Tartalomjegyzék 2008/3.számÁBRAHÁM ATTILA-PAPP TEKLA: Néhány gondolat a hivatásos sportoló játékjogáról

ACZÉL-PARTOS ADRIENN: A magyar közjog egyes aktuális kérdései a közjogi dogmatika idején

BALOGH ISTVÁN: Az erkölcs társadalomelmélete (Luhmann posztumusz kötetéhez)

KÓMÁR BÉLA ENDRE: A lex specialis derogat legi generalis jelentősége 6/ 1998. BJE. számú büntető jogegységi határozatban

MOHAY GERGELY: A chávezi Venezuela tanulságai

PÉTER ORSOLYA MÁRTA: Corpore quaestum facere: a női prostitúció jogi és társadalmi problémái a klasszikus római jog és irodalom forrásaiban

POKOL BÉLA: A római jog rétegeinek és jogász-szerepeinek történeti formálódása. (Ikertanulmány 1.)

POKOL BÉLA: A jog absztrahálódásának formái – regulák, maximák, jogelvek, jogdogmatikai fogalmak és alapjogok. (Ikertanulmány 2.)

REICH ORSOLYA: Charles Taylor multikulturalizmus elmélete

RODAK, LIDIA: The Concepts of State in the Light of Different Conceptions of Objectivity

SZALAI ZOLTÁN: Biographik und Diskursanalyse - Theoretische Überlegungen

SZERLETICS ANTAL: Perfectionism in the pluralistic state

VÉRTESY LÁSZLÓ: A pénzügyi finanszírozás helye a jogrendszerben


Vita

GYŐRFI TAMÁS: Lost in Translation?


Büntetőjogelmélet

POKOL BÉLA: A jogellenesség és a jogi tárgy mint a büntetőjogi dogmatika kategóriái


Könyvismertetés

BANGÓ JENŐ: Kappéter István: A konstruktív agresszió és a jövő formálása

MATURA TAMÁS: Nótári Tamás, A jognak asztalánál… 1111 jogi regula és szentencia – latinul és magyarul

NÓTÁRI TAMÁS: Cicero állambölcselete és a De re publicaVissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez