Szalóki Gergely
Papp Tekla: Atipikus szerződések
(Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged 2oo4, 131 oldal)

 

 

 

A Szegedi Tudományegyetem Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszéke adjunktusának, “Atipikus szerződések” című munkáját tarthatja kezében az olvasó. Ezen munka témája alapján ritkának mondható a magyar jogi irodalomban, mert bár születtek szép számmal cikkek[1] – akár nyomtatásban, akár az interneten – és kötetek[2] az elmúlt években, melyek bemutatnak egy-egy típust, valamint jó néhány egyetemi tankönyv[3] illetve egyetemi jegyzet is elemzi némelyiküket valamely más átfogóbb tárgy keretein belül, azonban e speciális szerződések egy csokorba fogása és könnyen áttekinthető jogdogmatikai elemzése egyedülállóvá teszi e művet, különösen a hazai jogi felsőoktatásban.

A szegedi jogászképzésben – mint az közismert – az atipikus szerződéseket önálló tárgyként oktatják, melynek törzsanyagát képezi e mű: örvendetes és követésre méltó, hogy ily módon az oktatás a nem kodifikált, de gazdasági, sőt – egyes szerződések esetében bátran állíthatjuk – mindennapi életünkben egyre inkább előtérbe kerülő és ezáltal a jogi szférán belül is egyre meghatározóbbá váló jogviszonyokat érthető és jól tanulható rendszerbe illeszti.

 

 

Szükségesnek mutatkozik néhány szót szólni a mű tárgyát képező matériáról: az atipikus szerződésekről is.[4]

Ezen csoportba sorolt kontraktusok a XX. század elején, az Amerikai Egyesült Államokban alakultak ki a gazdasági fejlődés hatására, a XIX. századi magánjogi kódexek szerződési szabadságot biztosító bázisán. A gazdaság résztvevői pusztán praktikus szempontjaik figyelembe vételével hoztak létre különböző, az addigi típusokba be nem sorolható szerződéseket, amelyek aztán – egyre gyakoribb előfordulásuk miatt is – a típusosodás felé haladtak. Természetesen még részleges jogszabályi szabályozottságról sem beszélhetünk ekkor. Az II. világháború után a fejlettebb Nyugat-Európai országok gazdasági életében is megjelentek az Egyesült Államokban már kikristályosodott, önálló elnevezést nyert, de a XIX. századi nagy természetjogi kódexekben meg nem jelenő, nem szabályozott, így atipikusnak minősített kontraktusok. Ezen típusok megjelenése sokk-ként érte a római jogi tipológiai és dogmatikai hagyományokhoz kötődő európai jogi kultúrát, és a magánjogi gondolkodást új irányba vezetve a hangsúly áttevődött a dogmatikai szempontból logikusról a gazdaságilag funkcionáló jogintézményekre. Magyarországon a nyolcvanas években indult meg ezen szerződéstípusok meghonosodása, és ez máig ható problémát jelent egyfelől kodifikációs szempontból – hiszen nem létezik egy egységes kódex, sőt a legtöbb típus esetén még jogszabályi szabályozottságról sem beszélhetünk[5] –, másfelől részben az előzőből következően jogalkalmazási szempontból is.

A jelenleg hatályos Ptk. 200§ (1) bekezdése szerint a szerződések tartalmát a szerződő felek szabadon határozhatják meg, feltéve, hogy az nem ütközik jogszabályba. Ezen törvény helyet szokás megjelölni a különböző atipikus kontraktusok (lízing, franchise, faktoring, timesharing, know-how, management-consulting, konzorciós, koncessziós, szindikátusi stb. szerződések) létezhetésének alapjaként.[6]

Rendszertani-elhatárolási szempontból az atipikus szerződéseket sui generis kontraktusoknak tekintik, mivel a modern szerződések tipizálására kidolgozott contractus mixti kategóriáiba nem illeszthetőek bele: mindhárom (típuskombinációs, típusegyesítő és sajátos szolgáltatásra irányuló szerződések) csoport jegyeit magukon hordozzák.[7] Az egyszeri speciális jogügyleteket lefedő innominát szerződéseket éppen előbb említett sajátosságuk miatt nem tekintik atipikus szerződésnek; nevesített szerződésektől való elhatárolásuk alapja pedig kimaradásuk a magánjogi kódexből.[8]

Ezek alapján meghatározható főbb jellemzőik: Ptk.-ban nem, de külön jogszabályokban általában szabályozzák őket (ez alóli legszembetűnőbb kivétel a franchise szerződés), hosszabb távú, tartós jogviszonyokat rendeznek, továbbá egyik fél általában gazdálkodó szervezet, általános szerződési feltételek széles körűen alkalmazzák, külföldi gyakorlati mintákat követnek stb.[9]

E rövid excursus után visszatérnénk a hazai jogi oktatásban remélhetőleg mérföldkővé váló munka méltatásához. Mindenekelőtt a mű szerkezetét kell dicsérni, mely képet ad a szerző szisztematizáló-rendszerező látásmódjáról.

Az atipikus szerződések összegező bemutatása után, mely során a szerző – feltétlenül követendő módon – kitér e kontraktusok bírói gyakorlatban való meggyökeresedésére, következik az egyes típusok részletes dogmatikai elemzése, mégpedig következetesen egy adott séma alapján (fogalom, alanyok, tárgy, fajták, kötelezettségek, megkötés, megszűnés, megszegés), ami – egyetemi jegyzetről lévén szó – előnyére válik a tanulhatóság szempontjából. Másfelől nem csak a hallgató, de az egyetemi oktatók, gyakorló jogászok is áttekintő képet kaphatnak e területről, amely megkönnyíti a jogviszonyok összehasonlíthatóságát, összevetését. E séma csupán a szerződések bemutatását igénylő sajátosságokra tekintettel módosul az egyes fejezetekben. A jobb áttekinthetőséget és tanulhatóságot szolgálja haszonnal még ezen felül az igazán lényeges elemek kurziválása illetve félkövéren szedése, valamint a felsorolások pontokba rendezése.

A munka tartalmilag egyetemi jegyzethez méltóan tömör – mely azonban nem megy az érthetőség rovására – miközben igyekszik a lehető legtöbb aspektusra kitérni az egyes kontraktusok vonatkozásában. Ennek során betekintést nyerhetünk például a faktoring szerződés tételes jogába, az ezt érintő különböző elméletekbe, a vonatkozó bírói gyakorlatba, valamint a most készülő új Ptk. koncepciójának vonatkozó megállapításaiba. Akármelyik szerződés vonatkozásában ugyanezt tapasztalhatjuk: a szerző széles szakirodalomra, a tételes jog és a vonatkozó bírói gyakorlat feldolgozására támaszkodva mutatja be az egyes jogintézményeket, ezáltal komplex képet nyújtva azokról. Ugyanakkor kiemelendő annak jelentősége, hogy ez, valamint a felhasznált irodalmak és források fejezetenkénti dokumentálása a további tudományos kutatásokat jelentősen megkönnyíthetik az olvasó számára.[1]   A teljesség igénye nélkül kiemelve néhányat:

Papp Tekla: A koncessziós szerződésekről, Gazdaság és Jog 2001/5. Uő: A koncesszió, Szeged 2003. (PhD dolgozat); Uő: A koncesszió jogi kapcsolatrendszere Jogelméleti Szemle 2003/4.; Uő: A koncesszió az Európai Unióban, Gazdaság és Jog 2004/9.; Szabó Gábor Zoltán: Lízingszerződéssel kapcsolatos problémák a lízingbevevő szempontjából, Gazdaság és Jog 1998/3.; Miskolczi Bodnár Péter: Pénzügyi lízing, operatív lízing vagy adás-vétel?, Gazdaság és Jog 1997/11.; Miskolczi Bodnár Péter: Atipikus szerződések (lízing, faktoring, franchise), Gazdaság és Jog 1997/1.; Ujlaki László: A társasági és a szindikátusi szerződés összefüggései, Gazdaság és Jog 1997/2.; Kolben György: Szindikátusi szerződés, Külgazdaság 1998/1.; Kovács István: Koncesszió – Koncessziós szerződés, Gazdaság és Jog 1997/12.; Csécsy György: A franchise szerződésekről, Gazdaság és Jog 1996/5.; Csécsy György: Adalékok a franchise fogalmának meghatározásához és a franchise szerződésekhez, Jogtudományi Közlöny 1995/5-6.; Vígh József Ferenc: A franchising jogi szabályozása az Egyesült Államokban, Külgazdaság 1994/10.; Vígh József Ferenc: Változás az EK franchise megállapodásokra vonatkozó versenyjogi szabályozásában, Külgazdaság 2001/10.; Vígh József Ferenc: A know-how licenciaszerződés előkészítésére irányuló szerződések, Külgazdaság 1995/1.; Vígh József Ferenc: A know-how jogi szabályozásának néhány kérdése, Külgazdaság, 1992/9.

[2]   Szintén a teljesség igénye nélkül: Csiby Attila – Kiss Gábor – Sárhegyi Zoltán – Tuller András – Lengyel Miklós: Lízing, Unió kiadó 1997; Lukács Mónika – Sándor István – Szűcs Brigitta: Új típusú szerződések és azok gyakorlata a gazdasági életben, hvgorac 2003

[3]   Barta–Fazekas–Harsányi – Miskolczi – Osváth – Ujváriné: Magyar polgári jog; Kereskedelmi jog; Kereskedelmi szerződések, Novotni Kiadó, Miskolc 2000; Nochta Tibor – Kovács Bálint – Nemessányi Zoltán: Magyar Polgári Jog, Kötelmi jog, Különös rész, Budapest-Pécs 2004

[4]   Lásd:  Papp Tekla: Atipikus szerződések, Szeged 2004; 9. o. sk.; Lukács – Sándor – Szűcs 2003; 15. o.; Nochta – Kovács – Nemessányi 2004; 221. o. sk.

[5]   Az egyes atipikus szerződésekre vonatkozó magyar jogszabályok: Önálló kereskedelmi ügynöki szerződésre - 2000. évi CXVII. Törvény az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésről; Faktoring szerződésre – 1997. évi LXXXV. Törvény a nemzetközi követelés-vételről; Lízingszerződésre – 1997. LXXXVI. Törvény a nemzetközi pénzügyi lízingről; Koncessziós szerződésre – 1991. évi XVI. Törvény a koncesszióról;    Franchise szerződésre – 55/2002 (III. 26.) Kormányrendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről; Konzorciós szerződésre - 186/2001. (X. 11.) Kormányrendelet a fogyasztói csoportok szervezésére és működésére vonatkozó részletes szabályokról; Timesharing szerződésre - 20/1999. (II. 5.) Kormányrendelet az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésekről;    Távollévők között kötött szerződésekre - 7/1999. (II. 5.) Kormányrendelet a távollévők között kötött szerződésekről; Házaló kereskedésre - 44/1998. (III. 11.) Kormányrendelet a házaló kereskedésről

[6]   Papp 2004; 11. o.; Lukács – Sándor – Szűcs 2003; 15. o.

[7]   Papp 2004 11. o.; Nochta – Kovács – Nemessányi 2004; 222. o.

[8]   Papp 2004 11. o.

[9]   Részletesen lásd: Papp 2004 9. o. sk.

2005/1. szám tartalomjegyzéke