Varga Csaba

 

Halász Aladár

(Életrajzi jegyzet)

 

 

 

Halász Aladár 1892. január 25-én született Budapesten. Fővárosi egyetemvégzése nyomán 1915-ben avatták doktorrá. Hallgatóként a Galilei-kör tagjaként tevékenykedett, majd 1914-ben a Magyar Radikális Pártban folytatta ügyködését, hamarosan a párt elnöki tanácsa tagjaként. A Magyar Tanácsköztársaság szolgálatára felesküdve 1919. március 26-án a Szociális Termelés Népbiztosságának kötelékébe lépett. 1919 augusztusában, a rezsim bukásakor Bécsbe emigrált, ahol magánalkalmazott. 1924 júniusában hazalátogatva teszi le egységes bírói és ügyvédi vizsgáját. Pontosan egy év múltán települ végleg haza, s önálló irodát nyitva ügyvédkedik 1944 tavaszáig, amikor zsidóként törlik az ügyvédek jegyzékéről. 1944 november végén feleségével együtt letartóztatják a nyilasok. 1945-től ismét ügyvéd, sőt megszűnéséig az újraalakult egységes bírói és ügyvédi vizsgabizottságnak is tagja. 1945 februárjában Harrer Ferenccel újra megalakítja a Magyar Radikális Pártot, főtitkára is lesz, az 1947. évi választás eredményeként két cikluson át nagy-budapesti szervezete országgyűlési képviselője, az igazságügyi, majd a jogi bizottságnak is tagja. Létrejöttétől (1950–) haláláig a fővárosi tanácsnak szintén tagja, közlekedési bizottságának több ízben elnöke.

    Beszüntetve ügyvédi foglalatoskodását, 1951-ben lesz docens, majd megbízott tanszékvezető a szegedi egyetem római jogi tanszékén. Óriás Nándor nyugdíjaztatásának elérkeztével az 1955–56. tanévtől kérik fel, hogy egyidejűleg lássa el a pécsi római jogi tanszék vezetését is. Az 1956–57. tanévtől kezdve immár kizárólag Pécsett tanít, kandidátusi fokozatának megszerzését (1958) követően 1959. február 1-től egyetemi tanárként. 1965. július 31-én történik nyugalomba vonulása, 1966. január 10-én halálozik el Budapesten.

    A Tanácsköztársasági Emlékérem (1959), majd a Munka Érdemrend kitüntetettje.[1]

 

*

 

Gyakorlatilag alig publikált.[2] Tudományművelésben járatlanságából mégis erényt kovácsolt, amikor — az utókor emlékidézése szerint —

 

“Sokoldalúan művelt, idegen nyelveket bíró, jogirodalomban jártas jogászként gyakorlatiasan oktatta a kor mostoha viszonyai közepette is a római jogot.”[3]

 

    Meglepetést kelthetett, amikor pécsi tanárkodása idején megszületett — mint kiderült, mára kizárólag a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárában megőrzötten[4] — kandidátusi disszertációja, mely a jogi gondolkodás lényegébe hatoló tárgyválasztással, harminc ívet megközelítő tekintélyes terjedelemben, valóban az úttörés erényeit felmutatóan úgy járta körül témáját, hogy abból egyszersmind egy a jogi gondolatot mint nyelvi-logikai formáltságot illető teoretikus alapállás is kibontakozhatott.

    Egy bő évtizeden át munkatársa, majd utóda, generációk hosszú sora nevelőjeként immár évek óta emeritusként munkálkodó Benedek Ferenc korabeli értékelése változatlanul megfontolandó. Eszerint

 

“Az igénytelen, ezért megtévesztő cím egy nagylélegzetű, elméleti igényű munkát takar. A három részre tagolódó értekezés első traktátusa a szimbolikus logika műveleteinek a jogban való alkalmazási lehetőségeiről szól. Halászt itt különösen a kettős tagadás (a tagadás tagadása) problémája foglalkoztatja. Alapvető tétele, hogy elemi ítélet nincsen, minden logikai ítélet konjunkció, melyben az első tagadással kétértelműséget teremtünk, melyet a második (szelektív) tagadással küszöbölünk ki. A második traktátus tárgya a jogi fikció és annak logikai struktúrája. Kimutatja, hogy a fikció lényegét tekintve nem más, mint a törvényhozó egyik modus docendije, melynek mondanivalója más logikai struktúrákba mearadéktalanul áttranszformálható. Ezért a jogi személyek magyarázatára előszeretettel alkalmazott ún. »fikciós elmélet« semmitmondó, minden tartalmat nélkülöző. A fikció lényegéről szóló megállapítások vezetnek át a harmadik traktátusban tárgyalt jogi személyek tanába. Halász itt annyiban megy túl Szászy-Schwarz cél-elméletén, hogy ő a természetes és jogi személy lényegének tekintett célt célfolyamatnak s mint ilyen a társadalmi célfolyamatok, másként társadalmi tervfolyamatok részeként fogja fel. Felfogása tehát etatisztikus, miként Szászy-Schwarzé is, s ez a magyarázata Halász szerint annak, hogy felfogását annak idején elutasították, s a zavaros, misztikus elméleteket részesítették előnyben. Mert mint helyesen mondja, osztálytársadalomban az uralkodó osztálynak nem igaz, hanem hasznos, osztályuralmát igazoló elméletre van szüksége.

          A jogi személy körében végzett vizsgálódásai elvezették Halászt az alanyi jogok mibenlétének problémájához. Tervezte az alanyi jog elméletének kidolgozását. Utalásai sejtetik, hogy a képviseletben vélte az alanyi jog elmélete kulcsát megtalálni.”[5]

 

 

*

 

Emléktörmelékekből összeállíthatóan Halász Aladár felmenői apai ágon legalább két generáción keresztül zsidó polgári iskolai pedagógusok voltak: igazgatók, ismert tankönyvszerzők, báró Eötvös József nagy tisztelői, aki miniszterként szerét ejtette, hogy Nagy-Magyarország összes iskolaigazgatóját személyesen megismerje. A történészi életrajz adatsora atyját Halász Emánuel hivatalnokként, anyját Politzer Dorottyaként azonosítja. Volt még egy húga, aki 1925 után Párizsban telepedett le. A család korán katolizált, testvére, Halász György a XX. század második felében berendezkedő rezsimmel hatalom védte bensőséget ápolva együttműködésben jeleskedő pap lett, a fővárosi Belvárosi Plébánián templomigazgató.

    Ifjúkorában formálódott bizalmi kapcsolata Rákosi Mátyással, akivel a Galilei-körben ismerkedhetett meg,[6] sőt a Tanácsköztársaság idején is ugyanazon népbiztosságon munkálkodtak.[7] A két háború közt már jobbára a Franklin Társaság szellemi köréhez vonzódott — melynek jogtanácsosi feladatát látta el —, valamint a Huszadik Század folytatására hivatottan Csécsy Imre által szerkesztett Századunk folyóirata köré tömörülőkhöz. Művelt, klasszikus filológiai területeken jártas, latinul és spanyolul egyaránt olvasó, németül, angolul és franciául kiválóan beszélő, olvasott elme, nagyszerű causeur és éles vitázó volt. Határozott, teát szertartásosan fogyasztó, nagypolgári, tartásos alkat, ugyanakkor robbanékony temperamentum, egyszersmind mindentől távolságtartó, s így “egy ponton túl már zavaró” csaknem cinizmussal.[8] Szívesen emlékezett évizedek múltán is arra, amikor utazgatásai során véletlenül vonaton megismerkedve a nála huszonöt évvel idősebb John Galsworthyvel hosszan eldiskurálhatott.

    Felesége, Lánczos Gizi, akivel 1934-ben történt házasságkötésüktől gyermektelenként éltek mindvégig, az 1853-ban Várpalotán született Löwy Károlynak, a székesfehérvári ügyvédi kamara és egyúttal a székesfehérvári izraelita hitközség elnökének[9] lánya, mintegy félezer holdnyi földbirtok örököse, s az utóbb majd Einstein valamikori munkatársaként és a kvantummechanika nemzetközileg számon tartott úttörőjeként ismert Lánczos Kornélnak[10] a leánytestvére, aki a Leövey Klára Gimnáziumban angoltanárként működött.[11] Élénk szellemű s egyes emlékek szerint buzgó vallásosságáról ismert hölgy, aki akkoriban, amikor a hidegháborús feszültség lassú múlásával s fivérének a dublini Institute for Advanced Studies vezetőprofesszoraként nyugállományba vonulásával gyakoríthatóvá váltak hazalátogatásai, vendégként fogadhatta testvérét.[12]

    Radikális párti szereplését — 1945 novemberében Csécsy Imre és Zsolt Béla után ötödikként kerülve listára (de nem a törvényhozásba) képviselőjelöltként, 1945. november 17-én pártügyésszé kinevezve (miközben például a jogászság számára jól ismert Beck Salamon elnökségi tag lesz), az 1947. augusztus 31-én megrendezett választáson a Magyar Radikális Párt nagy-budapesti listáján indulva lett pótképviselő, 1947. december 12-én hívatva be az országgyűlésbe a Zsolt Béla lemondásával megüresedett helyre, 1948-ban a Magyar Radikális Párt és a Polgári Demokrata Párt fúziójának előkészítése gyanánt tervezett Radikális Demokratikus Pártszövetség irányítására életre hívott tíztagú Egyeztető Bizottság tagjává kinevezve, közbenjárva Harrer Ferenc 1948. augusztus 2-án történt elnökké választásában, maga pedig 1949. március 11-én választatva meg a Magyar Radikális Párt főtitkárává,[13] majd 1949 májusában a népfront-választáson országos és nagy-budapesti listán egyaránt szerepelve (Harrer Ferenc, Kende Zsigmond, Halász Aladár sorrendjével kezdve), de megválasztásra nem kerülve — verbális antikommunizmusa fémjelezte, miközben Rákosi Mátyásnak (tanszéki visszaemlékezés szerint) mintegy “puha”, ugyanakkor mégis “leghívebb”[14] ellenzékeként szolgált, mely küldetése szerint — pontosan a kommunista előretörés gyámolaként — “arról kívánta meggyőzni a polgárságot, hogy helye a baloldalon van”.[15] Mai tudásunk ezért közelít annak sejtéséhez, hogy mindezzel netalán egyszersmind ügynöki, sőt áruló szerepet is vállalt, hiszen a hazai szabadkőművesség és a polgári radikalizmus idegen zsoldba szegődött egyik kiszolgáltatójává lett.[16]

    A mai Rákosi-életrajzírás határozottan erőteljes színekben ecseteli tevékenységét, pontosabban annak környezetét. Eszerint

 

“Egy pártmunkás »felfedezi« a szabadkőműves páholyokat. Jelentését Gerő nyomban küldi Rákosinak, s ő azonnal válaszol: »már utasítottam Péter e.-t, állítsa össze a szabadkőművesek névsorát, s egy-egy gondos jelentést működésekről […,] utána részben közigazgatási úton, a fasiszták stb. üldözésével, részben olyan politikai követelésekkel, melyeket nem mernek vállalni, dezorganizálni kell őket, s utána leleplezni… Az egészet az idén likvidálni kell. I. 26. R.« Ekkor 16 budapesti, és három vidéki szabadkőműves páholy működött 12–13 ezer taggal. Az ÁVH szerint: »1949 tavaszától kezdve a baloldali elemek túlnyomó többségben kiléptek a páholyokból, mert akik a legprogresszívebb részét alkották, Kende Zsigmond, Gönczi, Szekeres, Halász Aladár és még néhányan, hivatalosan is kiváltak […]. A szabadkőműves mozgalom félreérthetetlenül az ellenség oldalán áll. A Mindszenty-üggyel kapcsolatban nehezen lehetett állásfoglalásra bírni őket, ezt azonban Kendéék kierőszakolták.« Kende a Radikális Párt vezetőjeként is szolgálatokat tett Rákosiéknak. S mert nem voltak elvtársak, Kende te-tu kedves barátomnak szólíthatta, sőt állást kérhetett tőle Halász Aladárnak (professzor lett Szegeden).”[17]

 

    Ez a helyzet magyarázhatja gyakorlatilag párhuzamos kinevezését Szegedre, hiszen hetekkel utána azonos pozícióra a Miskolci Jogakadémia megszűntével Pólay Elemért is kinevezik, akit ezért időlegesen visszarendelnek a magánjog, sőt a családjog oktatására, és csak azután nyerheti el a néki szánt tanszéket, hogy Halász Aladár végleg eltávozik onnan Pécsre.[18] Hozzárendelt beosztottja emlékei szerint Halász szegedi ismerkedése a római jog egyetemi oktatásával még meglehetősen kalandos lehetett.[19]

    Beválasztották a Magyar Jogász Szövetség vezetőségébe, időközben az Ügyvédi Kamarák Országos Szövetségének főügyészhelyettese lett, sőt feladatot vállalt az Országos Szabadművelődési Tanácsban. Bekapcsolódva a Hazafias Népfront munkájába, hamarosan Országos Tanácsának tagjaként játszott szerepet. 1956 januárjában az Igazságügyi Minisztériummal egyetértésben az Ügyvédi Kamarák Országos Bizottsága törölte az ügyvédek sorából, s fellebbezését 1957-ben elutasították. 1956-ban, a forradalom eseményeinek hatására aktivizálódott, de csupán szellemileg: elvekben társakkal élénk eszmecserében “várva a kibontakozást”.[20]

    Nemigen barátkozott, kivéve Vitányi Béla professzort, aki szintén a fővárosból utazott le hetente akkoriban.[21] Új egyetemi ismer(e)tségi köre aligha bővíthette sok évtizede bevált és politikai rokonszenven nyugvó fővárosi kapcsolatrendszerét. Gyászbeszédben is egykori mentora, Medve Zsigmond méltatta életét.[22]

 

*

 

Első évesként, 1960-ban a hézagtalan konzervatív fővárosi hivatali úri eleganciával öltözködő csokornyakkendős, zakója alatt selyemmellényt viselő idős, mindkét karján több karórájának s aranyláncon függő zsebórájának állását szüntelenül figyelő, fővárosi XI. kerületi Bukarest utcai elegáns első emeleti lakásából városunkba, Pécsre alászálló, sokat sejtető biztonsággal fellépő szuverén lényről úgy éreztem, hogy rögvest megfogja hallgatóját, bár közel éppen nem engedte magához. Sarkos, karcos megjegyzéseivel minden áthidalhatóságon túl lebegett, ha történetesen nem remegtetett. Valami kiszámíthatatlanság lengte körül akkor is, ha évfolyamunk római jogból mindössze két jelesének egyikeként állhattam vele szemben. Szelleme, epéssége megnyilatkozásaként nem is oly szűk körben vitriolos megjegyzésekkel illette szintén kurzuslovagként Pécsre érkezett, ám nála bő generációnyival fiatalabb, s egyetemünkön teljhatalmat gyakorló professzortársait, “törpeszuper cézárt”, a Néma leventéből előlépett “setét” figurát vagy éppen csupán “ego-logikával” telített “analfabetissimot” látva bennük.

 

*

 

A halála után megismert dolgozat nyilvánvalóan olvasmányélményként is önálló életet él.

Mintha a német stílusú nyelvi formalizmuson és fogalmi lényegkeresésen mint a valóság megragadásának kizárólagos pótszerén túljutva, felszabadultan, a nyelvben folyamatszerűséget és gondolatot egyidejűleg utakra terelő és generáló pragmatikus instrumentális közeget érzékelve, talán a brit megközelítésnek is hatására, mely a logikát John Stuart Mill óta magáról a gondolkozási folyamatról leválasztva határozottan a nyelvi tételállítás aktusához kötötte, immár olyan szabad változatokba helyezhető, szabadon társítható, szabad asszociációs mezőkkel felruházható gondolatkifejezési lehetőséget látna a nyelvben, mely akár játékossá is válhat, mégis kényszerűen beálló következményhalmazzal rendelkezik, ha és amennyiben — már pedig ez emberi közösségünkben változó mértékben, sűrűséggel és szórtságban ugyan, de mindig bekövetkezik — közös kultúránk, értékvilágunk letéteményeseként történetesen komolyan veszik.

Olvasmányaiban, döntő élményvilágában, szellemi arculatának formálódásában akár a két világháború közötti kor áramlatai, akár a II. világháború utáni kortársi irodalom hozzáférhető értékei játszottak is szerepet, meglepően atipikusnak, frissnek és eredetinek érzékelem szemléletét, azt, ahogyan világosan látva egy “szubsztanciákkal operáló szemlélet” öncsődjét, magába zárulkozását, a logikai formák mögött pusztán hiposztazált tartalmat, a lényeges és lényegtelen álontologizálásában megbúvó ürességet (ami egyszersmind bármiféle kreatív és valóban rekonstruktív gondolkodásnak az akadálya), magának a kifejezésnek a lehetséges sugallatait, a jelentésbokraiban megbúvó utalási és társítási mezőket veszi górcső alá.

Ez sugárzik ki a jogot érintő rekonstrukciójára is. A germán gyökerű tényállás-gondolat bilincsei alól kiszabadítva magát s az eredendő római gondolathoz visszatérve, a jogban inkább a megoldás lehetőségeinek a jelzését látja, semmint abszolút értelemben izolálható elemek logikailag szervezett halmazát; és mindennek jegyében egységként tárgyalja az eset tényeit, azok jogi megfogalmazását, valamint mindehhez a normatív rendben következmények aszkriptív jellegű kapcsolását; következésképpen tehát azt is, amit modern kontinentális dogmatikai gondolkodásunk anyagi és eljárási jogként szokott szétválasztani. Ebből adódik egyebek mellett főszabály, alszabály, kivétel és minden egyéb nyelvi, pusztán nominális különbségtételünk viszonylagossága, önmaga meghatározására irányuló képtelensége is — röviden tehát az, amit mai ontológiai igényű jogszemléletünkben, a nyelvi beszédaktus-elméletre építő analitikus megközelítésekben, illetőleg a jog, a nyelv és a logika kölcsönkapcsolatainak elemzésében, valamint a jogtechnikai, a bírói folyamatban lezajló transzformációs és aktualizálási műveletsorok feltárására irányuló törekvésekben egyaránt a jognak pusztán kontextualitásában magyarázható folyamatként történő felfogásának szoktunk tekinteni.[1] Halász Aladár neve az ismert életrajzi lexikonok egyikében sem szerepel. Címszószerű feldolgozást ad Benedek Ferenc ‘Római jog’ in Fejezetek a pécsi egyetem történetéből szerk. Csizmadia Andor (Pécs: [Szikra Nyomda] 1980), 263. o. és Szabó Róbert ‘Halász Aladár’ [kézirat] in Az 1947. szeptember 11-re Budapestre összehívott Nemzetgyűlés almanachja főszerk. Vida István (Budapest: Magyar Országgyűlés 2006) [előkészületben] [Történeti Almanach III]. Mintha rejtőzködő személyiség lett volna. Legalábbis tanszéki utódában különös emlékként rögzült, hogy miután mint pécsi professzorról egyetemén semmiféle önéletrajz nem maradt, kinevező minisztériumában remélve ilyet feltalálhatni, a személyzeti osztályt vezető elvtársnő az elhúnytat ismerő bennfentességgel fogadta, de semmiféle életrajzot nem talált. Mai történész életrajzírója pedig ügyvédszervezeti levéltárakban búvárkodott, ám negyed évszázadnál hosszabb praxisa ellenére, úgy tetszik, dokumentált életrajzi nyomot Halász gyakorlatilag alig hagyott.

[2] Halász Aladár – Marton Géza – Óriás Nándor Római jog (Budapest 1952).

[3] Memoria professorum Quinqueecclesiensium / Az Erzsébet Tudományegyetem és a jogutód intézmények professzorai szerk. Czibók Balázs, Jankovits László, Nagy Ferencné (Pécs: [Bocz Kft.] 2000), 47. o. [fényképpel].

[4] Külön engedéllyel az OTKA T032156. számú projektumom terhére akadémián belüli felhasználásra sikerült általuk lemásoltatnom a teljes szöveget az MTA Jogtudományi Intézete részére, amelyből utóbb egy további másolatpéldányt eljuttathattam a Pécsi Egyetemi Könyvtár részére.

[5] Benedek, 263–264. o.

[6] Az egyetlen fennmaradt (akkor aktuális!) tagsági listában ugyanakkor egyikük neve sem szerepel — lásd Varga F. János ‘A Galilei-kör névsora 1912-ből’ Történelmi Szemle 1976/1–2, 211. és köv. o. —, amint nyilvánvalóan a hősi időkben még egyikük sem vehetett részt — hiszen maga Kende Zsigmond A Galilei-kör megalakulása szerk. Hanák Péter és Litván György (Budapest: Akadémiai Kiadó 1974) 196 o. egyiküket sem említi [ami annyiban kölcsönös, hogy Rákosi Mátyás Visszaemlékezések 1892–1925, I–II (Budapest: Napvilág 2002) pedig az előbbieket nem említi] —, az viszont történészi szemmel bizonyosnak tetszik — Csiszkó Mária ‘Képviselői pályaképek: 1947–1953’ Történeti Szemle 1985/1, 154. o. —, hogy Kende Zsigmond és Rákosi Mátyás bizalmi kapcsolata valóban közös Galilei-körös munkálkodásuk idején érlelődött.

[7] Kende Zsigmond gyermeke, a párizsi emigrációból visszatért történész Kende Péter az úgyszólván hónapra egykorú Rákosival és Halász Aladárral szemben édesapja viszonylagos korelsősége nyomán annak rögzülésére emlékezik, hogy a négy évvel idősebb galileista alapító iránt fiatalabb társainak egyfajta tiszteletérzése mindvégig fennmaradt.

[8] Kende Péter visszafogott megjegyzése.

[9] Magyar zsidó lexikon [szemben a reprint kiadás meghamisított — Zsidó lexikon — címével!] szerk. Újváry Péter (Budapest: Pallas 1929), 545. o., fia pedig 521. o.

[10] Háttérként elsődleges eligazításul vö. Magyar életrajzi lexikon 3. (kieg.) köt., főszerk. Kenyeres Ágnes (Budapest: Akadémiai Kiadó 1981), 461. o. Mint nemzetközileg Cornelius Lanczosként azonosított életrajzi méltatásai megjegyzik, 1906-ig Löwy családnévre hallgató, a székesfehérvári Oskola utca 11. számban lakott famíliában nevelődve, zsidó felekezeti elemijét a helyi cisztercita középiskolában folytatva került Budapestre a Műegyetemre, ahol egyebek közt Eötvös Loránd, Fejér Lipót, Tangl Károly, doktor-atyjaként pedig Ortvay Rudolf adtak néki indíttatást arra, hogy Einsteinnel közvetlenül felvéve a kapcsolatot, az 1920-as években szülőföldjét elhagyva, végül amerikai egyetemek és óriáscégek során át Dublinban megtelepedve a számelmélet klasszikusává — “indeed one of the twentieth century’s most versatile and innovative scientific minds” [ http://www.physics.ncsu.edu/lanczos/ ] — emelkedjék. Vö. még http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Lanczos.html és http://www.lkg.hu/nevado/nevado.htm.

[11] A készülő nemzetgyűlési almanach Halász Aladárnak 1945 után ügyvédkamarai kérdőívre válaszoló adatszolgáltatása nyomán zongoratanárnőnek tudja a feleséget. Nincs adatunk annak megválaszolására, vajon ugyanannak a személynek eltérő arculatáról, illetőleg egyetlen házasságról van-e szó.

[12] Dr. Gellai Barbara fizikatörténész a jelen szerzőnek elküldött szíves emléke szerint így találkozhatott az utolsó időkben a testvérpárral, amikor is az asszony “tisztelettel és szeretettel” emlegette elhúnyt férjét.

[13] Izsák Lajos Polgári ellenzéki pártok Magyarországon 1944–49 (Budapest: Kossuth 1983), 79., 82., 235., 238., 243. és 251. o.

[14] Varga F. János ‘A MRP és az 1947-es országgyűlési választások’ Történeti Szemle 1981/2, 227. o.

[15] Csiszkó, uo.

[16] Az egykori polgári radikális Litván József fia, a ma szintén emeritus történész Litván György emlékezik vissza apja elbeszélése és az általa ifjú titkárként szolgált Csécsy Imre nyomán arra a keserűségre, amit Halász Aladár behódolása a kommunistáknak, pártjuk és ügyük kiszolgáltatása váltott ki bennük.

[17] Pünkösti Árpád Rákosi a csúcson 1948–1953 (Budapest: Európa 1996), 268. o.

      Levéltári kutatásainak néhány adatát Pünkösti Árpád volt szíves rendelkezésemre bocsátani. Ezek tanúsága szerint Dr. Kende Zsigmond 1951. április 19-én “Kedves Barátom!” megszólítású tegező levélben emlékezteti Rákosit az Országgyűlés legutóbbi ülésszakán találkozásukkor Halász Aladár már általa szóba hozott ügyére, amire Rákosi feljegyzi: »L. Révai e. Szó lehet róla?«; utóbbi továbbküldi Orbánnak, s ő jegyzi már fel azt, hogy Szegedre nevezik ki a római jogi tanszék élére. MOL 276. f. 65/343. Nem érdekesség nélküli, hogy a helyzetértékelés idézett részét Beér János 1950. február 23-án Rákosihoz írt feljegyzéséből veszi át a hatóság, aki maga a káderosztály engedélyével (!) 1949. május első napjaiban lép ki a szabadkőművességből. MOL 276. f. 65/369. Figyelemreméltó végül, hogy egykori híveként és miniszterelnökeként Hegedűs András magát Rákosit is szabadkőművesnek gyanítja, mert szerinte ez magyarázhatja csupán, hogy oly kesztyűs kézzel kizárólag egykori szabadkőművesekkel bánt.

      Kende Péter viszont otthoni szabadkőműves beszélgetéstémákra nem is emlékezik. Jászi Oszkárral egyetértésben — Magyar kálvária – magyar feltámadás A két forradalom értelme, jelentősége és tanulságai, 2. bőv. kiad. (Wien: Bécsi Magyar Kiadó é.n. [1921?]), 33–34. o. — súlytalan és gyakorlati jelentőség nélküli társalkodási formaként ítéli meg, aminek középszerű csevelyszintjével szemben éppen pártot szervezett az, aki valamilyen gondot tematizálni akart. Már pedig az Országos Közegészségügyi Intézetből eltávolított édesapja doktrinális alapon élesen antimarxista volt, akinek szemében a kommunizmus egyszerűen butaság, s éppen ezért “nyugtalan tartózkodással” is figyelte fejleményeit. Barátjának segíteni akarásában ugyanakkor — mint kérdésemre eltűnődött — alaptermészete is közrejátszhatott: ebben az időben, korosodva, mintegy patriarchális tartással, ifjabb barátai érdemei szerint szívesen állt jó- vagy balsoruk mellé.

[18] Balogh Elemér ‘A kolozsvári–szegedi jogi kar története (1872–2002)’ in A jogászképzés múltja, jelene és jövője Ünnepi tanulmányok, konferencia-előadások, kerekasztal-beszélgetések, szerk. Takács Péter (Budapest: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 2003), 188. o. [Bibliotheca Iuridica: Acta Congressuum 10] bizonyára pontatlan, hiszen a megyei bírósági bíróként római jogot pusztán előadó Pólayt 1949-től egyszerre római jogi és civilisztikai tanszékvezetőnek tudja.

[19] Az ELTE ma emeritus jogtörténész professzora, Szegvári Katalin úgy emlékezik vissza Halász Aladár mellé rendelésére kisegítőként 1954-ben, hogy “a köpcös, külsőleg nagyon joviális kinézet mögött voltaképpen egy szörnyeteg rejlett”, hiszen mindennel, főként a hozzáférhető tananyagokkal szemben hiperkritikus volt, őt, a pályakezdőt pedig arra próbálta rávenni, hogy azokat kijátszva, hallgatólagosan német tankönyvekből építse fel az oktatást.

[20] A Magyar Radikális Pártnak az Alkotmány útján megmaradt irodájával változatlanul Kende Zsigmond és Halász Aladár rendelkezvén, Kende Péter visszaemlékezése szerint azt találkahelynek használták Gimes Miklóssal, Jusztusz Pállal és másokkal akkoriban folytatott beszélgetéseikhez.

[21] Erre emlékezik Péteri Zoltán is az ugyanekkoriban lejáró Vas Tibor kapcsán: “nem találta magát sehogy sem közöttük. Amikor lent volt, hát tanúsíthatom, hogy azokon a napokon az egyetemen töltötte idejét, a tanszéken aludt bent […,] az egyetemi kollégákkal sem nagyon kereste a kapcsolatot.”

[22] A már törődött, idős embert — az érzelmi megrázkódtatástól megkímélendő — orvosnő lánya, dr. Kende Éva beszélte le arról, hogy néhány évvel a temetést követően, a sírkőavatásnál személyesen olvassa fel búcsúztató beszédét. Közös krédójukról vall ez az apja beszédéből általa megőrzött részlet: “Sok évtizedes barátságunk hosszú beszélgetései során sok más, a tudomány és a metafizika határán álló kérdés között e kérdés is nem egyszer felmerült, hogy mi marad meg az emberből halála után, s megpróbálom szavakba foglalni azt a pozitív választ, ami bennünk erről kialakult. Emberi nemzedékek hosszú sora alakította ki azt az életformát, amelyben a ma embere él. Minden nemzedék örökségként veszi át mindazt, amit megismerésben, mesterségekben, tudományokban, művészetekben és sajnos, last and least, az emberi együttélést szabályozó morálban az előtte élt nemzedékek alkottak. Minden nemzedék többnyire gyarapítja is ezeket az értékeket, bár a haladásnak sajnos hullámvölgyei is vannak. Minden nemzedék egy-egy láncszem a múlt ködébe vesző s a jövő beláthatatlan láthatára felé tartó jövendő nemzedékek láncolatában s minden ember, a legkisebb is, ha a maga képességeihez mérten becsülettel betölti azt a szerepet, ami a társadalmi munkamegosztásban reá jut, mint emberi értékek megtartója, ha csak úgy is, mint az olimpiai fáklya egyik továbbvivője, joggal érezheti, hogy ő is adott valamit az utána jövőknek, ő is részese az utána jövő nemzedékek életének, és nem tűnik el nyomtalanul. Vagy ha metafizikus kifejezéssel akarunk élni, úgy is mondhatjuk: nem halt meg egészen.”

2005/2. szám tartalomjegyzéke