A szocializmus marxizmusának jogelmélete

Hazai körkép nemzetközi kitekintésben

Varga Csaba

 

 

 

 

I. HAZAI KÖRKÉP

 

1. Előzmények (1948-ig)

 

A háború után fokozatosan berendezkedő kommunista diktatúra szovjet mintára, sztálini–visinszkiji inspirációk nyomán formálódott jogszemlélete számára a háborút követő Magyarországon művelt jogbölcselet — megújulásaival, ígéreteivel, polgári folytonosságával egyetemben — kizárólag a leküzdendő múlt színeiben, vagyis eleve méltatlan pozícióban, egy frontálisan társadalomellenes politikai támadás tárgyaként jelent meg, függetlenül attól, hogy ez a nyugat-európai áramlatokkal közös szellemi és erkölcsi megújulási készséget mutató polgári jogelmélet még mai állapotainkkal szembesítve is impozáns, klasszikussá érett gondolkodóktól táplált szakmai pezsgést és kultúrát mutatott fel mind a két világháború között, mind pedig a háború utáni rövid életű koalíciós időszakban. Aligha lebecsülhető akár addigi életművük perspektívájában, akár háború utáni újrakezdésük lendületében, hogy például Moór Gyula rektorként, demokrataként és jogbölcselőként egyaránt példásan szembenézett a múlttal, emelkedetten és jövőt inspirálóan fogalmazva meg a megújulás számára levonható erkölcsi-szellemi tanulságait; hogy Horváth Barna a rá jellemző örök szintetizálásban is új, további teoretikus távlatokat nyitó módon indított;[1] hogy a szegedi Szabó József bölcselőként kiteljesedve és tudománymódszertanilag, az angol–amerikai jogászi mentalitás megértésében és legalább lélektani magyarázatában, valamint az igazgatás és a bíráskodás végső mozgatóinak leírásában egyaránt új feladatokat tűzött maga elé célul; vagy akár hogy a pécsi Losonczy István éppen ekkor beérően s rendszeres tanná növekvően bölcseleti összegzést adott[2] — nos, mindez problémátlan s egyszersmind ígéretes továbbvitelt biztosított.

     Ha és amennyiben egyfajta maximalizmustól vezérelten rögvest le is zárjuk ezt a két háború közti Magyarországból és Közép-Európából kinövő néhány éves háború utáni múltat, úgy természetszerűleg kérdésesként kezelhetjük, vajon reflexív, nyugat-európai példaadóival megbízhatóan, értelmesen, az ismételt végiggondolás igényével és hatásával együttgondolkodó — s kiváltképpen ennyiben és ebben kritikus — (úti)társi minőségéből jogbölcseletünk (Moór, Szabó J.) válhatott volna-e önálló, nemzetközileg méltányolt jelenlétet biztosító iskolateremtő erővé? Nos, a válaszunk egy erőteljesen habozó igen lehet csupán, hozzátéve, hogy még néhány tudatos újítónk (Horváth, Losonczy) esetében sem egyértelműen bizonyos a pozitív felelet, hiszen több könyvük ellenére az igénybejelentésen s a vázlatszerű rögtönzéseken túl saját kifejtésig, részletproblematikákra alkalmazásig, tanulmányok sorában megszenvedett tesztelésig még ezek a kiemelkedő gondolkodók sem jutottak első felismeréseiktől a kommunista hatalmi berendezkedésig rendelkezésükre állt viszonylag hosszú idő (Horváthnál egynegyed évszázad, Losonczynál pedig egyetlen évtized) leforgása alatt. Mégis tényként kezelhetjük, hogy ők és tanítványaik (az iskolateremtésben elöljáró Horváth részéről Bibó István és Vas Tibor, valamint az éppen pályakezdő s mesterét követve emigráló Bolgár Vera, a családtalanságtól is erősítetten mindvégig magányos gondolkodóként fellépő Moór részéről pedig Scholz Kornél) mindegyike — legalábbis pályakereső tapogatózásként — önálló utat választott, tehát a magyar tudományosság ekkor is lefedte az elméleti jogi gondolkodás úgyszólván teljes problematikáját. Ilyen módon pedig az 1920-as évek egyirányúságát (Moór), majd a színre lépő társnak (Horváth) az előbbivel versengésre kerülő antagonizmusát immár kölcsönösen megtermékenyítő belső viták megtermékenyítő sorozata válthatta volna fel.

 

 

2. Sztálinizmus (az ország szovjet megszállásától)

 

a) A “maradványok” felszámolása

     A hatalomátvétel után rögvest egy néhány év alatt be is fejeződő, s ezért egészében koncentráltnak tekinthető frontális támadás indult — politikai (Lukács György tisztogatásra felhívó kíméletlen és elvakult publicisztikájával, Gerőné Fazekas Erzsébetnek a kommunista párt kezdeményezéseként felálló Tudománypolitikai Bizottságába burkolt likvidáló gondolatrendőrségével[3]), egzisztenciális (egyetemi[4]) és egyben szakmai (Szabó Imre, Beér János, Eörsi Gyula, Sarlós Márton új pozíciókban általuk levezényelt viták során keresztül gerjesztett[5])[6] lépések formájában — minden réginek a kiszorítására: a polgári múlt folytatására egyáltalán képes személyiségek ellehetetlenítésére, gondolataik diszkreditálására, bármiféle további jelenlétük és hatásgyakorlásuk megakadályozására. Az “új” építése végső soron minden “régi” teljes irrelevanciájának, sőt egyenesen még fennálló esetleges jelenlétük kártételének a kimondására s az ebből egy diktatúrában adódó politikai feladatok adminisztratív beteljesítésére épült.[7]

 

b) Szovjet típusú gleichschaltolás

     Felhasználható előzmények, saját tudományos hozadék híján — ami mindennél nyíltabban mutatja a szocializmus marxizmusának kizárólag tudománytól idegen, közvetlenül politikai–ideológiai megfontolásoktól motiváltságát — a saját elmélet építése mindenekelőtt a szovjet irodalom gyarlóan nyers s túlnyomórészt teoretikus értelemben gyenge, kidolgozatlan és primitív (az egyébként nem túlságosan kiművelt, döntően didaktikus egyszerűségű egykori cári orosz tankönyvek és tansegédleti összefoglalások bolsevik “meghaladásából” született) termékeinek, főként brosúraszerű partizánaktusainak fordításával indult. A politikai egyeduralom támogatásával a Sztálin-epigonizmus (pontosabban: a szovjet Sztálin-epigonizmus magyar utó-epigonizmusa) hamarosan pártpolitikai és egyben világnézeti kiállással: a szocialista forradalmiság vállalásával azonosult.[8]

 

c) Múlttagadás, kettős hatással

     A szocializmus magyarországi marxista jogelméletének sorsát már indulásában úgyszólván döntő, specifikus, jelen formájában csak nálunk ismert módon meghatározta egy olyan mű, amely a diktatórikus átalakulás idején évek során keresztül készülve, hivatalos egyetemi és akadémiai viták rendezésével politikai funkciója java részét már menet közben betöltve,[9] évtizedekre szóló érvénnyel lezárta a múltat — értékeit legázolva s elutasítva visszadobta egy károsként elpusztított előtörténet lomtárába, saját mérföldkőszerű szerepének kiemelésével viszont Kossuth-díjat (az új berendezkedésben jogászi teljesítményként először hangsúlyos hivatalos állami elismerést) szerezve szerzőjének. Szabó Imre első, immár a leninizmus–sztálinizmus stílusjegyeit is felmutató marxista művéről van szó,[10] mely — szerzői szándékról, saját jogfilozófiai talentuma felcsillantásának szándékától is vezérelve — voltaképpen tetemrakást épített elődeiből, hogy jelképesen vissza sem nézve “túlléphessen”, a szovjet ideológiai harc lényegéhez híven meghallgatatlanul s megértetlenül is “meghaladhasson”. Paradoxikus utóhatás, amit a szerző nem érzékelt és bizonyosan éppen nem szándékolt, hogy miközben műve ideologikus hatásaként e múltba alig temetetlenül, úgyszólván élőként lökött tetem, a jogi teoretizálás polgári múltja valóban sokáig majd vállalhatatlan lesz, hagyományként is megszakad — nos, jelenvalóként mindez mégis beépül a hazai formálódó marxizáló jogelméleti gondolkodás hátterébe. Mintha hosszú távon s kerülő utakon a szerző politikai-ideológiai szolgáló vállalkozását a saját személyes múltjából megőrzött tudományosság-igénye valamelyest mégis keresztezte volna: az a körülmény, hogy valóban széleskörű kutatómunkával valóban részletekbe hatolóan monografizálta tárgyát, nemcsak pars et totus kilökte a hivatalos gondolhatóság kosarából, de mindeközben mégis korábbról nem ismert teljességgel felcsillantotta problémagazdagságát. S ezzel, bármennyire is kínzóan, mégis felidézte feloldatlanságát, megválaszolatlanságát, amellyel, bár halálra ítélten és kivégzetten, az mégis visszamaradt a szakmában, s kimondatlanul és megemésztetlenül, egyfajta alternatíva tényével és kínálatával, de mindvégig változatlanul ott kísértett — szemben a szovjetizált újprimitív egyszempontúsággal.[11]

     Az új teoretizálásban politikai-ideológiai szerepbetöltése jegyeként egyszersmind a kanonizált deklarálás is már kész formában megjelent. Mert nem fáradsággal végigszenvedett töprengések legfeljebb ideiglenes megnyugvási pontja az éppen és legfeljebb elérhető és kimondható igazság, hanem pontosan úgy forradalmi társadalom(át)alakító akció (legfeljebb gondolatrendészeti), mint bármely revolucionér magatartási minta utasításos kitűzése. Vagyis egyszerre egyoldalú, hierarchikus, visszavonásig érvényes és kétségbevonhatatlan, mindenre kisugárzó erővel hivatalos és eleve elrendelt, ezzel pedig minden kételyt, kibúvást, eltérést parancsmegtagadásként megtorló. Nos, elvi igényként úgyszólván a korszak végéig tartóan él e parancs-struktúrájú dogmatikus magatartás, bár az idők múltán nyilván egyre kevésbé lesz már kikényszeríthető. Mindenesetre addig, ameddig virulens, ez az, ami bármiféle valóban tudományos vita lehetőségét eleve kirekeszti. És a dolgok iróniája folytán az, akit személyében teljesen, véglegesen, visszavonhatatlanul és a tragikum jegyeit is hordozóan tönkretesz, nem lesz más, mint éppen eredendő hordozója, a jogi gondolkodásban első számú magyarországi alkalmazója.[12]

     Nos, ez az a közeg, amelyen és amelyre közel egy évtized teljes jogi gondolkodása — s benne a jelenben követést parancsoló mintákról történő kritikai távolságot tartó számadás[13] — felépül, és amibe minden, ami elmúlt, a visszahozhatatlan, mert elutasított polgári múlt darabjaként — nálunk leginkább szemtűnően a jog kontinuitása,[14] az alap és felépítmény, a kodifikáció “időszerű” kérdéseiről, majd mindezek hamis dilemmáiba később is visszahúzóan a jogi akarat osztálytartalmáról[15] folytatott viták fő stratégiai irányaként — bele- és visszarekesztetik.

 

d) “Szocialista törvényesség”, a meghaladásra ítélt (nyugat-európai) polgári (progresszív) múlt bolsevik emlékeiből merítve

     Szabó Imrének mindenekelőtt A jogszabályok értelmezéséről megjelent nagyívű monográfiája[16] írja körül pars pro toto Visinszkij politikai sztálinizmusának jogi felépítményi kívánalomrendszerét — kellően érzékenyen, hiszen egy részproblematika tükrében kifejtetten, de éppen tárgyának köszönhetően kézenfekvő társadalomtudományi, nyelvtudományi, logikai kapcsolódásai révén meglehetősen specifikáltan. Személyes meggyőződéseként kifejezetten, egyszersmind az egész közép- és kelet-európai marxizmus közös jegyeként építi rá a XIX. század derekán Nyugat-Európában kifejlesztett törvényi pozitivizmusra a szocialista törvényesség doktrínáját, olyan megközelítésben és teoretikus alapozással, amellyel évtizedekre megmerevíti és kizárólagosítja majd elméleti jogi gondolkodásunkban a marxizmusnak még a XIX. század elejéről hozott tudományfilozófiai és tudománymódszertani előfeltevéseit.

 

e) A tudomány-szerű kibontakozás csíráinak keresése

     Búvópatakként, jegyzetforma mögé bújva, csekély példányszámban mégis megjelent egy ideiglenes összegzési kísérlet, voltaképpen az 1956-os felkelést megelőző és követő megingásokat kihasználva s az adódó igazodási lehetőségekbe belesímulva, mely általános összegzésében mind elméletileg, mind pedig a jelenkori polgári áramlatok érdemi kritikai reflexiójával végzett tárgyszerű elemzésével ritka tiszta pillanatot sejtetett a jogelmélet magyar történetében. Egy Szabó Imre tekintélyével fedezett sokszerzős budapesti tankönyvpótló jegyzetről van szó, melyben a doktriner hivatalosság beérkezettjein túl úgyszólván a teljes fiatal tanítványi kör is elkötelezhette magát[17] — anélkül, hogy a nekibuzdulás e mítikus kísérletének esély adatott volna a megszilárdulásra.

 

3. Intézményesedés enyhüléssel (az 1960-as évektől kezdődően)

 

a) Az epigonizmus tudományeszménnyé válása

     Az akadémiai — az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetében közvetlenül Szabó Imre akadémikus igazgatótól felügyelten végzett — kutatások viszonylagos igényessége, bármely csökkentetten is, de határozottan tudományos eszménytől formáltsága már nem érvényesül az egyetemeken. A szabói generációhoz közelálló korosztály (Vas Tibor, Feri Sándor, Antalffy György, Halász Pál[18]) csakúgy, mint az utóbbi két aktív tanszékvezető közvetlen tanítványi és utódköre (Szegeden Pap Ignác, akinek tán bibliográfia-kiadása[19] a voltaképpeni maradandó érték, Pécsett pedig Szotáczky Mihály, aki kétség kívül jelen volt ugyan, alakította is jogi gondolkodásunkat itthon és főként a szocialista külföldön egyaránt, azonban — ellenére gyakran előrevivő, olykor egyenesen provokatív kérdésfeltevéseinek — a marxizmus erőltetett dogmatikájában hagyta elsorvadni problematikáit s megoldási kísérleteit egyaránt[20]) nem jutott túl az epigonizmuson: és ez eszmetörténetileg nyilván terméketlennek, egyértelműen zsákutcának bizonyult.

     A fővárosi és vidéki egyetemek jogi karain pártmunkásságból kinőtt vagy azzal összefonódott hivatalos jogelmélet így tankönyvi szinten és irodalmi termékként egyaránt nyomasztóan túlsúlyos jelenlétével egészében diszkreditálta a szakmát, ideológiai gyakorlatként elidegenítő lett; ámde azon kívül, hogy saját rítusszerű önmegerősítésein túl nem hatott,[21] nem is vált veszélyessé. Művelői tanaik agresszív kiterjesztésben nem gondolkodtak: megelégedve saját hűségük rendíthetetlen bizonyítása ellenében karrierjük biztosításával, békés egymás mellett élésben joviálisan vették tudomásul mind az általuk is rettegve tisztelt, tekintélyében (s pártkapcsolati, tudományos, egyetemi vezetői pozíciójában) megkérdőjelezhetetlen Szabó akadémikus óvatos tudományos előrehaladását, mind pedig az akadémiai intézeti tanítványi kör Szabó tekintélyével fedezett akár eseti kilengéseit, faltágítását.

     Mindenekelőtt jogpolitikai értelemben azonban megindul már a szocializmus elfogadásán belül a jogelméletből a gyakorlati jogélet demokratizálására, gazdasági hatékonyságnövelésére, egészében humanizálására felhasználható lehetséges ösztönzések aktiválása.[22]

 

b) Sztálinizmus, kritikai önperspektívában

     A korszakot majd végigkísérő dogmatikus sarokpontokat ekkoriban — nem ritkán támogató háttérrel[23] — megfogalmazó Szabó Imre ebben az időben született műveinek mindegyikében[24] egyre erőteljesebben finom elhatárolódást kísérel meg Visinszkijtől. Igénybejelentésével a “szocialista normativizmus” túllépését ígéri, sőt ennek megvalósítására szánja élete első, egy önálló jogfilozófiai rendszeres gondolat gyakorlatba ültetésére főművének szánt könyvét.[25] Annak ellenére, hogy sikerül német és francia fordításokban is megjelentetnie, bizonyára maga is átérzi kudarcát: dogmatikusan megcsontosodva hamarosan még egymásra következő — teoretikus mélységben viszont növekvően kiüresedő — könyvek[26] és egyéb írások[27] sorában fogalmazza meg ismételten a szocializmus jogának tanait, esetenként eljutva a bolsevik forradalmi idők ún. forradalmi jogszolgáltatásának is közvetett teoretikus igazolásáig.[28] Ezzel párhuzamosan remarxizálásaival régi, ifjúkori énjének baloldali szárnyalását időskori megmerevüléssel ötvözve engedi szabaddá, miközben a marxizmus elméleti-jogi reneszánsza felvállalásának az úttörőjeként keresi annak további lehetőségét, hogy marxiánus művét német és orosz fordításokban az egész szocialista táborban szétsugároztathassa.

     Mindezzel egyidejűleg határozott igénybejelentések történnek arra, hogy a marxizáló jogi gondolkodást felszabadítsák a szocializmusnak a marxizmushoz mint filozófiai alaphoz képest esetleges, véletlenszerű (kimondatlanul is: a szovjet-orosz megvalósuláshoz, illetőleg az ázsiai politikai hagyományokba illő sztálini politikai keretbe illesztett) járulékos, ráadásul közvetlenül politikai vagy ideologikus rárakódásaitól s kényszereitől. Először többen megkísérlik felszabadítani attól, hogy egy gyakorlati jogpolitika egyszerű irányítójává zülljön (vagyis hogy bárki a teoretizálás hozadékát praktikus hatáslehetőségektől tegye függővé),[29] majd különbséget vonnak a marxizmus és a szocializmus között, hogy az előbbi az utóbbi nem teoretikus megfontolásaitól szabadulhasson s szabadíthasson.[30] Ezt majd további tisztázások is követik.[31]

 

c) A tanítványok irányzatosító bomlasztása

     Szabó Imre egykori egyetemi tanítványi köréből kikerülten, illetőleg Vas Tibornak az akadémiai intézeti gárdájából fogadottan felnövekvő, csaknem egy generációnyi idővel fiatalabb nemzedék hamarosan saját önálló hangját kezdi el már hallatni, vállalva saját ízlését, problémaérzékenységét, s mindenekelőtt a teoretikus önállósodás ideológiailag felettébb kényes fordulatait. A korabeli marxizmus tudatosan és programszerűen felvállalt pluralizmus-ellenességében — melynek krédója szerint a tudományos igazság kizárólag egy és oszthatatlan lehet, s ezért bármiféle versengés, párhuzamosság, más irányban tett engedékenység vagy netalán belátás kizárólag politikai célzatú felforgató akciót szolgálhat csupán (amiért ennek már merő megkísérlése is kiiktatandó és megtorlandó) — bármely saját nézőpont megjelenítése, sőt teoretikusan hézagtalan igazolása, olykor egyenesen levezetése a közösként elismert forrásból, jelesül a marxizmus klasszikusainak autoritatív kánonként kezelt írásaiból, nos, ekkoriban mindez már önmagában izgalmat jelentett: intellektuális kihívást és ideologikus tettet, amik már kimondásuk folytán gyakorlati következményekkel járhatnak, olykor tervezhetetlen s egyben beláthatatlan elméleti (tehát közvetett hatásában: ideológiai) elmozdulásokat indíthatva el.

     Két kreatív, irányzatteremtő, egykori kandidátus aspiráns jutott ebben legtovább, kijelölve egyszersmind a magyar jogelméleti fejlődés következő évtizedeinek magyarországi útját: Kulcsár Kálmán szociologizálása[32] és Peschka Vilmos rendszeres alapokról építkező marxizáló jogbölcselete,[33] amit kiegészített irányként is, érdeklődésként is intézeti, illetőleg tanszéki körből öröklötten Péteri Zoltán axiologizmusa[34] és Sztodolnik László jogállamiság-kritikája.[35] Mivel a szovjet világbirodalom monolitikus tömb volt, amelyben változó mértékben s egyenlőtlenül jelenhettek meg csupán — (kül)politikai (Jugoszlávia, majd Albánia és Románia), illetőleg ideológiai (Jugoszlávia és részben Lengyelország) téren — divergenciák, ezen irányzattá növekvő kutatási teületek saját útjuk bejárásával fontos tényezőkké váltak a jogtudományi gondolkodás nemzetközi alakulásában. Hiszen az előbbi elsőként, valóban megértésre és kritikai feldolgozásra vállalkozva, a marxizmus alapjaihoz visszaépítve intézményesítette itthon, majd hatásával az ortodoxia központjaiban (Moszkvában, Szófiában és Bukarestben) is egyszemélyes vállalkozásával a jogszociológiát, az utóbbi pedig fogalmi-analitikus pozitivizmusával körbejárva a marxizmus lehetséges jogfilozófiájának topikáit, végső soron lépésről lépésre felépített egy önérvényű marxiánus ortodoxiát a klasszikus német filozófiai gyökereiből levezetett marxizmusból, kritikai reflexiókkal egyidejűleg a kortársi, főként német nyelvű monografikus irodalom néhány jeles terméke, iránya és iskolája irányában.

     Ezen a talajon épülhettek a különféle további kezdeményezések, mindenekelőtt a kritikai helyzetfelmérés,[36] módszertani tisztázás,[37] egy ontológiai rekonstrukció,[38] valamint a jog, nyelv, logika és rendszerszerű összefüggés magyarázata irányában.[39]

 

d) Komparatizmus: nemzetközi színtéren a szocialista jognak önálló típussá avatásával történő legitimálása, hazai porondon viszont a jog mint önálló ismerettárgy tudományos rehabilitációját jelentő professzionalizálása

     Következményeiben hasonlóképpen nagyhatású tett volt a jogösszehasonlítás újraintézményesítése[40] — bár ez inkább pusztán újraideologizálást kívánt, semmint alapoktól indító újraépítést (mint a jogszociológia esetében), és inkább szervezeti-szervezési lépésekkel valósult meg (semmint teoretikus építkezéssel). Szabó tudománypolitikai elhatározása Péteri Zoltánnal közös módszertani újramegalapozással és tudományszervezői kezdeményezéssel a szocialista tábor egészét átható mozgalmat eredményezett, mely közvetlen szándéka s járulékos hatása szerint egyaránt a szocialista jognak a jogcsaládok egyenjogú tagjaként történő nemzetközi elismertetését célozta. Fáradozását teljes siker koronázta, olyannyira, hogy ez immár kikezdhetetlenné tette a szocializmus saját jogának a sajátszerű ideológiáját is. Hiszen a “marxista jogfelfogás”, ami eddig akár pervertált ideológiaként joggal a limine elutasítható volt,[41] most, a hidegháborúnak langyos koegzisztenciává degenerálódásával már a saját jogán fennálló s ezért adott kutatási tárgyként pusztán tudomásul veendő természetszerű szociális jelenséggé, egy létjogában is elismert jogi berendezkedés teoretikus építményévé, “a szocialista jog elméletévé” változott.[42] Ugyanakkor tudományosan jelentős fejlemény, hogy járulékos hatásában mindez a jog professzionalizálódását eredményezte az összehasonlításnak kutatási módszerként való tényleg széleskörű, úgyszólván kötelező előfeltételül szolgáló elterjedése okán, hiszen ettől kezdve a nemzeti problematika máris — első körben — szocialista kontextusban és perspektívában, majd — második körben — jelenkori egyéb (“kapitalista”) megoldásokkal szembesítetten jelent meg, amit — harmadik körben — gyakran kiegészített (esetleg megalapozott) egy történelmi fejlődési íveket felrajzoló “historikus” komparativizmus.

     Nemigen kínálkozik válasz arra, hogy néhány nagyívű történeti-összehasonlító monográfián[43] és kézikönyvszerű összefoglaláson[44] túl e valóban megújító, fundáló és jó időben született kezdeményezés további nagyelmélet-alkotásra alkalmas tudományos teljesítményhez miért nem vezetett (hacsak nem arra gondolunk, hogy a tételes jogtudományokban e kezdeményezés visszhangja egyszerűen csekélyebbnek bizonyult[45]).

 

e) A polgári jogfilozófia mint versenytárs (újra)felfedezése

Olyan időszakban és körülmények között, amikor az ún. antimarxizmus elleni harc még mindig elsődlegességet élvez a társadalomtudományok művelése iránt támasztott várakozások sorában[46] s amikor a tudományos igazság oszthatatlanságára hivatkozva politikai döntéssel nyilvánítják ki a marxizmus egységét — tehát akár belső irányok vitáját és versengését száműző hivatalosságát —,[47] egyes tanulmányok nyomán[48] megjelenik egy a magyar jogelméleti tudományosságot gyakorlatilag egybefogó olyan tanulmánykötet, mely — az eszmei harc köntösében ugyan — nemcsak önálló elemzési tárggyá teszi, de kritikai reflexióival hallgatólagosan mégis önálló értékhordozóként rehabilitálja és saját problematikáiba visszaágyazza a polgári jogi gondolkodásra jellemző kérdésfeltevések és válaszok tényleg panorámaszerű gazdagságát.[49] Nemcsak monografikus kutatás[50] s ennek bokrában írások sora[51] célozza immár mindenekelőtt a II. világháború utáni időszak, vagyis a politikai okokból nálunk diszkontinuussá tett kortárs polgári jogi gondolkodás örökségét, de — egyedülállóan az egész szocialista táborban — megjelennek maguk a szövegek is, csonkítatlanul s kommentár nélkül, saját jogukon, mint a jogról szóló tudományos reflexió természetszerű képviselői.[52]

     (Megjegyzésre érdemes, hogy eközben — ironikusan — az “új” tanítványok eszmei “atyái”, ha kéziratban maradóan, bár egyébként az új idők politikumát hiteles baloldali múltjukból adódóan teljes mértékben vállalóan, a magától értetődés büszkeségével vállalják a polgári múlt egykori szakmai — mindenekelőtt technikákban megbújó — gondolati értékeit.[53])

 

f) A “szocialista világtábor” kereteiben irányító–közvetítő szerepvállalás

     Erőteljesen kifejlődik s hangsúlyos marad az a kommunikációs partneri szerep, amit — az Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae mint angol / német / orosz / francia nyelvű, évente közel 400 oldalnyi terjedelemben folyamatosan megjelenő reprezentatív periodikum 1958-ban történő indításán és az ekkorra már könyvtárnyivá duzzadó idegennyelvű monográfiák és összehasonlító jogi nemzeti referátumok folyamatos gondozásán túl — egyfelől a merev szovjet és kelet-német, valamint balkáni, másfelől a közép-európai tömb (egyszersmind kapcsolatépítő kezdeményezéssel a politikai “különutas” szerepét játszó Jugoszlávia felé) irányaiban felvállal olyan szervezéssel, amelyik a szocialista jogelmélet különféle irányainak nemzetközi összefogással történő pártolását tűzi célul maga elé.[54]

 

 

4. Bomlás (az 1980-as években)

 

a) Epigonizmus kifáradásával a marxizmus újrafundálásának megkísértése

     Szabó Imre ontologizálása, mint láttuk már, a “marxizmus reneszánsza” igényével az eredeti forrásokhoz visszatérést célozta.[55] Mégis, a dolgok iróniája folytán eredeti szándékával szembefutva — és görcsös elvi kritériumszabó ragaszkodásaival[56] saját hiteltelenedéséhez érkezve — paradoxikusan azt érte el, hogy önmagát is puszta irányzattá lefokozva minden egyéb (“polgári”) megközelítéssel szemben önmagát (számára hátrányosan, mert politikai-ideológiai diktatúrában szokatlanul) szintén versenyhelyzetbe helyezte.

     A marxizmus hegemóniájának megőrzése ezzel — olykori tisztázó kísérletek ellenére[57] — puszta látszattá, verbális kifejezésmóddá fokozódott le.[58]

 

b) Konkurens irányzatok kizárólagosodása

     Peschka egyre inkább kortárs nyugati irányokkal polemizáló fogalmi-analitikus pozitivizmusa,[59] Kulcsár modernizáció-központúvá váló szociologizmusa (forrásvidékeik tudományos és ideologikus előfeltevéseinek, tehát az amerikai, japán, indiai problémaérzékenység számottevő mélységű megőrzésével);[60] mások részéről pedig egy funkció-központú összehasonlító-történeti intézmény-rekonstruáló elméletépítés és nyílt episztemo-ontologizálás,[61] egy szociológiai nagyelmélet-építő törekvés,[62] avagy jogtani és szociológiai irányú marxizálás,[63] a módszertani reflexió,[64] avagy a változatlan axiologikus igénybejelentés[65] egyaránt — bár a marxizmust nyíltan éppen nem tagadva — széles spektrumú nyitott tereppé alakítják az elméleti jogi gondolkodást.

 

c) A polgári jogfilozófia társsá válása

     A II. világháború utáni rövidéletű koalíciós időszak végeztével a nyugat-európai és atlanti jogi gondolkodással megszakadt diskurzus gyakorlati hatálytalanítását eredményezi nemcsak az ennek irányait képviselő alapvető írásoknak a magyar nyelvű irodalomba saját jogukon történő bevezetése,[66] de ennek elismertté tételével egyfajta usus-teremtés,[67] majd kritikai-adaptatív reflexiók megindulása.[68] Ez már alapot képez — hiszen Szabó Imre támogatásával ment végbe — tűréshatárának fokozatos kitágításával, majd egyszerű meghaladásával saját nemzeti múltunk differenciáltabb felidézésére is,[69] párhuzamosan eredeti, netalán kéziratban maradt szövegek (újra)kiadásának a gondozásával.[70]

     Erre épül már a polgári jogi gondolat széleskörű újraértékelése, monografikus feldolgozása.[71]

 

d) A hazai jogelmélet önálló nemzeti korpusszá válása

     Egészében mindezzel a bezárultság hosszú évtizedei után ismételten olyan nemzetközileg is számon tartott műhellyé, pezsgő szellemi életről tanúskodó teljesítménnyé válik a magyar jogelmélet, hogy immár nemcsak tudományági szintetizáló összefoglalásra vállalkozik,[72] de — több mint fél évszázad eltelte, az 1920-as évek[73] óta ismét — újból külföldről érkeznek ösztönzések egy összegző bemutatásra, amiben a politikus semmitmondás már hamarosan átadhatja helyét saját dilemmáink nyilvánosság előtti megvitatásának, önkritikus értékelési kísérleteknek.[74] Nemcsak három nyelven hozzáférhetővé válik a bibliográfiai rögzítése e teljesítménynek,[75] de nemzetközi referálásban immár folyamatosan megjelennek annotatív beszámolók a mindenkori legújabb fejleményekről.[76]

 

e) Kiegyensúlyozó gyakorlati felhasználás

     Mihelyst a jogelmélet megtalálta helyét és alapkutatási szinten körbejárhatta meghatározó tematikáit, önmagát vállalva — s benne gyakorlati orientációját, így egyszersmind közös gondolkodást is kezdeményezhetve az egyéb diszciplínákkal — kifejlődnek az alkalmazott kutatások. Most már, az ideológiai kötöttségek lazulásával nyíltan gyakorlati feladat az adott keretek közt egyensúlyozó fejlesztés — mindenekelőtt annak lehetőségeit keresve, hogy az adott normatív szöveghagyaték alapján a politikai keretek tágításával miként formálható egy élhető jogpolitika, ennek tudatos felhasználása miként bábáskodhat a jog autonómiájának s presztízsének megóvásán, és milyen várakozásokat formálhat a gyakorlati joggal s jogérvényesüléssel szemben a jogtudomány.[77]

     Mindennek alapkérdése, előfeltétele a társadalmi változások elhatározásával egy modernizációs stratégia kidolgozása, olyan módon és lebontással azonban, hogy jogi vetületében ne diszkreditálja a jogot rendszerstabilizáló pótcselekvésbe fojtottan, de ne is kettőzze meg a jog normatív állományát előrerohanva, hanem minden egymásra épülő változás megszakítatlanul szervesülhessék magában a modernizációs folyamatban.[78]

 

 

5. Államvalláspótlék-szerepben végjátéka (az 1990-es években)

 

A szocializmus politikai rendszerének megrendülésével a hivatalos ideológia szerepét betöltő marxizmus példátlanul gyors hanyatláson megy keresztül. Az ideológiai várakozások s a politikai imperatívuszok mögött álló kényszerlehetőségek már korábban meggyengültek, most azonban a rendszerváltoztató szándék egy teljességében természetes, pusztán kor- és teljesítményfüggő generációváltással (a politikai fordulat nézőpontjából tekintve: véletlenszerűen) összetalálkozik. Idős korához elérkezvén, egyre inkább tiszteletbeli funkciókba visszaszorultan az eddigi meghatározó személyiség már jobbára fáradt utánlövésekre képes csupán.[79] Egykori közvetlen tanítványi köre érett, egyenesen életművüket megkoronázó szintézisek közzétételéhez érkezik el; mindez azonban korfüggően már előrevetíti egy majdani visszavonulás szándékát.[80] Természetszerű követelményként a múlt lezárása jegyében megfogalmazódik az összegző szintézis, s benne az elszámolás igénye,[81] sőt a mérleg ideiglenes megvonására is kísérlet történik[82] — távlat hiányában azonban mindez leginkább egy szimbolikus funkcióhoz elégséges: jelesül ahhoz, hogy hangsúlyozza egy új indítás szükségét.

     Ettől az időtől kezdve a megközelítések immár közösen vállalt pluralizmusában, az eszmék nyitottá vált s versengő piacán a marxizmus lényegében inkább egyfajta megtermékenyítő színként, módszertani vagy problémamegoldó érzékenységével járul hozzá az egyébként tényleg tágranyílt sokoldalúsággal zajló vitákhoz,[83] jobbára mint egyike a vállalható megközelítéseknek a lehetőségek hosszú sorából.

     Prognosztizálásba aligha szerencsés még éppen az ezredfordulóhoz elérkezetten belefognunk. Mégis, annyi bizonnyal előreláthatónak tetszik, hogy a marxizmus kiegészítő szín marad a közeljövőben is. Sőt, várhatóan éppen megerősödik majd olyan elemeiben, amelyek “a közösség keresése” vágyától eltelve[84] hagyományaiban a mai keresztény (és egyéb) humanista tendenciákat támogathatják. Már pedig ilyen továbbra is élő, mert megtermékenyítésre alkalmas fogalmiságként, problémaérzékenységként, módszertani belátásként és értéktudatosságként a marxizmus saját XX. századi eszmetörténeti múltjából gondolhatunk mindenekelőtt a történetiség elvére, a társadalmi kondicionáltság gondolatára, a létezés konkrétsága módszertani fontosságának felismerésére, az elidegenedés-elméletre (a tárgyiasodás és eldologiasodás egymásra következő folyamatainak lehetséges végtermékeként), a kapitalizmus és poszt-kapitalizmusok mint anyagi termelés- és fogyasztás-központú civilizációs felfogások immanens kritikájára, bármiféle pusztán “ideologikus” lét-konstrukció dekonstruálására, az ún. bennszülött-jogoknak antikolonialista elvi éllel felvállalására, a hagyományos törődésre a harmadik világ sorsával, mindezekből következően pedig — végezetül, bár korántsem utolsó sorban — mindenféle globalizmus elvi kritikájára.

 

 

 

II. NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN

 

Ad 1.: az előzményekhez

 

A Szovjetunióban a sztálini berendezkedést a jog területén 1938-ban intézményesítő hírhedett akadémiai jogtudományi intézeti össz-szövetségi “vita” lezajlása óta egyértelműen Visinszkij és normativista jogszemlélete uralkodott. Nemcsak az 1920-as években született különféle kezdeményezéseket fojtotta ez el (likvidáltatva képviselőiként Sztucskát és Pasukaniszt egyaránt), de egyáltalán mindennemű (akár a polgári jogászoktól gondozott) rekodifikációs megújulást is kizárt. (Emlékezhetünk rá, hogy taktikai engedményként a meggyengülten kezdett háborús erőfeszítések fokozására Sztálin 1941-et követően számos látszatgesztushoz folyamodott a vallási és nemzeti érzület legalább időleges, taktikai kielégítése terén, hogy hazafias üggyé tehesse a szovjet hon védelmét, ám egyszersmind szigorúan őrködött változatlan stratégiáján, nehogy bármiféle engedmény átterjedését lehetővé tegye szorosan vett ideológiai területekre.)

     Ezzel ellentétben viszont a II. világháború utáni moszkovita hódítással együtt járó ideológiai váltást megelőzően a Baltikumtól, Romániától és Bulgáriától indulóan nyugati irányban az egész közép- és kelet-európai térségben mindenütt vagy a német újkantianizmus (jellegzetesen a német kulturterületeken, vagyis Magyarországgal kezdődően északi irányban), vagy a francia institucionalizmus és szolidaritáselmélet (jellegzetesen a frankofón Balkánon) helyi változatait művelték, ami helyenként kiegészült — a maguk körében rendkívül nagyhatású s nemzetközi figyelmet kiváltó módon — a szentpétervári (pl. Leon Petrazycki Lengyelországban) és a közelmúlt egy-két évtized során emigrációba indult orosz szociológiai kezdemények (pl. Pitrim Sorokin és Georg Gurvitch, átmenetileg a lettországi Rigában meghúzódva önálló orosz “emigrációs” jogtudományi folyóiratot is gondozva[85]) pszichologizáló, illetőleg társadalomelmélet-építő hatásával.

     Mindebben Budapest nem vált úgy központtá, mint ahogyan például Frantisek Weyr és folyóirata révén Brünn az ún. bécsi pozitivista iskola, vagyis a kelseni normativizmus nemzetközileg számon tartott másodhegedűse lett; mindazonáltal a lengyel Petrazycki iskolateremtése mellett Magyarország szintén egyenértékű partnerré küzdötte fel magát. Moór Gyula és Horváth Barna, mint láttuk már, egyaránt alkotó erejük teljében élték meg a világháború végét: Moór a beérkezettség, az elismertség csúcsán, Horváth pedig annak határán, hogy már egyébként nemzetközi ismertséget eredményező jogszociológiai érdeklődése, szinoptikus látásmódja s processzuális megközelítése egyfajta teoretikus szintézisben testet öltsön. Mindketten nemcsak tanítványokkal rendelkeztek már, de az utóbbi egyenesen iskolával, melyben a szegediek mindegyike a maga útját járta (a normativizmus bírálatától a tudományfilozófiai és mélylélektani újraértelmezésekig); sőt, Moór és Horváth esetleges egymás közti feszültségei sem jelentkezhettek a külvilág számára másként, mint két szolid, folyvást továbbépülő s ezért egymásnak is szembefeszülő termékeny irány természetes igénybejelentéseként.

     Beszámítási, szervező központtá mégsem válhatott Magyarország a térségben. Elsődlegesen talán nem is azért, mert a kisantant teremtett volna valamiféle animozitást, bizalomhiányt; végső fokon azonban valószínűleg mégis azzal magyarázhatóan, hogy e politikailag fojtogató légkörben a magyar kitörés kizárólag Bécsen, Münchenen, Berlinen keresztül vezethetett tovább. Következésképpen inkább jeles jogbölcselőink kezdeményezték jelenlétüket nyugati–észak-nyugati irányban, semmint hogy azon fáradoztak volna, hogy itthon teremtsenek nemzetközi publikációs fórumot akár folyóirati formában, akár évkönyveknek, ünnepi kiadványoknak a nemzetköziesítő nyitásával.

     (Jellemző ezért, hogy leginkább még Moór ápolt a közép- és kelet-európai térségen belül kapcsolatokat. Ezek azonban a tekintély vonzásán — szófiai publikálásán, avagy az észt Ilmar Tammelo látogatási szándékának tudomásul vételén — és néhány gesztuson — például a magában a szlovákot felismerő és ezért Pozsonyban maradó Tuka Béla német nyelvű jogfilozófiai összegzésének a háborús időkben mélyreható kritikája elvégzésén — túl semmiféle rendszerré szerveződő regionális vagy szomszédsági kapcsolattartás jegyeit nem mutatták fel.[86])

 

 

Ad 2.: a sztálinizmushoz

 

A tudományos igény Magyarországon erőteljesen, csaknem romlatlanul megmaradt, amennyiben az osztályharcos publicisztika mellett változatlanul élt a tudomány-szerű monografizálás követelménye, ami ugyanakkor a sztálinizmus önigazolása kényszerében már valóban tudományos, kutatási tárgyukkal sine ira et studio szembenéző feldolgozásokhoz valójában nem vezethetett. A diktatórikus szervezethez híven hamarosan felépült az ideológiai szféráknak alárendelt tudományban is egy hierarchia, ami immár kötelezően megindította a különféle epigonizmusokat s az ezekre történő finom visszahatásokat (egyediesítéseket, változatok keresését) egyaránt. Ezen belül éppen e korszakban és Magyarország nemzetközi helyét illetően volt jeles példa, hogy hosszú éveken keresztül Szabó Imre akadémikus lehetett a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának egyedüli jogász tagja, és ilyen minőségében — a szovjet jogászság bármiféle kétségtől nem övezhetett belső tekintélyeként is — a szovjet monolitikusságnak eleve egy nyugati értelemben iskolázott, tág látókörű, a moszkovita iskolázottságú nézőpontokhoz képest periférikus helyzetéből adódóan mégis a helyi sokszínűségre érzékenyebb oldója.

     A szovjet moloch világforradalmi-birodalmi fellépése a hidegháborús ellenfélben, Amerikában s Nyugat-Európában is hasonló reakciókat gerjesztett, amennyiben a szovjet-marxizmus (későbbi hivatalos megnevezése szerint: a létező szocializmus) jogelméletét egy túlpolitizált nagyhatalmi számbavételre jellemzően sokáig — úgyszólván mindvégig és kikezdhetetlenül — a szovjet fejleményekkel azonosították.[87]

 

 

Ad 3.: az enyhüléssel kísért intézményesedéshez

 

a) Kései leválás Visinszkij elméletéről

     A szovjet egy-nézőpontúság erejét példázza, hogy Visinszkij ún. szocialista normativizmusa[88] bármiféle frontális támadással szemben mindvégig bírálhatatlan maradt. Még jóval bukása, a sztálinizmus verbális meghaladása után is jellegzetesen nem egy olyan kihívás kezdte ki, amely nyíltan, a lényegről szólva szélsőségesen pozitivista látásmódját vagy akaratelméleti önkényét kifogásolta volna, hanem egy jellegzetesen periférikus, csaknem neofita túlbuzgóságú hívői alázattól megfogalmazott, tehát látszólag ártalmatlan, teoretikus kérdés. Jelesül, annak kérdése, hogy mennyiben érintheti jogi mivoltát, ha és amennyiben — akármilyen kivételesen, bármely részterületről véve is esetleg konkrét példát — egy norma nem realizálódnék jogviszonyban.[89] Mint ahogyan buzgárból vagy vakondtúrásból robbanhat leginkább a gát, ömlött be e látszólag ártatlan részkérdésbe a bírói jogképzésnek s a szokásjog jogiságának (tényeik elismerésének, konstitutív erejük tudomásul vételének) mélyreható dilemmája, a szociológiai megközelítés létjogosultságának kínzó kérdése, s vele az értékek, mértékek, standardok egész problematikája.[90]

     Aligha mondhatnók, hogy a jogi gondolkodás nálunk a szovjet mintától eltérően fejlődhetett volna. Ámde Magyarországon ez sohasem jelentett kényszeresen visinszkiji megvalósulást. A közösként neofita politikai túlérzékenységgel felvállalt eszménynek egy saját jogrendszer körében történő megvalósítása mégis csak olyan önálló változatot eredményezett, amely a kritikai nézőpont lehetőségét is a maga körébe vonta; ez pedig lehetővé tett olyan módszertani kiegészítéseket, gazdagításokat, amelyek már a meghaladás programját is csírájukban felmutathatták.

 

b) Ideológiai bezárulástól a tudomány-szerű nyitottságig

     A példák[91] mind a szélsőségek sodró erejéről tanúskodnak.

     Előresorolva a tudományosan minden értelemben zártnak bizonyuló társadalmakat, a Német Demokratikus Köztársaságban például szigorú funkcionális szétválasztás érvényesült, mely intézményileg, a kutatói és kutatási profilban, sőt a könyvtári gyűjtemények kialakításában egyaránt elszakította egymástól a szocializmus építését (mely kizárólag szocialista művekből inspirálódhatott) a kapitalizmus bírálatától (mely lehetővé, illetve ideológiai kritika esetén egyenesen tárggyá tette az ún. “burzsoá”, s ha kortársi, úgy az ún. “imperialista” irodalom tanulmányozását, de csakis az osztályharc jegyében és megsemmisítő meghaladásuk érdekében, vagyis úgy, hogy csakis ellenként megtiportatásra voltak jók, belőlük tehát nem vezethetett semmiféle felhasználható tanulság a szocializmus építéséhez). – A Szovjetunióban hasonló különválasztást nem intézményesítettek, ott viszont a nyugati irodalom már eleve gyakorlatilag elérhetetlennek bizonyult (a cirill írástól latin karakterei okán eleve megkülönböztetve magát). Ezért a kialakult gyakorlat szerint bármiféle komolyabb elemzés, konfrontálás vagy nyitott esélyű megvitatás szándéka nélkül a számottevőbb monográfiákban — mintegy színesítőkként — felvonultattak egyfelől némi történeti és jelenkori polgári körképet (roppant szegényes kínálati választékkal s felületes, jelszavak síkján mozgó bírálattal),[92] másfelől általános szocialista háttérképet (az ún. népi demokratikus országok gyakorlatának és/vagy irodalmának felületes bemutatásával), ami jobbára pusztán egykori tudomány-szerű eszményeik mementójaként szolgált. – 1968 után Csehszlovákia jogi könyvtáraiban saját kiadványaikon túl kizárólag szláv nyelvű források (még a magyarországiak közül is többnyire csak az orosz nyelvűek) maradtak elérhetők. – Romániában, Bulgáriában ugyan semmiféle hivatalos szétválasztás nem érvényesült, ám általános könyvtári szegénységük okán, nyugati források gyakorlati hiányában a nem-marxista irodalom inkább háttérszínesítő maradt, amivel valóságos vitába nem is bocsátkozhattak.[93]

     Voltaképpeni kivételt csupán Jugoszlávia, valamint az 1968 előtti Csehszlovákia mindenekelőtt cseh és morva területei jelentettek, ahol is a marxizmust tudomány-szerű igényekkel művelték. Ámde itt sem konfrontáltan s főként nem nyitott esélyű versengésben más irányokkal, hanem kizárólag egy marxi gyökerekből táplálkozó elmélet lehetőségeire, a létező marxizmusoknak (mert itt a kutatási hipotézisként felfogott teoretikus pluralizmuson belüli versengést elismerték) újjászületést biztosító megújítására (“a marxizmus reneszánsza” igényének beteljesítésére) koncentráltan. Ennek megfelelően a marxizmus egyébként mennyiségileg tekintélyes nyugati termésén túl úgyszólván nem is igényeltek számottevően más irodalmat; nyitottságuk pusztán a marxizmuson belüli vitákra szorítkozott; a külső kritikák, egyéb támpontok elutasításában viszont az előbbiekből fakadóan a szovjeteknél is kérlelhetetlenebbnek, dogmatikusabbnak bizonyultak.

     Valóságos nyitottsággal csupán Lengyelország esetében találkozhattunk, ahol — a múlt hagyományának (erőteljes pszichológiai, logikai és fogalmi-elemző irányoknak) sikeres továbbviteleként — társadalomelméletben, szociológiában, politikatudományban s ezek jármán az elméleti jogtudományban is eleve a formalisztikus, analitikus (stb.) teoretikus modellek fogalmi bokrát más magyarázatlehetőségekkel szembesítve a különféle fogalmilag elemző irányoknak biztosítottak elsőbbséget, s ezekből mint tudomány-eszményű egzaktságra törekvő megközelítésekből a marxizmust mint per definitionem illetéktelen (mert társadalompolitikai, tehát ideológiai) megközelítést eleve kirekesztették. Elméleti jogtudományuk ezzel persze társadalmilag nagymértékben érdektelenné is lett, hiszen vezető nyugat-európai s főként angol–amerikai (túlnyomórészt analitikus fogalomelemző) irányzatok helyi leágazásaként a lengyel jogelméletnek nem is volt semmiféle különösebben helyi és időszerű, a professzionalizmus önmagába zárt körét lényegesen meghaladó mondanivalója. A nálunk kialakult helyzettől eltérően ott a pártvezetés intézményi (a mi akadémiai jogtudományi intézeti dominanciánkkal szemben ott: egyetemi) képviselői gyakran pontosan ebből a jogelméletet fogalmi matematika mintájára művelő, egyébként kiváló gondolkodókból kerültek ki, akik változatlanul hideg távolságtartással, bárminemű kritikai distancia nélkül fogadták s tették kifejtésük fogalmi tárgyává a marxizmust, ha és amennyiben topikájuk körbejárása ezt kívánta — vagyis ha a jogtudományból az osztályharc területére, például az államelmélet vagy a közjog terrénumára léptek át. A marxizmus ezzel saját területén e különös szimbiózisban szintén egyeduralkodó lett: mindenütt, ahol a jog mint hatalmi vonatkozás, politikai összefüggés, ideológia vagy gyakorlat megnyilatkozhatott — tehát nemcsak jogpolitikailag szemlélt területeken, de az államelmélet s általában az államjogi, államigazgatási relevancia egészében is.

     Magyarország nem rendelkezett ilyen nem-fundamentalista, vagyis értékszemlélettől, lehetséges teleológiáktól független társadalomtudományi hagyománnyal, így ilyen (a kelet-németországihoz képest fordított előjelű) különválasztásra épülő tudományművelés lehetősége fel sem vetődött. Viszont a teoretikus megnyilatkozások, állásfoglalások, megközelítések, kérdésfeltevések javában izgalmas, előrevivő, gyakran ideológiai borotvaélen táncolva veszélyes, de egyszersmind a társadalom számára tényleges üzenetet hordozó (megfejthető, bár olykor megfejthetetlenné túlkódolt) módon ütköztek egymással a nemzetközi trendek és a marxizmus megfogalmazási lehetőségei, ami olykor kifejezetten drámaszerűnek bizonyult, miközben — legalábbis széles értelmiségi körökben — közvetlen társadalmi ügy horderejével lépett fel, olykor felkorbácsolva a közfigyelmet.[94]

 

c) Politikai ideológiától az önérdekű tudományig

     Ritka egyensúly kialakulása sikerült ezzel nálunk, Magyarországon, az egymást látszólag kizáró két szélső várakozás nagyfokú egyidejű kielégítésével. Hiszen

·      a (kelet-német,[95] szovjet,[96] valamint 1968 utáni csehszlovák mintát jellemző) közvetlenül ideologikus politikai szolgálattól

·      valamelyes (romániai[97] és bolgár mintát képező) egyeztetés felrémlésén[98] keresztül

·      a (jugoszláv[99] és 1968 előtti csehszlovák[100] mintát megtestesítően) valamiféle tudományos éthosz osztatlan felvállalásával, ám a szocializmus marxizmusa fölényének következetes politikai kikényszerítésén át

·      a (ránk, magyarokra jellemzően) ideologikus lepel fenntartásával végigvitt tudományos önfejlődés biztosításáig, illetőleg

·      a (lengyel, valamint 1968 előtti cseh és morva mintát megszabóan) politikum és tudomány, vagyis a jogelmélet mint ideológia és a jogelmélet mint fogalmi analitika és/vagy empirikus szociológiai tényleírás személyi és/vagy topikális, vagy éppen egyenesen diszciplináris különválása kiharcolásáig

terjedtek azok a lehetőségek, amelyek meg is valósultak “az aktuálisan létező szocializmus”, azaz a szovjet világbirodalom különféle terepein.

     Figyelmet érdemlő körülmény, hogy miközben küzdelmesebb pályán mozgó kortársaira, így számos magyar teoretikusra is[101] a lengyel példa ösztönzőként, egyfajta pozitív biztonság megtestesítőjeként, sőt a kiállás gesztusának erkölcsi tettével is hatott, alapteljesítménye, az “önérdekű tudomány” mégis csaknem kétes értékűnek bizonyult. Létrejötte, fennmaradása ugyanis felemésztette kezdeti energiáit: kellő társadalmi beágyazódás nélkül óhatatlanul valamiféle ellen-elmélet formáját öltve magára, a moszkovitizmussal szemben egyfajta nyugati ihletésű ellen-epigonizmusba menekült, s ezzel nem ritkán a mintaadó nyugati áramlatok visszfényének perifériális tétnélküliségébe, sőt egyenesen érdektelenségébe kényszerült.

     Bizonyosan nem a fentiekkel szemben, mégis látnunk kell, hogy miközben a tudományos éthosz jegyében értelmezett autonómiatörekvések értéke éppen nem lebecsülendő, mindazonáltal talán túl sem értékelendő, hiszen a maguk körében, megnyomorított körülmények közt kikínlódott, mégis megszenvedett viták egészükben saját talajukat — ellentmondásosan, amiként születtek is — hatásosan törték.

     Csupán néhány példára emlékeztetve a kedvezőtlenebb sorsú országokból: az elhíresült román programbeköszöntő[102] vagy a bolgár és a román vita a jog kontinuitásáról[103] az egy évtizeddel korábban, még a sztálinizmus forrpontján lezajlott magyar vitán elméletileg aligha lépett túl, egyébként ekkorra már megváltozott saját környezetében hatása mégis határozottabban megtermékenyítőbbnek bizonyult. További példát idézve, a jugoszláv és az 1968 előtti csehszlovák viták, amelyek mind a marxizmus humanizálása örvén zajlottak, valójában máshoz, mint éppen a marxizmusnak hegemón szerepben továbbéléséhez nem is kívántak hozzájárulni.[104] Mindezzel korábbi monolitikumot mégis bontottak, belső irányzatokat vezettek be, anatagonizmusokat nyilvánítottak ki, és mindebben járulékos hatásukkal a tudomány-szerűséghez közelítő vitákat gerjesztettek. És nem utolsó sorban, jelenlétükkel, egymásra halmozódásukkal önmagukban is későbbi fejlődés csíráit vetették el.

     Érthető ugyanakkor, hogy noha könnyedebben idézhetünk fel önmagukban jelentős teljesítményekként lengyel munkákat, semmint például albánokat, mégis egyfajta elégtétellel elmondható, hogy maradandóan immanens értékű számvetések, monografikus kezdeményezések a kelet-németeknél, a szovjeteknél vagy a románoknál egyaránt mutatkoztak már ezekben az időkben. Amennyiben példálózni kívánunk, úgy ezek mindenekelőtt vagy standard megalapozások voltak a tudományelmélet és módszertan[105] (s benne különös hangsúllyal a joglogika,[106] jogi kibernetika,[107] valamint átfogó alapkérdések[108]) területén; vagy csupán az adott területen elvégezhető nemzeti (szociológiai–néprajzi) feladatok a tudományos számbavétel[109] vagy az eszmetörténeti feltárás és feldolgozás terrénumán;[110] avagy akár olyan önmagukban is nemzetközi figyelemre számot tartó kezdeményezések, mint amilyen Anita M. Naschitz kísérletei voltak egy marxista értéktan és természetjog megalapozására,[111] avagy Maria Borucka Arctowa arra irányuló törekvése, hogy az egyidejűleg minimum és optimum életfeltételek meghatározásával a mindenkor változó jognak egy kvázi-természetjogi megalapozást biztosíthasson.[112]

 

d) Nemzetközi elismerés önálló irányzatként

     A jogelmélet éppen nemzetközileg intellektuálisan is kiemelkedő valóban vezető képviselői (jellegzetesen pl. Hermann Klenner,[113] Viktor Knapp[114] és Szabó Imre) révén sikeresen legitimálja önmaga mint a szocializmus marxizmusa létét világszerte elismert irányzatként;[115] ezek személyes súlya és nemzetközi tudományos szervező aktivitása okán egyidejűleg betagolódási lehetőséget nyújtva az egyébként kevésbé kommunikatív, olykor nyelvi közlési problémákkal is küszködő, de nagyhatalmi, immár magát a rezsim ideológiai magját reprezentáló — inkább politikai, semmint tudományos — képviseletnek (amire saját képességeiktől függetlenül, ám betöltött szerepükben az eltérő fajsúlyú Kerimov,[116] Tumanov és Nedbajlo egyaránt rákényszeríttettek)[117] s az önmagukban súlytalan, maradandó életművel nemigen szolgáló különféle nemzeti reprezentánsoknak (mint a lengyel akadémiai igazgató Adam Lopatka, a kelet-német Karl A. Mollnau[118] vagy a bolgár akadémikus Popov[119]) egyaránt.

     Létrejönnek tehát markáns művek, értékelhető közreműködések, egyszersmind azonban élősködőként rögvest rátapad ezekre is az egész rezsim (immár létrejöttében is bármit már eleve meghatározó) politikuma, az agresszív ideológiai nyomulás, a bárhol még üresnek vagy ritkásnak talált terek betöltése.

     Mindezzel ugyanakkor mégis reprezentációra, összegzésre, sőt valóban előremutató stratégiai lépésekre nyílhat immár tér. Egy valóban tudomány-szerű előrehaladást fémjeleznek a gyűjteményes kiadványok,[120] folyóiratindítások,[121] összegezések,[122] és különösen az olyan sikeres egyéni teljesítmények, mint a szerb Radomir D. Lukić nemzetközileg számon tartott összefoglalása,[123] avagy — itt már kétségen kívül magyar sikerekről véve a példát — a jogszociológia elméletileg megalapozott, igényesen kibontott, számos részterületében monografizált újraintézményesítése a szocialista táborban Kulcsár Kálmán angol, orosz és német tanulmányi megjelenései s nemzetközi szervező szerepe révén;[124] a marxista jogelméleten belül egy önálló és dogmatikailag valóban a marxizmusból (és klasszikus német filozófiai előzményeiből) kritikusan kibontott jogfilozófia felmutatása Peschka Vilmos német nyelvű monográfia-sorozatában és nemzetközi konferenciaszereplésein;[125] a jogösszehasonlítás újrabevezetése, elméleti alapjainak és módszertani kérdéseinek (a sajátosan szocialista problematikák megfogalmazásával egységben történő) tisztázása Szabó Imre és Péteri Zoltán tanulmányi és az egész térfelet átható szervező és szerkesztő munkásságával;[126] és korántsem utolsó sorban a civilista Eörsi Gyula úttörő felismeréseket is megfogalmazó s valóban elgondolkodtató mélységű meglátásokban bővelkedő, impozánsan elmélyült tudásról számot adó összehasonlító-történeti magánjogi feldolgozásával.[127]

 

e) Együtt a polgári irányzatokkal

     Elvi értékű az a feloldódás, ami már úgyszólván saját jogán, adott kultúrában, de a tudományosság egyenértékű képviselőjeként biztosítja egyes helyzetekben a szocializmus marxizmusa jogelméletének helyét egyéb irányzatok közt a nagyvilágban. Az imént említett magyar iskolateremtésen túl — amelyben a nagyhatalmak közti együttműködő politikai játék visszfényében a mindvégig egyenértékű partnernek tekintett Szabó változatlanul megőrzi informálisan is tekintélyét, noha a jogfilozófiában Peschka, a jogszociológban Kulcsár válik a szocialista marxizmus mint professzionalista irány képviseletében elismert szereplővé — mindenekelőtt a lengyel s az 1968 előtti Prága teljesítménye jut ilyen elismeréshez.[128] Mindez persze a többségen nem változtat: az “osztályharc”, az “ideológiai küzdelem”, az “antimarxizmus” szellemi horizontját a Szovjetunióban és a Német Demokratikus Köztársaságban az ideológia tudományos frontján dolgozó elvtársak tényleges teljesítménye meghaladni változatlanul nem képes.[129]

 

 

Ad 4.: a bomláshoz

 

a) Epigonizmusként érdektelenné válása

     A szovjet,[130] a kelet-német[131] és a csehszlovák[132] jogelmélet termékei, mint saját gondolatot nélkülöző, csupán ideológiai álláspontrögzítésre alkalmas tétel-összefoglalások, miután monografikus kutatások ösztönzésére nem alkalmasak s így nem is szoktak új teoretikus felismerésekhez vezetni, jellegzetes kifejeződési formáikkal egyre visszavonultabban ott maradnak a tankönyvírásban, valamint a hivatalos folyóirati — Szovetszkoe goszudarsztvo i pravo, Staat und Recht, Právník — irodalomban.

 

b) Versengő irányok kizárólagossága

     Egyidejűleg megindul egyfajta kiválasztódás. Saját jogukon nemzetközileg ismert és elismert, egyenesen keresett autoritásokká válnak mindenekelőtt a marxizmustól függetlenedő alkotók (így legelsőbben is Jerzy Wróblewski, lényegesen kisebb mértékben és utóbb Kazimierz Opałek, s ha termékenységben és invenciozitásban az előbbiekkel nem is versengően, Zygmunt Ziembiński), és természetes okoknál fogva azok a túlélők, akik eleve és soha nem is voltak marxisták (így pl. a morva Ota Weinberger). Érdekes és figyelmet érdemlő fejlemény, hogy ebben az időszakban már az említettekhez tudnak csatlakozni s közel egy szinten kezeltetnek a szocializmus marxizmusának érett teoretikusai is (így Peschka és Kulcsár, valamint a politikai szociológában világszerte már nevet szerzett lengyel Stanislaw Ehrlich, továbbá a talán nem számottevő teljesítményű, de feltétlen humanizmusával a kelet-német tömbből mégis kiemelkedő Gerhard Haney). Az a meglepő újdonság, hogy az éppen bontakozó kutatásaik okán önálló képviselőként színre lépők is valamelyes nemzetközi figyelemre tehetnek szert,[133] bizonyára már az idők változásáról, a lehetőségek valamelyest kedvezőbbre fordulásáról is vall.

 

c) Együtt polgári áramlatokkal

     A tudományos világban egyfajta természetes (együtt)lét (vissza)nyerése kezd általánossá válni a nemzetközi együttlét[134] s a nemzeti önreprezentáció[135] szintjén egyaránt, amiből jobbára és változatlanul a kritikai mélységgel változatlanul alá nem támasztott konfrontációs érdeklődést rendíthetetlenül továbbra is vállaló szovjet, kelet-német, csehszlovák, bolgár és román minta reked kívül kivételként.[136] Ismeretlen sötét foltként marad Európa egén a Baltikum, amelynek saját irodalmát a szovjet belső határokon sem engedik át, kirekesztve képviselőit még a szocialista nemzetköziségből is, valamint Albánia, ahonnan még tankönyvek sem ismertek, folyóirata — a Drejtësia Popullore — francia tartalomjegyzékén túl ismeretlen marad, s legfeljebb a jugoszláviai szerb irodalom néhány hivatkozásában s legfeljebb eseti (főként saját területekre ügyelő bűnmegelőző érdeklődésű) ismertetésében lépi túl a határokat.

 

d) Nemzetközi elismerés önálló irányként

     Bármiféle hangsúlyozottan önálló jelenlét ellenére[137] azonban a múlt változatlanul kísért, s a hidegháború teljes megszűntéig minden önmagában pozitív fejlemény is kettős, ambivalens értékű marad. Az aktív és kooperatív tudomásulvételbe így változatlanul belejátszik a két nagyhatalmi tömbre szakadt világ reálpolitikai kifejeződése, ami a nyugat-európai és atlanti valóságban a másik térfél képviselőjeként változatlanul a szovjetet fogalmiasítja, s ezzel alkalmanként pontosan a kreatív, újító kezdeményezéseket elbátortalanítva, egyenesen cserben hagyva joggal megkérdőjelezi: vajon létezhet-e saját, immanens tudományos teljesítményért kijáró tisztelet egy ilyen politikailag szétszakadt világban — avagy, még pontosabban fogalmazva: nem éppen a leegyszerűsítő nagyhatalmi gondolkodás túlpolitizáltsága ejtette-e rabul az ún. szabad világ tudományosságát olyannyira, hogy ez válik minden érdeklődésüknek a szovjetekre koncentrálásával (és benne a közép-európai teljesítmények besorolatlanul hagyásával, olykor említésre sem érdemesítésével) a világ kétpólusú megosztottságának egyik utolsó fenntartójává.[138];[139]

 

d) Mindazonáltal előremutató szerep

     Évtizedek hangsúlyozott diszkontinuitása, a Szovjetunióban pedig gyakorlatilag nemcsak a bolsevik forradalmat megelőző cári időszak teljes polgárosodó fejlődésének a (szentpétervári, odesszai, urálvidéki stb.) egyetemi teljesítménye[140] iránti közömbösség, de a Nyugat gondolatával való eszmetörténeti kapcsolódás teljes elhanyagolása is lassan megszakadni látszik. A római joggal, a nyugati politikai és jogi eszmetörténettel szembeni érdektelenség több, mint fél évszázada után ismét megjelenik a civilizációs fejlődésben megtett út emléke, az elmúlt idők szellemi vívmányainak gondozása, és ezzel a történelmi korszakokon átívelő múltőrzés folyamatossága.[141] Ez azután kiegészül az adott időben és helyen aktuálisnak érzett kérdéseknek saját környezetükben esetleg úttörő jelentőségű boncolgatásával.[142]

 

 

Ad 5.: a mai állapothoz

 

Nyilvánvalóan minél inkább megrendülnek az egykori imperialisztikus hatalmi eszközökkel diktált közös egység politikai–ideológiai hajtóerői s főként az azok egykori biztosítására szolgáló diktatórikus intézményi felépítmények, ellenőrzési fórumok és eljárások, annál szerteágazóbbá, saját múltjukból és jelenükből — eredendő történelmi meghatározásaikból és véletlenszerűen alakult egyedi helyzeteikből (akár személyes preferenciákból) — következővé lesznek az egyes országokra nagyban-egészében jellemző állapotok. Az így előálló változatosságban mégis közös előfeltételnek — bár korántsem mindenütt beteljesítettnek — tetszik

a) az új kezdés megalapozása céljából a kommunizmus antihumánus tendenciáinak mindenekelőtt ideológiai–politikai bírálata[143] s a jogállami lehetőségek felvázolása;[144]

b) a folytathatóság mérlegelhetése érdekében a diszkontinuussá tett, vagyis múltjukba folytathatatlanul visszazárt történeti, intézményi, eszmetörténeti,[145] sőt egyszerűen élettapasztalatbeli előzmények számbavétele; és mindezek közegében

c) először a “Mi marad majd a marxizmusból?” kérdésének növekvően erőteljes feltevése,[146] majd az újrakezdés konszolidálása (az egykori Német Demokratikus Köztársaság csupán néhány prominensétől eltekintve leginkább: a múlttól csak diszkréten távolodó személyes átmentése) körülményei közt a valóságos szembenézésnek a személyes közreműködések felidézésének kényelmetlensége okán egyfajta fátyol leeresztésével történő álságos helyettesítése.

 

 

 

III. IDEIGLENESEN MEGVONHATÓ MÉRLEG

 

 

A szocializmus marxizmusának jogelméletei közül a magyar tudományosság mindvégig inkább kiegyensúlyozó szerepet játszott. Ebbe természetszerűleg beleértendő a különösen az 1950-es években nálunk is tapasztalható szélsőséges leszűkülés és torzító leegyszerűsítés is, amennyiben ezt (és különösen mértékét s stílusát) egy, a sztálini “béketábor” egészét átfogó összehasonlításban szemléljük. Belső hatása aligha menthetően tragikus deformáció és a tudomány-szerűség elvesztése lett persze ennek is. Annak megítélése azonban, hogy milyen lehetett volna, ha és amennyiben más előzmények, hagyományok, tudományba szüremkedő politikai aspirációk és személyes karrier-utak birtokában közel s távoli szomszédainkhoz, sors-társainkhoz hasonló utat futott volna be, leginkább kontinuus jegyként talán a magyar elméleti jogi tudományosság nemzetközi szerepjátszásából derül ki. Már pedig világosan látható, hogy teljes történelmi ívében mindvégig s úgyszólván megszakítatlanul minden alkalmi nyomás, beavatkozás, közvetlenül politikai irányítás és nyomulás ellenére a magyar jogelmélet fejlődését ez már egy viszonylag korai időszaktól kezdve az egyidejűleg több pályán zajló párbeszéd és a nem sikertelen közvetítés jellemzi. Egyfelől saját szocialista térfelünkön belül a dogmatikus, közvetlenül politizáló és ideologikus moszkovita (szovjet és kelet-német, valamint az 1968 utáni csehszlovák, s többnyire a román és bolgár) pólus és másik szélső félként a marxizmust kötelező politikai-retorikai szolgálatra koncként odavető, voltaképpeni tudományában viszont nyugat-európai–atlanti perifériát teremtő lengyel, valamint (mindenekelőtt a titói, akkor még problémátlanként érvényesített föderációs Jugoszlávia életében) a marxizmus reneszánsza kísérletén politikai elszántsággal és újskolasztikus dühvel munkálkodó és újra-dogmatizáló jugoszláv (és 1968 előtt néhány évig még Prágában is érvényesülő) irányzat között kísérel meg köztes utat járni, többnyire tartózkodva a közvetlen, címzett bírálattól, de megpróbálkozva egy bírálhatatlanul marxista, mégis a tudomány-szerű problémafelvetés, módszeres vizsgálódás minimumának a felmutatásával kecsegtető elméletépítéssel. Másfelől már az 1950-es és 1960-as évek fordulójától kezdve egyfajta közvetítésre vállalkozik — egyszersmind persze az egész szovjet-szocialista hatalmi tömb képviseletére törekedve is — a végső soron moszkovita ortodoxia és a nyugati világ, vagyis a döntően nyugat-európai, s ezt kiegészítve még az atlanti irányzatok között, voltaképpeni célját és sikereit tekintve az ún. szocializmus jogelmélete képviseletét látva el egyidejűleg a maradék — túlnyomórészt ún. harmadik — világban is.

     (Korántsem mellékesen említendő, hogy a fent jelzett közvetítés nemcsak egyszerűen retorikai fordulat, de úgyszólván tudománytörténeti említésre méltó szerepjátszás volt. Hiszen a Moszkvában, Kelet-Berlinben és a szocializmus más fővárosaiban rendezett konferenciák, kiadásra megszerkesztett gyűjtemények magyar közreműködőinek többsége átélte — és (akadémiai szakmai szocializálódásom, majd személyes emlékeim nyomán saját tapasztalatként is megerősíthetően) az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetében, de az ELTE vagy a Pécsi Tudományegyetem állam- és jogelméleti tanszékein is hamarosan tudatos tervezések, szorgos háttérmunkák közvetlenül célzott tárgyaként a magyar résztvevői kör maga is kezdeményezte —, hogy akár a [nyugat-]berlini Freie Universität jogi karától néhány ezer lépésnyire, az NDK Tudományos Akadémiájának a fal-közeli Otto-Nuschke-Strassén található Állam- és Jogelméleti Intézetéig több ezer kilométer közbeiktatásával, jelesül pontosan Budapesten keresztül, éppen általunk, szinte kezeinkben áramlott évtizedek során át Nyugat és Kelet közt publikáció és információ egyaránt; sőt, történetesen a magyar jogelméleti tudományosság marxizáló szűrőjén át beemelt konvencionalizálásokon keresztül a kortárs nyugat-európai s atlanti (szovjet terminológia szerint: “burzsoá”, a kelet-német szerint pedig: “imperialista”) szellemi hatás is.[147] Maga a létünk, a gondolkodásmódunk járt fellazító hatással. Jelenlétünk mindazonáltal az adott közegben kiiktathatatlannak bizonyult: az eredeti marxi forrásokra visszavezetett tudományos apparátusunk cáfolhatatlan volt, aktivitásunk, valóban nemzetközi súlyunk okán pedig részvételünk mellőzhetetlen — miközben mi folytonosan kényes egyensúlyozásra kényszerültünk azon helyzetben, hogy, ha csak lehetséges, botrányossá még éppen ne váljunk, miközben jelenlétünk hatását maximalizáljuk.[148])

     Tudvalévő, hogy a pusztán elvi lehetőségek nem realizálódnak feltétlenül mindenütt s bármiféle körülmények között. Saját hagyományoktól függően a tudományos szabadság adott helyen és időben gyakran nem tud vezetni máshoz, mint nagyfokú elméleti konformizmushoz: egyetlen egy elméleti vízió ismételt újravitatásához, avagy kiválasztott s egymásba folytonosan átcsapódó mainstreamek egymást váltó uralmához. Ilyen környezetben kiugró jegyként, akár példaszerű megvalósulásként kell itt megemlékeznünk arról, hogy szemléleti gazdagságában a magyar jogelméleti gondolkodás az 1960-as évek első felétől induló felfutástól mindvégig optimálisan nagyfokú belső változatosságot mutatott. Egyetlen példával élve, az eredetileg Szabó Imre szerkesztői égisze alatt létrehozott gyűjtemény a marxizmus belső problematikája gazdagságaként egyaránt felmutatta a szocialista normativizmus, a jogi szociologizmus, a történeti szemlélet, a jogi komparativizmus, az axiologizmus, a természetjogiság és a jogállami kiindulás igéretét; és ehhez a nagysikerű kezdeményezéshez utóbb még — szintén Szabó szerkesztői munkáját dicsérve — az emberi jogok hasonló megközelítésbeli sokoldalúsággal jellemezhető feldolgozása járult. Kontrasztáltan kifejezve bátran akár ezt is elmondhatjuk: a politikai enyhülés időszakától indulóan egymással vitázó s (akadémiai értelemben) egymással versengő irányzatokban hazai jogelméletünk valójában (persze: relatíve) gazdagabbnak bizonyult, mint például Nagy-Britanniának és egykori nemzetközösségbeli vidékeinek úgyszólván kihívás nélküli harti uniszónója, mely több évtizeden át valóban monopolisztikus volt, miután minden egyebet sikeresen maga alá rendelt — úgyszólván kivételetlenül.[149]

     A magyar jogelmélet a tudományosság belső igényeit, saját logikáját (persze: a lehetőségek körén belül) rendkívül komolyan vette, s mindvégig a különféle (s főként: párt-) ellenőrzési csatornák lehetséges semlegesítésén fáradozva[150] (persze, Szabó Imre akadémikus meghatározó szerepét figyelembe véve, személyes karrier-útjába is beágyazottan, hiszen országosan s a szocialista világban is saját, személyesen kivívott uralkodó pozíciója alá rendelve, ám a tudományosság ügyével nemcsak őszintén, de jól eltaláltan, sikerrel, nyugati visszajelzések tömegével is bőven igazoltan azonosultan) tartózkodott a különféle (politikai, ideológiai) excesszusoktól (egyszersmind mindkét irányban megelőzve ezzel a túlságos — pl. Aczél György csahosainak körét is elérő — közfigyelem, netán botrányok kialakulását), amik pedig mind a moszkovita, mind a jugoszláv világban (sőt, Lengyelországban is) éppen visszatérően előfordultak. Túlhatalmával párosultan Szabó Imre óvatossága elérte, hogy nálunk “államellenes tevékenység” vádjával akadémiai vagy egyetemi elméleti jogi irány nem lehetetlenült. Persze, ebbe beleértendő, hogy Adam Podgóreckink sem volt.[151]

     Az ilyen és hasonló viszonylagosan előnyös s ezért megbecsülésre érdemes jegyek és szándékok óhatatlanul a tudomány ügye iránti elkötelezettség valamely nem csekély fokáról tanúskodnak. Egy ilyen, belülről folyvást vitákon keresztül formálódó teoretikus kultúra nyilvánvalóan számbavehető eredményeket hozott létre számos szerteágazó területen. Anélkül, hogy korábbi összegzésemet megismételném, végső következtetésként hadd szögezzem le, hogy a magyar elméleti-jogi tudományosság a szocializmus egyébként megnyomorító feltételei között s ideológiai diktátuma ellenére sikerrel járt legalább is abban, hogy fermentatív — kezdeményező, alkotó, saját példaadásával mindvégig elöljáró — szerepet töltsön be legalább négy egymással összefüggő s a jogtudományok XX. századi elméleti művelésének kulcsfontosságú, alapvetően paradigmatikus, ezért meghatározó erejű területén:

     (1) a szociologisztikus megközelítésnek a szocialista táborban történő elfogadtatásával, a jogi mivoltot a pozitivisztikus mellett egy új kritériumrendszer tükrében szintén láttató (és ezáltal megkettőző) látásmódjának köszönhetően a “szocialista normativizmus” szűklátókörűségének nemzetközileg is értékelhető kutatási eredményekhez és következtetésekhez vezető elméleti meghaladásával kieszközölt “robbantásával”;

     (2) a történeti-összehasonlító perspektíva felvállalásával, általános elfogadtatásával és rendkívüli erejű és konkrét teljesítményű kultiválásával;

(3) a marxizmusban hagyományosult módszertan ismeretelméletire visszavezetett felfogásával szemben a lételméleti látásmód (ismételt) bevezetésével, ami az előbbi fejleményeknek nemcsak teoretikus keretet adott, de a “jogászi világkép” ontikus magyarázatával és az ideologikus háttérformákkal élő emberi-társadalmi gyakorlatban szokásos pusztán episztemikus megközelítések eredendő korlátozottságának kimutatásával döntően járult hozzá a jogtudományban bármiféle egyszempontúság szétfeszítéséhez; s

(4) mindebben — az előbbiek egyfajta szintézisét képviselő közös hatásként — kialakulhatott a modernizáció és jog elmélete (s belőle kigyűrűzően további kérdésfeltevések és ideiglenes válaszok sora), amelyek valóban előremutatóan, az egész közép- és kelet-európai régió s benne nemzetünk jövőbeni sorsát, játékterét, lehetőségeit illető meghatározó kérdésekkel alapkutatási szinten, felelősen, távlatos érzékenységgel foglalkoztak.

     A fentiek keretében, úgy vélem, következtetésként megállapítható, hogy jogelméletünk a teoretizálásnak kijáró komolyságot, pátoszt, tudomány-szerű elkötelezettséget, erkölcsi igényt s benső (stratégiai és taktikai) felelősséget az adott körülmények között elérhető hivatásszerű természetességgel őrizte, amiben — különösen a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézete vezető jogelméleti kutatóinak (és ezek sorában igazgatójának) pozícióját s teljesítményét akár az országon belül, akár a teljes régióra kiterjedően más megfelelő példákkal egybevetve — a magyar példa a történelem kényszerei ellenére mégis az optimálishoz közelítő, ellenpéldákkal nemigen felülmúlható optimalitású megoldási és válaszolási alternatívával szolgált.[1] 1948-ban még nemzetközi szimpoziumot tervezve a Pázmány Péter Tudományegyetem keretében. Vö. vitaindító nyersfogalmazványának az akadémiai Bibó-hagyatékban megőrzött posztumusz kiadásaként The Bases of Law / A jog alapjai szerk. Varga Csaba, zárótanulmány H. Szilágyi István (Budapest: Szent István Társulat [megjelenés alatt]) [Philosophiae Juris / Jogfilozófiák].

[2] Vö. Losonczy István posztumusz szövegkiadásaként Jogfilozófiai előadások vázlata [1948] szerk. Varga Csaba (Budapest: Szent István Társulat 2002) xvi + 282 o. [Jogfilozófiák] és Abriß eines realistischen rechtsphilosophischen Systems hrsg. Varga Csaba (Budapest: Szent István Társulat 2002) 144 o. [Philosophiae Iuris].

[3] A matematikus Alexits Györgytől és Fenyő Istvántól, avagy a történész Hanák Pétertől egészen az akkoriban sokaktól okkal szintén rettegett Szűcs Jenőig.

[4] Pécsett pl. Kocsis István professzortól Pecze Ferenc tanulmányi vezetőig.

[5] Pécsett pl. különösen Halász Pál, Bihari Ottó, Szamel Lajos.

[6] Lásd pl. Vas Tibor ‘A burzsoá jogfogalom meghatározásának marxista bírálata’ Jogtudományi Közlöny (1950), 3–6. o., Földesi Tamás ‘Hogyan használjuk fel ma Marx és Engels bírálatait a burzsoá jog- és államelméletekről?’ Jogtudományi Közlöny (1954), 169–177. o.

[7] Háttérként lásd főként Szabó Imre tollából ‘I. V. Sztálin tanítása és a jogelmélet kérdései’ Az MTA Társadalmi–Történelmi Osztályának Közleményei I (1950), 113–122. o. és Jogtudományi Közlöny (1951), 723–727. o., ‘I. V. Sztálin tanítása a nyelvtudományról és a jogi felépítmény kérdése’ Az MTA Társadalmi–Történelmi Osztályának Közleményei I (1951), 91–104. o. és Jogtudományi Közlöny (1951), 155–160. o., ‘Vita haladó jogi hagyományaink kérdéséről’ Jogtudományi Közlöny (1951), 653–662. o., ‘A szocialista törvényességről’ Társadalmi Szemle (1953), 796–810. o., ‘Állam- és jogtudományunk elméleti alapjainak néhány fő vonása’ in Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Évkönyve 1955, szerk. Tamás Lajos (Budapest: Tankönyvkiadó 1956), 37–43. o.

[8] Jellegzetes példaként Vas Tibor tollából ‘Az állam- és jogtudományok néhány kérdése az SzKP XX. Kongresszusa után’ Jogtudományi Közlöny (1956), 193–199. o. és ‘Néhány állam- és jogelméleti kérdés az SzKP XXIII. Kongresszusának tükrében’ Jogtudományi Közlöny (1966), 516–519. o.

[9] Jegyzőkönyv [ELTE ÁJK, 1955. I. 29.] sajtó alá rend. Varga Csaba [elektronikus megjelenés alatt].

[10] Szabó Imre A burzsoá állam- és jogbölcselet Magyarországon (Budapest: Akadémiai Kiadó 1955) 533 o.

[11] Említésre érdemes, hogy Szegvári Katalin fiatalkori opuszként kéziratban maradt monografikus dolgozata Somló Bódogról — Somló Bódog jogelméleti munkássága (Szeged 1952–53) [gépírásos másolat, 99 + 9 o.] sajtó alá rend. Varga Csaba [elektronikus megjelenés alatt] — nem idézett elő semmiféle ilyen ambivalenciát: erőteljes (noha a maga módján szintén átpolitizált) történet-kritikai módszerével nemcsak elméletileg igényesen felidézte, de sikerrel le is tudta zárni a tárgyalt életművet.

[12] Mindez, mint egyfajta kinyilatkoztató stílus, Szabó Imre személyiségi jegyévé vált: így is halt meg, özvegyen, betegen, magára maradottan, ám immár végleg egyoldalú kommunikációhoz szokottan — szemben a hasonló indíttatású és korú Viktor Knapp végső soron szerencsés szerencsétlenségével, aki az 1968-as prágai tavasz elkötelezettjeként kegyvesztetté vált, igazgatói pozícióját s hatalmát egyaránt elveszítette, ám még időben visszaszokhatott a köznapi lények közönséges beszélgetéséhez, amiben magam is — noha nemzetközi értekezletek szakmai nyilvánossága előtt nem egyszer igencsak kritikus hangvételt ütöttem meg vele szemben — úgyszólván ifjú barátjává, csaknem bizalmas beszélgetőtárssá lehettem.

[13] Pl. Peschka Vilmos ‘Vita a jogfogalomról a szovjet jogelméletben’ Jogtudományi Közlöny (1956) 4–6, 190–194. o., valamint Péteri Zoltán tollából ‘Az állam- és jogelmélet vitás kérdései a szovjet jogtudományban’ Cikkgyűjtemény a külföldi jog köréből VI (1956), 41–44. o. és ‘A jogfogalom néhány kérdése a szovjet jogtudományban’ Az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetének Értesítője I (1958) 2, 304–314. o.

[14] Pl. ‘Vita a jog és jogtudomány »viszonylag állandó elemeinek« problémájáról’ Jogtudományi Közlöny (1951), 368–377. o. és Szotáczki Mihály ‘A kontinuitás és diszkontinuitás kérdése a jogfejlődésben’ in Jubileumi tanulmányok 2, szerk. Pap Tibor (Budapest–Pécs: Tankönyvkiadó 1967), 359–379. o.

[15] Pl. Szotáczki Mihály tollából A jogi akarat osztálytartalma (Budapest: Tankönyvkiadó 1959) 30 o. [Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata 6] és Az egyéni érdek és az osztályérdek viszonya a tárgyi jogban (Budapest: Tankönyvkiadó 1962) 31 o. [Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata 21].

[16] Szabó Imre A jogszabályok értelmezése (Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó 1960) 618 o. / Interpretarea normelor juridice (Bucuresţi: Editura Sţiinţifică 1964) 439 o.

[17] Antalffy György – Kulcsár Kálmán – Peschka Vilmos – Péteri Zoltán – Samu Mihály – Szabó Ime – Szotáczki Mihály – Sztodolnik László Állam- és Jogelmélet [Egyetemi jegyzet, 1956/57. tanév 1–2. félév] (Budapest: Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat 1957; 1958; 1960) 256 o. [ELTE Állam- és Jogtudományi Kar].

[18] Pl. Halász Pál A normativizmus és az elméleti jogtudomány [doktori disszertáció] (Budapest 1963) [gépirat, x + 440 o.] [részletek] sajtó alá rend. Varga Csaba [elektronikus megjelenés alatt].

[19] Magyar állam- és jogelméleti bibliográfia 1950–1980 [angol és orosz címekkel, címfordításokkal] szerk. Nagy Lajos, vál. Pap Ignác (Szeged: József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Állam- és Jogelméleti Tanszék 1980) 202 o.

[20] Szotáczki Mihály A jog lényege (Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó 1970) 376 o.

[21] A jogtudomány a tárgyunk, nem a jogi oktatásnak jogászgenerációk során átívelő s mai gondolkodásmódokban is tetten érhető tudatformáló — szocializáló, kondícionáló — hatása. Ezért az sem kérdéses itt, vajon ilyen primitivizált formájában betölthette-e egyáltalán néki szánt szerepét, vagy éppen elidegenített minden a tételes jog közvetlen iránymutatásán túlmutató teoretikus igényű gondolkozástól.

[22] Mindenekelőtt Samu Mihály tollából lásd pl. Az új gazdasági mechanizmus állam- és jogelméleti vonatkozásai (Budapest: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat [Sokszorosító] 1967) 17 o. és ‘Politika – jogpolitika – jog’ in A Magyar Jogász Szövetség 8. munkaértekezlete (Szeged: Szegedi nyomda 1975), 403–417. o.

[23] Pl. Péteri Zoltán ‘A szocialista állam- és jogelmélet néhány kérdése az SzKP XXII. Kongresszusán’ Állam és Igazgatás (1962), 330–343. o.

[24] Vö. Szabó Imrétől A szocialista jog (Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó 1963) 454 o. / Szocialiszticseszkoe pravo (Moszkva: Progreszsz 1964) 395 o., Társadalom és jog (Budapest: Akadémiai Kiadó 1964) 147 o. [Korunk tudománya], Szocialista jogelmélet – népi demokratikus jog (Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó 1967) 321 o.

[25] Szabó Imre A jogelmélet alapjai (Budapest: Akadémiai Kiadó 1971) 308 o. / Les fondements de la théorie du droit (Budapest: Akadémiai Kiadó 1973) 340 o. / Osznovü teorii prava (Moszkva: Progreszsz 1974) 268 o.

[26] Vö. Szabó Imrétől Előadások Marxról és a jogról (Budapest: Gondolat 1976) 271 o., Jogelmélet (Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó 1977) 467 o., A jog és elmélete (Budapest: Akadémiai Kiadó 1978) 161 o. [Jogtudományi értekezések].

[27] Vö. Szabó Imrétől ‘Jogi gondolkodásunk szocialista átalakulása’ Állam és Igazgatás (1960), 401–414. o., ‘Jogtudományunk nemzeti és nemzetközi jellegéről’ Jogtudományi Közlöny (1969), 213–216. o. és ‘A Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatása a marxista jogelmélet fejlődésére’ Magyar Tudomány (1977), 803–810. o., valamint Samu Mihály ‘Szocialista jogszemléletünk fejlődése’ Magyar Jog (1975), 135–142. o.

[28] Pl. Szabó Imre ‘Forradalom és törvényesség’ Állam és Igazgatás (1969), 199–208. o.

[29] Peschka Vilmos ‘A magyar állam- és jogtudományok és a társadalmi gyakorlat’ Az MTA Társadalmi és Történelmi Tudományok Osztályának közleményei 13 (1964), 429–441. o.

[30] Peschka Vilmos ‘Marxista és szocialista jogelmélet’ Jogtudományi Közlöny (1968), 165–172. o.

[31] Legjelentősebbként lásd a szovjet jubileumi felkérésre összeállított, ám erőteljes újraértékelést elvégző értekezéssorozatot Szabó Imre, Kulcsár Kálmán, Varga Csaba, Péteri Zoltán tollából: ‘V. I. Lenin – Oszvonopolozsnik szocialiszticseszkogo prava’ in Lenin o prave (Moszkva: Progreszsz 1969), 274–321. o., ill. — eredeti tanulmányi szövegeikben — Állam- és Jogtudomány (1970), 3–57. o.

[32] Vö. Kulcsár Kálmántól A jogszociológia problémái (Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó 1960) 269 o., A jog nevelő szerepe a szocialista társadalomban (Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó 1961) 347 o., Társadalom, politika, jog (Budapest: Gondolat 1974) 365 o., s az első címnek újradolgozásaként A jogszociológia alapjai (Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó 1976) 438 o.

[33] Vö. Peschka Vilmostól A jogviszonyelmélet alapvető kérdései (Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó 1960) 219 o., Jogforrás és jogalkotás (Budapest: Akadémiai Kiadó 1965) 497 o., A modern jogfilozófia alapproblémái (Budapest: Gondolat 1972) 392 o. [Társadalomtudományi Könyvtár], Max Weber jogszociológiája (Budapest: Akadémiai Kiadó 1975) 134 o., A jogszabályok elmélete (Budapest: Akadémiai Kiadó 1979) 231 o., Jog és jogfilozófia (Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó 1980) 531 o.

[34] Vö. Péteri Zoltántól — saját publikált monografikus feldolgozás hiányában — (az értékproblematika körében) ‘Die Kategorie des Wertes und das sozialistische Recht’ Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe 15 (1966) 3, 427–429. o. és ‘Az értékek objektív megalapozásának kérdései a szocialista jogelméletben’ Állam- és Jogtudomány (1978), 433–437. o., (a természetjog határkérdései kapcsán pedig) ‘Influence of Natural Law on Positive Law’ in Essays on Comparative Law…, 45–60. o. Vö. még Szotáczi Mihály tollából ‘Jog és igazságosság’ Jog és Társadalom 1968/2, 12–24. o. és ‘A szocialista jog és igazságosság’ Magyar Jog (1970), 394–399. o.

[35] Sztodolnik László ‘A jogállam eszméjének színváltozásai’ in Kritikai tanulmányok a modern polgári jogelméletről (Budapest: Akadémiai Kiadó 1963), 447–475. o., ámde megelőzően Péteri Zoltán ‘A Rule of Law fogalmának kérdéséhez’ Az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetének Értesítője (1960), 202–232. o.

[36] Pl. Varga Csaba ‘A jogmeghatározás kérdése a 60-as évek szocialista elméleti irodalmában’ [1966, de publikálásától akkoriban eltiltva] Állam- és Jogtudomány (1979), 475–488. o. és ‘A jog meghatározásának néhány kérdése a szocialista jogelméletben’ Állam- és Jogtudomány (1967), 143–155. o.

[37] Pl. Varga Csaba ‘A jogtudományi fogalomképzés néhány módszertani kérdése’ Állam- és Jogtudomány (1970), 589–613. o.

[38] Pl. Varga Csaba tollából ‘A jog helye Lukács Ontológiájában’ Valóság 1979/8, 39–50. o. és ‘Egy posztumusz mű és jogelméleti tanulságai (Adalékok a marxista jogelmélethez Lukács György Ontológiája alapján)’ Gazdaság- és Jogtudomány (1979), 367–426. o.

[39] Pl. Varga Csaba tollából ‘A jogi okfejtés társadalmi meghatározottságáról’ Állam- és Jogtudomány (1971), 249–285. o., ‘A jog és rendszerszerű megközelítése’ Magyar Filozófiai Szemle (1976), 157–175. o. és ‘Leibniz és a jogi rendszerképzés kérdése’ Jogtudományi Közlöny (1973), 600–608. o.

[40] Az első írás e tárgyban Szabó Imre ‘Összehasonlító jogtudomány’ in Kritikai tanulmányok…, 39–88. o. / ‘La science comparative du droit’ Annales Universitatis Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae Sectio juridica, 5 (Budapest 1964), 91–134. o., majd Eörsi Gyula ‘Comparative Analysis of Socialist and Capitalist Law’ Co-Existence 1964/2, 139–151. o. / ‘Jogösszehasonlítás és békés együttélés’ Állam- és Jogtudomány (1964), 380–393. o., következőként pedig Varga Csaba ‘Összehasonlító jog és társadalomelmélet’ Állam- és Jogtudomány (1966), 732–736. o.

[41] Lásd pl. Hans Kelsen The Communist Theory of Law (New York: Praeger & London: Stevens 1955) viii + 203 o., Ivo Lapenna State and Law Soviet and Yugoslav Theory (London: University of London — The Athlone Press 1964) xi + 135 o. és K[onstantin] Stoyanovitch La philosophie du droit en U.R.S.S. (1917-1953) (Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence 1965) 284 o. [Bibliothèque de Philosophie du Droit IV].

[42] Ugyanúgy, mint a kontinentális vagy az angolszász jog elméletei. Lásd pl. Szabó Imre ‘The Socialist Conception of Law’ in International Encyclopedia of Comparative Law 2, ed. René David, ch. III (Tübingen – The Hague – Paris: Mohr & Mouton 1976), 49–84. o.

[43] Eörsi Gyula Összehasonlító polgári jog Jogtípusok, jogcsoportok és a jogfejlődés útjai (Budapest: Akadémiai Kiadó 1975) 633. o. / Comparative Civil (Private) Law Law Types, Law Groups, the Roads of Legal Development (Budapest: Akadémiai Kiadó 1979) 651 o. és Varga Csaba A kodifikáció mint társadalmi-történelmi jelenség (Budapest: Akadémiai Kiadó 1979), határterületként említhetve esetleg Mádl Ferenc és Sólyom László több akkori monografikus dolgozatát is.

[44] Pl. Eörsi Gyula A skandináv jogról és jogtudományról (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézete 1974) 119 o.

[45] Nagyszerű kivételként említendő Asztalos László Polgári jogi alaptan A polgári jog elméletéhez (Budapest: Akadémiai Kiadó 1987) 277 o.

[46] Még az 1960-as évtized második felében, a Magyar Tudományos Akadémián is oly erővel tud dühöngeni a társadalomtudományokat kizárólag az “osztályharc” optikájából értékelő szemlélet, hogy Szigeti József, a Filozófiai Intézet akkori igazgatója hamarosan akadémiai tagsággal jutalmazott követelésére például elnöklete mellett összakadémiai bizottságot állítanak fel — úgymond — az antimarxista jelenségek elleni harc koordinálására. Az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetének nevében Szabó Imre igazgató, aki pedig mindvégig a tudományosságot részesítette előnyben bármiféle buzgalomtól vezérelt vagy gondolatrendőrségi velleitású kontroll-gyakorlási kísérletekkel szemben, oly módon védte ki a támadást, hogy feltűnően alacsony rangban éppen velem, pályakezdő tudományos gyakornokkal képviseltette magát, kizárólagos feladatomul róva azt, hogy csakis a polgári irányzatok feldolgozása körében az Intézetben zajló elméleti munkáról számolhatok be e démonizált küzdelem ürügyén. Vö. Varga Csaba Feljegyzés az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetében az antimarxizmus elleni küzdelmet érintő tudományos munkáról [1968/Hné soksz. a Szigeti József vezette MTA koordinációs bizottság számára] (Budapest 1968) 7 o.

[47] .

[48] Pl. Szabó Imre ‘A hegeli jogfilozófia tárgya és a marxista jogelmélet’ Állam- és Jogtudomány (1966), 527–537. o.;  Kulcsár Kálmán ‘Marxizmus és a történeti jogi iskola’ Jogtudományi Közlöny (1955), 65–85. o.; Peschka Vilmos tollából ‘A magyar magánjogtudomány jogbölcseleti alapjai’ Az MTA ÁJI Értesítője (1959), 37–74. o., ‘Thibaut és Savigny vitája’ Állam- és Jogtudomány (1974), 353–381. o.

[49] Kritikai tanulmányok a modern polgári jogelméletről szerk. Szabó Imre (Budapest: Akadémiai Kiadó 1963) 510 o.

[50] Mindenekelőtt Peschka Vilmos nagyszámú tanulmány nyomán elvégzett összegzése in Grundprobleme der modernen Rechtsphilosophie (Budapest: Akadémiai Kiadó 1974) 235 o.

[51] Összefoglalásként Peschka Vilmos ‘Das bürgerliche rechtstheoretische Denken in der ersten Hälfte des XX. Jahrhunderts’ Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungariacae 19 (1977) 1, 1–29. o.; valamint Péteri Zoltán tollából ‘Gustav Radbruch és a relativista jogfilozófia néhány kérdése’ Az MTA ÁJI Értesítője (1959), 183–221. o. / ‘Gustav Radbruch und einige Fragen der relativistischen Rechtsphilosophie’ Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungariacae 2 (1960) 1, 113–160. o.és ‘Az »újjáéledt« természetjog néhány jogelméleti kérdése a második világháború után’ Állam- és Jogtudomány (1962), 469–505. o., valamint Kulcsár Kálmán ‘A jog etnológiai kutatásának problémái – ma’ Valóság 1978/9, 1–11. o.

[52] Modern polgári jogelméleti tanulmányok szerk. Varga Csaba (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézete 1977) 145 o. és Jog és filozófia Antológia a század első felének polgári jogelméleti irodalma köréből, szerk. Varga Csaba (Budapest: Akadémiai Kiadó 1981) 383 o. Az új hangot jelzi nyugati magyar emigrációs visszhangja is: “A magyar filozófiai életnek van azonban egy másik ága, vagy másik iránya is, mely keresi az utat Európa filozófiai életéhez és örökségéhez. Ezt jelzik mindenekelőtt az újabb […] a nem-marxista filozófiai világot bemutató szöveggyűjtemények, mint pl. a Varga Csaba és Sajó András válogatásában megjelent Modern polgári jogelméleti tanulmányok […].” “Hézagpótló jogfilozfiai szemelvénygyűjteményként jelent meg Varga Csaba válogatásában (Peschka Vilmos és Sajó András közreműködésével) Modern polgári jogelméleti tanulmányok címmel (1977).” Hanák Tibor Az elmaradt reneszánsz A marxista filozófia Magyarországon (Bern: Európai Protestáns Szabadegyetem 1979), 179. és 207. o.

      Jellegzetes jegye ezen indítás tudatosságának az MTA ÁJI igazgatójától, Szabó Imrétől tudatosan megtervezett program keretében az 1960-as évek derekán az Állam- és Jogtudomány, majd az 1960-as évek végén a helyettesétől, Kovács Istvántól kezdeményezetten (az MTI akkoriban felvállalt elvi-tudományos hírszolgálati funkcióján belül) beindított Jogi Tudósító hasábjain az intézeti kutatói állományra nézve kötelező penzumként nemzetközi irodalmi szemlék formájában annotációk rendszeres intézményesítése, ami valóságos hivatást elégítve ki, egyre tovább bővült önkéntes egyetemi és külső közreműködőkkel egyaránt. Csupán a jelen szerző ilyen irányú termése (rész)képviseletében lásd Varga Csaba Jogi elméletek, jogi kultúrák Kritikák, ismertetések a jogfilozófia és az összehasonlító jog köréből (Budapest: ELTE “Összehasonlító Jogi Kultúrák” projektum 1994) xix + 503 o. [Jogfilozófiák].

[53] Pl. — több elemében ma is előremutatónak tekinthetően, különösen három részéből kettőben: a [deontikus] logikai s a fikciótani megalapozásról szóló részeiben — Halász Aladár Szászy-Schwartz tanítása a jogalanyról [kandidátusi értekezés] [Budapest 1957] [gépirat, 676 + 9 o.] sajtó alá rend. Varga Csaba [elektronikus megjelenés alatt].

[54] Pl. Aktuelle Probleme der marxistisch–leninistischen Staats- und Rechtstheorie Material der Konferenz der Staats- und Rechtstheoretiker der europäischen sozialistischen Länder, hrsg. Péteri Zoltán (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézete 1968) 327 o.

[55] Szabó Imre Karl Marx und das Recht Vorträge (Berlin: Akademie-Verlag 1981) 128 o. [Staats- und Rechtstheoretische Studien 10], Ember és jog Jogelméleti tanulmányok (Budapest: Akadémiai Kiadó 1987) 194 o..

[56] Leginkább “második, javított” újrakiadása tényével és főként védhetetlenül merev előszavával in Szabó Imre A burzsoá állam- és jogbölcselet Magyarországon (Budapest: Akadémiai Kiadó 1980), 16–21. o.

[57] Pl. Peschka Vilmos ‘A félreértett marxista jogelmélet ellen’ Állam- és Jogtudomány (1980), 112–116. o.

[58] Pl. Legal Theory – Comparative Law Studies in Honour of Professor Imre Szabó, ed. Péteri Zoltán (Budapest: Akadémiai Kiadó 1984) viii + 464 o.

[59] Peschka Vilmos A jogszabályok elmélete (Budapest: Akadémiai Kiadó 1979) 232 o. / Die Theorie der Rechtsnormen (Budapest: Akadémiai Kiadó 1982) 266 o., Az etika vonzásában (Jogelméleti problémák az etika aspektusából) (Budapest: Akadémiai Kiadó 1980) 196 o. [Jogelméleti Értekezések], A jog sajátossága (Budapest: Akadémiai Kiadó 1988) 160 o. / Die Eigenart des Rechts (Budapest: Akadémiai Kiadó 1989) 199 o.

[60] Kulcsár Kálmán Rechtssoziologische Abhandlungen (Budapest: Akadémiai Kiadó 1980) 242 o. és Politikai és jogszociológia (Budapest: Kossuth Könyvkiadó 1987).

[61] Varga Csaba A kodifikáció mint társadalmi-történelmi jelenség (Budapest: Akadémiai Kiadó 1979) 351 o. / Codification as a Socio-historical Phenomenon (Budapest: Akadémiai Kiadó 1991) viii + 391 o. és A jog helye Lukács György világképében (Budapest: Magvető 1981) 287 o. [Gyorsuló idő] / The Place of Law in Lukács’ World Concept (Budapest: Akadémiai Kiadó 1985) 193 o.

[62] Sajó András Társadalmi szabályozottság és jogi szabályozás (Budapest: Akadémiai Kiadó 1978) 152 o. [Jogtudományi Értekezések] és Látszat és valóság a jogban (Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1986) 392 o.

[63] Szilágyi Péter, illetőleg Nagy Endre.

[64] Sajó András Kritikai értekezés a jogtudományról (Budapest: Akadémiai Kiadó 1983) 216 o. [Jogtudományi Értekezések].

[65] Péteri Zoltán ‘Perspectives for a Socialist Axiology of Law’ in Rechtskultur – Denkkultur hrsg. Erhard Mock & Varga Csaba (Stuttgart: Steiner 1989), 96–105. o. [Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Beiheft 35].

[66] Az úttörő vállalkozás — 52. jegyzet — nyomában pl. Jog és szociológia szerk. Sajó András (Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó 1979) 442 o., jóval később [Edgar Bodenheimer] Bevezetés a jogbölcseleti gondolkodás történetébe (Miskolc 1991) 129 o.

[67] Nemcsak az anyanyelvi bevezetés ténye volt — és maradt — példanélkülien egyedülálló a szocialista táborban, de máig ívelően az egész közép- és kelet-európai régióban magyar sajátosság maradt egynéhány kiválasztott mű in extenso lefordítása helyett inkább nagy ívű antológiák, áttekintés igényével fellépő gyűjteményes összeállítások vállalása önálló összegző bevezető tanulmánnyal és átfogó bibliográfiával. Lásd pl. a “Jogfilozófiák” sorozatából A társadalom és a jog autopoietikus felépítettsége szerk. Cs. Kiss Lajos & Karácsony András (1994), Alkotmánybíráskodás – alkotmányértelmezés szerk. Paczolay Péter (1995), Joguralom és jogállam szerk. Takács Péter (1995), Jog és filozófia szerk. Varga Csaba (1998 és 2001), Jog és nyelv szerk. Szabó Miklós & Varga Csaba (2000), Jog és antropológia szerk. H. Szilágyi István (2000), Hayek és a brit felvilágosodás szerk. Horkay Hörcher Ferenc (2002), Államtan szerk. Takács Péter (2003), Európai alkotmányozás szerk. Paczolay Péter (2003), Frivaldszky János Természetjog (2004) s a “Philosophiae Iuris” sorozatából Historical Jurisprudence / Történeti jogtudomány szerk. Szabadfalvi József (2000), Scandinavian Legal Realism szerk. Visegrády Antal (2003), Law and Morality szerk. Takács Péter (2004); a “Prudentia Iuris” miskolci sorozatából pedig Mai angol–amerikai jogelméleti törekvések szerk. Szabadfalvi József (1996), Logikai olvasókönyv joghallgatók számára szerk. Bódig Mátyás & Szabó Miklós (1996); végezetül a “Bibliotheca Cathedrae Philosophiae Iuris…” sorozatából A jogi gondolkodás paradigmái Szövegek, szerk. Varga Csaba (1998).

[68] Pl. Pokol Béla Luhmann-kutatásai.

[69] Samu Mihály, Zsidai Ágnes, Paczolay Péter, Szabadfalvi József, H. Szilágyi István.

[70] Pl. Horváth Barna Forradalom és alkotmány (Önéletrajz 1944–45-től) ford. Nagy Endre (Budapest: ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézete 1993) 129 o. [Történeti elitkutatások] és Szabó József Ki a káoszból, vissza Európába (Budapest: Kráter 1993) 204 o. [Teleszkóp].

[71] Pl. Hamza Gábor & Sajó András ‘Savigny a jogtudomány fejlődésének keresztútján’ Állam- és Jogtudomány (1980), 79–111. o.

[72] Monumentumszerű emlékműve ennek a szómonográfiáiban valóban előremutató, teoretikus keretben vitás nézőpontokat is vállaló Állam- és Jogtudományi Enciklopédia főszerk. Szabó Imre, I–II (Budapest: Akadémiai Kiadó 1980) 1776 o.

[73] Somló Bódog ‘Die neuere ungarische Rechtsphilosophie’ Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie I (1907–1908), 315–323. o., Moór Gyula ‘Somló Bódog’ Társadalomtudomány I (1921) 1, 17–40. o., ill. ‘Vorwort’ in Somló Bódog Gedanken zu einer ersten Philosophie (Berlin & Leipzig 1926), 3–17. o., Horváth Barna ‘Die ungarische Rechtsphilosophie’ Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie XXIV (1930) 1, 37–85. o.

[74] Pl. Szabó Imre ‘Az állam- és jogelmélet harminc éve Magyarországon’ Jogtudományi Közlöny (1975), 129–134. o. és Peschka Vilmos ‘Le développement de la théorie du droit en Hongrie après le deuxième guerre mondiale’ Archives de Philosophie du Droit 16: Le droit investi par la politique (Paris: Sirey 1971), 347–354. o., valamint Varga Csaba ‘Current Legal Theory in Hungary’ Current Legal Theory 4 (1986) 1, 15–21. o.

[75] Lásd 19. jegyzet.

[76] A Current Legal Theory [Leuwen] alapító szerkesztőbizottsági tagjaként Varga Csaba a kezdetektől végig résztvett a magyar elméleti jogi irodalom bibliografikus és analitikus feldolgozásában, alkalmanként tekintélyes számú magyar tanulmány absztraktálásában.

[77] Pl. A jogpolitika tudományos megalapozásának jogelméleti problémái / Pravogo-teoreticseszkie problemü naucsnogo obosznovanija pravovoj politiki / Die rechtstheoretischen Probleme von der wissenschaftlichen Grundlegung der Rechtspolitik ed. Samu Mihály (Budapest 1986) 322 o. [Igazságügyi Minisztérium Tudományos és Tájékoztatási Főosztály kiadványai 15], majd Samu Mihály Jogpolitika – jogelmélet (Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1989) 273 o. Hallatlanul érdekes vállalkozásként itt említendő Jogelméleti jogesetek (Kísérleti jellegű oktatási segédlet) összeáll. Takács Péter (Budapest 1994) iii + 183 o. gyűjteménye, mely utóbb igazi könyvvé állíttatott össze: Takács Péter Nehéz jogi esetek Jogelmélet és jogászi érvelés (Budapest: Napvilág Kiadó 2000) 400 o.

[78] Kulcsár Kálmán A modernizáció és a jog (Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1989) 228 o. / Modernization and Law (Budapest: Akadémiai Kiadó 1992); Sajó András tollából Jogkövetés és társadalmi magatartás (Budapest: Akadémiai Kiadó 1980) 344 o. és Társadalmi-jogi változás (Budapest: Akadémiai Kiadó 1988).

[79] Szabó Imre in Állam- és Jogtudomány.

[80] Kulcsár Kálmán Jogszociológia (Budapest: Kulturtrade 1997) 358 o., Peschka Vilmos Appendix “A jog sajátosságához” Tanulmányok (Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó & MTA Állam- és Jogtudományi Intézet 1993) 170 o. [Jog és jogtudomány 1].

[81] Mindenekelőtt Varga Csaba ‘Introduction’ in Marxian Legal Theory ed. Varga Csaba (Aldershot, Hong Kong, Singapore, Sydney: Dartmouth & New York: The New York University Press 1993) xxvii + 530 o. [The International Library of Essays in Law & Legal Theory, Schools 9], xiii–xxvii. o.

[82] Pokol Béla A jog szerkezete (Budapest: Gondolat – Felsőoktatási Koordinációs Iroda 1991) 199 o. és Jogbölcseleti vizsgálódások (Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 1994) 115 o., Előadások a jogelmélet köréből Egyetemi jegyzet, szerk. Szabó Miklós (Miskolc 1996) 322 o., Szilágyi Péter Jogi alaptan (Budapest: Osiris 1998) 328 o. [Osiris tankönyvek], Visegrády Antal Jogi alaptan (Pécs 1996).

[83] Szigeti Péter & Takács Péter A jogállamiság jogelmélete (Budapest: Napvilág Kiadó 1998) 294 o.

[84] Robert Nisbet ‘A közösség keresése’ PoLíSz (2003. június–július), 71, 15–37. o. és (2003. augusztus – szeptember), 72, 23–40. o.

[85] Zakony i szugy Vesztnik Ruszszkogo juridicseszkogo obscsesztva [Riga] I–VIII (1929–1938) [reprint (Riga: Obscsesztvo jurisztov Latvii 2000) 1961 o.].

[86] Vö. Aus dem Nachlaß von Julius Moór Gyula hagyatékából (Budapest: ELTE “Comparative Legal Cultures” Project 1995) xvi + 158 o. [Philosophiae Iuris].

[87] Elsősorban N. G. Alekszandrov Szuscsnoszty prava (Moszkva: Goszjurizdat 1950), Sz. Sz. Alekszejev – D. A. Kerimov – P. E. Nedbajlo ‘Metodologicseszkie problemü pravovedenija’ Pravovedenie 1954/4, 15. és köv. o. és B. V. Sejndlin Szuscsnoszty szovetszkogo prava (Leningrad 1959). Gyűjteményként pl. Soviet Legal Philosophy ed. John N. Hazard, trans. Hugh W. Babbs (Cambridge, Mass.: Harvard University Press 1951) xxxvii + 465 o. [Twentieth Century Legal Philosophy Series 5]. A jugoszláv minta — legalábbis Radmor D. Lukić jogelméletében — már ekkor is doktrinálisan kikezdhetetlenül szigorúan (csaknem életellenesen) dogmatikus különutat képezett. Lásd tőle Teorija drzáve i prava I–II (Beograd 1954).

[88] A. Ja. Visinszkij Voproszü teorii goszudarsztva i prava (Moszkva 1949); lásd még A. K. Sztalgevics ‘K voproszu o ponjatii prava’ Szovetszkoe goszudarsztvo i pravo 1948/7, 49–63. o. és M. Sz. Sztrogovics Teorija goszudarsztva i prava (Moszkva 1949).

[89] Sz. F. Kecsekjan ‘Normü prava i pravootnosenija’ Szovetszkoe goszudarsztvo i pravo 1955/2, 23–32. o., A. A. Piontkovszkij ‘Nekotorüe voproszü obscsej teorii goszudarsztva i prava’ Szovetszkoe goszudarsztvo i pravo 1956/1, 14–28. o., valamint A. K. Sztalgevics ‘Nekotorüe voproszü teorii szocialiszticseszkih pravovih otnosenij’ Szovetszkoe goszudarsztvo i pravo 1957/2, 26. és köv. o., akikkel szemben utódévharcosnak I. E. Farber ‘K voproszu o ponjatii prava’ Szovetszkoe goszudarsztvo i pravo 1957/1, 38–50. o. bizonyult. Lásd még D. A. Kerimow – Harry Gläss – Julius Leymann – Alfred Wiese ‘Über den Begriff des sozialistischen Rechts’ Staat und Recht 1958/11, 1150–1154. o. és N. V. Zhogin ‘Vishinsky’s Distortions in Soviet Legal Theory and Practice’ Soviet Law and Government 4 (1965) 2, 48–56. o.

[90] Pl. L. S. Iavich ‘A Contribution to the Question of the Methodology of Jurisprudence’ Soviet Law and Government 2 (1963) 2, 11–16. o. és M. S. Strogovich ‘Problems of Methodology in Jurisprudence’ Soviet Law and Government 4 (1966) 4, 13–22. o. Figyelemreméltó Ju. Ju. Vejngold — Pravo kak szociologicseszkaja kategorija (Frunze 1962) — korai s így a szovjet rengetegben elhaló figyelemfelhívása.

[91] Vö. Viktor Knapp ‘La philosophie du droit dans les pays socialistes’ in Contemporary Philosophy A Survey ed. Raymond Klibansky (Firenze: La Nuova Italia Editrice 1971), 156–169. o.

[92] Pl. V. A. Tumanov ‘Contemporary Anti-marxism and the Theory of Law’ Soviet Law and Government 8 (1969) 1, 3–20. o.

[93] Kivéve Anita M. Naschitz eleinte harcos hevületű, a teoretikus igényességet mégis mindvégig megőrző néhány elvi-kritikai tanulmányát, pl. ‘Critica unei »critici« burgheze a teoriei marxist–leniniste a statului şi dreptului: cu priviere la lucrările lui H. Kelsen: Teoria politică a bolşevismului şi Teoria comunistă a dreptului’ Studii şi cercetári juridice 1958/2, 29–58. o. és ‘Filozofia existenţialista a dreptului — filozofie a pseudodreptului şi a lichidării legalitătii: In legatura cu lucrarea lui G. Cohn: »Existenţialismul şi ştiinţá dreptului«’ Studii şi cercetári juridice 1961/1, 25–54. o.

[94] Politikai felhanggal, mégis tudományos összefüggésben egy Bihari Ottó vagy Kovács István államjogtani kutatása nem egyszer a nemzetközi (akár publicisztikai) érdeklődés vonzásába került. Modernizációs eltökéltsége s persze általános szociológiai és politikatudományi ismertsége okán Kulcsár Kálmán számos műve a legszélesebb értelmiségi körökben közkézen forgott. Magam csak arról tanúskodhatom, hogy a Jog és filozófia gyűjteménye széleskörű (és a jog akkori úgyszólván totális elszigeteltségét oldó) érdeklődést váltott ki általában a jogtudományi gondolkodás iránt, s csupán az 1990-es rendszerváltó években érezhettem rá arra, hogy a gyakorló jogászságon túlmenően mennyien vették kézbe s tanulmányozták végig — nem (s főként nem kizárólag) par excellence jogi tanulságot remélve — a Valóság hasábjain, majd a Magvető Kiadó “Gyorsuló idő” népszerű sorozatában megjelent Lukács-tanulmányomat.

[95] Pl. ‘Rechtsbegriff und Rechtsnorm: Internationales Symposium des Instituts für Staats- und Rechtstheorie vom12. bis 14. 5. 1966. in Jena’ Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe 1966/3, 405–476. o.

[96] P. E. Nedbajlo Primenenie szovetszkih pravovüh norm (Moszkva: Goszjurizdat 1960); a komparatizmus zászlóbontásaként Sz. L. Zivsz ‘O metode szravnitelnogo iszszledovanija v nauka o goszudarsztve i prave’ Szovetszkoe goszudarsztvi i pravo 1964/3, 23. és köv. o.; V. P. Kazimircsuk Pravo i metodü ego izucsenija (Moszkva: Juridicseszkaja Literatura 1965) 204 o.; Konkretno-szociologicseszkie iszszledovanija v pravovoj nauke red. B. M. Babij (Kiev: Naukova Dumka 1967) 192 o.; L. Jawitsch The General Theory of Law (Moscow: Progress 1981). A fejlődés mindig egyenlőtlen. Pontosan a kiegyensúlyozás jegyében kell a figyelmet felhívnom arra, hogy ugyanakkor ugyanez a Szovjetunió volt a színtere több úttörő jelentőségű előrevivő kezdeményezésnek is, így például a logikai és nyelvi összefüggések jogon belüli vizsgálatának, valamint az axiológia marxista újrafundálásának is. Lásd pl. O. G. Drobnyickij vitája nyomán I. F. Balahina ‘Problemü cennosztyej – vnimanie poszledovatelej’ Voproszü filoszofii 1965/9, 153–154. o.

[97] Szép példája ennek a dogmatikai-jogtechnikai alapok Romániában az egész szocialista táborra kiható teoretikus megalapozottsággal és mélységgel történő tisztázása. Vö. Anita M. Naschitz & Inna Fodor Rolul practicii juridiciare în formarea şi perfecţionarea normelor dreptului socialist (Bucureşti: Editura Academiei Republicii Populare Romîne 1961) 300 o. és Conştiinţa juridică socialistă (Bucureşti: Editura Ştiinţifică 1964) 281 o., valamint ‘Tehnica legislativă şi metodologia în drept’ Studii şi certetări juridice 13 (1968) 1, 45–57. o.

[98] Pl. Paul Cosmovici ‘Traits spécifiques du concept du droit relevés par la science juridique de Roumanie’ Revue roumaine des sciences sociales Série de Sciences juridiques 22 (1978), 51–63. o.

[99] Pl. Berislav Perić Pravna znanost i dijalektika Osnove za suvremenu filozofiju prava (Zagreb 1962).

[100] Pl. Michael Lakatos Otázky tvorby práva v socialistické spolecnosti (Praha 1963).

[101] A lengyel elméleti jogi gondolkodás általában s a prágai Károly-egyetemen működő Ota Weinberger logikai-kibernetikai különútja egyaránt ilyen vonzás erejével hatott Magyarországon. Sajátos nyersfordítási praxis alakult ki nálunk e nyelvekből (különösen a Legfőbb Ügyészség elvi osztályát megtestesítő Hlavathy Attila jogelméleti elkötelezettségének köszönhetően), és éppen nem véletlen, hogy míg ezekben az években közel két tucatnyi lengyel műről írtam ismertetést, az összes többi általam recenzeált szocialista forrás alig érte el a féltucatnyit.

[102] A három évtizeden keresztül nemzetgyűlési képviselő és központi bizottsági tag, majd utóbb másfél évtizeden keresztül államfő, illetőleg miniszterelnök, akkoriban éppen az ottani akadémiai jogtudományi intézet vezetője, Ion Gheorghe Maurer mintegy harminc hivatkozással és idézettel a francia tudományosság közegében körvonalazza — ‘Cuvînt înainte’ Studii si cercetári juridice 1956/1, 1–47. o. — a szovjetizált román jogi marxizmus alapjait, a politikailag megváltozó közegben azonban utóda, Traian Ionaşcu — ‘Dezvoltarea Ştiinţei juridice socialiste în Republica Populară Romînă’ Revista Romănă de Drept 1964/8, 34–56. o.— már kizárólag a hazai irodalomra fog támaszkodni.

[103] Vö. elsődlegesen Tr. Ionascu & E. A. Barasch ‘Les constantes du droit’ Revue roumaine des sciences sociales Série de sciences juridiques 1964/2 és Neno Nenovszki Priemsztvenoszta v pravoto (Szófia: Nauka i Izkusztvo 1975), nyugati visszatükrözésében pedig Alice Erh-Soon Tay & Eugene Kamenka ‘Marxism–Leninism and the Heritability of Law’ & Frank Münzel ‘Chinese Thoughts of the Heritability of Law’ Review of Socialist Law 6 (1980) 3, 261–291. o.

[104] Nem véletlen a korabeli baloldali progresszió nemzetközi média-kedvence, az ún. budapesti vagy Lukács-iskola filozófusainak feltétlen csatlakozása e törekvésekhez. Jogi elméletként ez leginkább egyfajta új jugoszláv marxizáló dogmatizmusban jelent meg; Csehszlovákiában már csak szórványosan testesült meg művekben; Magyarországon professzionális vagy iránnyá növekvő jogelméleti (jogász általi) képviseletre egyáltalán nem tett szert.

[105] Kazimierz Opałek Problemy metodologiczne nauki prawa (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1962) 363 o.; Aleksander Peczenik Wartość naukowa dogmatyki prawa Pràca z zakresu porównawczej metodologii nauki prawa (Kraków: Nakl. Uniw. Jagiellonskiego 1966) 261 o.; Leszek Nowak Próba metodologicznej charakterystyki prawoznawstwa (Poznan 1968) 205 o. [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Prace Wydziału Prawa 38];

[106] Stefan Grzybowski Wypowiedz normatywna oraz jej struktúra formalna (Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellonskiego 1961) 155 o. [Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego: Ropzprawy i Studia XXXIX]; Jan Gregorowicz Definicje w prawie i w nauce prawa (Łódz 1962) 99 o. [Łódzkie Towarzystwo Naukowe: Wydział I, 52]; Etudes de logique juridique III: Contributions polonaises à la théorie du droit et de l’interprétation juridique, publ. Ch. Perelman (Bruxelles: Bruylant 1969) 120 o. [Travaux de Centre National de Recherches de Logique]; Werner Grahn Die Rechtsnorm Eine Studie (Leipzig: Sektion der Rechtswissenschaft, Karl-Marx-Universität Leipzig 1979) 175 o. [Methodologie der marxistisch–leninistischen Rechtswissenschaft 6].

[107] Pl. N. D. Andrejev & D. A. Kerimov ‘O vozmozsnosztijah kibernetiki pri resenii pravüh problem’ Voproszü filoszofii 1960/7, 106. és köv. o., Viktor Knapp O možnosti použití kybernetických metod v pravu (Praha 1963), Voproszü kibernetiki i pravo red. V. N. Kudrjavcec (Moszkva 1967) és Kybernetika a právo Buletin o aplikaci kybernetickych metod ve vede o státu a právu a v právni praxi, I–, red. Josef Eliás (Praha: Ústav státu a práva ČSAV 1967–).

[108] Zygmunt Ziembiński Normy moralne a normy prawne Zarys problematyki (Poznan 1963) 222 o. [Uniwersytet im. Adama Miczkiewicza w Poznaniu: Prace Wydziału prawa 6]; Franciszek Studnicki Przeplyw wiadomosći o normach prawa (Kraków 1965) 114 o. [Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego CXIX: Prace Prawnicze 22]; Maria Borucka-Arctowa O społecznym działaniu prawa (Warszawa: Pañstwowe Wydawnitwo Naukowe 1967) 282 o.

[109] Pl. R. Vulcanescu Etnologie juridica (Buçuresti: Editura Academiei Rep. Soc. Romania 1970) 339 o.; Durica Krstić Pravni obicsaji kod Kucsa (Beograd 1979) 234 o. [Szrpszka Akademija Nauka i Umetnoszti, Balkanoloszki Insztitut, poszebna izdana kniga 7].

[110] V. D. Zor’kin Pozitivisztszkaja teorija prava v Roszszii (Moszkva 1978); Sz. A. Pjatkina Ruszszkaja burzsuaznaja pravovaja ideologija v Roszszii (Moszkva 1980).

[111] Anita Naschitz ‘Wert und Wertungsfragen im Recht’ Revue roumaine des Sciences sociales Série de Sciences juridique 9 (1965), 3–23. o.; Anita M. Naschitz ‘»Le problème du droit naturel« à la lumière de la philosophie marxiste du droit’ Revue roumaine des Sciences sociales Série de Sciences juridiques 10 (1966) 1, 19–40. o.; [Wert und Recht] [különszám] Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena 28 (1979); Ioan Ceterchi & Sofia Popescu ‘Droit et valeur’ Revue roumaine des Sciences sociales Série de Sciences juridiques 28 (1984), 13–20. o.

[112] Maria Borucka-Arctowa ‘The Conception of Legal Consciousness as a New Approach to the Problems of Natural Law’ in Contemporary Conceptions of Law ed. Adam Lopatka (Warsaw: Institute of State and Law, Polish Academy of Sciences 1979), 153–170. o.

[113] Pl. Hermann Klenner tollából ‘The Marxist Conception of Human Rights’ Retfaerd (1977), No. 6, 8–20. o.; Vom Recht der Natur zur Natur des Rechts (Berlin: Akademie-Verlag 1984) 234 o.

[114] Pl. Viktor Knapp tollából Filozofické problémy socialistického práva (Praha: Nakladatelstvi Československá Akademie Ved 1967) 287 o., majd ‘Legal Sciences’ in Main Trends of Research in the Social and Human Sciences (Paris & The Hague: Mouton 1978), II. rész [Unesco].

[115] Pl. Jerzy Wróblewski tollából ‘State and Law in Marxist Theory of State and Law’ Wayne Law Review 22 (1976), 815–839. o., Jerzy Wróblewski ‘Problems of Legality in Marxist Theory’ Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 62 (1976), 497–515. o. és ‘The Philosophical Problems of Legal Theory in Marxist Interpretation’ Archivum Iuridicum Cracoviense XI (1978), 41–56. o.

[116] Pl. Pravo i kommunizm red. V. A. Kerimov (Moszkva: Juridicseszkaja Literatura 1960) 207 o.

[117] Pl. Teorie sovietiche del diritto ed. Umberto Cerroni (Milano: Giuffrè 1964) li + 320 o. [Civiltà del diritto 7].

[118] Karl A. Mollnau Vom Aberglauben der juristischen Weltanschauung (Berlin: Akademie-Verlag 1974).

[119] Petr N. Popov Kritika na szövremennija burzsoazen praven normativizma (Szofija: Nauko i Izkusztvo 1964) 591 o.

[120] Pl. már a koraiak között Études juridiques en l’honneur du Professeur Trajan A. Ionesco réd. Ion Vintu, Anita M. Naschitz, Ion Nestor = Revue roumaine des Sciences sociales Série de Sciences juridiques 12 (1968) 1, 155 o.

[121] Pl. Archivum Iuridicum Cracoviense I– (1968–).

[122] Nemzetközi — Marx et le droit moderne (Paris: Sirey 1967) x + 391 o. [Archives de Philosophie du Droit 12]; Norbert Reich Marxistische und sozialistische Rechtstheorie (Frankfurt am Main: Athenäum 1972) 235 o. [Studien und Texte zur Theorie und Methodologie des Rechts 12] — és nemzeti — Law and Future of Society (Warsaw: Institute of State and Law, Polish Academy of Sciences & Polish Section of International Association of Philosophy of Law and Social Philosophy 1977); Contemporary Conceptions of Law (1979); Die marxistische Konzeption des Rechts red. D. Kerimow (Moskau: Gesellschaftswissenschaften und Gegenwart 1979) 90 o. [Probleme der modernen Welt 26] — síkon egyaránt.

[123] Radomir Lukić Théorie de l’Etat et du droit [1951] trad. Marc Djidara (Paris: Dalloz 1974) 600 o. [Philosophie du Droit 13]; Radomir D. Lukić ‘La giustizia e l’objettività del Diritto’ Rivista internazionale di Filosofia del Diritto 41 (1964), 687. és köv. o.; Sur la philosophie du droit éd. Radomir Lukić (Beograd 1978) 658 o. [Académie serbe des Sciences et des Arts: Classe des Sciences sociales].

[124] Összegző értékelésre lásd Szilágyi Péter ‘Jogbölcselet’ in Magyarország a XX. században V: Tudomány: 2. Társadalomtudományok, szerk. Kollega Tarsoly István (Szekszárd: Babits Kiadó 2000). Köszöntő kötetében a jogi problematika már említetlenül marad politikatudományi, szociológiai teljesítménye tárgyalásában.

[125] Uo. Köszöntő kötete — Van és legyen a jogban Tanulmányok Peschka Vilmos 70. születésnapjára (Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó & MTA Jogtudományi Intézete 1999) 421 o. [Jog és jogtudomány 16] — sajnos semmiféle áttekintéssel, értékeléssel, bibliográfiával nem szolgál.

[126] Studies in Jurisprudence for the Sixth International Congress of Comparative Law (Budapest: Akadémiai Kiadó 1962) 147 o. és Études en droit comparé – Essays in Comparative Law ed. Péteri Zoltán (Budapest: Akadémiai Kiadó 1966) 283 o. gyűjteményeivel indulóan immár rendszeres megjelenéssel. Első saját reprezentatív, tudományos kiállásként lásd A Socialist Approach to Comparative Law ed. Szabó Imre & Péteri Zoltán (Budapest: Akadémiai Kiadó & Leyden: Sijthoff 1977) 235 o. Péteri Zoltán köszöntése az Acta Juridica Hungarica különszámában — szerk. Varga Csaba, 40 (1999) 3–4, 121–246. o. — történt meg.

[127] Lásd 43. jegyzet.

[128] Jerzy Kowalski Funkcjonalizm w prawie amerykanskim Studium z zakresu pojecia prawa (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1960) 261 o.; Kazimierz Opałek & Jerzy Wróblewski Wspołczesna teoria i socjologia prawa w Stanach Zjecnoczonych Ameryki Polnocnej (Warszawa: Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe 1963) 320 o.; Zdenek Krystufek Historické základy právního pozitivismu (Praha: Nakladatelstvi Československi Akademie Věd 1967) 189 o.

[129] Protiv szovremennoj pravovoj ideologii imperializma (Moszkva: Inosztrannaja Literatura 1962); Protiv szovremennoj burzsuaznoj teorii prava red. V. A. Tumanov (Moszkva: Progressz 1969) 288 o.; valamint V[ladimir] A. Tumanov tollából ‘Contemporary Anti-marxism and the Theory of Law’ Soviet Law and Government 8 (1969) 1, 3–20. o. és Pensée juridique bourgeoise contemporaine Appréciation marxiste des conceptions fondamentales (Moscow: Edition du Progrès 1974) 392 o. / Contemporary Bourgeois Legal Thought (Moszkva: Progress 1974).

[130] Pl. kései felismerésként M. S. Strogovich ‘Judicial Law: As Subject, System, and Discipline’ Soviet Law and Government 19 (1981) 3, 21–35. o.

[131] Egyik leginkább mégis kiemelkedő termékeként Gerhard Haney ‘Der materialistische Rechtsbegriff (Ein Diskussionsbeitrag)’ in Festschrift für Erich Buchholz I (Berlin: Humboldt-Universität 1987), 62–71. o.

[132] Pl. Law, Culture, Science and Technology (Prague: Československy Komitet IVR 1987), benne J. Cuper ‘Types of Metascientific Reflection in Marxist-Leninist Science of State and Law’, 102–128. o.

[133] Pl. Varga Csaba Politikum és logikum a jogban A jog társadalomelmélete felé (Budapest: Magvető 1987) 502 o. [Elvek és Utak] vagy Sofia Popescu.

[134] Pl. Synthesis Philosophica [Zagreb] III (1988) 1, ‘Contemporary Philosophy of Law’, 223–331. o.

[135] Új, a kezdeményező főszerkesztő, Jerzy Wróblewski korai halála okán azonban rövidéletű évkönyvszerű periodikumként lásd a teljességgel nyugat-európai stíluseszményű Studies in the Theory and Philosophy of Law [Łódz] I– (1986–) induló sorozatát.

[136] Pl. Problemi goszudarsztva i prava v szovremennoj ideologicseszkoj bor’be red. Ja. Radev & V. Tumanov (Szófia: Nauka i izkusztvo & Moszkva: Juridicseszkaja Literatura 1983) 206 o.

[137] Pl. Polish Contributions to the Theory and Philosophy of Law ed. Zygmunt Ziembiński (Amsterdam: Rodopi 1987) viii + 212 o. [Poznan Studies in the Philosophy of Sciences and the Humanities 12].

[138] Aminek egyértelmű bizonyítéka, hogy saját összeállításomig (81. jegyzet) úgyszólván alig létezett olyan monografikus vagy gyűjteményes feldolgozás, amely a nyugati és az ún. keleti marxizmust egymás mellett tárgyalta vagy tartalmazta volna.

[139] Az előző évtizedek pusztán ideológiai, autoritárius–totalitárius politikai környezetre utaló jelzőivel szemben — leginkább “kommunista” vagy “szovjet” {pl. Edgar Bodenheimer ‘The Impasse of Soviet Legal Philosophy’ Cornell Law Quarterly 38 (1952), 51–72. o., Hans Kelsen The Communist Theory of Law (New York: Praeger & London: Stevens 1955) viii + 203 o.; Lapenna State and Law Soviet and Yugoslav Theory és Stoyanovitch La philosophie du droit en U.R.S.S. (42. jegyzet); Dieter Pfaff Die Entwicklung der sowjetischen Rechtslehre (Köln: Verlag Wissenschaft und Politik 1968) 286 o. [Abhandlungen der Bundesinstitute für ostwissenschaftliche und internationale Studien XIX]; Umberto Cerroni Il pensiero giuridico Sovietico (Roma: Editori Riuniti 1969) 260 o.} — most már a globalizálódó nyugati és atlanti világkép egyik lehetőségeként — leginkább “marxista és szocialista”, esetleg “marxista–leninista” megnevezéssé fejlődötten {pl. Marxistische und sozialistische Rechtstheorie hrsg. Norbert Reich (Frankfurt am Main: Athenäum 1972) 235 o. [Studien und Texte zur Theorie und Methodologie des Rechts 12]; D. Kühne Der marxistisch–sozialistische Rechtsbegriff Eine kritische Stellungnahme (Berlin & München: Duncker & Humblot 1985); Per Mazurek ‘Marxistische und sozialistische Rechtstheorie’ in Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart 4th ed. Arthur Kaufmann & Winfried Hassemer (Heidelberg: Müller 1985), 327–343. o. [Uni-Taschenbücher 593]; Alois Troller Das Rechtsdenken aus bürgerlicher und marxistisch–leninistischer Perspektive (Zürich: Schulthess 1986) 80 o.; Valentin Petev Kritik der marxistisch–sozialistische Rechts- und Staatsphilosophie (Berlin: Duncker & Humblot 1989) 161 o. [Münsterische Beiträge zur Rechtswissenschaft 37]} — történik a megjelölése.

[140] Vö. pl. Varga Csaba ‘Philosophy of Law in Central and Eastern Europe: A Sketch of History’ Acta Juridica Hungarica 41 (2000) 1–2, 17–25. o.

[141] Meggondolandó, hogy évtizedekig a moszkvai akadémiai intézeti Nerszeszjanc volt a szovjet jogtudomány egyetlen (nyugati és keleti) eszmetörténet iránt fogékony művelője.

[142] Pl. Neno Nenovszki Pravo i cennoszti (Moszkva: Progreszsz 1987) 248 o.

[143] Mindenekelőtt V. Sz. Nerszeszjanc Nas puty k pravu Ot szocializma k civilizmu (Moszkva 1992) és Filoszofija prava Ucsebnik dlja vuzov (Moszkva: Infra.M-Norma 1997) 647 o., különösen IV. rész: 323–398. o.

[144] Pl. O. A. Omel’csenko Ideja pravovogo goszudarsztva Isztoki, perszpektivü, tupiki (Moszkva: “Maniszkript” 1994) 139 o.; Preemsztvennoszty i novizna v goszudarsztvenno-pravovom razvitii Roszszii red. V. Sz. Nerszeszjanc (Moszkva 1996) 41 o. [Novoe v Juridicseszkoj nauke i praktike].

[145] Pl. Oroszországban E. V. Kuznecov Filoszofija prava v Roszszii (Moszkva 1989); Ruszszkaja filoszofija prava Filoszofija verü i nravsztvennoszti: Antologija, red. A. P. Al’bov et al. (Szankt-Peterburg: Aleteija 1997) 398 o.; N. M. Azarkin Isztorija juridicseszkoj müszli Roszszii Kursz lekcij (Moszkva: Izdatelsztvo “Juridicseszkaja Literatura” 1999) 528 o., részelemeket illetően I. A. Il’in Filoszofija prava Nravsztvennaja filoszofija (Moszkva 1993); a Baltikumban Isztoricseszkoe v teorii prava (Tartu Riiklik Ülikool 1989) 239 o. [Studia Iuridica (Historia et theoria) 3] és Vneteoreticseszkie formü otrazsenija prava (Tartu Ülikool 1990) 178 o. [Studia Iuridica (Historia et theoria) 5], benne Ilmar Tammelo (128. és köv. o.) és Vasily Ivanovitch Sinaisky (136. és köv. o.) megemlékező feldolgozásával, valamint Ilmar Tammelo Varased tööd (1939–1943) red. Peeter Järvelaid (Hamburg 1993) 223 o. [Eesti ōigusteaduse allikad 1]; Bulg?ri?ban Venelin Ganev Kursz po obscsa teorija na pravoto / Uvod metodologija na pravoto predg. Neno Nenovszki (Szofija: Akademicsno Izdatelsztvo 1995) 124 o.; Romániában Barbu B. Berceanu Universul juristului Mircea Djuvara (Bucureşti: Editura Academiei Române 1995) 247 o.

[146] Átmeneti — s nem csekély mértékben a politikai-ideológiai változásoktól motivált — erőteljesen dramatikus cezúra-megvonásoktól kísérten pl. Hermann Klenner ‘Was bleibt von der marxistischen Rechtsphilosophie?’ in 15th World Congress on Philosophy of Law and Social Philosophy Plenary Lectures (Göttingen 1991), 113–131. o. [újranyomva in Neue Justiz 45 (1991), 442–445. o.], Lothar Lotze ‘Wege und Irrwege der marxistischen Rechtstheorie’ Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 78 (1992), 396–406. o. és Varga Csaba ‘Introduction’ in Marxist Legal Theory (Aldershot, Hong Kong, Singapore, Sydney: Dartmouth & New York: The New York University Press 1993) xvii + 530 o., különösen xiii–xviii. o. [The International Library of Essays in Law & Legal Theory, Schools 9].

[147] Saját kutatásaim körében ezt figyelhettem meg mind az említett NDK Tudományos Akadémiája Állam- és Jogelméleti Intézetének keretében kétévenként Karl A. Mollnau által megrendezett [Kelet-]Berlini Jogelméleti Napok és mellékeseményei több évtizeden keresztül visszatérő rendezvényein, mind pedig a SzUTA Állam- és Jogtudományi Intézete égisze alatt (erőteljes CsTA állam- és jogtudományi intézeti közreműködéssel) közel egy évtizeden keresztül Vlagyim Nerszeszjanc professzortól kezdeményezett, az elméleti jogtudományban a történetiség elvének kibontására hivatott együttműködésben. Jellemző talán, hogy mindezekben sem jugoszlávok, sem lengyelek nemigen vettek részt. A belgrádi Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia elnökével, Radomir T. Lukić professzorral kialakított s Péteri Zoltán hathatós felügyeletével közel egy évtizedes futamidejűre sikeredett kétoldalú akadémiai együttműködésben viszont a magyar fél természetszerűleg anélkül lehetett marxizmusában nyitottabb s ugyanakkor nyugati elméleti hatásokra gondosabban ügyelő partner, hogy egyidejűleg bármiféle közvetítő tükör szerepét betölthette volna.

[148] Ilyen szellemiségben született pl. magyarként a szerző saját részvételével a Rozvoj teorií a státu a právu a současnost red. J. Blahož & V. S. Nersesjanc (Praha: Academia 1988) 316 o. gyűjteménye.

[149] Vö. a szerzőtől ‘A Hart-jelenség’ Világosság XLIV (2003) 1–2, 75–87. o.

[150] Az akadémiai intézeti professzionális szocializáció magában foglalta a jogelmélet már akkorra kialakult nyelvének, stílusának elsajátítását egyaránt. Ebben pedig a mintakép egy Karl Marx és Thomas Mann nyelvi, kifejezésbeli, stiláris bonyolultságából, többszörösen összetett körmondatos felépítéséből, visszatérő értelmező szerkezetekkel zsúfolt egyébként elvont, határozottan németes mondatfűzéssel még átláthatatlanabbá tett, idegen terminusok alkalmazásával bőven tűzdelt nyelv volt. Nem kizárt, hogy a lehetséges olvasókat is elrettentette ennyi barokkos lendülettel épített akadály, mindenesetre a pártcenzorok megkímélték magukat emez embertelennek tetsző szóhalmazoknak nemcsak lehetséges értelme megfejtésétől, de puszta fogyasztásától is.

[151] 1972-ben kényszerült kanadai emigrációba. Lásd tőle elsősorban Socjologia prawa (Warszawa 1962).

2003/4. szám tartalomjegyzéke