Szabó Miklós

Defensor dogmatis

Szabó Imre jogontologizáló kísérlete

 

 

 

 

 

Ez a tanulmány arra vállalkozik, hogy újraolvasva mérlegre tegye Szabó Imre 1971-ben megjelent, s önmaga által is szintetizáló igényűnek szánt “A jogelmélet alapjai” című munkáját,[1] annak érdekében, hogy rekonstruálja annak jogontológiai álláspontját. Ha a szocializmus évtizedeit domináló magyar jogelmélet átfogó kritikai feldolgozása – a kellő perspektíva hiányában – várat is még magára, egy ilyen körképnek kétségtelenül kimagasló alakja lesz Szabó Imre. Ha eltekintünk is attól, hogy a korszak politikai és tudománypolitikai életének befolyásos szereplőjéről van szó, egyúttal a magyar jogtudomány és jogelmélet reprezentánsáról (hiszen e pozíciókat akkoriban jelentős mértékben tudományon kívüli szempontok jelölték ki), az érdeklődés okaként akkor is fennmarad, hogy az őt ismerők tisztelték és máig tisztelik Szabó Imre képességeit és felkészültségét.[2] A jelzett művet kézbe véve tehát arra kell számítanunk, hogy a korszak jogelmélete a legkedvezőbb képét (a tőle telhető legjobb teljesítményt) tárja elénk: egy alkalmas szerző egy alkalmas időpontban szintetizálja régóta gyűlő ismereteit és régóta érlelt nézeteit. Ennél kevesebbért is olvastak már el könyvet.

 

 

Ontológia?

 

Az első kérdés, hogy olvasható-e a mű ontológiai összefoglalásként. Az ontológia mint prima philosophia vagy prima scientia a dolgok létezésével foglalkozik: Mi az, ami létezik? Mi a létezésének a feltétele? Mi a létezésének a módja?[3] Mindezek a kérdések végül a dolog lényegének meghatározásába torkollanak: “Mi az?” Könnyen belátható nehézségekhez vezet ezek megválaszolása olyan dolgok esetében, amelyek nem bírnak fizikai léttel, s mégis vannak. Természetesen ilyen dolog a jog is. Az ontológiai kérdés ebben az esetben – “Mi a jog?” – fölöttébb széles hatókörű: elvezet a “Mi a jog az adott esetben?” gyakorlati kérdésétől a “Mi a jog, mint olyan?” elméleti kérdéséig. Az elméleti válasz keresésének iránya – a jog helyének a kijelölése a világban – adja az explicit vagy implicit elrugaszkodási pontot a különféle elméleti irányzatok számára.

     Az ontológiai álláspont kialakítása különböző szinteken történhet meg. Legtudatosabb, filozófiai igényű formájában kifejezett ontológiai rendszer kidolgozására, vagy egy ilyennek a továbbépítésére vállalkozik. Nyilvánvalóan például Hegelre, Hartmannra, Lukácsra gondolhatunk. Leggyakoribb, a kifejezett filozófiai megalapozásra nem vállalkozó változatában egy jogelméleti-jogfilozófiai irányzat melletti elköteleződés kínálja az ontológiai kiindulópontot: a természetjogtan, a jogpozitivizmus, a realizmus stb. kijelöli a jog helyét a világban, s ezen az ontológiai nyomvonalon lehet tovább haladni, ráhagyva az ontológiai megalapozás fáradozásait másokra. Végül egészen reflektálatlanul át lehet ugrani a “Mi a jog?” kérdésén, s belevágni a közepébe. Természetesen ebben az esetben is feltárhatók az implicit ontológiai előfeltevések, de minthogy tudatosítatlanok, hajlamosak ellentmondásokba keveredni és bizonytalanságba torkollani.

     A kifejezetten jogontológiai mezőt, melyen belül szerzőnk kísérlete is elhelyezhető, hasonlóképpen több szinten lehet kijelölni.

     (1) Az átfogó ontológiai rendszerek alternatíváit Nicolai Hartmann vázolta fel, a létszintekhez kapcsolva azokat.[4] Eszerint a hierarchikusan egymásra épülő négy létszint – a szervetlen, a szerves, a lelki és a szellemi lét – két végpontjából kísérli meg az összes létezőt magyarázni a két nagy filozófiai irányzat: egyfelől a szellemből az idealizmus, másfelől az anyagból a materializmus. Amellett, hogy a jogot Hartmann is a szellemi lét szintjén helyezi el, az idealista álláspontot Hegel példázza kiválóan.[5] A másik pólust, vagyis a “talpára állított Hegelt” Marx szemlélteti legkézenfekvőbben, illetve a marxista ontológia megalapozására vállalkozó Lukács – aki egyébként egyaránt merít Hegelből is (a totalitás-szemléletet) és Hartmannból is (a teleológiát).[6] Ebben a mezőben Szabó Imrét kétségkívül a marxi vonulathoz sorolhatjuk, ráadásul annak még a lukácsi megfontolásoktól érintetlen, ortodox változatában. Ez a besorolás azonban távolról sem jelenti azt, mintha szerzőnk bármilyen kifejezett ontológiai reflexióra vállalkozott volna – csupán marxista alapállásának rögzítését.[7]

     (2) A kifejezetten jogi ontológiai rendszerek mezőjét meggyőzően térképezte fel a jogi ontológiáról Párizsban 1988 májusában rendezett kollokvium.[8] Az ott felvonult álláspontokat Enrico Pattaro a zárszavában két polárisan ellentétes és egy köztes pozíció köré rendezte.[9] Az egyik pólust objektivista, a másikat szubjektivista felfogásnak nevezte el. Az objektivista felfogás (melynek archetípusát Platón jelenti, s melyhez Villey, Dworkin és Willke elméletét sorolta) a jogot a szubjektumoktól független, külső létezőként tételezi, melyhez a szubjektumok csak a megismerés, feltárás aktusán keresztül viszonyulnak. Ez az objektivitás lehet egy, a dolgokban megnyilvánuló univerzália (Villey) – lényegét tekintve egy változó tartalmú természetjog –; egy történeti adottság, melyben minden esetre kibontható az egyetlen helyes válasz (Dworkin); vagy egy önmagát építő autopoietikus rendszer (Willke). A szubjektivista álláspont lényege, hogy a jogot nem (eleve) létezőként, hanem az ember által teremtettként, alkotottként fogja fel. E felfogás archetípusaként Pattaro Jerome Frank realizmusát nevezi meg (mely szerint a jog az, amit a jog – a nevében eljáró bíró – tesz). Képviselői közé tartozik szerinte Amselek, akinek felfogásában a jog az emberi tudatban létezik csupán, hiszen a pszichikum alkotta magatartási szabályokból áll; de ide sorolja Troper nézetét (aki szerint a jog az emberi akarat, megfontolás produktuma); Arnaud felfogását (aki a jogot az emberi vélekedésekre, kultúrára vezeti vissza); valamint Wróblewskiét (aki a jog helyét az emberi interszubjektivitásban jelöli ki).[10] A köztes pozícióhoz egyedül Weinberger és MacCormick intézményes jogelméletét sorolja – inkább kijelentve, mint levezetve, hogy az általuk alapként elfogadott ‘intézményes tények’ a dologi objektivitástól és a tételező szubjektivitástól is különböző, önálló ontológiai kategóriát képeznek.

     Pattaro – nyilvánvalóan a kollokvium előadóira szabott – osztályozási rendjét korrigálnunk kell, elfogadva részben az érintettek tiltakozást, részben pedig teret engedve Hartmann árnyaltabb elemzésének. A korrekció a középső, közvetítő sáv kiszélesítésében valósul meg. Ide kell ugyanis helyezni mindazon felfogásokat, amelyek a jogot emberi produktumnak tekintik ugyan, azonban a szubjektivitáson túllépő, velük szemben dologiként-idegenként fellépő entitásnak látják. Minden olyan koncepciót ide kell sorolnunk, amely a jogot nem Isten, a Természet, a Történelem megnyilvánulásának, hanem az Ember által teremtett, de az egyes ember számára külsőleg adott kulturális vagy interszubjektív jelenségként írja le.

     Szabó Imrétől ezen a szinten sem találunk reflexiót. Mondhatnánk, hogy hiszen ez a kollokvium jó másfél évtizeddel kötetének megjelenése után került megrendezésre, azonban ezzel túl könnyedén adnánk felmentést. Egyrészt ugyanis az itt felvonult szerzők munkássága jóval korábbra nyúlik vissza, nézeteik tehát nem lehettek ismeretlenek, másrészt pedig a jog ontológiai státuszát illető meg-megújuló alapdilemma legalább a realisták és nominalisták vitájáig vezethető vissza. Nem új, s a marxista filozófia számára sem érdektelen dilemmáról van tehát szó: arról, hogy a jog vajon a feltartóztathatatlan természeti vagy történelmi erők, vagy pedig az önnön világát a maga számára berendező ember akaratának a produktuma-e. Ha e kérdést a szerző nevében meg kívánjuk válaszolni, akkor első megközelítésben a feltartóztathatatlan történelem és az emberrel szembeforduló elidegenedett dologi erők víziója – tehát az objektivista és a köztes pozíció – között vacillálhatunk, végső fokon azonban az anyagi erők történelmi önmozgásának meghatározó volta mellett kell kikötnünk.

     (3) A nem reflektált ontológiai álláspontok skáláját – házi használatra, egyik lehetséges módon – Jerzy Wróblewski rajzolta fel.[11] Osztályozásának alapját a “Mi a jog?” kérdésére adott válaszok hívószavai, a jog lényegének megragadására irányuló törekvések kiindulópontjai képezték. A fő választípusokat a jog mint norma, a jog mint társadalmi tény, a jog mint pszichikai tény, a jog mint érték és a jog mint komplex jelenség képezi. A komplexitás jellemezheti az adott dolgot úgy, hogy az egyszerre különböző ontológiai kategóriákhoz tartozik; úgy, hogy maga a komplexitás adja a dolog ontológiai sajátosságát; s végül úgy, hogy a dolognak különböző “oldalai”, “aspektusai” vannak, amelyek “összenézése” adja a dolog meghatározását. Az első változat olyan átfogó ontológiai rendszer kidolgozását igényli, mint amilyen a Hartmanné; a második magának a komplexitásnak, a komplex dolgok státuszának tisztázására szorul, ahogy arra pl. Luhmann tett kísérletet; a harmadik beéri a különböző “szempontok” egymás mellé helyezésével és elősorolásával, mint pl. Moór Gyula “szintetikus” jogelmélete. Ez utóbbi a legigénytelenebb, s ekként a legelterjedtebb megoldás.

     Ennél köt ki Szabó Imre is. Nem ontológiai megalapozásra támaszkodva, hanem a marxista jogelmélet három fő iránya (melyek közül “mindegyik a szovjet jogelméletben öltött testet”[12]) alapján három fő kérdés kidolgozásában látja egy teljes jogelmélet (tehát a tárgyalt mű) feladatát. Közülük az első a jog társadalmi meghatározottságának elemzése, amelyre a szociológiai vagy társadalomelméleti irányzat (elsőként P. I. Sztucska) vállalkozott. Ez tehát a jog mint társadalmi tény lokalizálásának ontológiai verziója. A második már N. Kirilenko munkásságában színre lépett, de A. J. Visinszkijnél teljesedett ki: a jogelmélet normatív irányzata. Ez a jog lényegét a norma-mivoltában ragadja meg, tehát ontológiailag a jog mint norma álláspontját foglalja el. Végül a harmadik a marxista pszi-chológiai irányzat, M. Reiszner képviseletében, amely a jogot a jogtudattal azonosítja. Kézenfekvő, hogy itt a jog mint pszichikai tény meghatározásáról van szó. E három kérdéskör taglalása együtt adja a jog lényegének meghatározását – egyben a kötet három részét –, s szintézisük nyilvánvalóan a jog mint komplex jelenség szemléletének ontológiai álláspontját eredményezi.

     A szovjet jogtudomány előremutató eredményeinek felvállalásán túl Szabó Imre semmiféle ontológiai vizsgálódásba nem bocsátkozott. De hát ezt nem is ígérte – legalábbis könyvének címében nem. A cím – “A jogelmélet alapjai” – nem a jog, hanem a jogelmélet megalapozására vállalkozik. Rögtön tisztázza azt is, hogy itt egy – sőt: “a” – marxista jogelméletről, pontosabban a szintézis révén az “egyetlen helyes” marxista jogelmélet felé tett lépésről van szó. A keresett szintézis ontológiai súlypontjaként azonban mégis színt kell vallani a jog mibenléte felől, s ezt a szerző a jog társadalmiságában jelöli meg: “a jog lényegének társadalmisága folytán a jogelmélet – ti. a marxista jogelmélet – lényegére nézve nem lehet más, mint a jog társadalomelmélete – a jog szociológiája, mondanánk, ha szociológián társadalomelméletet értünk… A jogelméleti szintézis kísérlete ilyenképpen e társadalmiság uralkodó voltának elve alapján történik.”[13]

     Az ontológiai reflexió elmaradására azonban csak részben válasz az, hogy annak jelentős eredményei a könyv írásakor még meg sem jelentek. Mások – sok más – ugyanis már megjelent. A klasszikusok mellett különösen hiányt ébreszt a jog ontológiai megalapozását körüljáró, s az Országgyűlési Könyvtárban is fellelhető jelentős német nyelvű kötet teljes figyelmen kívül hagyása.[14] Erre a feltűnő érdektelenségre több, valószínűleg egymással is összefüggő magyarázat fontolható meg. 1. Egy “jogelmélet” kidolgozásához képest egészen más és szükségtelen vállalkozásnak tűnhet a “jogfilozófia” felől történő megalapozás. A német jogtudományban ez a választóvonal valóban megvonható, s saját elméletének kidolgozásakor a marxizmus is szívesen határolta el a tudományos és történelmi szocializmust a filozófiától. 2. A marxista elmélet – hegeliánus módon úgy érezve, hogy benne mintegy “révbe ért” az emberi szellem és gondolkodás – szívesen utalta a “történelem lomtárába” a korábbi, de különösen a “burzsoᔠszellemi hagyatékot. Ha a történelmet megszakítottságként fogjuk fel, akkor az újnak semmi tanulnivalója (vagy reflektálni valója) sincs a régitől. 3. Ebben az esetben pedig elolvasásra sem érdemes mindaz, amit addig összehordtak. Akár az így magyarázható gondolkodásbeli gőg, akár a kor (hatalmi) viszonyainak örökkévalóként tételezett voltából fakadó szkepszis okán, de Szabó Imre hivatkozásaiból egyértelműen az állapítható meg, hogy a fordulat éve után egyszerűen nem olvasott tovább mást, mint az ún. marxizmus ún. képviselőit. Nem elvi elutasításról van szó, mint ahogy azt az előző pontban lehetőségként felvetettük: hiszen szerzőnk korábbi olvasmányaira hivatkozik – még ha gyakran kritikailag is; hanem arról a teoretikus autarkeiáról vagy még inkább provincializmusról, amely oly fájdalmasan jellemezte az egész korszakot.

 

 

Marxista?

 

Szabó Imre műve meghirdetetten marxista alapállású, e felől nem hagy kétséget. A kérdést nem is ez indokolja, hanem a marxizmus és a szocializmus közötti különbségtétel szükségessége. Ha az egész eszmerendszer politikai filozófiai változatainak különbségeitől eltekintünk – és ezt a jelen írás keretei között nyugodtan megtehetjük –, akkor is fennmarad a jogról alkotott eredeti marxi felfogás és annak későbbi korrekciója. A különbség lényegét a negatív és pozitív elmélet lehetőségének hirdetésében jelölhetjük meg: míg Marx a joghoz csak negatív – kritikai – attitűddel viszonyult, addig a tartósan berendezkedett szocializmus pozitív – a szocialista jog tartós jelenlétét elméletileg is igazoló – felfogást tett magáévá. Ha a marxizmus nyugati utóletét is figyeljük, nyilvánvaló, hogy koherens marxista jogelmélet csak kritikai elméletként fejthető ki, s egy erre alapozó pozitív elmélet elkerülhetetlenül ellentmondásokba keveredik. Ez indokolja a kérdésünk feltételét.

     A szocialista elméleti örökségben mindkét lehetőség benne rejlik. A tulajdon és a munka egyforma súlyú problémaként várnak benne megoldásra, de ezek a megoldások ellentétes irányba vezetnek. Rousseau és örökösei, így az anarchisták és a marxisták is a társadalmi bajok (az egyenlőtlenség, elnyomás és kizsákmányolás) fő okát a magántulajdonban látták. Ebből következett a tulajdonnal és annak összes derivátumával – így az állammal és a joggal – szembeni radikális kritika, s ezek egyértelmű tagadása a jövő kommunista társadalma nézőpontjából. A marxi kritika – történelmileg konkrétan – gazdaságelméleti alapon kifejtett kapitalizmus-kritika, a csak jelzett, de ki nem dolgozott jövőkép a kommunizmus, az oda vezető út mint cselekvési program pedig a proletárforradalom. A végcél nemes: az ember felszabadítása a tőle elidegenedett és fölébe kerekedett dologi kényszerek alól, és nembeli lényegének kiteljesítése. Mindebből egy olyan önigazgató társadalom víziója rajzolódik ki, amely immár nem szorul külső kényszerekre – államra és jogra. Nem látszik problémát felvetni a munka sem, hiszen ilyen viszonyok között éppen a munka az, amely az ember voltaképpeni lényegének kibontakozásával azonos: az ember a munka révén talál vissza önmagához, s kezdi meg igazi történelmét.

     Máshova érkezünk azonban, ha nem a “forradalmi”, hanem a “tervező” szocializmus útján indulunk el – ahogy tették azt Claude-Henri de Saint-Simon örökösei. Ezen vonulat központi kérdése a munka, s nem is áll eleve szemben a “hasznos” tulajdonnal, amint azt Saint-Simon is kiválóan példázza. Az észszerűség és a fejlődés felvilágosodás-kori eszméinek talaján állva a társadalom tudatos megtervezésében és megszervezésében látták a forradalmakon keresztül előrehaladó és káoszba torkolló változási sémák meghaladhatóságát. A falanszter-utópiára hajlamos ezen irányzat a forradalom helyett a reformok pártján áll, s a kapitalizmussal csak annyiban ellenséges, amennyiben a szabadpiaci versenyt elkerülhetetlenül kaotikusnak látja – annyiban viszont megengedő, amennyiben nem tud a tulajdonnal szemben hatékony munkaszervezési modellt felmutatni. Fő célja a munka felszabadítása, hogy ezáltal beteljesíthető legyen a felvilágosodás programja: az ész uralma és az anyagi javak sohasem látott bősége az egész emberiség számára. Egy ilyen felfogás számára a jog és az állam mint a tervezés és szervezés instrumentuma nyerhet értelmet, kritikája tehát inkább ezek megjobbítására (igazságossá tételére), mint teljes és feltétlen kiiktatására irányul. Jól felismerhetően ezen az úton haladnak a szociáldemokrácia különféle irányzatai.

     A Szovjetunió bázisán megszerveződött létező szocializmus ehhez képest a következő jegyeket mutatja:

(1)   A feltétlen tekintéllyel bíró elméleti-filozófiai alapokat Marx és Engels szakrális jelleggel felruházott munkássága képezte. Ezen az alapon ki lehetett építeni egy dogmatikát, de az eltávolodás vagy szembefordulás automatikusan a renegátság súlyos vádját vonta maga után. Bármely elméletnek Marxtól és Engelstől (és Lenintől) mint kályhától kellett tehát elindulnia és az általuk kijelölt körön belül mozognia.

(2)   Jelenleg nem elemezhető okokból következően a szocializmus totalitárius rendszerként szerveződött meg és maradt fenn. Ebből következően a szervezett erőszak intézményesült formái a szocializmus rendszerének lényegi jegyét képezik. A forradalmi zaklatottság rövid évei után már teoretikusan sem lehetett számolni az állam és a jog kiiktatásával – ellenkezőleg, ezen intézmények végletes megerősítése jelentette a mindennapi tapasztalatot.

(3)   Egy “szocialista” jogelméletnek tehát a lehetetlenre kell vállalkozni: egyszerre kell marxistának lenni – és ezen az alapon kritikusnak a jog minden korábbi formájával és elméletével szemben –, s ugyanakkor igazolnia kell a jog történelmileg tartós fennállását és társadalomszervező szükségességét a szocializmus viszonyai között. Ehhez csak morális alapállás esetében járul az a nehézség, hogy egy olyan jogot kell igazolni, amelynek eszközével – pl. a koncepciós perekkel – a totalitárius rendszerek berendezik saját uralmukat.

Ebből a kelepcéből többféleképpen lehet megpróbálni kibújni. Az egyik – amelyre pl. Lukács tett megkésett és felemás kísérletet az Ontológiájában – az, hogy a munka fogalmára támaszkodva és a marxi tanok látens vagy explicit felülvizsgálatával jelöljük ki a jog helyét az emberi társadalomban. Ekkor el kell vonatkoztatnunk a jogot övező politikai rendszertől, s bele kell bocsátkoznunk a jogelméleti-jogfilozófiai diskurzusba. A másik az elméleti reflexióról való lemondás, olyanféle pragmatikus megfontolás alapján – mint pl. Visinszkij tette –, hogy “jog márpedig van”, semmi okunk sincs tehát lemondani erről az alkalmas instrumentumról ilyen-olyan teóriák miatt. Ekkor beérhetjük egy igénytelen és ideologikus igazolással. Végül választhatjuk “a jog megkettőzését”, mondván, hogy “ez a jog nem az a jog”. A lényeg/jelenség vagy valóság/látszat disszociatív technikáját felhasználva érvelhetünk úgy, hogy eddig az emberiséggel együtt a jog is csak az “előtörténetét” élte, s a szocializmus viszonyai között nyílik meg a lehetőség egy új minőségű, magasabb rendű jog előtt. Ekkor a marxista hagyomány kritikai élét a “burzsoᔠjog ellen fordíthatjuk, miközben a szocialista jog számára fenntarthatjuk a jog társadalomszervező funkcióját. Könnyedén fújunk így egyszerre hideget és meleget – mint azt a kétszektorú jog elmélete tette.

          Az elméleti erőtér kínálta alternatívákat Szabó Imre ismét reflektálatlanul hagyja. Az már az eddigiekből is nyilvánvaló, hogy a jogfilozófiai-jogelméleti diskurzus áramába nem kíván bekapcsolódni, s ha hivatkozik is nem-marxista szerzőkre, azt csak kritikailag teszi. Láthatóan nincs mit megvitatnia azokkal, akik eltérő alapállásból értekeznek a jogról. Ezen túl azonban arra sem tesz kísérletet, hogy újragondolja és felülbírálja a marxi hagyatékot: a marxizmus számára is mindez Marx feltétlen elfogadását és kánonként való felhasználását jelenti. Mégsem sorolhatjuk a marxizmus radikális kritikai vonulatához. Nem azért, mert a marxizmus klasszikusain kívül – mint egy kétséget nem ébresztő kontinuum folytatóira – hivatkozik olyan szerzőkre is, akik valójában nem az eredeti örökséget viszik tovább. S azért sem, mintha (ezt tudjuk egyéb írásaiból) nem vetné meg a burzsoá jogot annak minden tartozékával együtt a szocialista jog magaslatáról.

A radikális marxista álláspont az, hogy a jog a – magántulajdonban gyökerező – egyenlőtlenség joga, amely ha egyenlőséget hirdet is, ezt csak azért teszi, hogy fenntartsa az egyenlőtlenséget.[15] Az egyenlőség a magát általánosként tételező államon és jogon (a politikai államon) belül csak úgy valósulhat meg, hogy az egyenlőtlenséget a partikuláris magánérdekek szférájába (a polgári társadalomba) száműzik, s ezzel “magánüggyé” teszik.[16] Az egyenlőtlenséget megalapozó különbségek ilyen kezelésmódját példaszerűen elemzi Marx a zsidókérdés kapcsán.[17] “Az állam a maga módján megszünteti a születés, a rend, a műveltség, a foglalkozás különbségét, amikor a születést, a rendet, a műveltséget, a foglalkozást nem-politikai különbségeknek jelenti ki, amikor e különbségekre való tekintet nélkül a nép minden tagját a népszuverenitás egyenlő részesévé nyilvánítja, amikor a valóságos népélet minden elemét az állami szempontból kezeli. Mindazonáltal az állam engedi, hogy a magántulajdon, a műveltség, a foglalkozás a maguk módján, azaz mint magántulajdon, mint műveltség, mint foglalkozás hassanak és érvényesítsék különös lényegüket.”[18] Mármost a műre csak felteszi a koronát az a lépés, amikor a partikuláris különbségek létét, fenntartását is vívmányként, jogként – emberi jogként – tételezik: “…az úgynevezett emberi jogok, a droits du citoyentől megkülönböztetett droits de l’homme, nem egyebek, mint a polgári társadalom tagjának, azaz az önző embernek, az embertől és a közösségtől elvált embernek a jogai.”[19] A végső álláspontot Marx és Engels pl. a Német ideológiában rögzíti: “Ami a jogot illeti, mi sokan másokkal egyetemben kifejezésre juttattuk a kommunizmus ellentétét a joggal, annak mind politikai és magánjogi, mind legáltalánosabb formájával, az emberi joggal szemben. Lásd ťDeutsch-Französische JahrbücherŤ, ahol a kiváltságot, az előjogot úgy fogalmaztuk meg, hogy az a rendileg kötött magántulajdonnak felel meg, a jogot pedig úgy, hogy az a konkurencia, a szabad magántulajdon állapotának felel meg…; éppúgy magát az emberi jogot kiváltságnak és a magántulajdont monopóliumnak fogtuk fel.”[20]

Ez tiszta beszéd, amely fölöttébb alkalmas arra, hogy Szabó Imre marxizmusával szembesítsük. Bár ez utóbbi végkövetkeztetés (természetesen) nem ismeretlen szerzőnk előtt,[21] az emberi jogok (közismert) szakértőjeként és ismeretterjesztőjeként a konzekvens marxi kritikáról nem látszik tudomást venni.[22] De talán nem is feledékenységről vagy figyelmetlenségről van szó, hanem arról, hogy a marxizmus mint kritikai filozófia alapján nem építhető fel egy pozitív jogelmélet. A marxizmushoz tehát ambivalens, úgyszólván funkcionális viszony fűzi Szabó Imrét: kivonja a marxi kritika éles kardját, amikor a “burzsoᔠszerzőkkel vívja dicső harcát, de hüvelyébe tolja, amint a berendezkedett szocializmus jogi intézményrendszere felé fordul. A marxi kritikai vonulatot az elemzett könyvében tehát azért nem viszi tovább, mert egy pozitív jogelmélet kidolgozására vállalkozik. Ehhez pedig, mint láttuk, két út kínálkozik. Az egyik a kétszektorú jog alternatívája, amely azonban ekkorra már létalapját veszítette: a magánszektor – a termelési eszközök magántulajdona értelmében – már régóta nem létezett, miközben a jog annak ellenére virágzott, hogy azt a szocialista szektornak megfelelő technikai-igazgatási (ön)szabályozásnak kellett volna felváltania. A másik út a pragmatikus verzió: a szocialista jogot adottságként kezelni, s kidolgozni a sui generis, önnemző elméletét. Szabó Imre ezt az utat választotta.

 

 

Komplex?

 

Szabó Imre műve komplex jogelméletet ígér, a végső és egyetlen és egységes marxista jogelmélet felé vezető olyan lépést, amely választ ad minden kérdésre. A törekvés nem ismeretlen a jogelméletben, de a magyar jogelméletben sem. Közismert módon – a szerzőnk által brutálisan kritizált – Moór Gyula hasonló célt tűzött maga elé. Moór Gyula három kérdés megválaszolását tűzte egy szintetikus jogelmélet elé: 1. a jog fogalmának meghatározását (ez lenne a jogi alaptan), 2. a jog okozatos összefüggéseinek feltárását (ez a jog szociológiája) és 3. a jog helyességének vizsgálatát (ezt kínálja a jogi értéktan vagy axiológia).[23] Ahogy Moór Gyula, úgy Szabó Imre fejében sem fordult meg, hogy ezen kérdések együttes kezelése esetleg szétfeszít egy ontológiai kísérletet, minthogy egymással összeegyeztethetetlen és egymásból levezethetetlen szempontokat von össze.[24] Szabó Imre nem a Moór Gyula és az Alf Ross által kijelölt kérdések komplex megválaszolását tekinti feladatának – persze nem is rájuk támaszkodik, hanem “a szovjet jogelméletben testet öltő” irányzatokra.

     Mint jeleztük, Szabó Imre három kérdése közül az első a jog társadalmi meghatározottságára (szociológiájára vagy társadalomelméletére), a második a jog norma-mivoltára, a harmadik pedig a jog jogtudatként való meghatározhatóságára irányul. A hivatkozott szerzőktől való különbsége abban rejlik, hogy a jog fogalmát nem külön kérdésként, hanem e három kérdésre adott válaszból kirajzolódó és összeadódó válaszként fogja fel. A komplex jogelmélet tehát nem a megközelítés, hanem a tárgy komplexitására utal, s azt feltételezi, hogy az egyes aspektusok megragadása ugyanúgy koherens jogelméletet ad, ahogy a jog egyes aspektusai koherens jogot.[25] Ez a feltételezés (is) természetesen reflektálatlan és igazolatlan marad.

     A “Társadalmi viszonyok – jogviszonyok” című első rész hivatott tehát a szociológiai nézőpont érvényesítésére. Mint a címből is kiderül, a társadalmiság megragadására a “társadalmi viszony” fogalma szolgál. A társadalmi viszony fogalma azonban csak akkor alapozhat meg szociológiai elméletet, ha a valahogyan (pl. akár osztályviszonyként) objektiválódott “interperszonális viszony”, “személyközi kapcsolat” értelemben használjuk, s vizsgáljuk meg a jog funkcióját ezek szervezésében, illetve ezek hatását a jog megszerveződésére. A társadalmi viszony fogalmának azonban lehet három további jelentése is: az egyik a “termelési viszony”, ha a társadalmi viszonyok alapját a társadalmi termelés folyamatában kialakuló viszonyokban jelöljük meg – a társadalmi viszony ez esetben valójában gazdasági viszony; a másik a “politikai viszony”, ha a társadalmi viszonyokat a politikai erők és folyamatok produktumának tekintjük; a harmadik pedig a “jogviszony”, ha a társadalmi viszonyok jogon belüli megformáltságát és megjelenését tekintjük – ekkor a körkörös érvelés hibájába esve a jogviszonyt a társadalmi viszonnyal, a társadalmi viszonyt a jogviszonnyal magyarázzuk.

     Az “all in one” értelmében felfogott komplexitás jegyében az elemzett mű a lehetséges, de divergáló megközelítéseket egyfajta egymásra rétegzettséggel rendeli egymáshoz. Eszerint Szabó Imre “a jog elvont fogalmát” a jogviszonyokra vezeti vissza,[26] melyeknek három fajtáját különbözteti meg: a “tulajdoni viszonyokat”, az “állampolgári viszonyokat” és az “eljárási jogviszonyokat”.

“A tulajdoni viszonyok olyan társadalmi viszonyok, amelyek egyben más társadalmi viszonyoknak – összefoglaltan szólva, a termelési viszonyoknak a formái[27] Nyilvánvaló, hogy az így felfogott tulajdoni viszonyok gazdasági viszonyok, s mint ilyenek, a gazdaságtan tárgyát képezik. A marxizmus az összekapcsolást közismerten az alap–felépítmény tétellel oldja meg, ahol a tulajdonviszony nem más, mint a termelési viszonyok “jogi kifejezése”.[28] Azon az alapon, hogy “viszony” nyelvi kifejezése (“tükrözése”) a “fogalom”, Szabó Imre az alap–felépítmény tételt tudományelméleti síkra is átemeli: “a marxista jogelmélet – s ez minden marxista szaktudomány egyik jellemző vonása – saját alapvető fogalmainak meghatározásánál szükségszerűen önmagán kívül álló fogalomból indul ki, arra támaszkodik”.[29] A tulajdon fogalma tehát a tulajdonviszony, ez viszont a termelési viszonyok kifejezése – a tulajdonjog pedig “a közgazdasági értelemben vett tulajdonnak a jogi megfelelője, azaz az anyagi termelés egy alapvető intézményének jogintézmény alakjában való megjelölése[30] Az óvatoskodó “megjelölés” szó a jog konstitutív szerepének, a jog autonómiájának a megkerülését szolgálja. Az alap–felépítmény viszony egysége a tartalom és forma egysége, s bár (Hegelt idézve) a tartalom és a forma “egyformán lényeges”, a jogintézmények (Lenint idézve) mégiscsak “ideológiai társadalmi viszonyok”, amelyek legfeljebb “bizonyos mértékig önállósulnak” az őket “végső fokon meghatározó” anyagi társadalmi viszonyoktól: a tulajdonviszonyokban a termelési viszonyok nem “igazi alakjukban”, hanem “jogi kifejezésükben” jelennek meg.

Az állampolgári jogviszony hivatott megragadni a társadalmi viszonyok “politikai viszony”-dimenzióját, beleszőve a termelési viszonyokba: “Az állampolgári jogviszonyok valamely állam és annak állampolgárai … közötti, politikai jellegű társadalmi viszonyok, amelyeket végső fokon az állam gazdasági alapját képező termelési viszonyok s az ezeken alapuló osztályviszonyok határoznak meg, miközben az állampolgári jogviszonyok a maguk összességében és általánosságában visszahatnak gazdasági alapjukra.”[31] Bár e körben mód nyílna politikai filozófiai elemzésekre is, a már megismert sémával találkozunk ismét: a hierarchia alapját a termelési viszonyok képezik (melyek maguk is kifejeződnek jogviszonyokként); rájuk települnek a politikai viszonyok (a politikai felépítmény, azaz az osztályviszonyok); legfelül pedig az állampolgári jogviszonyok (viszonylag önálló és visszaható ideológiai viszonyokként). A végkifejlet egy közjogi jogviszonytani bevezetés.

Az eljárásjogi jogviszonyok érdekes átkötéssel jutnak (egyébként érthetetlen) kiemelt szerephez: Marx egy korai írása nyomán[32] az anyagi jog és eljárási jog párosa a tartalom (“anyag”)–forma párosával asszociálódik. Az anyagi jogi jogviszonyok (mint tudjuk: maguk is formák) adják a tartalmat az eljárási jogviszonyoknak, amelyek ekként “kettős értelemben is társadalmi viszonyok formái tehát”.[33] Sőt, még egy megkülönböztetés is rávetül a fenti párosra: az anyagi jogviszonyok primér, az eljárásiak pedig szekundér jogviszonyokat képeznek. Bár érdekes gondolatsorokat indíthatna el a jog önmeghatározása, önmagára vonatkozása (hogy az elsődleges–másodlagos szabályok kérdéséről már ne is beszéljünk[34]), visszahullunk a viszonyok hierarchikus felépítettségének elgondolásába: “az anyagi és az eljárási jogviszonyok között nem funkcionális a kapcsolat, hanem azok meghatározó, illetve meghatározott volta, vagyis tartalmilag oksági összefüggésük[35] Az oksági összefüggés valójában a termelési viszonyok felől érkező determináció: a politikai (osztály-) viszonyok közbejöttével a nekik megfelelő anyagi és eljárási jogviszonyok megteremtése. Felveti, de rögtön el is veti szerzőnk azt a lehetőséget, hogy a jog specifikuma éppen az eljárás lenne – ez megalapozhatná a jog autonómiáját, aktorként láttatná, ami azonban (szerinte) részben látszat, részben pedig ekkor a burzsoá jog fejlettebb voltára kellene következtetnünk.

A kötet “A jog és az állam” címet viselő második része hivatott képviselni a “normatív irányt”, azt, amely a jogot a magatartási szabályok összességével azonosítja és ilyenként elemzi. Ezt a szerző a Visinszkij nevével fémjelzett “szocialista normativizmusként” uralkodó iránnyal azonosítja, de kritikával is illeti. A kritika alapja az, hogy a túlzott normativizmus elvonatkoztat a jogi normák társadalmi viszonyokba, végső fokon az “uralkodó termelési viszonyokba” ágyazottságától. Ezzel (mielőtt megnyílna) le is zárul az út egy normatan kidolgozása előtt. Egy új nézőpont bevezetése helyett az első rész – a jogviszonyelmélet – továbbvitelét találjuk tehát (egyébként összhangban Szabó Imre azon már idézett megjegyzésével, mely szerint a marxista jogelmélet voltaképpen jogviszonyelmélet), annyi eltéréssel, hogy ezúttal a jog és az állam viszonya kerül viszonyba a társadalmi-termelési viszonyokkal. A jog és az állam viszonya a jog működtetésének kérdését hívja fel (holott egy normatan szinkronikus szemléletet indokolna), s a részen belül a jogalkotás – jogalkalmazás – jogkövetés tematikus egységeit eredményezi.

A jogalkotásnak és a jogalkalmazásnak a modern jogrendszerekben megmutatkozó strukturális hasonlósága (a “tartalom és forma egysége”) újólag felveti a “burzsoᔠés “szocialista” jog megkülönböztetésének szükségességét. Ha antagonisztikusan eltérő tartalmakat hasonló forma “tükröz” vagy “transzformál” (pl. az általános jellegű törvény felhasználásával vagy azzal, hogy az embereket “ťideológiaiŤ alakjukban egyenlő jogalanyokként fogja fel”), úgy ez magyarázatot igényel. Annak előrebocsátása mellett, hogy mindkét jog az egyenlőtlenség joga, Szabó Imre különbséget tesz a “tulajdon szerinti” és a “munka szerinti” egyenlőtlenség között. “A szocialista viszonyok minőségi különbségének gazdasági alapja ezek szerint a tőkés rendszerrel szemben, hogy az utóbbihoz hasonló módon megtartja ugyan a jogegyenlőséget, de a társadalmi egyenlőtlenség alapvető okát és vonását (a termelési eszközök magántulajdonát) kiküszöböli; egy másik lényeges okát viszont – a munkának mértékegységként alkalmazását – még megtartani kénytelen[36]

Egy másik megoldandó probléma a jog és az állam viszonyának meghatározása. Az alap–felépítmény sémában gondolkozva nyilvánvaló, hogy mindkét felépítményi elemet végső fokon a termelési viszonyok határozzák meg. “Elméletileg így ahhoz a tételhez jutunk, hogy az ideológiai forma, amelyet a jog képvisel, a tartalmat, mint a prizma, különböző fénytöréssel engedi-alakítja át az egyes viszonyfajtáknak megfelelően. Az mindenesetre döntő elem, hogy ezt a visszatükröződést az állam fejezi ki…”[37] Ebből az állam elsődlegességére lehetne következtetni, s valóban “a marxista jogelmélet történetének egyes fejlődési szakaszaiban a kelleténél feltehetően nagyobb jelentőséget tulajdonítottak a hatalom és ez által az állam szerepének a jogban, mint az elvileg indokolt lett volna.”[38] Ez nem helyes. De nem helyes a másik véglet sem: az államnak a jog alá rendelése. Ezt a jogállam tana hirdeti. “A jogállam elmélete általában úgy jellemezhető, hogy az a jogot az állam meghatározó tényezőjének tekinti, az államot tulajdonképpen a joggal határozza meg.”[39] Ezután, a jogállam irodalmának akár felszínes áttekintése nélkül, Szabó Imre a jogállamot Kelsen jogtani államfogalmával azonosítja, s el is utasítja, mint olyat, amelyben “a jog elnyelte az államot”. “A jogállamnak azt az elképzelését, mintha az azért lenne eszménnyé emelhető, mert benne az állam minden tevékenysége a jog által szabályozott-kötött, azért nevezhetjük fikciónak, mert nyilvánvaló, hogy e jogi kötöttség, miképpen az állam maga is, alá van vetve a politikai viszonyoknak, az osztályviszonyok és az osztályerőviszonyok alakulásának, aminek folytán a jogi szabályozottság szerepe kisebb vagy nagyobb lehet, esetleg egészen elveszítheti jelentőségét.”[40] A megoldás tehát a jog és az állam “egyszintűsége”, s egyaránt a termelési viszonyok alá rendeltsége.

A jogalkalmazásnak mind a szociológiai, mind a logikai megközelítését egyaránt elvetve ismét a viszonyoknál köt ki a szerző: “a jogalkalmazásban egy egyedi társadalmi helyzetnek a viszonyáról van szó a normában kifejezett s általa igényelt társadalmi viszonyhoz”.[41] Néhány teoretikus kérdés pedig e körben is felmerül, amiket a szerző érzékel, de fel nem dolgoz, s utána sem jár. Közülük az egyik a normák deontikus logikai kezelése. Bár ennek irodalma is rendelkezésre állt már,[42] a parancsoló–tiltó–megengedő normák evidens megkülönböztetésével szemben szerzőnk jogosító–kötelező és megengedő–tiltó kategória-párokban gondolkozik, sőt külön kategóriaként állítja fel a “biztató jellegű” (azaz ajánló) normákat.[43] Ugyanebben a körben merül fel a ‘jog’ terminusának értelmezése s használati módjainak (jog, jogosítvány, szabadságjog, megengedettség) elkülönítése. Termékeny lehetett volna, de fel sem merült Hohfeld e körben végzett munkássága – így maradt a dilettáns spekuláció. Végezetül ismét a jog autonómiáját érinti az a kérdés, hogy milyen fokú a jog szerepe a társadalmi viszonyok konstituálásában. Itt sem merül fel a már meglevő megoldások – pl. Weber formális racionalitás-fogalma – továbbgondolása, hanem ehelyett a jog “társadalmi érzéketlenségének” tétele kerül bevezetésre. Nem a modern racionális jog működésének feltételéről, hanem tökéletlenségéről esik szó itt: “a jog nem, illetve nem eléggé fogékony a társadalmi viszonyok súlybeli, vagy minőségi különbségei iránt”.[44] A burzsoá és a szocialista jog különbsége azonban e vonatkozásban is megmutatkozik. Az előbbinél a torzítás az osztálylényeg leplezését szolgálja, ami az utóbbinál hiányzik; csupán az érzéketlenség azon forrása marad meg, hogy a jog az egymás mellé helyezett jogviszonyokra fordítja le a minőségileg és hierarchikusan különböző társadalmi viszonyokat.

E rész utolsó blokkja a jogkövetés kérdéseivel foglalkozik. Itt felmerül a szuverenitás, a jogkövetés politikai dimenziója, az engedelmességi kötelesség (mint “közjogi kötelesség”), a kényszer kérdése, de érzékeny elemzés helyett lapos megállapításhoz jutunk: “ahol az államhatalom valóban a társadalom többségéé, ott társadalmi valósággá válik, ami Rousseau-nál formális elv volt: az engedelmességi kötelesség az ember szabaddá tételére való kényszerítés… [A] szocializmus állama mint a többség állama, a jogkövetés kérdését is új módon veti fel; itt az engedelmességi kötelesség bizonyos, minőségileg új módon való önkéntessé válásának folyamatához érünk”.[45]

A harmadik rész – “A jogtudat” – a pszichológiai megközelítés ígéretét hivatott valóra váltani. Egy immanens lélektani megközelítés lehetőségét és hasznosítását azonban ismét, már az első sorokban kizárja Szabó Imre. Már maga a “tudat” szó használata is a marxista kánonba illeszti a lelki jelenségeket – a lét és tudat fogalompárosát híva fel, amely a lét elsődlegességét és a tudat tükröző szerepét hirdeti. Ugyanilyen gondtalanul kerül bevezetésre az egyéni tudat – társadalmi tudat fogalompárosa, hogy Lenin nyomán megállapítható legyen: “miként a tudat általában a létnek, úgy a társadalmi tudat a társadalmi létnek a visszatükröződése”.[46] A jogtudat mármost ennek a társadalmi tudatnak az egyik formája.

A jogelmélet pszichológiai irányait az jellemzi, hogy ezt a jogtudatot magával a joggal azonosítják. Nem maradt mentes ettől a kísértéstől az élenjáró szovjet jogtudomány sem: polgári elődként Ludwig Knapp, majd maga Petrazsickij, a közelmúltból pedig a szocialista Viktor Knapp áttekintése nyomán bepillantást kapunk szélsőségesnek minősített elméletekbe, amiket a szerző – a szubjektív idealistákkal és a természetjogi tanokkal együtt – érthetően elutasít. Ugyanerre a sorsra jut Reiszner felfogása is, holott ő nem a jog és jogtudat azonosságát, hanem egységét hirdette, s “az intuitív jog osztályelméletét” dolgozta ki. Vele az a gond, hogy minden osztályhoz rendelt egy jogtudatot, s ezzel részben természetjogias, részben pluralista jogfelfogáshoz jutott el. A fő hiba azonban a pozitív jog relativizálása és a jogtudatok közé való besorolása, ami a pozitív szocialista jog erejét is gyengíti. “Ezt a tévedést, ha máskor nem, a forradalom után, a munkásosztály jogi eszméinek, jogtudatának pozitív joggá válásakor Reisznernek észre kellett volna vennie.”[47] Ahhoz az általánosnak mondott felfogáshoz csatlakozik tehát a szerző is, amely a jogtudatot a pozitív jog kísérőjelenségeként, a pozitív jog tudataként fogja fel.

Az egyéni tudat – társadalmi tudat kettősségére rímel – “a legáltalánosabbnak tekinthető szovjetunióbeli marxista jogelméleti felfogás” nyomán – a jogtudat kettéosztása egyrészt a “jogi pszichológiára”, másrészt a “jogi ideológiára”. Természetesen a jogi ideológia a jogtudat magasabb foka. Mindebből az is következik, hogy a jogtudatnak fokozatai is vannak, mégpedig három fő fokozata: 1. az ún. “elemi jogtudat”, azaz az egyéni jogtudat; 2. a pozitív jogrendszerre vonatkozó társadalmi jogtudat, s 3. “a jog egészét mint intézményt, mint elvont általánosságot” érintő jogi ideológia, amely “a leginkább ťtársadalmi jogtudatŤ, a legnyilvánvalóbb benne az osztályálláspont”.[48] (Bár – mint tudjuk Lenintől – minden viszony ideológiai, amely “átmegy” a tudaton.) A továbbiakban – az idősebbek még emlékeznek rá – a jogtudat (jog)ismereti, értékelő és akarati oldalaiba kaphatunk bepillantást.

Végezetül a harmadik rész fejtegetései is visszacsatlakoznak a jogviszonyok problematikájába: “A jogtudat akarati eleme valójában visszavezet bennünket a jogviszonyokhoz mint a társadalmi viszonyok általános formájához, azaz a jog elméleti felfogásához…”[49] A kép azzal gazdagodik, hogy fény derül a jogviszonyok “kettős tudati természetére”, arra, hogy az önmagukban is ideológiai jellegű jogviszonyok a jogtudatnak is tárgyai, mégpedig mind az egyéni, mind a társadalmi jogtudatnak (“átmennek a társadalmi osztálytudaton”). A jogtudat így a jogviszonyok objektív oldalához képest a szubjektív oldalt adja ki a jog lényegén belül. A szocialista jog magasabbrendűsége a szubjektív oldalon belül is megmutatkozik. Az egyéni tudat egyre inkább társadalmi tudattá válik, egyre egységesebb lesz, s egyre inkább közelít a jog társadalmiságának objektíve helyes felismeréséhez. A várható végkifejlet az, hogy “a valóban társadalmivá emelkedő jogtudat végső soron magát szünteti meg külön jogtudatként, hogy egy általános magatartás-követésre [sic!] indító, általános jellegű társadalmi tudatformává váljék, amely az által veszíti el jogiságát, hogy kiiktatódik belőle a társadalmi viszonyok rendjébe mintegy beékelődött jogi forma…”.[50] A vágyott állapothoz vezető út kijelölése azonban ismerős az állam elhalásának sztálini verziójából: “a jog teljes megvalósulása egyenlő a jog megszűnésével”.[51]

 

˜

 

Defensor dogmatis: a dogma védelmezője. A cím kétféleképpen érthető: a (szocialista) jog dogmatikájának, illetve a (Marxra mutogató) szocialista dogmáknak a védelmezőjeként. Kétségtelen, hogy Szabó Imre munkásságában mindkettő jelen van. A szocialista jog, amint nyilvánvalóvá vált, hogy az állam és a jog elhalásával kecsegtető kommunizmus lidércfényként mindig előtte lebeg, de el sosem tudja érni (legfeljebb kihirdetni), saját dogmatika kidolgozásához látott. Ez bizonyos szubsztanciális (pl. a hatalom egysége vagy a társadalmi tulajdon kiemelt helye) és formális tételek (pl. a jogi norma szerkezete vagy a jogági tagozódás) hirdetésében nyilvánult meg, ami megfelelő kritika és vita tárgyává tehető. Ha még van értelme, akkor ez a kritika elvégezhető. A marxista–szocialista dogmák kérdése az ideológia szférájába vezet el. Itt a kérdés úgy fogalmazható meg, vajon a radikális marxista kritikai filozófia alkalmas-e egy pozitív jogelmélet megalapozására. A marxista dogmák védelmezőjeként Szabó Imre éppen erre tesz kísérletet: arra, hogy jogelméletet építsen az alap–felépítmény tételére.

A kísérlet az olvasóban erkölcsi, pontosabban tudomány-etikai dilemmát vet fel. Szögezzük le: nem a marxizmussal van baj (illetve azzal más, itt nem elemzendő gondok vannak). A marxizmus teszi (akkor még tette) a dolgát: gyökerekig menően kritizálta a kritikára egyébként sok szempontból érdemes kapitalizmust. Újraolvasva marxi szövegeket ma is elismeréssel kell adózni a felkészültségnek, a metsző következtetéseknek, a pontos fogalmazásnak és nem utolsó sorban az élvezetes stílusnak. A jogelmélet alapjai és a marxizmus klasszikusai közötti különbség elsőként ezen a felszíni, stiláris szinten a szembeötlő. Az olvasó ugyanazzal szembesül, mint amivel annak idején e mű (és sajnálatosan nagyszámú társa) olvastakor: mintha fűrészport rágna – nagyon nehéz haladni vele, és nincs semmi “tápértéke”.

Itt merül fel a morális kérdés: a tudomány embereként mi az, amit helyes, s mi az, amit nem helyes megtenni. Az adott korszakból – az 1970-es évek elejéről – az életstratégiák széles spektrumát tudjuk rekonstruálni, ami igazolja, hogy választási lehetőség (mint mindig) ekkor is volt. Még az olyan szerzők is (pl. Lukács György), akik nemcsak a marxista elmélet, de a szocialista politikai gyakorlat mellett is tevőlegesen kötelezték el magukat, képesek voltak legalább a teoretikus kiút keresésére. Szerzőnkről ez nem mondható el. Mintegy utolsó mohikánként azt látszik bizonygatni összefoglaló művével, hogy igenis lehetséges marxista jogelméletet építeni az ortodox dogmává tett alap–felépítmény tételére.

Egy ilyen vállalás akár meg is emelhetne egy művet, ha valamilyen morális elkötelezettségből vállalt eszme melletti igényes érveléshez vezetne. Itt azonban nem erről van szó. Szabó Imre egy öntelten és önhatalmúlag (bár társtettességben) leszűkített szellemi térben vállalkozik egy marxista prima philosophia iuris megalkotására, elhárítva magától a jogfilozófiai diskurzusban való részvételt. A hivatkozások alacsony számában és a feldolgozott irodalom kis terjedelmében is megnyilvánul az az állásfoglalás, hogy Marxék előtt és Marxékon kívül minden “a történelem lomtárába” való, nincs tehát miért olvasni másokat és vitázni másokkal. Belejátszhatott ebbe az is, hogy Szabó Imre nem járta be a tudományos pályafutás szocializációs stációit, amelynek során alázatot tanulhatott volna a szellemi örökség iránt – “teljes fegyverzetben” pattant elő az akkori hatalom “fejéből”, s került a tudományos hierarchia csúcsára.

Az eredmény nem tekinthető jogi ontológiának, mert az ontológiai vizsgálódást az alap–felépítmény tétel lapos alkalmazásával helyettesíti. Nem tekinthető marxistának sem (legfeljebb Szent Marxszal autorizált dogmák hirdetőjének), minthogy a kritikai filozófia élét nem fordítja tárgya (a szocialista jog) ellen, a szocialista jog pozitív megalapozására pedig az eredeti marxizmus nem alkalmas. Végezetül nem is komplex a felkínált jogelmélet, hiszen az ígért nézőpontokat nem érvényesíti, hanem a jogot mindvégig a társadalmi-termelési viszonyokra vezeti vissza. A könyveknek megvan a maguk sorsa, s ez túléli szerzőjüket. Amit kiadunk kezünkből, az utólag is megítélésünk alapját képezi. E könyv pedig szellemi izgalom helyett üressé laposított tételeket ismételget imamalomszerűen. Lehet, hogy nem lehetett mást tenni; lehet, hogy nem volt értelme mást tenni – ezt viszont felesleges volt megtenni.

Vegyük komolyan a könyveket! A sajátjainkat is.[1] Szabó Imre: A jogelmélet alapjai. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1971.

[2] Például: “A magyar jogelméleti gondolkodás bizonyos fokú szerencséjének tekinthető […], hogy még a korábbi rendszerben iskolázott és jól képzett, több nyelvet beszélő Szabó Imre lett – és aztán majd negyven évig maradt – ezen a területen a fontosabb tudománypolitikai és hatalmi pozíció birtokosa.” Pokol B.: Jogbölcseleti vizsgálódások. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994, 100. o.

[3] Az ‘ontológia’ szó a XVII. századtól használatos nagyjából a ‘metafizika’ felváltására, hogy el lehessen kerülni annak transzcendentális konnotációját.

[4] Vö. pl.: N. Hartmann: ‘Új ontológia Németországban.’ In: Lételméleti vizsgálódások. Válogatás kisebb írásaiból. Budapest: Gondolat Kiadó, 1972.

[5] Lásd főleg: G. W. F. Hegel: A szellem filozófiája. Enciklopédia III. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981; s részletesebben: A jogfilozófia alapvonalai. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1971.

[6] Lukács Gy.: A társadalmi lét ontológiájáról. I-III. Budapest: Magvető, 1976.

[7] Hartmann vagy Lukács neve pl. elő sem fordul a könyvében; a hegeli Enciklopédiának csak az I. kötetére hivatkozik (a polgári társadalom és a politikai állam kapcsán), s a Jogfilozófiát is csak érinti egy részkérdésben (a bűncselekményekről szólva).

[8] P. Amselek – N. MacCormick (eds.): Controversies about Law’s Ontology. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1991. (Francia kiadás: P. Amselek – Ch. Grzegorczyk: Controverses autour de l’Ontologie du Droit. Paris: Presses Universitaires de France, 1989.)

[9] E. Pattaro: ‘A Final Word.’ In: uo. 142. skk.

[10] Jegyezzük meg, hogy ez a besorolás Arnaud és Wróblewski kifejezett, s Troper vélelmezhető tiltakozása ellenére történt meg.

[11] J. Wróblewski: ‘Ontology and Epistemology of Law.’ In: Rivista internationale di filosofia del diritto. 50 (1973) 832-860. o. Magyarul: ‘A jog ontológiája és episztemológiája.’ In: Szabó M. (szerk.): Előadások a jogelmélet köréből. Miskolc, 1996, 3-27. o.

[12] Szabó I.: i.m. 10. o.

[13] Szabó I.: i.m. 11. o.

[14] A. Kaufmann (Hrsg.): Die ontologische Begründung des Rechts. Darmstadt: Wissentschaftliche Buchgesellschaft, 1965.

[15] Pl.: “Eszméitek maguk is a polgári termelési és tulajdonviszonyok termékei, amiként jogotok csupán osztályotok törvényre emelt akarata, olyan akarat, amelynek tartalma adva van osztályotok anyagi létfeltételeiben.” K. Marx – F. Engels: ‘A Kommunista Párt kiáltványa.’ In: Marx – Engels válogatott művek. I. Budapest: Kossuth, 1963, 31. o.

[16] Pl.: “Azáltal, hogy a magántulajdon a közösség alól emancipálódott, az állam a polgári társadalom mellett és rajta kívül álló különös létezéssé vált; de nem más, mint annak a szervezetnek a formája, melyet a burzsoák tulajdonuk és érdekeik kölcsönös biztosítására mind kifelé, mind befelé szükségszerűen maguknak adnak.” K. Marx – F. Engels: A német ideológia. Budapest: Magyar Helikon, 1974, 94. o.

[17] K. Marx.: ‘A zsidókérdéshez.’ In: Válogatás Marx és Engels műveiből. I. Budapest: Kossuth, 1988, 14-36. o.

[18] Uo. 19. o.

[19] Uo. 27. o.

[20] A német ideológia. 245. o.

[21] Maga is idézi pl.: Előadások Marxról és a jogról. Budapest: Gondolat, 1976, 93. o.

[22] Pl.: Szabó I.: Az emberi jogok. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1968.

[23] Vö. pl. Moór Gy.: Bevezetés a jogfilozófiába. Budapest, 1923. E három fő kérdést egészíti ki és vezeti fel Moórnál a módszertani (metodológiai) megközelítés. Vö. pl. Moór Gy.: A jogbölcselet problémái. Budapest, 1945.

[24] Erre figyelmeztet pedig Alf Ross is: On Law and Justice. Berkeley – Los Angeles: University of California Press, 1958. Ross ugyanazt a három kérdést teszi fel megválaszolásra a jogelméletnek, mint Moór Gyula, csak vele ellentétben nem hiszi azt, hogy a három kérdés megválaszolható – együttesen és koherens módon.

[25] “A három fő kérdés, amelyet a könyv tárgyal …, nem csak a jog fő kérdései, hanem egyenesen a jogelmélet olyan alapvető kérdései, amelyeknek a megválaszolása a maga összességében egy egész jogelméletet tesz ki.” A jogelmélet alapjai. 11-12. o.

[26] “[F]elfogásunk szerint a marxista jogelméletet a maga egészében tulajdonképpen jogviszonyelméletnek lehet nevezni.” Uo. 28. o.

[27] Uo. 15. o.

[28] K. Marx: ‘Előszó ťA politikai gazdaságtan bírálatáhozŤ.’ In: Marx – Engels válogatott művek. I. Budapest: Kossuth, 1963, 365-369. o.

[29] A jogelmélet alapjai. 15. o. Legfeljebb az itt hivatkozott “szükségszerűség” igényelne magyarázatot.

[30] Uo. 17. o. (Kiemelés: Sz. M.)

[31] Uo. 29. o.

[32] K. Marx: ‘Viták a falopási törvényről.’ In: Marx – Engels művei. I. köt.

[33] A jogelmélet alapjai. 50. o.

[34] Holott beszélhetnénk: a The Concept of Law 1961-ben jelent meg!

[35] A jogelmélet alapjai. 53. o. Hegel ismeretében félve kérdezhető meg: vajon melyik az ok, s melyik az okozat?

[36] Uo. 101. o.

[37] Uo. 104–105. o.

[38] Uo. 115. o.

[39] Uo. 110. o.

[40] Uo. 119. o.

[41] Uo. 126. o.

[42] Pl. Solt Kornél 1970-től kezdte publikálni normalogikai tanulmányait.

[43] A jogelmélet alapjai. 164. skk.

[44] Uo. 169. o.

[45] Uo. 155. o.

[46] Uo. 199. o.

[47] Uo. 207. o.

[48] Uo. 218. o.

[49] Uo. 238. o.

[50] Uo. 265. o.

[51] Uo. 290. o.

2003/4. szám tartalomjegyzéke