Stummer Attila  (PhD hallgató, ELTE ÁJK)

Joachim Heidorn a legitimitásról  és s kormányozhatóságról

 

 

 

 

 

 

 

Joachim Heidorn munkája(“Legitimität und Regierbarkeit”), mely 1982-ben a berlini Duncker & Humblot kiadó Sozialwissenschaftliche Schriften című sorozatának 4. füzeteként jelent meg, a huszadik század mértékadó társadalomtudósaival vitatkozva, illetve a hetvenes évek legitimációs krízis körüli vitáira reflektálva vet számot a modern társadalomtudomány egyik központi kategóriájának értelmezési lehetőségeivel. Szükséges-e a legitimitás hagyományos fogalma a fejlett kapitalizmus országaiban, milyen lehetőségek vannak e kategória tartalmának megőrzésére, s milyen új legitimitáskoncepciót követel meg a pluralista, magasan strukturált, demokratikus nyugati társadalom? E kérdéseket veti fel Heidorn egyszerre szövegközeli és problémaorientált gondolatmenete.

            A mű szerkezetileg öt fejezetből áll, melyek közül az első három Weber, Luhmann és Habermas legitimitáskoncepcióját, a következő az ún. Unregierbarkeitsforschungot mutatja be, míg az utolsóban a szerző előbb saját legitimitáskoncepciójának alapvetését vázolja fel, majd kitekintést nyújt az elmondottak továbbgondolása céljából. E kitekintésben a hagyományos legitimitáselméletek néhány olyan kérdéses alapelemét, illetve hiányosságát tárgyalja, amelyek lényegesek a legitimitás struktúrájának megértéséhez s melyek figyelembevétele nélkül a mai nyugati társadalmak legitimációs szükségletei és törvényszerűségei aligha gondolhatók újra. Az első négy fejezetet tömör összefoglalások zárják, melyek egyúttal tovább is vezetik a figyelmet a következő fejezethez, illetőleg a saját koncepció előkészítéséhez szükséges téziseket szögezik le.

            A történeti sorrend szerint haladó tárgyalás szorosan illeszkedik a tulajdonképpeni gondolatmenethez, a gondolatmenet pedig erőteljesen reflektál arra, ahogyan az egyes gondolkodók egymás ellenében formálják a saját álláspontjukat. Így Max Webernek a társadalom uralmi viszonyainak alapját illető kérdésével vesszük fel a fonalat, majd a weberi felfogás meghaladottságával számot vető luhmanni funkcionális rendszerelmélettel visszük tovább. A weberi hiányosságokat pótolni kívánó Luhmann formális legitimáció-képzése Heidorn szerint a legitimáció fogalmát valójában kiüresíti, így szükségszerűen implikálja Habermas megközelítésének figyelembevételét, akinél a formálissá vált Legitimationsglaube helyett a különböző értékítéletekkel stb. kapcsolatos diskurzus válik hangsúlyossá.

            Heidorn célja az egyes koncepciók korlátjainak és gyenge pontjainak megvilágítása. Ehhez mind a szövegközeli interpretáció nyújtotta lehetőségeket felhasználja, mind az egyes gondolkodók követőinek/kritikusainak ellenvetéseit. A nagy legitimitáskoncepciókkal szembeni lényegi ellenvetéseket keresi (ezeket az összefoglalásokban tömören vázolja). Ennek jegyében végzi el például a weberi koncepció egyes problematikus vonatkozásainak tárgyalását, az ellenvetésekkel szembeni ellenvetések felvázolását. Winckelmann elemzéseivel szemben kifejti, hogy Weber valójában négy uralomtípust különböztet meg, melyek közt elválik egymástól az értékracionális legitimáció és a tisztán legális uralomtípus (a protestáns etika az értékracionális legitimáció fő példája). Sternberger kritikája kapcsán kiemeli az “eredeti demokratikus legitimáció” hiányát Webernél. Ezen túlmenően tág teret szentel Weber kapitalizmus-elemzésének, különös tekintettel annak a lehetséges legitimációs krízisekkel való kapcsolatára, illetőleg a demokráciával kapcsolatos weberi alternatívákra. A weberi koncepció gyengéit a gazdasági rendszer legitimációs funkciójának figyelmen kívül hagyásában, a legitimációnak a politikai rendszerre való korlátozásában, s ezeken túlmenően abban látja, hogy a tiszta legalitás legitimitásának alapja végső soron homályban marad. Éppen az a tét e koncepció kapcsán, hogy a tisztán legális legitimáció mibenléte kellően tisztázható-e. LuhmannLegitimation durch Verfahren” koncepciója e hiányosságot kívánja pótolni, de végül kiüresíti és formalizálja a legitimitástudatot, s egytényezős elmélethez vezet, míg Habermas Diskurs-Modellje ismét csak a politikai rendszerre korlátozódik. A hetvenes évek Unregierbarkeitsforschungja kapcsán Heidorn kiemeli, hogy ez az irányzat ideiglenes, a korábbi társadalmi válságanalízisek megfelelője. Túl a nem kielégítő empirikus megalapozottságon, a nyugat legitimációs válságának kutatói valójában félrevezető vitába bocsátkoznak. Azáltal, hogy a modern demokrácia belső ellentmondásait helyezik előtérbe, ahelyett, hogy a gazdasági rendszer funkciózavarait, a politikai rendszer deficitjét hangsúlyoznák, mint a legitimációs válság okát, valójában a válság következményeit, tüneteit összetévesztik annak okával.

            Heidorn a legitimitást saját koncepciójának kialakítása során a társadalmi (politika előtti) alapintézményekhez, alapstruktúrákhoz, az azokhoz történő, a mindennapok során végbemenő alkalmazkodáshoz kapcsolja. A társadalmi rendszer elfogadása a mindennapi életfolyamatok szintjén zajlik le. Mindennapi világunk – utal rá az elemzés – társadalmi jellegű, s mint ilyen éppoly magától értetődő háttere az életvezetésnek, mint az egyéni lét természetes feltételei. Csak a legitimitás e mindennapi konstitúciós folyamata alapján képződhet reflektált legitimációs elképzelés, legitimitáselmélet. Következésképpen a legitimáció elméletének a mindennapok legitimációs mechanizmusait kell alapul vennie.

            A szerző a zárófejezetben általánosságban is számot vet a meglévő legitimitás-koncepciók egyoldalúságaival-hiányosságaival. Vitatkozik a legitimitást valamely társadalom értékítéletével azonosító, a legitimitást objektív kritériumokra korlátozó normativista nézetekkel, melyek állandó és statikus mércével dolgoznak. A társadalmi legitimitáshit heterogenitásának összefüggésében a dichotóm kategóriákon alapuló gondolkodástól való eltávolodás szükségességét hangsúlyozza. Búcsút kell mondanunk a monisztikus legitimitás-koncepcióknak, amelyek a legitimitást össztársadalmi konszenzushoz kötik, s ekként a legitimitás előfeltételeként valamely egységes világkép vagy ideológia szükségességét sugallják. A demokratikus legitimitást éppen a vélemények sokfélesége konstituálja. A legitim módon együttlétező sokféleség legitimálja a politikai rendszert, amely viszont biztosítja e heterogenitás számára az igények és elvárások pluralitásának létjogosultságát. A fejlett ipari társadalom legitimitása multifaktoriális: egy sor olyan empirikus elem konstituálja, mint például a legitimációs források és mechanizmusok sokfélesége, az össztársadalmi legitimáció alrendszerek általi meghatározottsága, a gazdasági rendszer alapvető legitimációs szerepe, s a társadalom tagjainak a társadalmi alapintézményekbe való integrálódása a mindennapi cselekvés szintjén, amely az ipari társadalom stabilitásának lényegi tényezője. Heidorn tanulmánya igen elmélyültté válik az mindennapok legitimációs mechanizmusainak tárgyalásakor, melyet Almond és Verba civic culture-ja nyomán alakított ki (alltagspragmatische Einbindung der Gesellschaftsmitglieder in institutionelle Kernstrulturen).

            A könyv problémafelvetései folytán nem csak a szakemberek legszűkebb köre számára tanulságos olvasmány, hanem mindazoknak, akiket a szűkebb vagy tágabb politikai és egyéb közösségekhez való kötődésük, e kötődés jelenkori mikéntje gondolkodóba ejt. A könyvben felvetett problémák aktualitását a magyar olvasó számára mi sem jelzi jobban, mint az Európai Uniós csatlakozás körüli elméleti és gyakorlati vita. Az uniós tagsághoz fűződő mindennapos igények és elvárások mindenekelőtt a gazdasági tényezők körül forognak. A közgazdasági mutatók, az életszínvonal alakulása a politikai legitimáció kardinális kérdésévé vált, nem utolsósorban a csatlakozásban játszott főszerepért folyó politikai versengés folytán. A politikai döntések pragmatikusan, nem elvek vagy ideológiák mentén születnek. Vajon egy olyan társadalomban, ahol a politikai rendszer legitimitása egyre növekvő mértékben az általa nyújtott gazdasági és szociális teljesítményeken múlik, ahol tehát az össztársadalmi konszenzus nem valamely világkép, eszme, ideológia mentén jön létre, nem elengedhetetlen-e a társadalmi rendszer stabilitásának, elfogadásának összes szóba jöhető tényezőjét tekintetbe vevő elméleti megalapozás? S nem szükséges-e fogalmaink pontosítása, elmélyítése a fent jelzett irányban? Ehhez nyújt Heidorn alapos elemzése segítséget.

 

 

2001/2. szám tartalomjegyzéke