Schadt György

A szocialista jogalanyiság a társaságok tekintetében

 

 

 

 

 

         A tételes jogi elismertséget feltételező jogalanyiság megértéséhez és elhelyezéséhez az adott, vizsgált korban fennálló jogrendszer jogalanyiság szempontjából releváns szegmenseinek legalább vázlatos ismerete szükséges. A tételes jogon túlmenően az elméletek megértéséhez és elhelyezéséhez is szükséges az adott kor háttere, hiszen az elméletek is csak meghatározott közegben tudnak érvényesülni. Így elkerülve, hogy ahhoz hasonló helyzetbe kerüljek, mint amikor egy építkezésen a munka megkezdését követően jönnek rá, hogy szépek az emeletek tervrajzai, csak hiányzik hozzá a földszint, amin áll, először a szocialista rendszer és gondolkodásmód gazdaságról, jogról és gazdaságpolitikáról meglévő felfogását kísérlem meg ismertetni és ebből vezetem át a gondolati síkot a gazdálkodó szervezetek, mint különálló entitások jogalanyiságának megértéséhez.

         A gazdaságpolitika és a jog relációját tekintve két egymástól lényegesen különböző felfogás uralkodott. Az egyik szerint a jog és a gazdaságpolitika teljesen különálló, ez a felfogás a jog lényegét valamely felsőbb, nem emberi hatalom akaratában, az emberi természetben vagy észben keresi. A másik felfogás a 20-as, 30-as években alakult ki a szovjet jogtudományban, eszerint a gazdasági jog nem más, mint a proletárállam politikájának sajátos formája.

         A két szélsőséges felfogás helyett azonban leginkább az mondható el, hogy  a jog a gazdaságpolitika egyik eszköze. Fontos lehet viszont kiemelni, hogy nemcsak fogalmazó, vagy leíró szerepre kényszerül, így nem lehet az egész gazdaságpolitikát vagy annak egy részét közvetlenül a jogrendszerbe átültetni. A gazdaságpolitikának számos olyan mozzanata van, amely nem állami kényszerszabályozással, hanem egyéb, nem jogi természetű eszközökkel valósítható meg. A tapasztalatok a szocialista rendszerben is azt mutatják, hogy az anyagi érdekeltséget lehetetlen állami kényszerszabályozással, jogi felelősség érvényesítésével helyettesíteni. Jogi eszközökkel ugyanis nem lehet az alapul fekvő társadalmi viszony objektív természetét megváltoztatni, így nem lehet a piaci viszonyokban szükségszerűen benne rejlő bizonytalansági tényezőt kiküszöbölni. A gazdaságpolitikát le kell fordítani a jog nyelvére, méghozzá úgy, hogy jogi kategóriák, intézmények, fogalmak útján kell kifejezni, be kell illeszteni az adott állam jogrendszerének egészébe.

         Gazdaságelméletileg könnyű belátni és igazolni, hogy a  gazdaságpolitika meghatározása nem merülhet  ki a szorosan vett gazdasági célok meghatározásában, mert ez a folyamat csak a hozzátartozó gazdasági formák kidolgozásával együtt mehet csak végbe. Mindenféleképpen elkerülendő tehát a szorosan vett gazdasági és jogi mozzanatok különválasztása, mert ez arra vezethet, hogy olyan gazdaságpolitikai irányelvek születnek, amelyeket jogi intézmények útján nem, vagy csak a jogrendszerben bekövetkező súlyos ellentmondások árán lehet kifejezni. Ezenfelül azon a körön belül, amelyben erre szükség van, közvetlenül a jogi forma érvényesül, s a gazdaságpolitika csak általa közvetítetten.

         Világhy Miklós nyomán a szocialista gazdaságpolitika eszközeit a következőképpen csoportosíthatjuk.[1] Direkt eszközök: a közhatalmi direkt eszközök: pl.: gazdasági tárgyú jogszabályalkotás, ill. tulajdonosi jellegű direkt eszközök: pl.: ha az állam vállalatot alapít. Indirekt eszközök: közhatalmi indirekt eszközök: adórendszer, vámok, kötelező árszabályozás.

-tulajdonosi indirekt eszközök: központi állami erőből megvalósított beruházás a piac befolyásolása céljából, szubvenció, lefölözés. Természetesen a direkt és indirekt eszközök nem választhatók el egymástól élesen, hanem egymást kölcsönösen feltételezik és átmennek egymásba.

         A szocialista gazdaságpolitika főbb elemeiből és céljaiból levezethető az elvi jelentősége a gazdasági társulások jelentőségének, ezzel pedig értelemszerűen a társulások jogalanyisága jelentőségének is.  Általános jelleggel leszögezhető, hogy a szocialista gazdaságpolitika a termelőeszközök társadalmi tulajdonjoga alapján a piaci viszonyok megteremtését tűzte ki célul. A piaci mechanizmus alapján pedig szocialista körülmények között is differenciálódás megy végbe a vállalatok között. A sikeres gazdasági tevékenység az anyagi eszközök felhalmozását eredményezi, annál a vállalatnál, amely eredményesen működött. Mivel a felhalmozás nem mindig ott jelentkezik, ahol társadalmilag leginkább szükség van rá, ezért lehetővé kell tenni a sikeresen dolgozó vállalatnál felhalmozódott anyagi eszközök átáramoltatását a gazdaság olyan területeire, ahol felhasználásuk indokolt. Ennek a folyamatnak lehet egyik eszköze a társulás. A másik körülmény, ami elősegíti a társulások alapítását az, hogy a nagyobb gazdasági eredményre törekvés szükségessé teheti, hogy a vállalat más vállalatokkal gazdasági szövetségre, társulásra lépjen.

 

         A gazdaságpolitika igen fontos szegmense, hogy mit irányít. Lenin szerint áru- és pénzviszonyok szocialista körülmények között is vannak, így a NEP-politika is ezen a felismerésen alapult. Amikor Sztálin befejezte a teljes kollektivizálást, újraéledtek az áru-és pénzviszonyok elhalását váró nézetek, de a 60-as évek végére már szinte egyértelművé vált ezeknek az elméleteknek a cáfolata. Márpedig, ha vannak áruviszonyok, akkor belőlük nagy horderejű gazdaságpolitikai következtetéséket kell levonni, és a jogi formákat is úgy kell átalakítani, hogy megfeleljenek az alapul fekvő viszonyok árutermészetének. A szocialista közgazdaságtan eredményeit felhasználva Világhy arra a következtetésre jut, hogy az áruviszony és a központi tervezés nem feltétlenül zárja ki egymást, ezért célszerűnek látja a központi tervszerű irányítás és a piac aktív szerepének szerves összekapcsolását a termelési eszközök társadalmi tulajdona alapján.  Világhy áruviszony-elméletének rövid bemutatása előtt az objektív szakmai értékelés jegyében mindenképpen kiemelném, hogy az elmélet koherenciája, megalapozottsága és logikus következtetései ellenére egy olyan ideológián alapuló rendszerben született, amely rendszer ideológiáját a történelem eseményei nem igazolták. A társadalmi tulajdon, mint a szocialista rendszer egyik alapja, ugyanis rengeteg problémát okozott, mert az állam a saját tulajdonosi minőségének jogi kifejezéséhez a hagyományos és elvont individuális magántulajdon-jogviszony szerkezetet használta. A jogosulti pozícióba ugyanis a szocialista állam került, vele szemben mindenki, tehát a társadalom minden tagja kötelezett lett. Így a társadalmasítás gondolata teljes egészében visszafordult, az egész társadalmat nem a tulajdonjog jogosultjává, hanem kötelezettévé változtatta. Marx és Engels a tőkés államot minősítették „eszmei össztőkésnek”[2], és nem figyelmeztettek arra, hogy a termelési eszközökön fennálló kizárólagos tulajdona által a szocialista állam lesz majd az igazi eszmei össztőkés. Logikus Bibó István következtetése, aki szerint az állam a magántulajdoni elnyomás lehetőségét többszörösen meghaladó elnyomás lehetőségét rejti magában. Ezek után pedig nézzük részletesen a minden negatív körülmény ellenére is kiemelkedő színvonalú és jelentőségű áruviszony-elméletet:

         Az áruviszony szükségképpen három mozzanatot tételez fel. Az első, hogy minden áruviszonyban az egymással kapcsolatban álló felek bizonyos elkülönültsége fejeződik ki. Ebből adódóan szükség van az áruk kölcsönös kicserélésére és ez a csereviszony fejezi ki az összekapcsolódást. A harmadik mozzanat pedig az, hogy minden csere a termék előállításához társadalmilag szükséges munka, az érték alapján megy végbe. A három mozzanat megvizsgálásával fontos következtetéseket lehet leszűrni az áruviszonyok és a szocialista polgári jog, ezen keresztül pedig közvetetten a gazdálkodó szervezetek  jogalanyisága összefüggéséről.

A kiindulópontnak azt kell tekintenünk, hogy minden társadalmi tulajdonjog közvetett, az állami vagy a szövetkezeti szervezet által közvetített tulajdonjog.  A hibás megközelítés elkerülése végett fontos megjegyezni, hogy a társadalmi elsajátítást nemcsak az állami termelő vállalat, hanem az egész állami szervezet közvetíti. Az állami vállalat helyzete mégis specifikus, mert az államnak az a szerve, amely útján az állam a társadalmi elsajátítási folyamatban árutulajdonosként lép fel. Lényeges vonás az állami minőség és a sajátos árutulajdonosi funkció egysége. Az állami vállalat nem tulajdonos az elvontan szemlélt egész társadalom irányába, és nem tulajdonos az elvontan szemlélt állammal szemben sem, de kifelé, harmadik személyek irányában tulajdonosa a kezelésére bízott vagyontárgyaknak, így ugyanolyan szabályok szerint jár el, mint amilyenek általában az árutulajdonosokra vonatkoznak. A szövetkezeti szocialista tulajdonjog esetében a közvetítő eszköz, a szövetkezet esetében a helyzet egyszerűbb, ugyanis a szövetkezet csupán árutulajdonos, közhatalmat nem gyakorol. A szövetkezetnek (árutulajdonos és munkaszervezet) és a tagoknak is kettős jogállásuk van, hiszen egyfelől dolgozói, másfelől tagjai a szövetkezetnek. Annak a társadalmi elsajátítási folyamatnak, amelyet a szövetkezet a benne egyesült kollektíva javára közvetít, nem dolgozói, hanem tagsági viszonyuknál fogva részesei. A személyi tulajdonjog az államitól és a szövetkezetitől eltérően fogyasztási tulajdon, a legszükségesebb létfenntartási javak naturális tulajdona. Ezek árujellege az élők közötti forgalom mellett a halál esetére szóló szerzés, az öröklés lehetőségeiben is megmutatkozik. A személyi tulajdonjog nem ugyanaz, mint a tőkés magántulajdon, a legfőbb eltérés az, hogy „a személyi tulajdon forrása a szocialista állam polgárának dolgozói minősége”. Ebben a körben az elkülönítés mozzanata kapcsán nem szabad beleesni abba a hibába, hogy a minden szocialista tulajdonjogi formában benne rejlő árumozzanatot kiemeljük és elvonatkoztatjuk attól a konkrét viszonytól, amelyet az árumozzanat adott esetben kifejez. Hiába van benne az elkülönülés mozzanata minden szocialista tulajdonjogi formában, ettől még nem lehet az árutulajdonjog létét absztrahálni azokból a konkrét sajátosságokból, amelyek egy-egy esetben az árutulajdonjog jellegét meghatározzák.

         Az elkülönülés mozzanata - és a mi szempontunkból most ez a legfontosabb - nemcsak a tulajdonjog, hanem a jogalany, a személy kategóriájában is jelentkezik.  Röviden ennek az a magyarázata, hogy az árutulajdonjogot szükségképpen el kell különíteni mások árutulajdonjogától.  Marx kifejezésével élve „az áruk maguktól nem mennek a piacra, ezért őrzőik után kell néznünk”. Az árutulajdonjog elkülönítése csak akkor lehetséges, ha elkülönül az árutulajdonos is.   Az elkülönült árutulajdonos pedig igen gyakran nem magánszemély, hanem valamilyen formációjú gazdálkodó szervezethez hasonlító jogi képződmény. A felvezetést és utalást követően a következő részben bontom ki részletesebben a jogalanyisággal kapcsolatos kérdéseket.

Összekapcsolódás: A szocialista polgári jogban az összekapcsolódás jogi tükröződésének két alapformája van, az áruszerződés és a felelősség.

Az áruszerződés lényegében a minden áruviszonyban benne rejlő összekapcsolódási mozzanat akaratlagos formája. Világhy síkra száll a szerződési szabadságért, mert sem az adásvétel, sem a vállalkozási szerződés nem meríti ki azokat a lehetőségeket, amelyek között a társadalmi tulajdon talaján kifejlődő csereviszonyok létrejöhetnek. A vállalatok önállóságának fokozása szükségképpen együtt jár azzal, hogy a vállalatok között is teljes hatállyal el kell ismerni a szerződési szabadság elvét. A jogtörténet tapasztalata is arra tanít, hogy az áruviszonyok alakulásának minden lehetséges típusát előre látni lehetetlen, és a kötött szerződési típusok az áruviszonyok fejletlenségére, illetőleg korlátozottságára mutatnak.  Ezt a felismerést előtte és utána is igazolta az élet, így azt hiszem, a méltatása ehelyütt felesleges.

         Az áruviszony és a polgári jogi felelősség kapcsolatát vizsgálva jelentősége lehet viszont az egyes gazdálkodó szervezetek szempontjából a felelősség hatékonysága kérdésének. A szocialista gazdaságpolitikában meglehetősen sok felelősségi szabály található, de ez nem biztos, hogy célszerű, mert a ’kicsinyeskedő’ felelősségrevonás gyakran a felelőtlenséggel járhat együtt. Akkor hatékony egy felelősségi forma, ha összhangban van az alapul fekvő társadalmi viszony objektív természetével, és az alkalmazásra kerülő szankció megfelelő arányban van a jogsértéssel. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az egyenértéki felelősség akkor hatékony, ha az árutulajdonos szervezeteknek valóban érdekük a szabályszerű eljárás. Régi társadalomelméleti felismerés, hogy a közhatalmi kényszer nem helyettesítheti az érdeket. A szankció esetében a leginkább arra kell vigyázni, hogy a túlságosan alacsony szankció nemtörődömséget, a túlságosan magas pedig fásultságot, fatalizmust eredményezhet.

A harmadik kategória, az értékmozzanat kapcsán annyit lehet megemlíteni, hogy a polgári jogban szabályozott értékmozzanatok közül a legjelentősebb az ár és a kártérítés.

Világhy azt a konklúziót szűri le a szocialista társadalmi környezetből, hogy a polgári jog minden jelensége, minden alapintézménye végső fokon az áruviszonyból, mint materiális alapból, annak jogi visszatükröződéséből származik, és onnan magyarázható.[3] A teljesség kedvéért érdemes megemlíteni egy, az elméletet ért kritikát is. Eörsi szerint ez a tézis történelmileg, genezisében igaz, de a történelmi alap nem azonos a szocialista polgári jog társadalmi-gazdasági alapjaival. Ezeknek az alapoknak része ugyan az árutermelés, és hat is a polgári jogra, de a kapcsolat közvetett, és az árutermelés ténye a legtöbb jogágazatra is gyakorol erős közvetett hatást.  Elutasítja Világhy azon megállapítását is, mely szerint a tsz tulajdonosi elkülönültsége az árucserére vezethető vissza, mert ez a tulajdonosi elkülönültség az adójognak ugyanúgy feltétele, mint az öröklési jognak, így ezzel a polgári jog nem magyarázható.[4]

         A szocialista jogban a természetes személyektől elkülönült, gazdaságban részt vevő entitások között a legfontosabb az állami vállalat volt. Az állami vállalatnak az állam által rendelkezésre bocsátott vagyona feletti kezelői joga már a tervutasításos rendszerben is jó néhány problémás kérdést felvetett, mind az elméletben, mind a gyakorlatban. A probléma jelentősége a reform által megteremtett vállalati önállósággal nőtt csak meg igazán: nehezen volt ugyanis összeegyeztethető a gyakorlatban kialakult vállalati önállósággal és az ezzel szerves összefüggésben kialakuló, gyakorlatban meglévő vállalati rendelkezési joggal az egységes és oszthatatlan állami tulajdonjog alkalmazása.  A két szempontot (vagyis az alap-kiindulópontot és a tényleges helyzetet) Sárközy Tamás úgy próbálta meg összeegyeztetni, hogy az elmélet olyan átalakítását vette célba, hogy az állami tulajdon egységét és a hatékony állami gazdaságirányítást is kifejezze, ugyanakkor ne hallgasson a vállalat tulajdonjogi önállóságáról sem. [5] A professzor úr álláspontja szerint ezt a két szempontot kizárólag ugyanazon jogági eszközöket alkalmazva nem lehet összehangolni, mert a társadalmi tulajdon mibenlétének kérdésére csak a polgári és az államigazgatási jogi eszközöket egyaránt alkalmazva lehet válaszolni.

         A Sárközy-elmélet kiindulópontja a materiális tulajdon fogalmának kidolgozása volt: ennek keretében pedig az elsajátítási viszonyok materiális tulajdoni szempontból osztódó relatív hasznosítást jelentenek, amelyet azonban nemcsak a jog által tulajdonosnak minősített szervezetek hajtanak végre, hanem egyéb, gazdaságilag elkülönült szervezetek is. A gazdasági elkülönültség azonban szükségképpen együtt jár tulajdoni viszonyokkal is: ennek egyik kiindulópontja pedig az, hogy az egységes állami szektort tulajdoni szempontból megbontja. Az alapideológiával további ütközést jelentett az indirekt tervgazdálkodás bevezetésének egyik további jogkövetkezménye: ennek egyik legfontosabb célja a piac korlátozott megnyitása volt, ami azzal a joghatással járt, hogy a korábban közgazdasági tulajdonosnak nem minősülő szervezetek egymás viszonyában gazdaságilag elkülönültek, materiális tulajdonossá váltak. Az ütközés legfőbb eredője pedig az, hogy ez nem volt összeegyeztethető az árutulajdonjog abszolút szerkezetével. Az elmélet művelői által javasolt megoldás egy olyan új tulajdonjog-koncepció kialakítása, amelyre már nem jellemző az árutulajdonjog abszolút szerkezete. Ebből az aspektusból az árutulajdonjog abszolút szerkezete a legnagyobb problémát azzal okozta, hogy nem volt alkalmas arra, hogy a szocialista viszonyok között a társadalmi tulajdonon belül kialakult materiális viszonyokat jogilag visszatükrözze: ennek oka pedig leginkább abban a körülményben keresendő, hogy a  szocialista tulajdonviszonyok nem horizontális, hanem hierarchikus  viszonyokon épülnek fel. Az elmélet által kidolgozott különböző megoldási koncepciók többé-kevésbé egységes elvi kiindulópontja az volt, hogy a gazdaságirányítástól gazdaságilag elkülönült állami vállalatok horizontális viszonyai tekintetében alkalmazni lehet az abszolút szerkezetű árutulajdonjog intézményét. Ennek jogi folyománya egyértelműen az, hogy az állami vállalatok nemcsak ténylegesen, hanem jogilag is árutulajdonosként viselkednek. A gazdaságirányítás miatt azonban az állam és az állami vállalatok között meglévő kapcsolat tekintetében már nem működhet a fenti koncepció: az államnak a vállalatai irányában fennálló tulajdonjoga egységes és oszthatatlan, ezáltal pedig nem polgári jogi jellegű, hanem sokkal inkább az államjogi jelleg vonásait hordozza magán. Ezzel elérkeztünk tehát vizsgált témánk, a társaságok jogalanyisága tekintetében is fontos megoldandó problémához, ami abban áll, hogy az állami vállalat, mint azonos entitás két különböző relációban kétféleképpen viselkedik. A gyakorlatban az állami vállalatok kezelői joguk folytán sokkal inkább tulajdonosként viselkedtek egymás közti relációjukban, mintsem szimpla kezelőként. Ez a gyakorlati igényeknek megfelelt, az elméleti koncepcióval azonban a fent jelzett okok miatt szemben állt.  A realitás összeegyeztetése az állam egységes és oszthatatlan tulajdonjogával volt az erre irányuló elméleti kutatások célja. A legsikeresebben talán a komplex tulajdonjog elmélete oldotta meg a feladatot, amely felismerte, hogy a gazdaságilag elkülönült szervezetek egyúttal materiális tulajdonosok is és ezt a jognak is ki kell fejeznie.  Tekintettel a már ismertetett kiindulópontra, mely szerint a gazdaságirányítás és az állami tulajdon egységes és oszthatatlan volta miatt az állam és az állami vállalatok között meglévő kapcsolat tekintetében már nem működhet az árutulajdon abszolút szerkezetét célzó koncepció, erre a viszonyra új tulajdonjogi koncepciót kell kidolgozni, méghozzá a társadalomban ténylegesen meglévő materiális tulajdoni viszonyokat is alapul véve.  Az alternatívák viszonylag szűkösek voltak, mert a szocialista gondolkodásban a gazdasági jog nem volt elfogadott, így az állam-állami vállalat relációra az államjogi tulajdon koncepciója volt a legelfogadhatóbb.

         Az előző pontban kifejtett tulajdoni elméletből logikusan következik a témánk szempontjából igazán fontos rész: a komplex jogalanyiság elmélete. Az egyik alapvető dogmatikai tétel szerint ugyanis ahhoz, hogy a gazdaságilag önállósult materiális tulajdonos szervezet, illetve szervezeti egység a jog által is elismerten bármilyen tulajdonos lehessen, jogalanynak kell lennie. A tényleges viszonyok és az évezredes, alapvető dogmatikai tétel között azonban ellentmondás feszült, hiszen gyakran előfordult, hogy azok a gazdaságilag önállósult szervezetek, illetve a gazdasági reform későbbi stádiumában akár szervezeti egységek, amelyek valamennyi fent kifejtett koncepciónak megfelelően egymással szemben árutulajdonosként viselkedtek,  az állammal pedig gazdaságirányítási viszonyban voltak, nem voltak jogalanyok: azon egyszerű okból nem, hogy a tételes jog nem nyilvánította őket jogalanynak.  Innentől kezdve pedig az ellentmondás szükségszerű: hogy lehetnek bármilyen koncepciójú tulajdonjognak úgy alanyai, hogy közben nem jogalanyok? Ennek az értekezésem szempontjából jelentős disszonanciának a feloldásához a kiindulópont a kezdeti szovjet szocialista gondolkodó jogalanyiságról alkotott felfogása:

         Pasukanisz 1927-ben azt vallotta, hogy a jog az áruforgalmon alapul, így ha az áruforgalom megszűnik, akkor a jog is elhal. Ameddig azonban még létezik a jog, addig árujog lesz. Pasukanisz szerint az áruforgalom miatt kell a dolgok őrzőjét jogalannyá tenni, ezáltal pedig a jogalanyiság az árutulajdonosi minőség perszonifikálása és egyben legitimálása.  [6] A szerző elismeri, hogy a társadalmi tulajdonnal gazdálkodó állami vállalatok is személyiséget kaphatnak a jogtól, ez azonban csak korlátozott jogképességet jelenthet, amelynek a terjedelmi korláton túl időbeli korlátja is van, mert a piaci viszonyok imént vízionált megszűnésével kapcsolatban ez a jogképesség is meg fog szűnni, ugyanis az állam jogképessége szükségtelenné teszi.  Voltak azonban a ’szovjet gondolkodásban’ olyan irányzatok, amelyek addig sem mentek el a jogalanyiság tekintetében, mint Pasukanisz: ezen álláspont szerint a vállalatok esetében jogi személyiségről nem beszélhetünk, mert a gazdaságirányítástól való erős függőség miatt legfeljebb csak költségvetési üzemeknek lehet azokat tekinteni.

         Az 1922-es szovjet Ptk. elvi szinten deklarálta a jogképességet a jogi személyek vonatkozásában: lényegében az ultra vires elv jegyében a relatív jogképesség doktrínának megfelelően: kimondta, hogy a jogi személyeknek speciális feladatuk és ehhez rendelt hatáskörük van, amennyiben az állam különböző feladatok ellátását rájuk bízza, akkor ennek érvényesítése tekintetében különböző jogi lehetőségekkel rendelkeznek.  A társaságok relatív jogképességének történeti és nemzetközi elemzését külön részfejezetben végzem el, itt csak a társaságok szocialista gondolkodásban való jogalanyisága szempontjából fontos vonatkozására tértem ki. Mindenesetre az imént idézett jogszabályi megfogalmazást tekintve problémás lehet, hogy milyen körben jogi személyek az állam szervezeti egységei, vagyis az állami vállalatok.  Gojhbarg álláspontja szerint az állami vállalat a magánszektorral folytatott külső jogviszonyban jogi személy, de az állami vállalatok egymás közti relációjában a jogi személyiség nem játszik szerepet.  Sztucska és Venediktov megközelítése eltérő: ugyanezt a jelenséget ők úgy értékelik, hogy az áruforgalomban az állami vállalat jogi személy (tehát az eltérés nem e tekintetben van), az állammal szemben viszont nem az. Értékelni és igazságot tenni nehéz, hiszen mindkét elméletet kötötte az ideológiai, így némi csúsztatás mindegyikben van, de számomra a másodikként ismertetett valamivel megfoghatóbb, hiszen konkrét értékelést tartalmaz azon vonatkozásban, hogy mikor igen és mikor nem. Az első elméletnek azon fordulata, mely szerint az állam és az állami vállalat relációjában a jogi személyiség nem játszik szerepet, nehezen megragadható, hiszen a jog egy létező jelenséget úgy nem igazán tud vizsgálni, hogy létezik, de mégsem játszik szerepet. Így számomra a következetesség miatt Venediktovék elmélete valamivel elfogadhatóbb.

         Az 1930-as évek szovjet jogfejlődésére nemhogy a jogalanyiság fejlődése, hanem sokkal inkább még a relatív jogképesség visszaszorulása a jellemző. Kelemen László találó megállapítása szerint az állami vállalat ezzel újra a költségvetési üzemek szintjére süllyedt. [7] Az elmélet azonban próbál haladni a korral, Bratus jogi szerkezetében elfogadta a jogi személyiség tradicionális, vagyis a kontinentális jogokban elfogadott formáját[8], sőt: azokat próbálta az állami vállalatra vonatkoztatni. A tényleges viszonyok azonban a már ismertetett okokból nem voltak megfelelőek a korszerűnek számító elmélethez: hiába volt a tulajdonjogi jogviszonyok elméleti háttere az árutulajdonjog, ha az állami vállalatok nem lehettek tulajdonosok és nem lehetett saját vagyonuk, úgy nem felelhettek meg a jogi személy kritériumoknak. 

         A megelőző pontokban részletesen taglalt ellentmondás feloldására létrejött elméleti konstrukciók közül a leginkább elfogadottat és az alapvető elméletet a tényleges szocialista viszonyokkal és ideológiával leginkább összhangba hozót mutatom be: ez pedig a gazdasági jogi jogállás kategóriájának megalkotása.

         A gazdasági jogi jogállás lényegében a komplex jogképességen alapul, tekintve, hogy nemcsak polgári jogi, hanem jó néhány egyéb jogág területére tartozó jogképességet is felölel. Ebből pedig az következik, hogy a gazdaságilag elkülönített szervezetek akkor is részt vehetnek jogalanyként a forgalomban, ha történetesen a polgári jog nem is ismeri el őket jogi személyként. Ennek pedig jogilag is releváns folyománya, hogy létrejöhet olyan szervezet, amely nem jogi személy, viszont jogalany, mert jogállással rendelkezik. Ezen elmélet gyakorlatban is megjelent terméke volt például az NDK-ban a kombinátvállalat.  Sárközy Tamás is ebben látja a szocialista magyar viszonyokra vonatkoztatott szocialista komplex jogalanyiság lényegét: vagyis a jogállás kategóriája leválaszthatja a gazdaságilag elkülönült szervezeteket a polgári jogi jogalanyiság meglétének, illetve hiányának kérdéseitől, tehát azok a szervezetek is bírhatnak jogállással, akik nem jogi személyek. Az így létrehozott, új, nem a korábbi jogalanyiság fogalmon alapuló jogalanyiság már jogilag is lehetővé teszi a gazdaságilag elkülönült szervezetek tulajdonosként történő viselkedését.

         A komplex jogalanyiság elméletéből szinte egyértelműen következik, hogy a szocialista viszonyokra adaptált Sárközy-elmélet szerint a fejlődés jelenlegi szintjén fel kell adni a jogképességnek, a jogalanyiságnak és a személyiségnek az azonosítását. A külföldi szakirodalmat áttanulmányozva megállapítható, hogy a komplex jogalanyiság (természetesen az ideológiai töltet nélkül) a kontinentális jogokban is előtérbe került.    Az elmélet szerint a XX. század a szervezetrendszerek kora, amely kihívást jelent a hagyományos jogalanyiság/jogi személyiség felfogásnak és a szervezetek jogi megszemélyesítése a jogrendszer egyik alapfeladatává vált.

         E tekintetben az elmélet szerint leszögezhető, hogy a szervezetszociológia eredményei által is bizonyítottan  az ember jogalanyiságának a szervezetekre történő mechanikus átvétele nem tartható. Ezen túlmenően felfogásuk szerint ugyancsak a komplex jogalanyiság elméletét támasztja alá, hogy az eredeti jogi személy/jogalanyiság  felfogás  civiljogi kategória, változtak viszont azok a társadalmi viszonyok, amelyekre nézve  alkalmazni kell azokat.  A változás az elmélet szerint leginkább abban testesül meg, hogy  a szervezetek a XX. század végére szocializálódtak és politizálódtak, ebből pedig az következik, hogy a közjog területén is működnek: nem elégséges tehát a korábbi, kizárólag civiljogra fókuszáló jogalanyiság-fogalmat fenntartani.

         A mi témánk szempontjából különösen fontos tisztázni a társaság és a vállalat közti relációt.  Itt nemcsak a szocialista elméletek ismertetésénél érzékelt ideológiai megkötések okoznak nehézséget az elméletek értékelésekor, hanem az is, hogy a történeti fejlődésből eredően is történt változás ezen a téren. Az 1960-as évekig a szubjektum, a jogalany a társaság volt, vagyis a tulajdonosok egymás közötti intézménye.  Ennek a jogviszonynak volt az objektuma, a tárgya a vállalat. A modell kiindulópontjában viszont a kisvállalkozások álltak, vagyis döntően a személyegyesítő társaságok. A fejlődés következő útja a tőkeegyesítő, nagyobb társaságok megjelenése, amely indukálta a 60-as évek közepére beérő és kiteljesedő irányzatot, amely a vállalat jogalanyiságát valló elméletek megjelenéséhez vezetett, amelyek a szociológiai valóságból indultak ki. Ennek alapján pedig a társaságot, a vállalkozók társaságát nem lehet jogalanyként definiálni, mert az ilyen definíció ellentétes a szociológiai valósággal, mert a szociológiai valóság a vállalati érdekpluralizmus képét mutatja.  Sárközy a már említett munkájában úgy összegezi ezt a tant, hogy a vállalati jog hívei szerint a nagyvállalat érdekpluralista szociális korporációvá vált, amelynek sajátos belső rendszere van. Ez a belső rendszer lényegében olyasmi, mint egy belső, vállalaton belüli alkotmányjog. Az érdekpluralizmus hordozói pedig a tulajdonosok, a vállalatvezetés és a munkaerő.  Csak megjegyzem, hogy további pluralizálást is fel lehet állítani, hiszen könnyű belátni, hogy a többségi tulajdonosnak sem feltétlenül azonos az érdeke a kisebbségi tulajdonoséval. Ettől függetlenül azonban akár három, akár négy érdekcsoportot állítunk fel, az elmélet szerint egyértelmű, hogy az összes érdekcsoport a vállalati szervezet keretében jelentkezik. Így a korábbi modell meghaladottá válik: az individuum elsődlegessége helyett a komplex szervezet kerül előtérbe. Így a jogalany már nem a társaság, hanem a komplex vállalat, mint önálló jogalany és ennek a komplex vállalatnak a társuló tagjai az egyes vállalatok.  

        

 [1]              Világhy Miklós: Gazdaságirányítás és polgári jog. Budapest 1978. 25.

[2]           Lenkovics Barnabás: Dologi jog. Ideiglenes jegyzet. Budapest 1991. 13.

[3]              Világhy Miklós: Gazdaságirányítás és polgári jog. Budapest 1978. 243.

[4]           Eörsi Gyula: Összehasonlító polgári jog. Budapest, 1975. 90.

[5]              Sárközy Tamás: Indirekt gazdaságirányítás, vállalati árutermelés és a tulajdonjog. Budapest, 1973. 8.

[6]              Idézi Sárközy Tamás: A jogi személy elméletének átalakulása. Vizsgálódások a szervezetek komplex jogalanyiságáról. Budapest 1985. 399-400.

[7]              Kelemen László: Jogalanyiság és jogi személyiség: a közkereseti és betéti társaság jogalanyiságának problémájához.  (In: Jogi tanulmányok. szerk: Harmathy Attila) Budapest, 1997. 218.

[8]              Sárközy Tamás: A jogi személy elméletének átalakulása. Vizsgálódások a szervezetek komplex jogalanyiságáról. Budapest, 1985. 283.