MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C723C0.8C467830" This document is a Single File Web Page, also known as a Web Archive file. If you are seeing this message, your browser or editor doesn't support Web Archive files. Please download a browser that supports Web Archive, such as Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C723C0.8C467830 Content-Location: file:///C:/9E4EAA78/szepeshazi28.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Szepesházi Péter

Szepesházi Péter

A   GY E R M E K T A R T Á= ; S D Í J - E G Y E Z S É G

S A J Á T O S S Á G = A I  A Z   A U S Z T R Á L   J O G B A N

 

 

 

 

 Tanulságok a magyarorsz&aac= ute;gi  gyermektartási  perek reformjához

 

Í= rásom a gyermektartásdíjról szóló egyezségkötés ausztrál jogbeli szabályait vázolja a teljesség igénye nélkül. A vonatkozó joganyag kimerítő ismertetésre, elemzésére tehát nem vállalkoztam, s bár= sok esetben nem tartózkodtam összehasonlító jogi következtetések levonásától - kiemelve az átvételre érdemes elsősorban eljárásjogi jogintézményeket, részletszabályokat, joggyakorlatot - az azonos tárgyú hazai rendelkezésekkel, gyakorlattal való átfogó összevetést sem tekintettem feladatomnak.<= /p>

Az auszt= rál gyermektartásdíj megállapítására, módosítására, végrehajtásá= ra vonatkozó 1988. június hó 1. napjától hatályos eljárásjogi szabályozás nemzetközi mércével mérve is jelentős sikere= ket ért el[1]. Elegendő utalnom arra, hogy Nagy-Britannia európai szinten igen= csak eredményes[2], a gyermekszegénység visszaszorításában erőteljes szerepet játszó gyermektartásdíj-eljárásjogi rendszere az USA-b= eli szabályozás[3] egyes elemei mellett az ausztrál modellre[4] épül. Mind= erre és Ausztrália általános fejlettség&eacut= e;re[5] tekintettel az ausztráliai gyermektartásdíj-egyezségkötés gyakorlata bízvást tekinthető tanulmányozásra érdemesnek.

Az ausztrál tartási jog forrásai közül há= ;rom törvénynek van kiemelkedő szerepe: a gyermektartásdíj megállapításáról szóló 198= 9. évi 124-es számú Child Support (Assessment) Act 1989-nek[6], a gyermektartásdíj végrehajtásáról szóló 1988. évi 3-as számú Child Support (Registration and Collec= tion) Act 1988-nak és természetesen az ausztrál családjogi törvénynek, az 1975. évi 53–as számú Family Law Act = 1975-nek. Meg kell említeni továbbá a családjogi törvény értelmező rendeletét, az 1976. január 5-én hatályba lépett Family Law Regulations-t[7] is.

Az ausztrál gyermektartás-eljárásjog[8] sajátossá= ;gai egyebek mellett a Child Support Age= ncy (Gyermektartásdíj Ügynökség) által irányított közigazgatási és közigazgatási - végrehajtási[9] gyermektartási = eljárásbeli elbírálás ill. behajtás, az adófizet!= 7;k pénzét védő[10] felfogás, a gy= ors, egyszerű[11] és hatékony eljárás szempontjainak érvényesítése, az adójogi behajtás eszközeit előtérbe helyező megoldások[12], az igazságszolgáltatás piaci szolgáltatáshoz közelítő jellege[13].  

Elő= re kell bocsátanom, hogy álláspontom szerint - bár a magyar jogrendszer és az angolszász jogi hagyományok különb&oum= l;zősége teljes szervezeti, anyagi és eljárásjogi hasonul&aacut= e;st valóban nem tesz lehetővé - nem helytálló = az a magyar jogászok között széles körben elterjedt vélekedés, mely szerint az angolszász jogrendszerek (köztük az ausztrál) megoldásai hazánkban és általában a kontinentális jogterületeken adaptációra egyáltalán nem alkalmasak.[14] Miközben a kontinentális Európa fejlett államaiban kialakí= tott jogintézmények között is számos átvételre jó szívvel ajánlhatót találhatunk, mégis elsősorban a common law-államok jogrendszerét, így gyermektartásdíj érvényesítésére irányuló eljárását is meghatározó rugalmas, kommu= nikatív, a hatósági tekintélyt a szükséges legkisebb mértékig visszaszorító, az ügyfelekkel és a társintézményekkel együttműködő, ugyanakkor a sok tekintetben szigor&uacut= e; szankciórendszer következetes alkalmazását is felvállaló, az állandó megújulást= , a szokatlan megoldások bátor alkalmazását vállaló szemléletet tükröző követelmények, rendelkezések adaptációjával lenne elérhető a hazai gyer= mektartásdíj-behajtás, az önkéntes teljesítés átfogó &eacu= te;s érzékelhető fejlődése.

A gyors és hatékony igazságszolgáltatás megval&o= acute;sítása tekintetében a jogfogyasztó társadalom azonban nemcsak Magyarországon, hanem a világ minden országában erősödő problémákkal kénytelen szembesülni, ezért az egyezségkötés ösztönzése, támogatása, a fokozott hatósági közreműködés a jogvitáb= an érintett felek közötti egyezség elérésében nemzetközi tendencia, s ez alól= az európai kontinens sem kivétel. Bajorországban a bíró szinte minden ügyben saját szakállára jogosult egy első tárgyalást megelőző ún. egyezségi tárgyalás kitűzésére, s ha a felek egyezséget kötnek, a kereseti illeték teljes összege visszatérítend= 37;,[15] de a bír&oacut= e; az eljárás későbbi szakaszaiban is  köteles megkísé= relni (azaz nem csak megkísérelheti, mint magyar kollegája a Pp. 148. §-a szerint) az egyezség létrehozatalát a ZPO. 278. §-a alapján.[16] Kiemelt jelentőségű folyamat továbbá a mediáció elterjedése és behatolása az állami igazságszolgáltatásba, Franciaországban „polgári ügyekben fontos szerepe = van a „közvetítés” /médiation judiciai= re civile/ intézményének …, amely … munkajogi, családjogi és egyéb vitákban egyaránt igénybe vehető”.[17] Az egyezs&eac= ute;g persze nem pusztán gyorsasága miatt üdvözítő eszköze a konfliktusok lezárásának, hanem mert az érvényesíteni kívánt érdekek kiel= égítését illetően és pszichikai szempontból is az ítéletnél jobb megoldást kínál ne= m csak, de főként a családjog területén[18].   

Általában az egyezségkötésre, különösen a gyermektartásdíj-egyezségekre Magyarországon is igaz, hogy gyakran már a kezdetektől fogva sem beszélhetünk ellenérdekű felekről, a felek sok= szor már a kereset benyújtása előtt, vagy rövidde= l a keresetlevélnek tipikusan a gyermektartásdíj fizet&eac= ute;sére kötelezett (a továbbiakban: kötelezett) mint alperes részére történő kézbesít&eacut= e;se után mindenben megegyeztek és a felek vagy tipikusan a gyermektartásdíj jogosultja (a továbbiakban: jogosult)= a megállapodás „hivatalossá tételéhez” ragaszkodnak. E tapasztalatot azonban a magy= ar szabályozás és ítélkezési gyakorlat nem hasznosítja, polgári perrendtartásunk kontradiktórius eljárásra épülő rendszere felesleges időveszteséget, költségeket okoz, veszélyeket hordoz.

A nagy ügyteherrel küzdő hazai b&i= acute;róságok a keresetlevél benyújtásától csak hossz&= uacute; hónapok elteltével tudják az első tárgyalást megtartani, a tárgyaláson való megjelenés költségeit a felek viselik, ráadásul könnyen előfordulhat, hogy a tárgyalásig eltelt hosszú idő alatt az egyetértés megszűnik a felek akár más természetű konfliktusai miatt (nem szabad elfeledkezni arr&oacu= te;l, hogy volt házastársak, élettársak együttm&= #369;ködése általában és különösen a különélő szülői kapcsolattartás vonatkozásában igen ritkán konfliktusmentes). A polgári peres eljárásunk során uralkodó szóbeliség és a közvetlenség alapelv&eacut= e;t a jogalkotó hiába törte át több helyen is az 1990-es évektől kezdődően az írásbeliség elvének érvényre juttatásával, e korántsem elégséges refo= rmok az írásbeli egyezségkötés és a megkötött egyezség tárgyaláson kív&uu= ml;l meghozott végzéssel történő jóváhagyásának kifejezett engedélyezéséig nem merészkedtek. S bár szerintem tiltó rendelkezés hiányában – a Pp.-nek az egyezség bírói jóváhagyására felhatalmazó 148. §-a= nem használja a „tárgyaláson”-kifejezés= t, míg az ítélethozatalnál igen (215. §, 145. §) – kellő óvatossággal, a személyazonosság fokozott ellenőrzésével eljárva nem kizárt a tárgyaláson kív&uum= l;l megkötött egyezség tárgyaláson kívüli jóváhagyása, a bírói gyakorlat sem támogatja e megoldást.[19] Annak ellenére sem, hogy a tárgyaláson hangfelvételre mondott (jegyzőkönyvezett) egyezség szabatos, jogi követelm&e= acute;nyeket betartó mivolta egy írásban megkötött, ezért benyújtás előtt is újraolvashat&oacu= te; egyezséghez képest megkérdőjelezhető, a bírói tévedés valószínűsége is magasabb, miközben a határozat közlésének meglehetősen anakronisztikus fajtája, a szóbeli kihirdet= és miatt a jegyzőkönyvnek a 8 munkanapos határidőt (kb. = 10 napot) kihasználó leírását követően már csak 4-5 nap marad a 15 napos fellebbez&eacut= e;si határidőből.

E gondokra is gyógyírt jelenthetne = az ausztráliaihoz hasonló eljárásjogi rendelkezések bevezetése, azaz a tárgyaláson kívül, de az előírt 102-es számú, &ua= cute;n. Child Support Agreement-formany= omtatványon[20] írásban= megkötött (vagy ahhoz csatolt) egyezség tárgyaláson kívüli jóváhagyása[21].

A minden részletében formaliz&aacut= e;lt fentiek szerinti eljárást ráadásul ilyen jellege miatt a magyar jogalkotó gond nélkül utalhatná a bírósági fogalmazók, bírósá= ;gi titkárok, bírósági ügyintézők hatásk&oum= l;rébe, több időt hagyva a bíráknak az összetettebb (i= ll. a megtámadott, módosítani kért előbbi egyezségekből eredő) tartási ügyek elbírálására. A közérthető aus= ztrál formanyomtatványokon (így a gyermektartásdíj-egyezség jóváhagy&aacut= e;sa iránti kérelemre szolgáló 102-es számú, Child Support Agreement-formanyomtatványon is) szereplő kitölt&eacut= e;si útmutató, anyagi és eljárásjogi tájékoztatás segítené a laikus feleket a jogszabályoknak mindenben megfelelő, a jövőbeni veszélyekkel számoló egyezség megkötésében,[22] mentesíten&eac= ute; a bírákat a Pp. 7. §.-a szerinti eljárásjo= gi kioktatási kötelezettség ügyenként egyéniesítendő, sokszor lelkileg, idegileg megterhel!= 7;, fárasztó tárgyaláson eszközölt, t&oum= l;bbnyire szóbeli, mindezek folytán ritkán kimerítő = ill. kifogástalan színvonalú teljesítése alól.

A formakényszer és a fentiek szerin= ti tájékoztató egyben a valamelyik fél kárára akár jogász (ügyvéd, közjegyző) közreműködésével elkö= ;vetett visszaélések megelőzését is segítené. Egy jogaival, a gyermektartásdíj-egyezség szokásos tartalmával, főbb típusaival tisztába jött fél nehezebben vehető rá egyoldalúan hátrányos megállapodás megkötés&eac= ute;re. Az ausztrál formanyomtatvány-rendszer olyan kiterjedt, hogy imponáló módon még az eljárási képviseletre szóló meghatalmazást is formanyomt= atványon kell benyújtani.[23]

Mindezzel összefüggésben ma még az álmok kategóriájába tartozó felvetésként rögzítem, hogy hazánkban és az uniós tagállamokban is indokolt lenne a formanyomtatványok és az egyezséget jóváhagyó határozatok ún. könnyen érthető (jelekkel, piktogramokkal, részletes magyarázatokkal ellátott) változatának elkészítése az értelmi fogyatékos ügyfelek érdekében az európai uniós diszkriminációellenes küzdelem[24] jegyében[25].  

Rátérve most már az ausztrál gyermektartásdíj-egyezséggel kapcsolat= os eljárás részletes szabályaira, az ilyen egyezs&= eacute;g jóváhagyását az ausztrál kormányz= atnak alárendelt, összesen 3000 munkatársat foglalkoztat&oacut= e; Gyermektartásdíj Ügynökség (Child Support Agency, a továbbiakban: CSA) összesen öt[26] területileg ille= tékes hivatala (Child Support Agency Offi= ce) valamelyikéhez  előterjesztendő 102-es számú formanyomtatványon[27] („Child Support Agreement”) le= het kérni, a „kitöltés” akár telefonon va= gy interneten is lehetséges.[28]

A kérelmeket a CSA az ügyszám és az érkezés napja feltüntetése mellett lajstromozza. A nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel kell kitölteni, mindkét félnek alá = kell írnia, és bármely javítást mindkettőjük kézjegyével is el kell látni, ügyleti tanúkra azonban nincs szükség, a magyar polgári perrendtartás szerinti teljes bizonyító erejű magánokirati forma nem elvárás.[29] A CSA minden bármely eljárásában érintett fél = számára ügyintézési számot (CSA reference number) biztosít, e szám a későbbi adott személlyel kapcsolatos eljárá= ;sokban sem változik.

A formanyomtatvány nemcsak a benyújtása előtt megkötött (csatolt) egyezs&ea= cute;g jóváhagyása iránti kérelemként al= kalmazható, hanem az egyezség írásbeli rögzítés= ére, tulajdonképpen megkötésére (és egyben ebbe= n az esetben is a jóváhagyására), sőt egy korábbi egyezség közös akarattal eszközlend= 37; módosítására, megszüntetésér= e is alkalmas. A gyermektartásdíj-egyezség egyoldalú= an azonban kizárólag bírósági úton és nem a CSA eljárásában módosítható, ide nem értve a közigazgatási végrehajtási kérelmet (tipik= usan munkáltatói levonást) és a végrehajtás megszüntetése iránti jogosulti kérelmet, mert azokat a jogosult a CSA-nál bármikor el= őterjesztheti. A tartásdíj CSA-n keresztül történő megfizetésére azonban csak akkor van lehetőség és a tartásdíj végrehajtására a C= SA csak abban az esetben jogosult, ha időszakosan visszatérően pénzben fizetendő tartásdíjról kötöttek egyezséget a felek, minden más esetben a végrehajtási eljárás lefolytatásá= ra a bíróság illetékes. Az előbbiekre a formanyomtatvány több rovatban is figyelmezteti a feleket, s inkább a rövidebb határozott időre szól&oacu= te; egyezség megkötését ajánlja, mert felgyors= ult világunkban az életviszonyok (munkavállalás, jövedelmi-, vagyoni viszonyok, lakóhely) kiszámít= hatatlan hirtelenséggel változhatnak. A gyermektartásdíj fő szabály szerint legfeljebb a gyermek 18. életé= vének betöltéséig jár,[30] a felek közö= ;s írásbeli, a 18. életév betöltését megelőzően előterjesztett kérelme[31] alapján legfeljebb a nappali rendszerű középiskolai= [32] tanulmányok befejezése napjáig.

További korlát, hogy amennyiben a gyermektartásdíj (szülői felügyeletet gyakorló) jogosultja (a továbbiakban: jogosult) a csalá= ;di adókedvezményt annak legalacsonyabb összegét meghaladó mértékben érvényesíti az adózás során, akkor a gyermektartásdíj egyezségbeli összegének legalább a CSA (egy&eacut= e;bként eredetileg az egyezség hiányában lefolytatandó)= gyermektartásdíj-megállapítási eljárásában[33] ilyen esetre az adott feltételek mellett megállapítandó összegét el kell érnie. Ilyen előírás hiányában a felek színleg olyan alacsony összeg&#= 369; tartásban állapodhatnának meg, hogy a jogosult családi adókedvezményre jogosultságát ne= veszélyeztessék, s a kötelezett helyett az állami költségvetés költse el gyermekükre az adófizetők pénz&eacut= e;t.[34] Az egyezség jóváhagyása előfeltételeként kötelezően lefolytatandó eljárásban a CSA azonban már figyelembe veszi a családi adókedvezm&eacu= te;ny jogosulti érvényesítésének terjedelmét a gyermektartásdíj összege megállapításánál, ezért nem sérül a társadalmi igazságosság és a rászorultság elve.

A 102-es számú formanyomtatvány (Child Support Agreement) első része (1.-15. rovat) = az egyezség jóváhagyása iránti kérel= em. A nyomtatvány második részét (16-37. rovat) a jogosultnak kell kitöltenie, függetlenül attól, hogy ő vagy a kötelezett a kérelem (első rész) előterjesztője. A második részen belül a 21.-3= 7. rovatokban kell rögzíteni az egyezség (érdemi any= agi jogi) tartalmát. A 23.-27. rovatokat (második rész A. = pontja) az Ausztráliában is leggyakrabban alkalmazott időszakos tartásdíj-fizetésben (periodic child support) megállapodó felek töltik ki. A m&aacu= te;sodik rész B. pontja (28.-34. alatti rovatok) akkor töltendő ki,= ha a felek nem időszakosan visszatérően fizetendő gyermektartásban állapodtak meg. A formanyomtatvány m&= aacute;sodik része C. pontjában (35.-37. rovatok) gyermektartásdíj-egyezség módosítá= ;sa[35] iránti kérelmet lehet előterjeszteni, kizárólag olyan kérelmet azonban, amely a teljesítés módj&aacut= e;t változatlanul hagyva a tartásdíj mértékének felemelésére (leszállítására) irányul. A 38-39. rovat= okat (a formanyomtatvány harmadik része) pedig csak akkor kell kitölteni, ha a jóváhagyni kért egyezség egyben egy korábbi egyezség közös kérelemre történő megszüntetését is jelenti.

A formanyomtatvány első része = (1.-15. rovat) tehát a tulajdonképpeni jóváhagyás iránti kérelem, melyet a kérelmezőnek kell kit&ou= ml;lteni, a kérelmező természetesen a jogosult és a kötelezett is lehet. Itt kell feltüntetni a felek személyi adatait, mindenfajta elérhetőség, így a munkahelyi telefonszám, mobiltelefonszám, e-mail-cím, sőt a kapcsolatfelvételre legalkalmasabb időszak kötelező rögzítésével. Mindez gyors, rövid úton történő ügyintézésre teremt lehetőséget, elkerülhetővé válik a bürokratikus, időrabló eljárásban, fölösleges többletmunkával járó postai úton kézbesítendő hiánypótlá= sra felhívó végzés meghozatala. Nem véletlen= , hogy a rendkívül praktikus gondolkodással megáldott formanyomtatvány-szerkesztők figyelme még arra is kiterj= edt, hogy megkérdezzék a felektől, hogy az otthoni vezet&eacu= te;kes telefonszámon valamikor is elérhetők vagy szinte soha (ún. silent number).

Hasonl&o= acute; kötelező rendelkezések bevezetésére - formanyomtatvány hiányában legalább a Pp. 121. §-a módosításával - égető szükség lenne a magyarországi vonatkozó eljárásban. Könnyen belátható, hogy korántsem jogirodalmi elemzésre méltatlan technikai részletkérdésről, hanem a gyermektartásd&i= acute;j-perek elhúzódásának megelőzését szolgáló eszközrendszer egyik fontos, ráadá= ;sul komolyabb költségvetési eszközöket nem igénylő eleméről van szó. A telefonos bírósági ügyintézés széleskörű meghonosítása egyébk&eacut= e;nt is célravezető lenne, jelenleg az csak sürgős esetben elfogadott.[36] Az ellenérdekű fél tájékoztatása a hivatalos feljegyzésbe foglalt telefonbeszélgetés tartalmáról persze természetes követelmény= . Nem értek egyet azokkal a kifogásokkal sem, amelyek a közlés bizonyíthatatlansága folytán a rövid úton közölt határozat, intézkedés, felhívás mulasztása jogkövetkezményeinek alkalmazhatatlansága miatt ellenzik= a modern távközlési eszközök gyakori igénybevételét. A rövid úton megtett bírói közlést a felek és jogi képviselőik utólag jóváhagyhatják (= pl. a következő tárgyaláson egy idézés esetén), s az is bizonyos, hogy az így közölt rövid határidejű hiánypótlásra felhívásnak túlnyomórészt gyorsan (s hálásan) eleget tesznek, ha mégsem akkor még mi= ndig nincs akadálya a hiánypótlásra felhívó írásos végzés postai kézbesítésének a szóban elmondott határidő leteltével. A telefonköltség kisebb növekedését a papír-, a postai költségcsökkenés, az eljárási késedelmek elkerülése és a munkaidő-nyeres&e= acute;g bőségesen ellensúlyozná.

Az ausztrál nyomtatványon ki kell tölteni azt a rovatot is (8.), amely a felek közös vagy bármelyik fél folyamatban volt gyermektartásdíj-ügyére kérdez rá. = A magyar családjogi bírák számára is gondot okozh= at, hogy nem elhanyagolható számú esetben csak a tárgyaláson derül ki, hogy volt ilyen ügy, s akkor a bíró már nincs mindig abban a helyzetben, hogy rö= vid idő alatt a kezelőirodából beszerezze és &aa= cute;ttanulmányozhassa azt, ezért a tárgyalás elhalasztására kényszerül. Bár a lajstromprogramok manapság már alkalmasak a korábbi ügyek kigyűjtésére, a jelenlegi munkateher mellett irreá= ;lis elvárás lenne, hogy a kezelőiroda minden egyes gyermektartási ügynél megkeresse és szereltesse e= zen iratokat. Az automatikus kigyűjtésre alkalmas lajstromprogramok megjelenéséig ezért a Pp.121. § vonatkozó irányú módosítása (hosszabb távon= a fentiek szerinti formanyomtatvány rendszeresítése mell= ett) ajánlható, azzal a kiegészítéssel, hogy nemcsak a korábbi gyermektartásdíj-ügyek, hanem minden családjogi vonatkozású ügy (jellemzőe= n a bontóperek) megjelölendő a keresetlevélben.

Az ausztráliai gyermektartásd&iacut= e;j-formanyomtatványon az egyezséggel érintett gyermekek nevét és közös szülői felügyeleti jog (ilyenkor a „különélő” szülőnél eltölthető éjszakák száma évi 256 fel= ett esik) esetén e körülményt, gyermekelhelyezés esetén a gyermek tekintetében a gyermektartásdíj fizetésére kötelezett felügyelete alatt a korábbi határozat, egyezség szerint eltölthet!= 7; éjszakák évenkénti számát is fel = kell tüntetni (0-109, 110-145, 146-219, 220-255 vagy 256-365 éjszaka= ).[37] Mivel az előbbi adatok a gyermektartásdíjnak egyezség hiányában a CSA által történő meg&aac= ute;llapítása során az összegszerűséget befolyásoló tényezők, hiszen az éjszakák számán= ak növekedésével a tartásdíj arányosan kevesebb az egyes csoportokban, megjelölésük a csalá= ;di adókedvezménnyel kapcsolatos ismertetett korlát betartásának ellenőrzését segíti. <= /p>

Felelősségnövelő tényező „a büntetőjogi felelősségem tudatában” - kitétel a közölt adatok sz&aacut= e;ndékos valótlansága vonatkozásában az aláírásokra szolgáló formanyomtatv&aacut= e;ny-rész előtt. Egyes keresetlevelek, beadványok elolvasása után hazánkban sem lenne ártalmas a fenti fordulat kötelező alkalmazása az aláírás előtt. Konkrétan a gyermektartásdíjról szóló egyezséget illetően azonban egy ilyen fordu= lat feltüntetése inkább elriasztaná a hivatalosan bevallott jövedelemhez képest a gyermektartásdíj összegét illetően magát „túlvál= laló” kötelezettet,[38] ha a közlend!= 7; adatok között a jövedelemről szóló is szerepelne. A gazdaság kifehéredése és az adómorál érzékelhető javulása előtt ezért nem célszerű a fenti szigor bevezetése, miközben jelen sorok írója szerint – ahogy az már bizonyára eddig is világoss&aacut= e; válhatott – általában a jól megszerkeszte= tt, ügyfélbarát formanyomtatványok rendszeresítése[39]„itt és most” kívánatos.

Visszatérve az ausztráliai eljárásra, ki kell emelnem, hogy az ügyfelek érde= keit dicsérendő módon védő alapos tájékoztatás egyik szép példája a= z az információ, mely szerint az egyezség kihathat a kötelezett más, egyezséggel nem érintett gyermeke= i vonatkozásában fennálló tartási kötelezettségre is, a nyomtatvány e körben a CSA ügyfélszolgálat&a= acute;hoz fordulást ajánlja. Ugyancsak az „ördög a részletekben rejlik”- alapon említésre méltó, hogy a magyarországi bírósá= ;gi nyomtatványokkal ellentétben a legfontosabb tájékoztató sorokat nem (vagy nem csak) a nyomtatványok hátoldalán, hanem a kitöltendő rubrikák közötti részen helyezték el, nyilv&= aacute;nvalóan abból a tapasztalatból kiindulva követték ezt a szerkesztési gyakorlatot, hogy sok ügyfél csak így olvassa el. Bár természetesen Magyarországon sem az eljáró bírák, tisztviselők hibája, = ha a hátoldali figyelmeztetés áttanulmányozásának elmulasztása miatt a felet joghátrány éri, ám tömegesen előforduló társadalomlélektani eredetű hibák bekövetkezését a lehetőségekhez képest inkább megelőzni kell az ausztráliaihoz hasonló felfogással, nem pedig a „nem az én bajo= m, ha nem olvassa el rendesen”- elszólással jellemezhet= 37; szemlélettel annyiban hagyni. Természetesen az ausztrál CSA eljárásában is előfordulnak visszásságok, ilyenkor a fél kifogásaival, panaszaival végső soron, a szigorú határidőkhöz kötött belső panaszeljá= rás kimerítése után akár telefonon is az elkülönülten működő Panaszirodához (Complaint Service) fordulhat, s er= re maga a formanyomtatvány is figyelmezteti.[40] 

Az egyezség jóváhagyá= sa iránti kérelemre szolgáló formanyomtatvá= ny második részét – mint arra már utaltam - a jogosultnak kell kitöltenie, függetlenül attól, hogy ő vagy a kötelezett a kérelem előterjesztője. Amennyiben a jogosult valamilyen okból (földrajzi távolság, intellektuális indok, felek rossz viszonya, költségek viselését akadályozó szociális helyzet stb.) nem képes erre, a CSA hivatalbó= ;l veszi fel a kapcsolatot a jogosulttal a kitöltés érdekében. A hazai igazságszolgáltatás tekintélyelvűségétől idegen eljárás jogpolitikai célja nyilvánvalóan= az olyan egyezségek megmentése, ahol azok megkötése és jóváhagyásra benyújtása a fele= k (az egyik fél) számára nehézséget okoz. E körben utalnék arra, hogy bár Magyarországon a 20= 08. január elsejei hatállyal a perbeli képviseletre is kiterjesztett népügyvédi rendszer nagy előrelépés, ám - egyébként érthető módon - a „fél felkeresi a hatóságot” mögöttes filozófia jegyében fogant, s ugyanez rögzíthető a kapcsolattartási vitákban a felek közös kére= lme alapján 2003. január elsejétől igénybevehe= tő gyermekvédelmi közvetítői eljárásról.[41] A nem paternalisztikus hivatalbóliság jelenlétére a kérelemre indult eljárásokban majd minden olyan esetben hazánkba= n is szükség lenne, amikor az eljárásjogi ill. anyagi = jogi információhiány az ügyféli kérelem elmaradásának oka. Ugyanez a gondolat kicsit konkrétab= ban úgy bontható ki, hogy nem szabad ugyan a feleket arra kötelezni, hogy a gyermektartásdíj-egyezség jóváhagyását kérjék az illetékes hatóságtól, mert ez a magánautonómiába történő durva beavatkozást valósítana meg, de a már folyamatb= an lévő eljárásban a jog nem tudása miatt be = nem nyújtott valamely kérelem, indítvány ne legyen akadálya a gyors, hatékony, praktikus jogérvényesítésnek, ne vezessen az egyezs&eacut= e;g megkötésének elmaradásához. Ezért indokolt, hogy a jogosult által kitöltendő, mégis &= uuml;resen hagyott rovatok hatósági észlelése egyben a hivatalbóli eljárás feltétlen megindításával járjon. Az előbbi hivatalb&= oacute;liság azért sem tekintélyelvű, sem felesleges, mert elsődlegesen a kérelemhez kötöttség érvényesül (ha a jogosult „rendesen”, segítség nélkül kitölti a rovatokat).   

Az ügyfeleket segítő automatikus hatósági figyelemfelhívás jegyében fogan= t az ausztráliai kérelemnyomtatvány 17. számú= rovata is, mely a jogosultat részére ajánlja fel a CSA-n keresztüli tartásdíj-fizetés lehetőségét. Előfordulhat ugyanis, hogy a laikus, esetleg nem is különösebben iskolázott felek a gyermektartásdíj összegében megegyezvén úgy vélik, hogy már mindent elrendeztek, miközben= a fizetés módja, költségei sem elhanyagolható szempontok. Igenlő válasz esetén a hatósági levonás érdekében a jogosult számláját vezető pénzintézeti fiók[42] és a számlaszám közlése is szükséges, s jogosulti tudomás esetén a kötelezettet foglalkoztató munkáltató neve, címe, telefonszáma is megadható. Ha a jogosult nem rendelkezik információval a kötelezett munkahelyé= ről, e körülményt jelölnie kell, s a hivatalbóli eljárás (megtudakolás) szintén automatikus. A „több kérelem egy kérelemben”-jellegű formanyomtatványok használata (a tárgyalt esetben az egyezség jóváhagyása és a CSA-n keresztül történő tartásdíj-fizet&eacut= e;s iránti kérelmek együttes benyújtása) egy&e= acute;bként az ausztrál gyermektartás-eljárásjog egészét átfogja.

A 38-39. rovatokat (harmadik rész) csak ak= kor kell kitölteni, ha a jóváhagyni kért egyezs&eacut= e;g egyben egy korábbi egyezség közös kérelemre történő megszüntetését is jelenti. A fennálló egyezség megszüntetése konkr&eacu= te;t gyermek(ek) tekintetében lehetséges, kizárva ezzel min= den félreértést. Nem biztos ugyanis, hogy a megszüntetendő egyezség hatálya minden abban érintett gyermekre nézve megszűnik, e kérdé= ;s nyomtatványbeli tisztázása (38. kérdés) nélkül az értelmezés bizonytalansága garantált. A 39. rovatban a gyermektartásdíj megszüntetése pontos időpontját (év, hónap és nap szerint) kell feltüntetni, a felek figyelme= a hazai gyermektartásdíj megszüntetése iránti perekben erre formanyomtatvány hiányában által&= aacute;ban nem terjed ki, és a hiánypótlás felesleges id&#= 337;veszteséget, költséget okoz. Az ausztrál jogalkotó azonban nem elégszik meg ennyivel, eléggé nem dicsérhet!= 7; hozzáállással a fél kérelemre még= a megszüntetés olyan időpontjának kidolgozásában is felkínálja a CSA támogatását, hogy mind az alulfizetés (underpayment) mind a túlfizetés (overpayme= nt) elkerülhetővé váljon.[43]

Visszatérve a kérelem második részére, a 21.-37. rovatok az egyezség érdemi anyagi jogi tartalmára kérdeznek rá (magára a child support agreement-re), illetőleg amennyiben a felek már a formanyomtatvány kitöltése előtt egyezséget kötöttek, akkor annak pontosítására (megerősítésére, kiegészítésére) szolgálnak a jogszerűség és a végrehajthatóság biztosítása céljából. Nem lehet eléggé hangsúlyozni e módszer célravezető voltát, hiszen a nem egyértelmű, részben vagy egészben a jogszabályoknak meg nem felelő, hiányos egyezség nem csak hosszadalmas hiánypótlást követően vagy az első tárgyaláson orvosolható, hanem már a kér= elem formanyomtatványán megelőzhető, ráadá= sul az nem csak tájékoztat a betartandó előírásokról, hanem külön rovatokban mu= tatja a helyes alternatívákat a törvényes és a f= elek érdekében álló egyezség megkötéséhez ill. ilyen irányú módo= sításához. Az ennek ellenére fennmaradó hiányokat – hiszen = minden problémára kiterjedő nyomtatvány nyilvánva= lóan nem készíthető – pedig túlnyomórészt gyors, nem postai kommunikációval lehet pótoltatni.     

A 23.-27. sorokat (A. pont a második részben) az Ausztráliában is leggyakrabban alkalmazott időszakos tartásdíj-fizetésben (periodic child support) megállapodó felek tö= ltik ki. Természetesen a jogosult gyermek(ek) nevét, születési idejét, az időszakonként fizetendő összeget, az időszak megnevezését (p= l. hónap, hét, negyedév) is rögzíteni kell, c= sak úgy mint az egyezség hatályának kezdő időpontj&a= acute;t. Mindez a magyar szabályozásra is igaz, mégis meg kell említenem, hogy a felek szóbeli előadása alapján a tárgyalási jegyzőkönyvbe dikt&aacu= te;lt egyezségnél a hibaszázalék lehetősé= ge különösen egy fárasztó tárgyalási napon akár az előbbi adatokat illetően is nagyobb, mint az ausztrál rendszerben – a szóbeliség és a közvetlenség elvének korszerűtlen mivolta (hacsak n= em fontos kiegészítő elvnek tekintjük) ebben is tettenérhető.

A 25. rovat az infláció szerinti automatikus emelés (indexálás) alkalmazás&aacut= e;ra vagy elvetésére kérdez. A nyomtatvány az országos általános[44] és a nagyvárosokban élő fogyasztókra[45] nézve számított  &aacu= te;tlagos árnövekedési ütem szerinti periodikus növekedés közötti választást is felajánlja. A Budapest és a vidék közötti jövedelmi olló szétnyílása miatt hasonl&oa= cute; metódus bevezetése Magyarországon is megfontoland&oacu= te; lehetne. A felvetés aktualitása nem kétséges, h= iszen a Ptk. harmadik családjogi könyve normaszöveg-javaslata[46] az inflációs indexálás bevezetése mellett tört lándzsát (3:208. §.). Az ausztráliai kérelemnyomtatvány 25. rovata végül az automatikus emelés határidejére is kitér - ajánlva az évi egyszeri minden év július 1-i vagy a 15 hónaponkénti növelést.

A 26. rovat szintén fontos problémát érint. Nem kötelező, ám korántsem csekély jelentőségű egyezségbeli rendelkezés a gyermektartásdíj feltételes és összegszerűen megjelölendő = leszállítása a kötelezett munkanélkülisége esetére &eacut= e;s idejére, legfeljebb azonban heti 5 ausztrál dollárra.[47] Ausztráliában a feketemunkát és az illegá= ;lis bevándorlást tűzzel-vassal üldözik, a hivatalo= san foglalkozásnélküli kötelezett túlnyomórészt valóban nehéz szociá= ;lis helyzetbe kerül, a tartásdíj ideiglenes leszállítása ezért méltányos vele szemben. A magyar valóság ismeretében azonos megállapodás megkötése nem ajánlható (bár természetesen nem is tiltható meg), a lehetőség kiemelése sem célszerű egy hasonló formanyomtatványon. Ugyanez igaz a valamilyen jövedelemnagyságtól függő segély folyósításának időtartamára történő, a nyomtatványban szintén ajánlott leszállításra is. Az ausztrál jogalkotó persze e körben sem korlátozza a felek rendelkezési jogát, sőt külön utal arra, hogy más feltétel bekövetkezése esetére is kiköthetik a gyermektartásdíj automatikus leszáll= ítását.

Az ausztráliai gyermektartásdíj-egyezség-formanyomtatvány 27. = rovata a jóváhagyandó egyezség időbeli hatályát firtatja - az egyes gyermekeket illetően különböző kezdő időpont is feltüntethető. Remélhetőleg a magyar bír&oacut= e;i gyakorlat változását hozza magával a családjogi kodifikátorok törekvése a kiskor&uacut= e; gyermek részére járó tartásdíj határozott idejű megítélése, egyezségkötés esetén az ilyen tartalmú egyezség bírói ajánlása iránt.[48] Bizonyos, hogy a tartási kötelezettség automatikus, tartás megszüntetése iránti eljárás megindítása nélkül történő megszűnése nemcsak a tanulmányok befejezésé= ;nél (az már más kérdés, hogy az utolsó szemesztert követő „szünidő” akár a felek egyezsége, akár a bíróság mé= ;rlegelése alapján még tartásköteles időszak lehetne), hanem továbbtanulási szándék hiányában a nagykorúság elérésénél is óriási előnyt jelentene. Igaz, hátránya is lenne e megoldásnak, hisz= en a megítélt gyermektartásdíj-fizetési kötelezettség újabb eljárás nélk&uu= ml;l nem „folyhatna bele” a továbbtanulás időszakába, de a szülők (és a gyermek) megegyezése esetén még ennek sincs jelentősége.

 A Child Support Agreement-formanyomt= atvány második része B. pontja (28.-34. alatti kérdése= k) akkor töltendő ki, ha a felek nem időszakosan visszatérően fizetendő gyermektartásban állapodtak meg. A bírói gyakorlat dicséretes módon hazánkban is nyitott a szokásostól eltérő teljesítésről szóló egyezség jóváhagyása iránt,[49] a jogi szabály= ozás sem tartalmaz tiltást, indokolt esetben sem ösztönöz azonban ilyen megállapodások megkötésére.[50] Nézetem szerin= t e körben a bíróságok, az OIT aktívabb jogalkotást kezdeményező szerepe eredménnyel kecsegtetne. Mint arra m&aacut= e;r rámutattam a tartás nyújtásának term&eac= ute;szetesen Ausztráliában is a leginkább elfogadott és a leggyakoribb módja az időszakos pénzfizetés, a jogalkotó mégis tudatosan a felek elé tárja a tárgyalt formanyomtatványban e ritkább, ám egyes körülmények között kívánatos teljesítési variációkat, azzal, hogy a felek kezét nem köti meg, ők további módozatokat is kidolgozhatnak.

A nem időszakos szolgáltatás formái közül a gyermek javára, de nem a jogosult szülő, hanem harmadik személy részére tett kifizetések, az egyösszegű kifizetések (lump sum payment) és a nem = pénzbeni tartás emelhető ki.

A harmadik személy részére fizetett gyermektartásdíj esetkörébe jellemző= ;en az iskolai tandíjak[51] tartoznak, de ide sor= olható a gyermek tulajdonába (ill. résztulajdonába) kerü= lt lakás (gyakran az utolsó közös lakás) jelzáloghite= l-részletei törlesztésének átvállalása is. 

A nem pénzbeni tartás a leggyakrabb= an a gyermek és a jogosult szülő lakáshasználata biztosításában ölt testet, értelemszer$= 9;en akkor, ha ez utóbbiak az utolsó közös lakás használatára egyéb jogcímen nem lennének jogosultak, mégis élni kívánnának e lehetőséggel. Ugyanakkor nem kizárólag az utolsó közös lakás válhat a megállapodás tárgyává, akár egy nyaraló használati joga is szolgálhatja a gyermek tartását. A lakáshasználati jog vagyoni értékű jog, összegszerű meghatározása mellett ezért nincs akadálya ilyen tartalmú egyezség magyar bíróság á= ;ltal történő jóváhagyásának sem, a bírói és az ügyvédi szerződéskötési gyakorlatban tudomásom szeri= nt nem ismert e jogintézmény. A gyermek és a jogosult szülő lakhatásának egyéb módon történő megoldhatatlansága hiányában = nem is tekinthető célszerű rendezésnek, hiszen a későbbi lehetséges jogi és nem jogi természetű konfliktuslehetőségeket még a birtoklás, kiürítési kötelezettség teljesítése, nemteljesítése kérdéseivel is bővíti.

Az egyösszegű kifizetés a magyar bírói gyakorlatban is ismert a már hivatkozott 106.sz&= aacute;mú PK. állásfoglalás részletesen kibontja feltételeit, a jogintézmény lényegében A= usztráliában is arról szól, hogy a kötelezett évekre előr= e, tipikusan a gyermek nagykorúságáig ill. az első felsőfokú tanulmányok befejezéséig teljesíti a tartásdíjat.

Összességében a nem idősz= akos pénzbeli teljesítést megvalósító tartásdíj-fizetési konstrukciók jogalkotó= ;i és jogalkalmazói bátorítása Magyarországon is támogatandó lenne, fenntartand&oacut= e; azonban, hogy minden esetben meg kell egyezni abban is, hogy az egyezséggel kikötött tartásdíj mekkora összegű időszakos tartásdíjnak felel meg &eacu= te;s milyen időszakra nézve. Ellenkező esetben a gyermektartásdíj felemelése, leszállítása, megszüntetése iránti perekben a felek és a bíróság szám&aacut= e;ra nem lenne egyértelmű a viszonyítás alapja.

Szerencsére, mint már említettem, ez a követelmény a jelenlegi bír&oacu= te;i gyakorlatnak is megfelel, és a tárgyalt ausztrál formanyomtatvány 29. sorában is fel kell tüntetni az egyezség szerint teljesített tartásnak megfelelő = éves tartásdíjösszeget. Amennyiben pedig a megkötött nem időszakos teljesítést tartalmazó egyezs&eacut= e;g egy korábbi időszakos fizetést előíró egyezséget vált fel (szüntet meg), a feleknek a 32. rova= tban akkor is nyilatkozniuk kell az időszakra számított tartásdíjösszeg változásáról összegszerűen vagy a jövedelem százalékos arányában. Természetesen az ausztrál jog is megköveteli a tartásdíjfizetési kötelezettség időszaka (pontosabban számított időszaka) kezdő és záró időpontja megállapítását még egyösszegű teljesítésnél is (33. és 34.-es sorok). A tartásdíj éves összege kiszámításában kérelemre a CSA is segít,[52] sőt az általam már méltatott, a felek érdekében szükséges hivatalbóli eljárás ezzel összefüggésben egyébként is megjelenik, mert az egyezség hatál= ya záró időpontja előtt a CSA újabb egyezség megkötése hiányában automatikusan megállapítja az egyezség időtartama lejárt= át követő időszak vonatkozásában az általános szabályok szerint az adott gyermekre tekinte= ttel járó tartásdíjat (az időszakosan fizetendő tartásdíjról szóló egyezség esetén is). Így nem fordulhat elő, hogy a gyermek őt jogszerűen megillető tartás nélk&uu= ml;l maradjon a szülők nemtörődömsége vagy az új egyezségről szóló tárgyalá= ;sok eredménytelensége esetén.

A Csjt. = jelenleg nem engedi és túlnyomórészt egyébk&eacut= e;nt sem lenne helyes, ha a nem időszakos pénzbeli teljesítési módozatokat a bíróság= egyezség hiányában is alkalmazhatná ítéletében. A szabályozás kisebb mértékű lazítása mégis megfontolandó lenne.[53] A gyermekét= 37;l külön élő kötelezett a gyermektartásdíjat egész egyszerűen pszichikai okokból (ne felejtsük el, hogy a szakítás, a válás mindig sérelmekkel jár) sokszor szívesebben fizetné úgy, hogy kivonná azt a jogosult rendelkezése alól, és ez a tartásdíj kisebb része vonatkozásában szerintem támogatható igény. Bár e körben = igen gyakran a rendeltetésétől eltérő jogosult szülői felhasználás alaptalan feltételezése húzódik meg, a lényeg a fő cél a gyermek legjobb érdekei alapján a folyam= atos és hiánytalan tartás biztosítása. Nem ar= ra a kérdésre kell tehát választ adni a fentiek szer= inti változtatás igenlése vagy tagadása kérdésében, hogy a vitázó szülő= ;k közül a jogosult vagy a kötelezett szülőknek van-e általában igaza a tartásdíj felhasználásának megfelelőségét illetően[54], elegendő felismerni a szabályozással elérhető lélektani hatásnak a kötelezett szülői teljesítési készségre gyakorolt pozitív befolyását.[55] A tartásd&iacu= te;j nagyobb részénél azonban továbbra is a jogosult szülő szabad döntési jogköre érvényesülhetne, egy ellenkező előírás magát a gyermekelhelyezést kérdőjelezné meg[56]. Az előbbiekben írtak miatt elképzelhetőnek tartanám tehát= , ha a gyermek javára szóló, a jogosult szülő által pénzben fizetendő és az adott ügyben valóban létező kötelezettség (lakáshitel-törlesztőrészlet, tandíj, gyermek javára szóló életbiztosítás díja stb.) rendezésére a magyar bíróság egyezség hiányában is kötelezhetné a kötelezettet a tartásdíj részbeni teljesítése címén.[57]

Ausztráliában sem lehetetlen a részben időszakonkénti pénzbeni, részben más módon fizetendő gyermektartásdíjban t&= ouml;rténő egyezségkötés, ilyen szándékukat a felek a kérelem (nyomtatvány) második része B. pontja 3= 2. rovatában jelenthetik be. A végrehajthatóság biztosítása ilyenkor természetesen fokozott figyelmet igényel a bíróságtól, elegendő csak= a fizetés esedékességéről vagy a harmadik személy és a tartozás megjelöléséről szóló rendelkezé= ;sek szabatos megfogalmazására utalni.

Ez utóbbi körülmény a haz= ai előírások átgondolását igény= elheti, mert a felek által szóban, a tárgyaláson megkötött és a bíróság által a tárgyaláson jóváhagyott egyezséget erőltető magyarországi szabályozás ellen szól. Nem mellékes, hogy hatályos feudális beidegződésekkel[58] terhelt eljárásjogunk ebben a vonatkozásban kiskorúk&ea= cute;nt kezeli a feleket, akik az egyezség megfogalmazásában minden esetben a „bölcs és tekintélyes bír&= oacute;ság” rutinszerű segítségére szorulnak. A szokásostól eltérő megoldások iránti nyitottság pedig az eljáró bíró személyiségétől is függ, amely annak ellenére is problémát jelent, hogy a hazai bírói kar nagyobb része és a jogegységi irányítást megvalósító Legfels= 37;bb Bíróság nem vádolható rugalmatlansággal e körben.

Az ausztrál modell ugyanakkor már a kérelem benyújtására szolgáló formanyomtatványban felsorolja és indokolt esetben ajá= nlja a megszokottól eltérő tartalmú teljesítést magában foglaló egyezségtípus megkötését. Az illeté= kes CSA-tisztviselő kreativitása, segítőkészsége így másodlagos, márpedig a hatékony működési mechanizmus azért is hatékony, mert a felek érdekében egyes minimumfeltételek tekintetében nem tesz lehetővé mérlegelést az egyebekben kellő döntési szabadsággal rendelkező hatósági személy számára, elszakítva egyben az elintézést= e körben a döntésre jogosult személyiségétől, ezzel biztosítva az „önkénymentes”, tisztességes eljárást. A tárgyalt esetben tehát nem hat&oacu= te;sági tisztviselői döntés függvénye, hogy mindig ismerteti-e a felekkel a szóba jövő egyezségfajtákat vagy csak általa indokoltnak minősített esetben vagy sohasem. A CSA tehát az eljárás elején, sőt előtte segít (ami= kor a fél a hivatalban átveszi vagy az internetes CSA-honlapról letölti a formanyomtatványt), nem kívánja ráerőltetni akaratát, a megszokott tartalmú egyezséget a felekre, csak vázolja, részletezi, pontosítja a lehetőségeket, a választás már a felek felelőssége.

Végül a 102. számú Child Support Agreement-formanyomtatv&= aacute;ny második része C. pontjában (35.-37. kérd&ea= cute;sek) gyermektartásdíj-egyezség módosítá= ;sa[59] iránti kérelmet lehet előterjeszteni, kizárólag olyan k&= eacute;relmet azonban, amely a teljesítés módját válto= zatlanul hagyva a tartásdíj mértékének felemelésére (leszállítására) irányul. A jövedelem százalékában megállapított tartásdíjaknál a százalékos mérték, az összegszerűen meghatározott tartásdíjaknál az összeg számszaki módosítása a leggyakoribb, ám módosítást jelent egyebek mellett az adott inflá= ;ciós index felváltása egy másik emelési metódussal (általában másféle inflációs index-szel), esetleg a feleknek a tartásdíj kiszámításánál figyelembe veendő jövedelme nagysága (amely nem azonos a fél teljes jövedelmével)[60] vonatkozásában a korábbi egyezségbeli ill. törvény szerinti alsó vagy felső határ elt&o= uml;rlése. 

Mint az már az eddigiekben is kifejtettem,= Ausztráliában gyermektartásdíj ügynökségek, azaz a bírói függetlenség korlátaitól[61] mentes közigazga= tási szervek illetékesek a gyermektartásdíj-egyezség= ek jóváhagyására, míg ezen egyezsége= k egyoldalú kérelemre történő módosítása, megszüntetése már a bíróság hatáskörébe tartozik.[62] Természetesen a CSA-k (akár egyezséggel kapcsolatos) döntései ell= en minden esetben bírósági felülvizsgálat kezdem&eac= ute;nyezhető,[63] pontosan a bírói függetlenség, pártatlanság garanciái hiányát ellensúlyozandó. Figye= lemmel egy új szervezet gyermektartásdíj-ügynöks&ea= cute;gek mintájára történő létrehozás&a= acute;nak a magyar gazdaság jelenlegi és középtávú teherbírását meghaladó költségeire, s arra, hogy a hazai közigazgatás hatékonysága nem említhet!= 7; egy lapon az ausztrállal, a gyermektartásdíj-ügyek és köztük az egyezséggel kapcsolatos eljár&a= acute;sok (akárcsak részleges) kiemelése a bírós&a= acute;gi hatáskörből nem javasolható.[64] A gyámhivatalo= k feleket (adott esetben az egyik felet, valójában a gyermeket) t&aacut= e;mogató szerepének növelése a vonatkozó körben (pl. perindításban, egyezségkötésben) ugyanakkor természetesen helyeselhető.&nb= sp;     

Összességében úgy gondo= lom, hogy a gyermektartásdíj-egyezség ausztrál bels&= #337; jogi szabályozásában, joggyakorlatában sok követendő példát találhatunk, s bár az óvatosság ezek teljes körű átvételében az eltérő társadalmi, gazdasági, jogi, kulturális meghatározottság mi= att indokolt lehet,[65] a magyar jogalkotó bátrabb hozzáállása a= vonatkozó feladatok hatékonyabb teljesítése, a polgárbar&= aacute;t „szolgáltató igazságszolgáltatás&#= 8221; megvalósítása érdekében kívánatos lenne.

Nem szabad persze illúziókat sem ke= rgetni, önmagában a gyermektartási anyagi és eljárásjog, a szervezetrendszer reformja – a munkajog gyermeknevelést elősegítő újraszabályozása, a szociális rendszer rászorultsági alapon történő gyökeres átalakítása és a jóléti juttatások összegének erőteljes növelése nélkül - nem oldhatja meg az egyszülős családok magas szegénységi kockázatával kapcsolatos társadalmi problémát.[66]     

 [1] bevezetése előtt az egyszülős családok 25 %-a, 1993-ban mintegy = 40 %-a jutott ténylegesen gyermektartásdíjhoz, a megállapított átlagos nagyságú heti tartásdíj 26 ausztrál dollárról 48 ausztrál dollárra emelkedett – Oldham, J. Thomas: Lesso= ns from the New English and Australian Child Support Systems, in: Vanderbilt Journal of Transnational Law Volume 29, 1996.október No.4.,  691.-733.o. – 703. és= 724. o., a továbbiakban: Oldham

[2] több politikai elemző szerint az iraki háborús részvétel miatt népszerűtlenné vált Tony Blair és Munkáspártja (Labour)= szinte kizárólag a gyermekszegénység ellen bevezetett intézkedéseinek köszönhetően szerze= tt többséget a 2005-ös parlamenti választásokon=

[3] Az USA-beli gyermektartási anyagi és eljárásjogról részletesebben a Gyermektartásdíj Végrehajtásának Hivatala (OCSE) honlapján - www.acf.dhhs.gov/programs/cse és a United States General Accounting Office: Child Support Enforcement – Report to the Honorable LLoyd Dog= gett (House of Representatives) című, 2002 március 26-á= ;n kelt jelentésben - www.gao.gov

[4] Jenkison, Susan Grace: Child Support: A Comparison of the Old New Approaches  LL.M.-2001 6.o. - www.childsupportanalysis.co.uk és Oldham Oldham, J. Thomas: Lessons = from the New English and Australian Child Support Systems, in: Vanderbilt Journa= l of Transnational Law Volume 29, 1996. október No.4.,  691-733. o. - a továbbiakba= n: Oldham

[5] A 18.532.000. lakosú ország (1997-es adat) az utolsó tíz évben a legfejlettebb, legnagyobb életszínvonalú országok között is előrelépett, = az egy főre jutó GDP az 1997-es 21.000. USD körüli összegről 2005-re nagyjából 32.000. USD-re emelkede= tt, &eacu= te;s az állampolgárok ún. boldogságindexe is az egyik legmagasabb – minderről bővebben: Nagy Gábor: Hatalmi párbajok Ausztráliában in: HVG 2006. augusztus 12. 24 = -25. és Elégedettségi indexek in: HVG 2006. augusztus 12. Monitor-rovat (Vásárhelyi Júlia rovatszerkesztő): 31-33. o., OECD Economic Surveys : Australia, az OECD kiadványa, 2000.január, olvasható a  http://= www.maginfo.hu/auszt/ausztr.htm - honlapon is

[6] melynek 80-98. §-ai  rendelkeznek az egyezségkötésről

[7] Family Law Handbook (szerk.: Attorney General Department), Canberra, 1980, Australian Goverment Publishing Service 103-211. o.

[8] számos az ausztrál gyermektartási joggal kapcsolatos írásomban felhasznált információ (minden olyan adat, körülmény, amelynél a dolgozat má= ;s forrásra nem hivatkozik) az ausztrál Gyermektartásdíj Ügynökség  honlapjáról származik, a honlap elegáns kivitelezése, igényessége, ügyfélbarát közérthetősége, minden részletre kiterjed= 37; jellege lenyűgöző – www.csa.gov.au, a továbbiak= ban: CSA-honlap  

[9] a leggyakoribb végrehajtási cselekmény a munkabérből letiltás elrendelése - Oldham 699. o.=

[10] mely a gyermektartásdíj egyezségben foglalt összege megállapításának a családi adókedvezményre (Fami= ly Tax Benefit) jogosultság csalárd megteremtését megakadályozó szigorú feltételeiben is tettenérhető

[11] az ausztrál formanyomtatványok és a gyermektartási anyagi jog jóval egyszerűbb a kissé bonyolultra sikeredett nagy-britanniaihoz képest – Oldham 721. o.

[12] a CSA-t az adóhivatal egyik részlegeként hozták lét= re, a kötelezett jövedelmének megállapítá= sa az utolsó adóbevallás szerint történik,  a hátralékos gyermektartásdíjat a CSA az adóvisszatérí= ;tésből is levonhatja stb.

[13] ez utóbbi kapcsán általában a közigazgatás menedzserszemléletű, antibürokratikus felfogásáról ld. részletesen: Bayne, Peter: Administrative law and the new managerialism in public administration, in: Administrative Law 1040.-1045. o. (szerk: Galligan D.J.) Dartmouth Publishi= ng Company Limited , 1992.

[14] a szerzőt az Egyesült Államok és Nagy-Britannia gyermektartásdíj-szabályozását érintő korábbi kutatásai is kifejezetten ennek ellenkezőjéről győzték meg

[15] hazánkban csak= a fele, mert az egyezségi kísérletre idézés illetéke 3 % (a peres eljárásé 6 %)

[16] dr. Surányi Tímea – dr. Szepesházi Péter: Beszámoló a bajororszá= gi „Bevezetés a bírói gyakorlatba” cím= mel megrendezett konferenciáról , in: Kisbíró 2004. október VII. évfolyam 10. szám (a Fővárosi Bíróság kiadványa) 13-15.o.

[17] dr. Tóth Katalin: Gondolatok a francia bírósági rendszerről a Grenoble-i bíróságokon szerzett tapasztala= taim alapján, Budapest,  = ;2003. = október 29., kiadatlan kézira= t.

[18] nem véletlenül vált tárgyalótermi szállóigévé, hogy „a legrosszabb egyezség is jobb, mint a legjobb ítélet ”

[19] Találkoztam már olyan tetszetős, célszerű, ám az eljárásjogot kissé megerőszakoló bírói megoldással is, amely előzetesen végrehajtható ideiglenes intézkedéssel adott he= lyt a keresetben (egyezségben) foglaltaknak a Pp. 156. §-a alapján, úgy tekintve a peren kívüli egyezségre mintha a gyermektartásdíj alperesi jogosult= ja felperesi kötelezett ideiglenes intézkedés iránti kérelmet nem ellenezte volna (miközben az ideiglenes intézkedés kifejezés nem szerepelt a beadványba= n). A bíróság ezzel az egyezség tárgyaláson kívüli jóváhagyá= sa kérdésének megkerülésével ugyan, ám valóban rövid határidő alatt, tárgyaláson kívüli végzéssel döntött az ügy érdeméről, a hosszú hónapokkal későbbi időpontra kitűzött t&a= acute;rgyaláson meghozott ítélet már formális aktusnak minősült. A tárgyaláson a felek általá= ;ban meg sem jelentek, a bíróság azonban szintén elegáns és kiterjesztő jogértelmezéssel eg= yben a tárgyalás felperes távollétében történő megtartása iránti kérelemnek = is tekintette a keresetben, valójában az egyezség tárgyaláson kívüli jóváhagyá= sa iránti közös kérelemben írtakat (abból kiindulva, hogy az a fél, amelyik a az egyezség tárgyaláson kívüli jóváhagyását kéri, azt is kifejezé= ;sre juttatja, hogy nem kíván megjelenni a tárgyalás= on ).

[20] Az Egyesült Államok mindegyik tagállamában is formanyomtatványok és útmutatók segítik a feleket az eljárás során – Oldham 717. o. &eacut= e;s OCSE-honlap (www.acf.dhhs.gov/programs/cse)

[21] az már m&aacut= e;s kérdés, hogy azokban a ritka esetekben, amikor a felek egyezsége a gyermekelhelyezésre nem terjed ki, tárgyalás kitűzésére az utóbbi k&ea= cute;rdésben történő akár hivatalbóli döntés érdekében szükség lehet, persze a gyermekelhelyezésben történő megegyezés célszerűségére a formanyomtatvány is felhívhatná a felek figyelmét, még akkor is, ha= az elhelyezés nem feltétele a tartásdíj megállapításának

[22] az ausztrál családjogi eljárás általános  demokratizmusát szeml&eacut= e;letesen tárja elénk (nem a jelen tanulmány által vizsgált összefüggésben): Parkinson, Patrick: The c= hild participation principle in child protection law in New South Wales, in: The International Journal of Children’s Right Vol. 9. No. 32001, 259-272.= o.

[23] RA jelzésű nyomtatványon (Representative’s Authority)

[24] erről bővebben: www.inclusion-europe.org és www.stop-discrimination.info

[25] erre még Ausztráliában sem került sor

[26] Sidney-ben, Melbourne-ben, Brisbane-ben, Adelaide-ban és Perth-ben, tehát= a CSA az ország nagy területéhez képest erősen központosított szervezetrendszerrel rendelkezik

[27] természetesen számos egyéb nem a gyermektartásdíj-egyezségkötést éri= ntő formanyomtatvány létezik, így pl. az FM5-ös jelzésű gyermektartásdíj munkabérből, jövedelemből történő levonása megszüntetése iránti kötelezetti kérelem („I want to stop deductions f= rom my salary or wages”) vagy pl. a CMD-jelzésű  gyermektartásdíj &ou= ml;sszegének módosítása iránti jogosulti/kötelezetti kérelem („Child Suppor= t or Maintenance Change”) 

[28] a kérelem a közigazgatási kérelmek többségéhez hasonlóan az ügyfélszolgálati központoknál (Centrelin= k) is benyújtható – részletesebben a központi centrelink-honlapon:  http://www.centrelink.gov.au

[29] nagyszerű könyvében Pintér Emil meggyőző szemléletességgel ír az össztársadalmi bizalmatlanságból eredő, túlbiztosításra irányuló, valój&a= acute;ban fölösleges hazai bürokratikus előírásokról – Pintér Emil: Európai Illemtan  Európa Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.  82-87. o.

[30] amennyiben nappali középiskolai tanulmányokat folytat, akkor kizárólag a 18. életévében folyamatban lévő tanév utolsó napjáig

[31] A18-as számú formanyomtatvány (Child over 18 = in full-time secondary education )

[32] secondary school

[33] melyet a kötelez= ett az ALP elnevezésű (Appl= ication for Child Support Assessment- Paying Parent), a jogosult a 101-es számú (Application for Child Support Assessment) formanyomtatványon kérelmezhet<= /p>

[34] a költségvetés szempontjai érvényesülnek abban az előírásban is, mely szerint az egyszül!= 7;s családok részére folyósítandó állami segélyre a gyermeket nevelő szülő ̵= 1; szűk kivételekkel - kizárólag gyermektartásdíj iránti kérelem benyújtása esetén jogosult – Oldham 696.o., 698.= o.

[35] modifying the current child support formula assesment

[36] valójáb= an azonban majdnem minden intézkedést sürgősnek kellene tekinteni, hiszen az objektív körülmények (több szakértő kirendelésének, környezettanulm&aac= ute;ny elrendelésének, számos tanú meghallgatásának szükségessége) miatt elhúzódásra hajlamos ügyekben legalább a szokásos aktusok elintézési ideje csökkenthet!= 7;

[37] a gyermektartásdíj jogosultja csak az a szülő lehet, akinél a gyermek évente legalább az éjszak&aacu= te;k 30 %-át vagy legalább a jogosulti státuszhoz egyezségben előírt számú éjszakát eltölt (substantial care) 

[38] aki a magyar társadalom értékítélete szerint „ha már adót nem fizet, legalább a gyermekeiről gondoskodik”

[39] nem lényegtelen kérdés persze a formanyomtatványok rugalmas használata sem, sajnos létezik olyan remélhetőleg ritka hazai bírói, bírósági szakmai vezetői álláspont, amely a hivatalosan jóváhagyott formanyomtatványoktól, végzésmintáktól való eltéré= ;st az adott ügy összes körülményei alapján indokolt és szükséges mértékben sem enged (mondván: „Nem szabad belejavítani a központi nyomtatványokba, végzésmintákba !”).

[40] Angliában az ún. Independent Case Examine= r for the Child Support Agency (ICE) a CSA-k tevékenységé= ;t 1997 óta vizsgáló, a CSA-ügyfelek panaszainak megoldásában illeték- és díjmentesen közreműködő, közvetítő, végs= 37; soron a kifogások elbírálására is jogosu= lt a Munkaügyi és Nyugdíjminisztériumnak aláren= delt szervezet – tevékenységéről bővebben éves jelentéseiből (annual report) - elérhető a brit CSA honlapjáról –www.csa.gov.uk

[41] részletesebben: 149/1997 (IX.10.) Korm.r. 30/A.-30/D. §-ai, 10/= 2003 (III.27.) ESZCSM.r. 1. §-ának l.) pontja, 15/1998 (IV.30.) NMr. 7/B. §-a.

[42] branch

[43] nyilvánvalóan a két egyezség eltérő fizetési ciklusait, a végrehajtás átfutá= si idejét is figyelembe kell venni e körben

[44] weighted national average Consumer = Price Index (CPI)

[45] capital city CPI

[46] elérhető a www.irm.hu-honlapról, 2006.március 31.= (a továbbiakban: normaszöveg-javaslat)

[47] az 5 dolláros = (egy ausztrál dollár 2006-ban középárfolyamon <= st1:metricconverter ProductID=3D"165 Ft" w:st=3D"on">165 Ft) alsó határról szóló előírás szintén az ausztrál adófizetők védelm&eacu= te;t szolgálja, a gyermeket nevelő szülő állami segélyhez való jogosultságának csalárd megteremtését kívánja megakadályozni

[48] normaszöveg-javaslat 3:210. §-ának (2) bekezdése

[49] elegendő utalnom= a Legfelsőbb Bíróság PK. 106. sz. állásfoglalására

[50] a hazai gyakorlatról bővebben: A családjog kézikönyve (szerk: dr. Kőrös András) 3. átdolgozott kiad&aacut= e;s HVG-ORAC, Budapest, 2000. II. kötet VII. fejezet 2. cím 463-467= . o. (Bencze Lászlóné: A rokonok eltartása) és Bencze Lászlóné: Gyermekelhelyezés, gyermektartás 3. kiadás HVG-ORAC, Budapest, 2001

[51] school fees

[52] a CSA-honlapon egyébként is gyermektartásdíj-kiszámító program áll a felek rendelkezésére (basic child support calculator) 

[53] melynek kismértékben a normaszöveg-javaslat is eleget tesz a 3:2= 07. §. (2) bekezdésében, de csak az eltérő tartást kérelmező fél ellenfele tiltakozása hiányában

[54] erről részletesen egyebek mellett: Morgan, Laura W.: Whose Money is it, an= yway ? A custodial parent’s (Non)Duty to account for child support  American Journal of Family Law 2000.Vol.14. NO. Spring, 15-22. o.

[55] a családjogi perek pszichológiai vonatkozásairól bővebben:  Fekete Mária - dr. Grá= ;d András: Pszichológia és pszichopatológia jogászoknak HVG-ORAC, Budapest, 2002. 419-435. o.

[56] Az USA egyik tagállama Wisconsin legfőbb bír&oacu= te;i fóruma úgy vélte, hogy a a gyermekelhelyezés kedvezményezettjének számadásra kötelezése a tartásdíj tekintetében … sérti a jogosult szülő szabad neveléshez való jogát, pedig a gyermek nevelésében a szülőnek széles mozgásteret kell biztosítani – Resong v. = Vier (1990)

[57] ez persze nem hatna ki a harmadik személy és a jogosult alapjogviszonyára (pl. hitelviszony, lízing)

[58] a magyarországi igazságszolgáltatás feudális hagyományairól részletesen ír d= r. Grád András már hivatkozott művében: Fekete Mária - dr. Grád András: Pszichológia és pszichopatológia jogászoknak HVG-ORAC, Budapest, 2002. 391-40= 1. o.

[59] modifying the current child support formula assesment

[60] jelen dolgozat kereteit a gyermektartásdíjjal kapcsola= tos anyagi jogi szabályok részletes ismertetése meghaladja, erről is a CSA-honlapon (www.csa.gov.au) érdemes tájékozódni 

[61] e korlátok döntően a gyors, hatékony eljárás érdekében eszközölt formátlan, nem dokumentált bírói ügyint&ea= cute;zéstől való félelemben, tartózkodásban öltenek testet, melynél az elfogultság látszatának elkerülése nagyobb súllyal esik latba mint a gyakorlatias szempontok 

[62] A hatásköri kérdésekkel kapcsolatban említem meg, hogy amennyiben egyezségkötés hiányában valamelyik fél a gyermektartásd&iacut= e;j megállapításának általános szabályaitól történő eltérést kér a törvényben taxatíve felsorolt indokok alapján (pl.: kapcsolattartási jog gyakorlásának kiemelkedően magas költségei, egyéb eltartott tartásának óriási pénzügyi terhei, tartásdíjról is rendelkező vagyonmegosztási szerződés stb.), az eltérést engedélyez= 37; határozat meghozatalára (departure order) első fokon a CSA jogász végzettség$= 9; tisztviselője, a child support review officer jogosult. A fellebbezés elbírálására azonban már a családjogi bíróság (family court of Australia), a legalább részben eredményes ilyen kérelmek az összes gyermektartásdíj-kérelem 5 %-át sem érik el. – Oldham 702-703. o. és 718. o.

[63] a bírósági felülvizsgálat szabályait = a Child Support (Assessment) Act 1989 99-146. §-ai szabályozzák

[64] Xanthaki szerint mind= a kontinentális jogi bírósági végrehajtáson, mind a common law-jogbeli közigazgatási végrehajtáson alapuló gyermektartásdíj-végrehajtási eljárási rendszerek (= judiciary.based system ill. executive-based sys= tem) alkalmasak lehetnek jó eredmények elérésé= ;re, a siker kulcsa a felnövekvő generáció önkéntes teljesítés fontosságát elősegítő megfelelő nevelésében, oktatásában, szemléletének kialakításában van. - Xanthaki, Helen: The judiciary-b= ased system of child support in Germany, France and Greece: an effective suggest= ion ?, Institute of Legal Studies, University of London 295-311.o., Journal of Social Welfare and Family Law 2000 VOL. 22. NO.3. 295-311.o., 295. o.

[65] ugyanakkor a családjognak az etikai, kulturális hagyományok által a többi civil jogi jogterületnél nagyobb meghatározottsága mint az adaptációt akadályozó sajátosság inkább a családjogi anyagi jogi rendelkezéseknél és nem annyira az eljárásjog vonatkozásában  bír jelentőségg= el

[66] Svédorsz&aacut= e;g az 1990-es években a GDP-je 13 %-át, Ausztrália &eacut= e;s az Egyesült Államok csak 4 %-át költötte gyermekjóléti kiadásokra, a csonka családok sze= génységi rátája az utóbbi két országban tízszer olyan magas – Oldham 732. o.

------=_NextPart_01C723C0.8C467830 Content-Location: file:///C:/9E4EAA78/szepeshazi28_files/header.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"

------=_NextPart_01C723C0.8C467830 Content-Location: file:///C:/9E4EAA78/szepeshazi28_files/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01C723C0.8C467830--