks”: A British Perspective.

      University of Nottingham.

Draffan, George (2002): The Corporate Consensus. A Guide to the Institutions of Global

     Power. (Internet).

Garnett, Mark (2003): Thinks Tank. In: Research and Policy Development. (Internet:

      www.odi.org.uk)

Guilhot, Nicolas (2003): Reforming the World: Georg Soros and the philantrophic

     managment of the social sciences. (Paper presented at the international conference „The

    Foundation of Globalization?”, University of Manchester, November 6-7, 2003.)

Hrab, Neil (2004): George Soros’ Social Agenda for America. In: Foundation Watch, April,

      2003.

Hrab, Neil (2004b): „Direct Action”. The Tactics of Radical Activism: Part I. In: Foundation

      Watch, February, 2004.

Lucarelli, Sonia/Raddaelli, C. M. (2003): Italy: Think Tanks and the Political System., In:

     Stone/Garbett/Denham (eds.): Think Tanks in Comparative Perspective: Indiders or

     Outsiders? Manchester: Manchester University Press. 2003.

Morris, Christopher (204): Guide to Nonprofit Advocacy. Capital Research Center.

     Washington.

Philips, Kevin (2004): Die amerikanische Geldaristokratie. Eine politische Geschichte des

     Reichtums in den USA. Campus Verlag,. Frankfurt/New York.

Plehwe, D/B. Walpert/J. Nordman (2001): Neoliberale Wahrheitspolitik: Neo- bzw.

      Rechtsliberale Intellektuellen- und Think-Tank-Netzwerke als Saulen einer hegemonialen

     Konstellation.  ((internet).

Quigley, Caroll (1966): Tragedy and Hope. MacMillan. New Xork.

Roelofs, Joan (2002): The Third Sector as a Protective Layer for Capitalism. Internet:

      http://www.leftgatekeepers.com/articles/roelofs.htm

Schneider, Jiri (2003): Globalization and Think-tanks.(Paper presented for SAREM

     International Seminar, Istanbul, May 30, 2003

Thunert, Martin (2003): Think Tanks in Deutschland -  Berater der Politik? In: Aus Politik

     und Zeitgeschichte. 2003/51.

Wooster, Martin Morse (2004): The Ford Foundation’s International Agenda. In: Foundation

     Watch. June, 2004.

Wooster, Martin Morse (2005): The Rockefeller Brothers Fund and Rockefeller Family Fund.

     In: Foundation Watch. January, 2005.

2005/1. szám tartalomjegyzéke