H. Szilágyi István

A marxista társadalomtudományi fogalmak

használhatatlansága[1]

 

 

 

 

 

 

1. Néhány tudománytalan bevezető megjegyzés

 

Szabadfalvi József írja a “Viszony az elődökhöz” című előadása bevezető soraiban, hogy “a hazai marxista jogelméleti gondolkodás átfogó értékelése nem tartozik napjaink vonzó, kihívást jelentő feladatai közé”. A magam részéről úgy vélem, hogy a feladat nagyon is kihívást jelent, viszont valóban egyáltalán nem vonzó. S ez különösen igaz, ha a “marxizmust” egészében kívánjuk értékelni. A marxizmus ugyanis legalább három dolgot jelent: egyrészt társadalomtudományi eszmerendszert – ami eredetileg bizonyos történelemfilozófiai, közgazdaságtani és politikai filozófiai tézisek ötvözéséből állt –, másrészt politikai ideológiát, harmadrészt pedig egy politikai gyakorlatot, ami ennek az ideológiának a megvalósítását célozta. A magukat helyenként és időnként marxistáknak valló emberek pedig a marxizmus e három aspektusát a különböző hatalmi helyzetekben más és más arányban képviselték.

A marxizmus története tulajdonképpen tekinthető e három aspektus folyamatos összemosásának és szétválasztásának időben váltakozó – ha marxista volnék, most feltétlenül beszúrnám, hogy “dialektikusan egymást kiegészítő” – folyamatainak összefonódásaként is. Magyarul: a marxisták bújócskáznak. Hatalmuk teljében könnyedén összemossák a tudományt az ideológiával, s a “másképp gondolkodókat” az adott időben és helyen szokásos politikai gyakorlat eszközeivel teszik hidegre. Mikor a hatalom tüzétől távolabbra kerülnek, akkor viszont éppen a marxisták követelik a leghangosabban a három terület világos megkülönböztetését. Ha kiderül, hogy a politikai gyakorlat embertelen, gyalázatos és tűrhetetlen, akkor a marxisták sietnek tisztázni, hogy ezért nem az “eszmék”, hanem kizárólag az eszméket meghamisító gyakorlat emberei a hibásak. Ha a marxizmus politikai ideológiájáról kiderül, hogy országok és népek egész sorát vezette történeti zsákutcába, akkor a marxista tudomány képviselői rögtön kijelentik, hogy az tulajdonképpen az ideológia, de nem ám a marxista, hanem a leninista, sztálinista, maoista, pol-potista (stb.) következménye, vagyis hogy semmi köze a tudományhoz, amit bizony a politikusok találtak ki (akiknek szavait korábban oly lelkesen idézgették “tudományos” műveikben). A marxista társadalomtudósok szívesen vallják, ha a hatalom eltűnik mögülük, hogy a marxizmus ma is élő és vállalható társadalomtudományi “paradigma”.

Sőt, ha esetleg bebizonyosodnék – mint ahogy az elmúlt száz évben a “burzsoá” társadalomtudományban fokozatosan bebizonyosodott –, hogy a marxizmus minden részében és egészében tarthatatlan tudományos téziseken alapul, akkor egyszerre kiderül, hogy a marxista tudósok voltaképpen nem is voltak marxisták – mi több, maga Marx sem volt marxista –, vagy csak kényszerből vallottak ilyen-olyan nézeteket, s hogy nagy félelmeket és üldöztetéseket szenvedtek – a többi marxistától.

Vagy – ahogy az az utóbbi másfél évtizedben történni látszik – a marxista entellektüelek kijelentik, hogy lehetséges, hogy a marxizmus társadalomtudományi eszmerendszere “meghaladott”, de örökbecsű öröksége egy olyan világnézeti elkötelezettség, melynek lényege a társadalmi emancipáció és egyenlőség igenlése, valamint a fennálló társadalmi rend kritikai szemlélete – tehát ha a “tiszta” tudomány (aminek eszméjét egykor legfőképpen a marxisták kívántak lerombolni) nem tartható, akkor vissza a “nemes” ideológiához!

Közbevetőleg itt szeretném mindjárt leszögezni, hogy ami a kritikai szemléletet illeti, ez (remélhetőleg) korántsem kisajátítható a marxisták által: Marx előtt és után számos vallásalapító és próféta, művész, filozófus és államférfi (nem is említve az adott hely és kor közembereit) vélte úgy, hogy az általa ismert társadalmi viszonyok embertelenek, igazságtalanok és/vagy megjavíthatók/megjavítandók. E látszólag ártatlan megjegyzés csattanója, hogy nálunk a jogtudományi diszciplínák közül a kifejezetten kritikai szemlélettel megvert jogszociológia – amit egykoron “burzsoá áltudománynak” bélyegeztek a szocialista jogtudomány korifeusai – napjainkban mint “marxista” vagy “baloldali” ideológiát képviselő, “tudománytalan” tudománnyá vált sok volt marxista vagy nem marxista szemében.

Szabadfalvi másik megjegyzése is gondolatébresztő: eszerint a marxista jogelmélet értékelése kapcsán eddig csupán a szocialista jogelmélet – Szabó Imre által fémjelzett – fő irány, illetve az annak meghaladásával próbálkozó törekvések bemutatására történt kísérlet, illetve pusztán néhány sommás értékelés született. Nos, én azt hiszem, hogy a “sommás értékeléseknek” meg van a maguk helye, ideje és értelme a társadalomtudományi gondolkodás változásaiban. Például úgy vélem, hogy a marxizmus bármely részterületével és részkérdésével foglalkozó elemzésnek legalább sommásan utalnia kell a fenti összefüggésre, vagyis arra, hogy a marxizmus történetében nem választhatók el világosan a politikai gyakorlat, az ideológia és az elmélet változásai, mert azok lényegileg összefüggenek egymással. Ugyanezzel a gondolattal kezdte Bibó István is az 1956 októberében papírra vetett “Elvi tisztázás” vállalkozását,[2] amelynek célja ugyan elsősorban a marxizmus politikai ideológiájának és az arra épülő gyakorlatnak a sommás értékelése volt, de mint ilyen bármely elméleti részletkérdés megvitatása elé vagy után odailleszthető volna.

A következőkben ahhoz szeretnék hozzájárulni, hogy világossá váljék, hogy a marxizmus mint társadalomtudományi eszmerendszer, illetve annak a jogelmélet számára használhatónak látszó megállapításai valójában már jó ideje megcáfoltattak a “burzsoá” társadalomtudományok által. Az általam kiválasztott tézisek vizsgálata elsősorban a kulturális antropológia, a jogi antropológia, illetve a jogszociológia területére esnek, egyébként pedig a marxizmus rendszerének közismert és sarkalatos állításai.

 

 

2. A módszer

 

A dialektika problémája gnoszeológiai kérdés, de további fejtegetéseink szempontjából fontos lesz megállapítanunk, hogy a marxista dialektika – ami tudvalévően materialista – alapvetően elhibázott módszer. Marx a hegeli filozófiából vette át a dialektikát, de – ahogy Bibó István találóan megjegyzi – “az ismert formulával ellentétben Marx nem állította a talpára, hanem éppen ellenkezőleg, ő állította a feje tetejére. Mert Hegel szerint a dialektika a szellem, a gondolkodás világában áll fenn, ahol valóban igaz az, hogy minden tételből szükségképpen létrejön, illetve vele együtt létezik önnön ellentétele is. Marx ezt átvitte a valóság világába, abba a világba, ahol legalább annyi a fokozatos és folyékony átmenet, mint az éles különbözés, s ahol soha semmi sem megy át önnön ellentétébe; a sokat emlegetett minőségi változássá summázódó mennyiségi változások sem, mert hiszen az ‘ellentét’ fogalma tipikusan az emberi agy és kedély jelensége, melyet a természet világába belelátni tévútra vezető puszta kép. [...] Egyúttal jellemző, hogy milyen nagy szerepük van a marxista valóság-magyarázóknál az olyan képeknek, melyeknek szerepe, hogy a valóságról valamilyen állítást a valóság megragadása és megkérdezése helyett hasonlattal intézik el. Ilyen merő kép az al- és felépítmény elmélete, a leggyengébb ponton elszakadó lánc képe.”[3]

Noha Bibó a fenti gondolatmenetében jól rátapint a marxista dialektika egyik ismeretelméleti problémájára, mégis alábecsüli a dialektika marxizmusban játszott szerepét. Marx és Engels ugyanis amellett, hogy a dialektika fogalmát a materializmushoz és a fejlődés problémájához kapcsolják, meglehetősen homályosan fejtik ki annak lényegét. Először is nem világos, hogy a dialektika “módszer”-e, vagy “tudomány”?[4] A mozgás törvénye, vagy mozgástörvény, amely minden mozgást fejlődéssé változtat?[5] Mi a dialektika “törvényszerűségeinek” viszonya a természettudományok által leírt törvények, vagy a matematika törvényszerűségeihez? (Különös tekintettel arra, hogy Engels az “Anti-Dühringben” nehézség nélkül képes volt kimutatni, hogy a geológiai folyamatok, a differenciálszámítás és a virágkertészet egyaránt a tagadás tagadásának törvénye alatt állnak.)[6] Mi a dialektikus törvény viszonya a véletlenhez és a szükségszerűséghez? A kérdések sorolhatók volnának tovább, melyekkel a marxista filozófusok évtizedeken keresztül birkóztak – természetesen a megoldás lehetősége nélkül. A filozófia, illetve az ismeretelmélet szempontjából ugyanis a marxista dialektika egyszerűen tarthatatlan, mint azt Hanák Tibor elemzésében kimutatja: “A filozófiai irodalomban rámutatnak arra, hogy a dialektikus szemléletmód, mely a dolgokban fellelhető ellentmondásokra épít, valójában nem tud felmutatni szabatos értelemben vett ellentmondást, és azok az »ellentmondások«, melyekre hivatkoznak, közelebbi vizsgálat alapján látszatellentmondásoknak bizonyulnak, tehát pl. ellentétes erőnek, folyamatnak, két vagy több oldalnak stb., márpedig ezek elfogadása és vizsgálata nem a dialektikus materializmus vívmánya. Ha viszont sikerülne megtalálni az ellentmondás szabatos értelmét, amint azt Arisztotelész leírta, akkor ugyan túllépünk a definíciós problémákon, de viszont ilyen szabatos értelemben vett ellentmondás nem fordul elő, nem fordulhat elő a valóságban, mert hiszen képtelenséget, lehetetlenséget jelent.”[7]

Akkor mégis mi a jelentősége e “homályos” dialektikának a marxizmusban? Kiindulásképpen vegyünk néhány odavetett megjegyzést! Például Marx azt írja egyik J. B. v. Schweitzernek írt levelében, hogy bírálatában bemutatta, Proudhon “milyen kevéssé hatolt be a tudományos dialektika titkába”.[8] Engels írja az “Anti-Dühringben”: “Az is már a dialektika természetébe való bepillantás teljes hiánya, ha Dühring úr a dialektikát a puszta bizonyítás szerszámának tartja, ahogy teszem azt a formális logikát vagy az elemi matematikát lehet korlátolt módon így felfogni.”[9] Kellő türelemmel még tucatszámra lehetne kigyűjteni olyan megjegyzéseket, melyek mind azt sugallják, hogy a dialektika mintha valami titokzatos tudomány lenne. S ha tekintetbe vesszük a dialektika homályosságáról a fentiekben mondottakat, akkor magunk is hajlunk arra, hogy a marxista dialektikát egy titkos, ezoterikus tan részének tekintsünk, amit csak a beavatottak érthetnek. A Tan lényege egy nagyszabású profán eszkhatológia és szoterológia, melynek középpontjában a proletárforradalom és a kommunizmus eljövetelének megjövendölése áll.

A dialektika szerepe ebben egyrészt az, hogy a beavatandók számára segítsen felfogni: a világ minden történése és jelensége – a gázmolekulák mozgásától a geológiai rétegek képződésén és a virágkertészkedésen át a differenciálszámítással bezárólag – a Történelem része, s e Történelem (“végső fokon”) szükségszerűen a proletárforradalom és a kommunizmus megvalósulása felé mozog. Másrészt a dialektika avatja a Tant tudománnyá. Lukács György munkásságának elemzése kapcsán Roger Scruton világítja meg a marxista dialektika e fontos szerepét: “Marx ezt követően teszi meg a döntő lépést: azt állítja, hogy a »burzsoá« gazdaságtan nem megmagyarázza a gazdasági valóságot, hanem éppen elleplezi – eltereli ugyanis a figyelmet annak rejtett lényegéről. A »burzsoá« gazdaságtan nem tudomány, hanem ideológia, az igazi gazdaságtan – A tőke gazdaságtana – tudományosságát pontosan filozófiai módszerének köszönheti, az teszi ugyanis lehetővé, hogy a látszatok mögé hatolva eljusson a társadalom titkos lényegéhez. [...] Ha ez az érvelés helyes lenne, akkor az ember által ismert valamennyi tudományos elméletre állna. Mindegyiket elutasíthatnánk azzal, hogy ideológiai eszköz, hiszen (a tudományos módszer alapgondolatának megfelelően) jelenségeket magyaráznak meg, nem foglalkoznak a »metafizikus« lényeggel. [...] Engelsnek tulajdonképpen nincs is jobb érve a »természet dialektikájára« [...], mint a következő: a »dialektika«»«’ feltárja a »burzsoá« fizika által elrejtett jelentést.”[10] Harmadrészt pedig, a marxizmus a dialektika segítségével vonja ki magát a falszifikáció lehetősége alól[11]. “A »burzsoá« tudós hiába vizsgálja a tényeket a marxizmus »totális« víziója nélkül, a tényekre való hivatkozás merő empiricizmus marad, márpedig az »a buzsoázia ideológiája«. A dialektikus módszer központi állítását a konkrét fogalomról alkotott hegeli elmélet adja. Ez az elmélet röviden azt állítja, hogy az egész megelőzi a részeket, »a részt az egész fényében kell értékelni és nem fordítva...« Ha esetleg a tények megcáfolnák a »totális« marxi elméletet, »annál rosszabb a tényekre nézve«. [...] Lukács azonban nem valamilyen tudományos elmélet nevében utasítja el a tapasztalati tényeket, hanem egy olyan filozófia nevében, amely teljesen semmibe veszi az empirikus megfigyeléseket, mivelhogy azok az ideológia utolsó mentsvárai. Ezzel egyrészt megóvja a marxizmust a tapasztalati tényekkel való viaskodástól, másrészt a tudomány birodalma fölé emeli, melynek ettől kezdve e képzelt győzelmére hivatkozva parancsolni kíván.”[12]

A beavatás lényege azonban nem a Tan elsajátítása, hanem a bizonyosság átélése, és ezáltal különböző misztikus képességek megszerzése (jövőbe látás, mindentudás, stb.). Az első Mester Marx volt,[13] s az első tanítvány Engels. Náluk e bizonyosság átélésének őszinteségében és valóságosságában aligha kételkedhetünk. Ez magyarázza azt az engesztelhetetlen gyűlöletet, amit a kortárs farizeus filozófusokkal, és a szocialista mozgalom hamis prófétáival szemben éreztek. S részben ez magyarázza a Tan kezdeti sikereit is.

Az, hogy a marxizmus valójában nem filozófia, és nem is egyszerűen politikai ideológia, hanem egy pervertált vallási eszme – ez egyáltalán nem eredeti meglátás.[14] Már az Engels által kigúnyolt Eugen Dühring is felpanaszolta, hogy Marx “hívői számára dialektikai csodákat hajt végre”.[15] A marxizmussal tehát nem (csak) az a “baj” – mint Bódig mondja –, hogy Marx Hegelhez hasonlóan az Abszolútumot kereste, hanem az, hogy úgy fogott hozzá gondolatrendszerének kidolgozásához, mint aki már eleve birtokában van az Abszolútumnak.

Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a marxizmus alapvető élményében az üdvözülés bekövetkezésének optimista bizonyosságán van a hangsúly, amihez képest csak másodlagos, hogy az üdvözülés elérése vagy előmozdítása kizárólag a fennálló rend elleni kíméletlen harc által lehetséges. A marxizmus radikális kritikusai ugyanis gyakran úgy állítják be a marxizmust, mint amit torz lelkű, beteges emberek találtak ki rombolási vágyaik kiélésének igazolására[16] vagy cinikus csalók a tömeg megtévesztésére. Pszichopaták és cinikus csalók természetesen – ahogy az emberi történelemben általában – minden vallási eszme történetében szerepet játszanak. A marxizmus megértése tekintetében azonban az előbbi felfogás a marxisták démonizálásához – s ezáltal a marxizmus jelentőségének bizonyos értelemben vett túlértékeléséhez –, míg az utóbbi a marxizmus alábecsüléséhez vezet.

 

 

3. Az ősközösségi társadalom

 

A dialektika a marxista történelemszemléletben a következő szekvenciát vetíti elénk: a kiinduló állapot (a “tézis”) az “ősközösségi társadalom”, melynek jellemzője egyrészt e természetnek való egzisztenciális kiszolgáltatottság, másrészt pedig az (antagonisztikus) osztályellentétek hiánya. Ezt követi az osztálytársadalmak kora – mely maga is több fázisra bontható –, amely dialektikus antitézise az ősközösségi állapotnak: a természet feletti uralom fokozatos növekedése, ami azonban együtt jár az osztályellentétek kialakulásával, s ez utóbbi a történelmet az osztályharcok történetévé változtatja. Végül a harmadik fázis a kommunizmus kora, amely az első két korszak szintézisét jelenti, vagyis a természetet magas szinten uralma alatt tartó technikai fejlettséget és az osztályellentétek megszűnését.[17] Vessünk most egy pillantást a kiinduló állapot, az “ősközösségi társadalom” képére a kulturális antropológiai kutatások fényében!

Az “ősközösségi társadalom” képének megrajzolásában Marx és Engels egyáltalán nem volt “tudománytalan”: a születőfélben lévő kulturális antropológia kortárs gondolkodói – Spencer, Durkheim, Morgan, Fraser, Maine – hasonló képet festettek az “ősi társadalmakról”. A természetnek való egzisztenciális kiszolgáltatottság (1), a közösségi tulajdon (2), az egyéniséget maga alá rendelő közösségi szolidaritás, ami a szokások automatikus követésével[18] (3) és viszonylag tagolatlan (“horda jellegű”, illetve “törzsi”) társadalmi szerkezettel jár együtt (4) – ezek voltak talán a legfontosabb vonások.

Amint azonban a XX. század első évtizedeiben a “karosszék-antropológiát” fokozatosan felváltották a résztvevő megfigyelésen alapuló empirikus kutatások, úgy vált egyre árnyaltabbá az “ősi közösségi társadalom” képe, s szorultak háttérbe a marxizmushoz hasonló nagyívű evolucionista spekulációk[19]. Természetesen nem tisztem e tanulmány keretében minden részletre kiterjedő, pontos képet vázolni az “ősi társadalmakról” – ami egyébként is erőmet meghaladó vállalkozás volna –, csupán néhány, az antropológiai irodalomban széles körben elfogadott megállapítás ismertetésével szeretném jelezni a marxista sémák tarthatatlanságát.

ad (1) Az ősi népek természetnek való kiszolgáltatottsága meglehetősen viszonylagos. Egyrészt az a tény, hogy e népek maradványait napjainkban is olyan szélsőséges természeti viszonyok között kereshetjük (sarkvidék, sivatag, őserdő), mellyel a modern ember a “legmodernebb technika” birtokában sem nagyon boldogul, arra vall, hogy kiválóan alkalmazkodtak környezetükhöz. Másrészt a “primitívek” idejük sokkal kisebb részét fordítják a szoros értelemben vett létfenntartásra (élelem beszerzése, lakóhely, ruházat stb. biztosítása: magyarán – munkára), mint a modern társadalmak átlagos polgára. Idejük javarészében “szórakoznak”: vallási szertartásokat végeznek, állandóan ünnepeket rendeznek, s úgy egyáltalán, élvezik egymás társaságát. (Nem azért élnek, hogy dolgozzanak, hanem azért dolgoznak, hogy éljenek.) Az ismeretlen, s ezért kezelhetetlen természeti erőknek való kiszolgáltatottság, a természeti erőktől rettegő, állandó ínségben tengődő “ősember” képe sokkal többet árul el a szobatudósok fantáziájáról, mint a valóságról. A természetnek kiszolgáltatott egyén vagy közösség félelme közvetlenül, önmagában, vagy akár csak valamiféle társadalmi viszonyrendszer döntő mozzanataként nem magyarázza sem a vallás – és általában véve a kultúra – kialakulását és fejlődését,[20] sem pedig a technikai fejlődést. Ugyanígy, a közvetlen biológiai, vagy fizikai “szükségletek” mennyiségének vagy intenzitásának megnövekedése is csupán egy “kihívás”, amire a kultúra a saját “törvényszerűségeinek” megfelelő specifikus választ ad – már amennyiben ad valamilyen választ.

A technikai fejlődést – s ezáltal a “termelés”, a gazdaság növekedését –így nem a “szükségletek” növekedése, az egzisztenciális biztonságra törekvés váltja ki az ősi társadalmakban, hanem valószínűleg éppen fordítva: a társadalmi szervezet és a kultúra változásai idézik elő a technikai fejlődést. Tanulságos ebből a szempontból Sahlins megjegyzése a neolit anyagi kultúra és a törzsi társadalmak összefüggésére vonatkozóan. Eszerint korántsem bizonyos, hogy a törzsi kultúrák a neolit forradalom eredményeként alakultak ki. Könnyen lehet, hogy a vadászó, gyűjtögető csoportok kedvező természeti körülmények közé kerülve előbb hozták létre a törzsi társadalmakat és kultúrát, s csak ezt követően indult meg a neolit forradalom. Vagyis az első “technikai forradalmat” éppen nem a természetnek való kiszolgáltatottság, a “szükség” hanem – közvetve – a viszonylagos bőség váltotta ki.[21]

ad (2) Az ősi társadalmakra vonatkoztatva a “közös tulajdon” fogalma körülbelül annyira magyarázó erejű, mint azt mondani, hogy a Föld az emberiség közös tulajdona.

Az első probléma mindjárt, hogy a tulajdon fogalmát – amely a római jogban formálódott ki s ma a nyugati kultúra folk conceptje, s mint ilyen, sajátos normatív réteget hordoz[22] – egyáltalán használhatjuk-e az ősi társadalmak emberei és az általuk ismert, használt vagy – sajátosan marxi terminológiával élve – “elsajátított” dolgok közt fennálló viszonyok leírására. Ha nem vezetünk be valamilyen analitikai koncepciót a tulajdon fogalma helyett – pl.: egyének vagy egyének csoportjainak a közösség által elismert cselekvési lehetőségei meghatározott tárgyakra vonatkozóan –, akkor a tudományos leírás érdekében érdemes kiindulni a tulajdon római jogi koncepciójából, miszerint az magában foglalja meghatározott dolgok feletti rendelkezés, birtoklás és használat jogát.

Ha most ezt az ősi társadalmak viszonyaira próbáljuk vetíteni, akkor azt látjuk, hogy a mindennapi élet tárgyainak jelentős része (szerszámok, fegyverek, ruházat, edény) esetében a rendelkezés, a birtoklás és a használat joga az egyént, vagy az egyének kisebb csoportjait (pl. több család által lakott ház, sátor) illeti, és semmiképpen sem a “közösséget” mint egészt. Talán túlzás volna ezt “magántulajdonnak” nevezni, tekintettel arra, hogy ezek a tárgyak ugyanakkor nem “forgalomképesek” – nevezzük hát “személyi tulajdonnak”! Az antropológiai leírások azt mutatják, hogy a “primitív” társadalmakban valóban tapasztalható egy egalitárius tendencia az ilyen típusú javak elosztására nézve, de ez nem a közös tulajdon intézménye által, hanem az általános reciprocitás elve alapján működő csere (az “ajándékcsere”) révén valósul meg.[23]

A mi szemléletünkben “ingóságnak” tekintett tárgyak körében is akad azonban számos olyan tárgy, amely e társadalmak tagjai szemében megkülönböztetett, szakrális jelentőséggel bír (amulettek, barlangrajzok, totemoszlopok stb.) s ezekre aligha értelmezhető a tulajdon fogalma, mivel az alapvetően “jogokat”, lehetőségeket (facultas) foglal magába, e sajátos tárgyak iránti viszonyt azonban sokkal inkább az obligatio fogalma jellemzi, vagy méginkább a bennszülöttektől kölcsönzött tabu fogalma. A totemoszlop vagy a sziklarajz nem az azt elkészítő emberé vagy népé, hanem az Állatok Uráé vagy a Bölény Ős szelleméé.

Méginkább igaz ez az ősi népek szemléletében a természeti környezet, a vidék, az élettér – vagy, ahogyan Marx mondja, a “föld” – esetében. A “föld” számukra nem tárgy, hanem szellemi entitás, amelynek ők nem tulajdonosai, hanem részei.

A marxista “közösségi tulajdon” koncepciója valójában a tulajdon fogalmának az “elsajátítás” fogalmával való összemosásán – s ez által való “naturalizálásán” –, illetve az ősi közösség “természetadta” jellegének hangsúlyozásán alapul[24].

ad (3) Az “ősi közösségi” társadalom “primitív kommunizmusáról” a XIX. században kialakított képét, miszerint a “primitívek” körében létezik egyfajta közösségi érzés, ami “[...] szükségtelenné tesz bármiféle elkülönült társadalmi gépezetet, amelynek feladata a hatalom érvényesítése, ugyanakkor lehetővé teszi a közösségi tulajdonforma harmonikus működését és biztosítja a szexuális kapcsolatok közösségi rendszerének békés jellegét [...]”[25], legkésőbb Bronislaw Malinowski korszakos művének, a Crime and Custom in Savage Society 1926 évi megjelenésével megcáfoltnak tekinthetjük. Malinowski e művében hatásosan bizonyította, hogy a “vad” társadalmakban a rend fenntartását nem valamiféle misztikus, az egyént a közösség alá rendelő közösségi szellem – “birkatudat”, ahogyan azt Marx nevezte[26] – vagy a hagyományos szokások automatikus követése biztosítja, hanem nagyon összetett pszichikai és szociális késztetések rendszere. Malinowski munkásságának hatására nem csak hogy szertefoszlott az “ősi társadalmaknak” az egyént teljességgel maga alá rendelő kollektivizmusáról alkotott kép, hanem az antropológia emberképe még bizonyos mértékig túl is lendült a “primitív individualizmus” feltételezésének irányába.[27]

ad (4) A XX. század közepére az antropológiai kutatások világossá tették, hogy a “természetadta” közösségek szervezete egyrészt sokkal bonyolultabb, mint azt Morgan vagy bármelyik más XIX. századi antropológus feltételezte, másrészt a rokonsági rendszerek, illetve az egyéb strukturális elemek (rítus-közösségek, lokális csoportok, korcsoportok, női és/vagy férfi titkos társaságok, sport- és ceremoniális csoportok stb.) és a “termelési mód” formái között sincs olyan szoros összefüggés, mint azt korábban gondolták. Ezek a felismerések arra késztették az antropológusokat, hogy fokozatosan elvessék az “ősi társadalmak” tanulmányozásában a “temészetadta” jelleg feltevését. Tanulságos Claude Lévi-Strauss megjegyzése a biológiai család és a rokonság összefüggésére vonatkozóan: “A biológiai család kétségkívül jelen van és tovább él az emberi társadalomban. A rokonságot azonban nem az ruházza föl a társadalmi tény jellemzőivel, amit kénytelen a természetből megőrizni, hanem az a lényegi eljárás, amellyel elválik tőle. A rokonsági rendszer nem az egyének közt adott objektív leszármazási vagy vérségi kötelékekből áll; csak az emberek tudatában létezik, önkényes képzetrendszer, nem pedig egy tényállás spontán kifejeződése.”[28]

 

 

4. Következmények és következtetések

 

Ha tekintetbe vesszük, hogy az “ősközösségi” társadalom képe, mint “tézis”, milyen fontos szerepet játszik a marxi elméletben, akkor könnyen megérthetjük azt az ellenszenvet, amellyel a marxizmus a kulturális antropológia burzsoá áltudományával szemben viseltetett. Ennek az “ellenszenvnek” az egyik folyománya, hogy az antropológia a hazai akadémiai intézményrendszerben máig nem foglalta el azt a helyet, amit a nyugati társadalomtudományban már a múlt század közepére “kivívott” magának.

Másrészt az őstörténettel foglalkozó, egyébként nagytudású és kiváló képességű történészek – mint például Tőkei Ferenc és tanítványai – feladata pedig az lett, hogy a dialektika segítségével a nyugati antropológia eredményeiről sorra kimutassák, hogy azok csupán “szükségszerű látszatok”, melyek az eredeti marxi sémák érvényességét nem érintik.[29] Ennek egyik következménye, hogy az “ősközösségi” társadalom képe nem csak az általános iskolai tankönyvek lapjain kísért még ma is, hanem tudományos igazságként ivódott be társadalomtudományi gondolkodásunk mélyrétegeibe. Az ideológiai hadviselés ugyanakkor elszigetelte tudományos gondolkodásunkat az antropológia által megfogalmazott elméleti koncepcióktól és módszertani megfontolásoktól, ami nagymértékben hozzájárult tudományos gondolkodásunk provincializálódásához, elszegényedéséhez, problémaérzékenységének csökkenéséhez. Ezek a tünetetek megfigyelhetők a jogtudomány területén is.

A “burzsoá” jogtudományban az 1940-es években kezd önálló diszciplínává formálódni a jogi antropológia,[30] ami a következő évtizedekben nem csak azt tárta fel, hogy a hagyományos társadalmakban a modern joggal funkcionálisan egyenértékű és változatos formájú társadalmi mechanizmusok érvényesülnek,[31] hanem azt is, hogy ezek bizonyos formái a modern társadalmakban is léteznek és hatnak. A jogantropológiai kutatások hatására a “burzsoá” jogszociológia már a 60-as évektől felismerte az antropológiai kutatás módszerére – a részt vevő megfigyelésre – épülő ún. mikroszociológiai, illetve a társadalmi kontroll jogon kívüli formáinak vizsgálatával foglalkozó kutatások jelentőségét. (Ez a tendencia jelentkezett – az elméletileg egyébként nem túl szerencsés – “jogi pluralizmus” akkoriban mainstreamnek tekinthető felfogásában.)[32]

Mit érzékelt ebből a szocialista jogelmélet, illetve jogszociológia? A szocialista jogelmélet mindvégig ragaszkodott a szokás és a jog merev dichotómiájához, az előbbi mögé az “önkéntes jogkövetést” (vagyis az automatikus szabálykövetést) – amit az oktatásban időnként, sajátos módon, a Malinowskitól vett idézetekkel illusztráltak –, míg az utóbbi mögé az állami kényszer monopóliumát állítva. E szemléletből következett, hogy a társadalmi kontroll jogon kívüli formáinak tanulmányozását elméletileg érdektelennek és megalapozhatatlannak tartották. (Ez természetesen tökéletesen megfelelt annak a politikai gyakorlatnak, amely meg-megújuló kísérletet tett arra, hogy a valóságban is felszámoljon minden hagyományos vagy spontán módon létrejött társadalmi szerveződést, annak érdekében, hogy létrehozza az atomizált egyének masszáját jelentő “dolgozó tömegeket”, amely aztán valóban képtelen az állami jogtól akár csekély mértékben is független önszabályozás működtetésére.) Az empirikus kutatások terén ez a szemlélet vezetett az 1940-es években (második) virágkorát élő jogi etnográfiai kutatások leállításához – Tárkány Szűcs Ernőnek a kutatás eredményeit összefoglaló műve, a Magyar jogi népszokások,[33] csak több évtizedes késéssel, 1981-ben jelenhetett meg[34]. Az elméleti kérdések iránt fogékony magyar jogtudósok pedig csak 1985-ben – Varga Csaba egyik tanulmányában – találkozhattak először a jogantropológiai kutatásokat összefüggéseikben és viszonylag elfogulatlanul bemutató ismertetéssel:[35] szűk 60 évvel a Crime and Custom in Savage Society és bő 40 évvel a Cheyenne Way megjelenése után – s tegyük hozzá: mindössze 4 évvel a rendszerváltás előtt.

 

A fenti fejtegetésekből levonható legfontosabb következtetésünk az lehet, hogy a szocialista jogelmélet, illetve a marxizmus “szellemi hagyatéka” legfeljebb a tudományszociológia érdeklődésére tarthat számot, mert a marxizmus nem tudomány. Nem tudomány, mert nem a valósággal foglalkozik, hanem a Lényeggel. A marxizmus által kidolgozott fogalmak félrevezetőek és alkalmatlanok arra, hogy a valóság megértésének eszközei legyenek – nem is erre találták ki őket, hanem a Lényeggel való közvetlen azonosulás elérésének segítésére. Bizonyosan bátrabb és hasznosabb lett volna ezt a sommás ítéletet hamarabb kimondani a jogtudomány szakmai közösségében – de talán szűk másfél évtizeddel a rendszerváltást követően sem késő.[1] Szeretném megköszönni Bódig Mátyás, Bragyova András, Szigeti Péter és Szilágyi Péter értékes kritikai megjegyzéseit az általam előadott anyag vitája során, melyekre igyekeztem reflektálni az eredeti vázlat írott formába öntésekor.

[2] “[...] A sztálinizmus elítélése magában teljesen elégtelen. Nem megyünk semmire, ha a gondolkodónak teljesen szűk és önállótlan Sztálin eszmevilágát elítéljük, de Marx és Lenin csalhatatlanságát továbbra is fenn akarjuk tartani s egy új kibontakozás alapjául elfogadtatni. Igaz, hogy Lenin elborzadt volna azon, amit Sztálin csinált és Marx elborzadt volna azon, amit Lenin csinált, mindamellett a leninizmus s a Lenin által a párt képében felállított kiváltságos és machiavellista erőszakszervezet logikus következménye az osztályharc és forradalmi erőszak amaz öncélú kultuszának, mely a marxizmus lényege; és a sztálinizmus, a Sztálin által bevezetett totális elnyomás és a pártot erkölcsileg teljesen megrontó terrorszervezet logikus következménye a kizárólagos párturalom Lenin által történt felállításának. A marxizmus–leninizmus egész ideológiájára vonatkozólag kell tehát a kérdést feltenni.” Bibó István “Fogalmazvány” in Különbség (Budapest: Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 1990) 93. és sk. o.

Bódig Mátyás felvetette: vajon tarható-e, hogy Bibó éppen “az osztályharc és a forradalom öncélú kultuszában” látta a marxizmus lényegét. Nos, lehet, hogy a marxizmus mint filozófia lényege nem az osztályharc történelmi szerepének és a forradalom elkerülhetetlenségének folytonos hangsúlyozásában áll (hanem például a “dialektikus történelmi materializmus” kidolgozásában), de ideológiai (a “kommunista ideológia”) mondandójának megragadása tekintetében Bibó aligha járhatott messze az igazságtól. A filozófia és az ideológia összekeveréséért pedig kétségtelenül maga Marx tett a legtöbbet. Néhány kiragadott példa: Marx és Engels a Feuerbach-kritika kapcsán írja “A német ideológiá”-ban: “[...] a valóságban és a gyakorlati materialista, azaz a kommunista számára arról van szó, hogy a fennálló világot forradalmasítsa, a készentalált dolgokat gyakorlatilag megtámadja és megváltoztassa.” Marx és Engels válogatott művei I. köt (Budapest: Kossuth Könyvkiadó 1977) 80. o. Ugyanebben a tanulmányban, mikor a szerzők az általuk kifejtett “történetfelfogásból” fakadó következményeket veszik számba, 4. következtetésként az alábbiakat írják: “[...] e kommunista tudat tömeges létrehozásához és magának a dolognak a keresztülviteléhez egyaránt az emberek tömeges megváltoztatása szükséges, ami csakis gyakorlati mozgalomban, forradalomban mehet végbe; a forradalom tehát nem csak azért szükséges, mert az uralkodó osztályt nem lehet más módon megdönteni, hanem azért is, mert a megdöntő osztály csak forradalomban juthat el odáig, hogy lerázza nyakáról a múlt egész szennyét és képessé váljék a társadalom új megalapozására.” Marx és Engels... 93. o.

Szilágyi Péter hangsúlyozta, hogy Marx szerint az osztályharc a történelem “mozgatórugója”, s nem annak “lényege”, Bódig Mátyás pedig a következőket írta: “[...] nem kell Marx-filológusnak lennie valakinek ahhoz, hogy tudja, az osztályharc minden, csak nem öncélú Marxnál. Valójában a történelem teleologikus magyarázatának képezi részét – ez az a dinamikus elv, amely a történelmi mozgás magyarázatát lehetővé teszi.” Lehetséges, hogy a “klasszikusoknál” az osztályharc a történelem mozgatórugója, vagy a történelmi mozgás magyarázatát lehetővé tévő “dinamikus elv” (?), de ennek az interpretációnak is van némi szépséghibája: (1) Az alap–felépítmény séma, amely szerint a gazdaság határozza meg a felépítményt, tehát a történelmi változásokat a gazdasági változások idézik elő, s ennek csupán “visszatükröződése” a politikai berendezkedés változásai – ebből a szempontból tehát az osztályharc nem “ok” (“mozgató”), hanem “okozat” (“mozgatott”); (2) az osztályharccal nehezen lehetne megmagyarázni a történelmi fejlődés kezdőpontját jelentő “ősi közösségi” társadalomból való kimozdulást, hiszen ott nem voltak osztályok, ezért osztályharc sem lehetett.

Végül szeretném leszögezni, hogy Bibó fenti megjegyzése természetesen nem arra vonatkozott, hogy általában véve a marxista filozófián belül milyen szerepe van az osztályharcnak, hanem arra, hogy a társadalmi egyenlőség és emancipáció előmozdítása szempontjából mit jelentett az, hogy Marxék kizárólag az osztályharc és forradalom útján látták azt lehetségesnek.

[3] Bibó “Elvi tisztázás”, 94. o. Itt Szigeti Péter kritikai megjegyzéseivel szemben vagyok kénytelen védelmembe venni Bibó idézett gondolatmenetét. Szigeti szerint Bibó nem veszi figyelembe, hogy a dialektika a filozófiai gondolkodásban nem a marxizmus találmánya, hanem általánosan elterjedt módszer, másrészt, hogy Hegel a természet dialektikájáról is értekezett. Először is le kell szögeznünk, hogy (1) az idézetben Bibó nem általában a dialektikát veti el, hanem csupán a marxista dialektikát. Ez annál is világosabb, hiszen számos elemzésében Bibó maga is alkalmazza azt. (Ennek eklatáns példája az “Etika és büntetőjog” c. tanulmánya in Válogatott tanulmányok [Budapest: Magvető 1986] I. köt., 161–182. o.) (2) Marxék valóban Hegeltől veszik át a dialektika módszerét. (Lásd például: Engels “Karl Marx: A politikai gazdaságtan bírálatához” in Marx és Engels ... II. köt., 58. o; Engels "A szocializmus fejlődése az utópiától a tudományig" in Marx és Engels ..., III. köt., 391–395. o.; Engels "L. Feuerbach és a klasszikus német filozófia vége" in Marx és Engels ..., 601–603. o. (3) Noha Hegel valóban írt a természet dialektikájáról, azonban ez nála nem jelentette azt, hogy a szellem világán kívül alkalmazta volna a dialektikát, mivel – lévén “idealista” – a természet nála az abszolút szellem kifejeződésének, “külsővé válásának” egyik fázisa. (4) Marxék a hegeli dialektika természetre való alkalmazását elutasították: mert az “statikus” és “idealista” – vagyis “metafizikus”. Ld.: Engels “Anti-Dühring” in Marx és Engels …, 195–196. o.; (6) Marxék Hegel történelemfilozófiáját tekintették a dialektika szempontjából relevánsnak, mivel ebben Hegel világosan összekapcsolta a dialektikát a fejlődés gondolatával (tehát nem “statikusan” alkalmazta). Ld. Engels “A szocializmus fejlődése ...”, 394–395. o.

[4] A “klasszikus” meghatározás szerint: “[...] a dialektika [...] semmi más, mint a természet, az emberi társadalom és a gondolkodás általános mozgási és fejlődési törvényeinek tudománya.” Engels “Anti-Dühring”, 295. o. Máshol azonban a dialektika úgy jelenik meg, mint egy szemlélet, vagy megközelítésmód: “[...] a dialektika [...] a dolgokat és fogalmi képmásaikat lényegi összefüggésükben, láncolatukban, mozgásukban, keletkezésükben és elmúlásukban fogja fel [...].” Engels “A szocializmus fejlődése ...”, 394. o. Lenin később módszerként értelmezte a dialektikát, melynek lényege az “ellentétek kikutatása a dolgokban”. Sztálin viszont tudományként. Lukács György pedig a Történelem és osztálytudat című művében amellett foglalt állást, hogy a dialektikát módszernek kell tekinteni, és alkalmazását a tudati jelenségekre kell korlátozni, mivel a dialektika feltételezi az objektum és szubjektum elválasztását. Később ezt a nézetét – politikai, hatalmi nyomásra – visszavonta, majd – mintegy a tagadás tagadásának tagadásaként – mégis alapul vette ontológiájában. E kérdésről ld. Hanák Tibor Az elmaradt reneszánsz A marxista filozófia Magyarországon (Bern: Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 1979), 257. és sk. o.

[5] Engels például egy helyen azzal kritizálja Hegelt, hogy kimutatja: a hegeli filozófia a maga “dogmatikus tartalmát abszolút igazságként jelenti ki, ellentmondásban a dialektikus, minden dogmatizmust feloldó módszerével.” Engels “L. Feuerbach ...”, 884. o. Vagyis a hegeli gondolat statikussá válik mikor “rendszerként” jelenik meg, s ez ellentmond a dialektikának, ami mindent mozgásában igyekszik megragadni. Nem lehet pontosan megállapítani, hogy az eszméknek azért kell-e mozogniuk (vagy azért mozognak?), mert dialektikus “szerkezetük” van, vagy mert az anyag mozog – mint azt Engels “A természet dialektikájá”-ban kifejti [366–368. o.] –, s a gondolkodás csupán “dialektikus” tükröződése e mozgásnak, vagy mert a gondolkodás maga is anyagi jelenség.

További zavart okozott, hogy Engels az “Anti-Dühring"-ben nem tette világossá, hogy a dialektika által feltárt “törvény”, miszerint a mennyiségi változások minőségi változásba csapnak át, az mozgás, vagy fejlődési “törvény”-e [Engels “Anti-Dühring”, 278–286. o.]. Utóbb például a fejlődés dialektikus törvényszerűségei között kanonizálták “az ellentmondások egysége és harca”, valamint a “tagadás tagadása” mellett. Erről ld. Hanák Elmaradt reneszánsz ..., 263–267. o.

[6] “Mert mi a tagadás tagadása? A természetnek, a történelemnek és a gondolkodásnak egy szerfelett általános és éppen emiatt szerfelett messzeható és fontos fejlődési törvénye [...].” Engels “Anti-Dühring”, 295. o.

[7] Hanák Elmaradt reneszánsz ..., 257. o.

[8] Marx “Proudhonról” in Marx és Engels ..., I. köt., 516. o.

[9] Engels “Anti-Dühring”, 290. o.

[10] Roger Scruton “Lukács György” in Roger Scruton Mi a konzervativizmus? Válogatott esszék. (szerk. Jonathan Sunley) (Budapest: Osiris Kiadó, 1995), 82. o.

[11] Mint az Karl Popper kimutatta, a tudományos állítás egyik fontos jellemzője éppen az, hogy meghatározhatók cáfolatának a kritériumai. A marxizmussal éppen az a baj, hogy csak igazolni lehet, megcáfolni nem. Erről ld. Ernest Gellner Relativism and the Social Sciences (Cambridge, New York: Cambridge University Press 1990), 14. és sk; 61. o.

[12] Scruton “Lukács György”, 83. o.

[13] “Mert Marx mindenekelőtt forradalmár volt. Igazi élethivatása az volt, hogy valamilyen módon közreműködjék a tőkés társadalom és az e társadalom által létrehozott állami berendezkedések megdöntésén, hogy közreműködjék a modern proletáriátus felszabadításán, amelyet elsőként ő ébresztett helyzetének és szükségleteinek tudatára, felszabadulása feltételeinek tudatára. A harc volt az eleme.” Engels “Karl Marx temetése”, III. köt., 429. o.

[14] “A marxizmust – mint az összes többi totalitárius mozgalmat századunkban – a megváltás egyfajta szekularizált mintájának kell tekintenünk, mely arra hivatott, hogy reményt és beteljesedést hozzon azoknak, akik elidegenedettnek, frusztráltnak érzik magukat, mert úgy érzik, hogy kizárták őket a társadalomban általuk jogosnak tekintett helyről. A totalitárius rejtély, csoda és tekintély varázsának jórésze az együvé tartozás igézetében rejlik. Bertrand Russel nem túlzott, mikor valahogy így foglalta össze a marxizmus jelenkori jelentőségét: a dialektikus materializmus = Isten; Marx = Messiás; Lenin és Sztálin = apostolok; proletariátus = a kiválasztott nép; Moszkva = az Egyház székhelye; forradalom = Jézus második eljövetele; kapitalisták büntetése = pokol; Trockij = ördög; kommunista társadalom = az eljövendő királyság.” Robert Nisbet “A közösség keresése” [The Quest for Community (San Fransisco: ICS Press 1990)] 3–65. o. ford. Mezei Tibor és Varga Csaba in Polisz (2003), 71. és 72. szám.

[15] Engels “Anti-Dühring”, III. köt., 281. o.

[16] Pl. Scruton az alábbiakban értékeli Lukács munkásságát: “Ha Lukácsot a proletáriátus nem csak mint saját olthatatlan gyűlöletének képzeletbeli hordozója érdekelte volna, hanem mint ténylegesen létező emberi lények valódi osztálya, akkor a vallással bizonyára nem csak Hegel lapjain találkozhatott volna. A proletárerkölcs igazi forrásának tükrében felismerhette volna magán ugyanezen érzület elferdült és pusztító formáját. Felismerhette volna saját Isten-gyűlöletét, a hitre, alázatra vagy megbékélésre való képtelenségét, a teremtett világgal szembeni gőgös türelmetlenségét. Talán észreveszi, hogy »messianisztikus szektásságát« milyen szoros szálak fűzik Szarajevó szelleméhez, és hogy azok a megsemmisítő minősítések – »ideológikus«, »nihilista«, »reakciós« és »nosztalgikus« –, melyeket gondolkodás nélkül vágott a képzeletbeli Ellenséghez, visszaszállnak a saját fejére. Lukács egész életében megmaradt annak, aminek indult: a Habsburg-burzsoázia visszataszító képviselőjének.” Scruton “Lukács György”, 95. o.

[17] Vö.: Tőkei Ferenc A társadalmi formák elméletéhez [2. kiad.] (Budapest: Kossuth Könyvkiadó 1971) 110–113. és 180–181. o. “Most gyors léptekkel közeledünk a termelésnek egy olyan fejlődési fokához, amelyen ezeknek az osztályoknak a létezése nemcsak nem szükségszerű többé, hanem a termelés pozitív akadályává lesz.” Engels “A család, a magántulajdon és az állam eredete”, III. köt., 567. o. “Hogy a [kapitalizmus] »elviselhetetlen« hatalommá váljék, vagyis olyan hatalommá, amely ellen forradalmat csinálnak, ahhoz az kell, hogy az emberiség tömegét teljesen »tulajdonnélküliként« hozza létre, s egyszersmind ellentmondásban a gazdaságnak és műveltségnek egy meglévő világával – amely gazdaság és műveltség a termelőerő nagy megnövekedését, fejlődésének magas fokát előfeltételezi; másrészt pedig a termelőerők e nagy megnövekedése [...] már azért is abszolút szükségszerű gyakorlati előfeltétel, mert nélküle csak a nélkülözést tennék általánossá, tehát az ínséggel szükségképpen ismét megkezdődne a harc a szükségesért s ismét előállna az egész régi szemét [...].” Marxot idézi Tőkei A társadalmi formák ..., 178. o.

[18] Marx a “törzsi tudatot” egyenesen “birkatudatnak” nevezi a “Német ideológiá”-ban. Ld.: I. köt., 85. o.

[19] Az evolucionizmus eszméje az 1960-as, ’70-es években kerül ismét – elsősorban az amerikai – antropológusok érdeklődésének homlokterébe. Julian Steward és Marshall D. Sahlins elméletei azonban már sokkal óvatosabban és körültekintőbben igyekeznek meghatározni a fejlődés fogalmát, feltárni a társadalmi fejlődés mozgatórugóit: a specifikus és általános evolúció megkülönböztetése, illetve a “multilineáris” evolúció teóriái egyfajta kompromisszumot jelentenek a XIX. századi evolucionizmus és a XX. század első felében fokozatosan uralkodóvá váló kulturális relativizmus eszméi között. Az elmúlt két évtizedben – bizonyára nem függetlenül a kibontakozó ökológiai válságtól és más globális problémáktól – a fejlődés gondolata ismét kérdésessé vált, s egyúttal háttérbe szorult az antropológiai gondolkodásban is. Erről ld.: Paul Bohannan & Marc Glazer “Bevezetés” in Mérföldkövek a kulturális antropológiában (Budapest: Panem – McGraw-Hill 1997), 18–20. o.; Borsányi László Hontalanok a hazájukban Az első amerikaiak történelme Észak-Amerika történetében (XVII–XIX. század) (Budapest: Helikon Kiadó 2001), 175–187. o.

[20] “Nehéz ugyanis elképzelni, miképpen működhetne az emberi szellem, ha nem volna meggyőződve róla, hogy van valami visszavonhatatlanul valóságos a világban; lehetetlen elképzelni, hogyan jelenhetne meg az öntudat, ha az ember nem tulajdonítana jelentést a tapasztalatainak és az őt érő impulzusoknak. A jelentéssel bíró világ tudata szorosan kapcsolódik a szentség felfedezéséhez. A szentség megtapasztalásával az ember felfogta, miben különbözik az, ami valóságos, hatalmas, gazdag és jelentőségteljes, attól, ami e tulajdonságokkal nem rendelkezik, vagyis a kaotikusan örvénylő, értelmetlenül és esetlegesen felbukkanó dolgok áradatától. [...] a “szent” a tudat struktúrájának egy eleme, nem pedig e tudat történelmének stádiuma. A jelentéssel bíró világ – már pedig az ember nem tud káoszban élni – egy olyan dialektikus folyamat eredménye, amelyet a szentség megnyilvánulásának lehet nevezni. Az emberi élet a természetfeletti lények paradigmaértékű mintáinak utánzása révén nyer értelmet. Az emberen túli modellek követése a »vallási« élet első számú jellegzetessége, s e strukturális jellegzetesség kultúrától és kortól független. Az elérhető legősibb vallási dokumentumoktól kezdve egészen a kereszténységig és az iszlámig az imitatio dei mindvégig mintegy normaként az emberi élet vezérfonalául szolgált; de ez nem is lehetett másként. A kultúra legősibb szintjein az emberként való lét már önmagában is vallási cselekedet, mivel a táplálkozásnak, a nemi életnek és a munkának szakrális értéke van. Más szóval az emberi lét – jobban mondva emberré válás – »vallási« létet jelent.” Mircea Eliade “Előszó” in Az eredet bűvöletében (Budapest: Cartaphilus Kiadó 2002), 9–10. o.

[21] Vö.: M. D. Sahlins – E. R. Service – E. R. Wolf Vadászok, törzsek, parasztok [Englewood Cliffs: Prentice Hall 1968] ford. Sárkány Mihály – Nagy Géza – Takács Ferenc (Budapest: Kossuth Könyvkiadó 1971,) 141. o.

[22] Ld.: Paul Bohannan “Etnográfia és összehasonlítás a jogi antropológiában” in Jog és antropológia szerk. H. Szilágyi István (Budapest, 2000), 122–137. o.

[23] Erről ld. Marshall D. Sahlins “On the Sociology of Primitive Exchange” in The Relevance of Models for Social Anthropology ed. M. Banton (London & New York: Tavistock, Praeger 1965), 139–236. o.

[24] “A föld a nagy műhely, az arzenál, amely mind a munkaeszközt, mind a helyet, a közösség bázisát adja. Az emberek naiv módon viszonyulnak a földhöz mint a közösség, az eleven munkában magát termelő és újratermelő közösség tulajdonához. Minden egyes csak mint e közösség tagja viselkedik tulajdonosként vagy birtokosként. A munkafolyamat útján történő valóságos elsajátítás ezek mellett az előfeltételek mellett megy végbe, amely maguk nem termékei a munkának, hanem természetes vagy isteni eredetű előfeltételeiként jelennek meg.” – idézi Tőkei Ferenc Marxot, majd a következőkben foglalja össze az “első alapforma” lényegét: “Az első alapformában az egyén még csak természetadta közösségének tagjaként viszonyul társtulajdonosként és magánbirtokosként a fő termelési eszközhöz, a földhöz; ez tehát az eredeti köztulajdon formája, amelyből a magántulajdon még teljességgel hiányzik. Az egész viszonynak [...] az a differencia specifikája, hogy eredeti, azaz természetadta. [...] Nyilvánvaló ugyanis, hogy ennek a formának lényegi sajátossága a természetiség olyan értelemben is, hogy az egyén még csak potenciálisan egyén, valójában inkább csak egyed, a közösség még nem igazi közösség, hanem csupán természetadta, és a fő termelési eszköz még javarészt a föld. [...] így ábrázolható az a rendkívül lényeges összefüggés, hogy a munka és tulajdon közvetlenül egybeesett.” Tőkei A társadalmi formák ... (17. jegyzet), 80–81. o.

Szilágyi Péter felvetette, hogy érvelésemben úgy cáfoltam a “közösségi tulajdon” fogalmának alkalmazhatóságát, hogy a tulajdon modern koncepcióját visszavetítettem az ősi társadalmak viszonyaira. Remélem, a fenti fejtegetésből kitűnt, hogy nem én, hanem Marx vetítette vissza a tulajdon fogalmát.

Szigeti Péter megjegyezte, hogy a tulajdon első formája Marx szerint az “elsajátítás”, s ezért teljesen mindegy, hogy az ősi népek szakrális jelentőséget tulajdonítottak-e földjüknek, hiszen a tényleges elsajátítással tulajdont szereztek. Véleményem szerint az elsajátítás ténykérdés, a tulajdon fogalma pedig – bárhogy elemezzük is – magában foglalja a közösségi értékelés mozzanatát (ennyiben viszont a tulajdon minden formája “közösségi”). Noha a kettő között nyilván van szociológiai összefüggés, de az egyikből a másikra nem lehet közvetlenül logikai következtetést levonni. (A tolvaj nyilván elsajátítja a lopott dolgot, mégsem szerez rajta tulajdont. Mikor levegőt veszünk, elsajátítjuk a belélegzett levegőt, mégsem hiszem, hogy tulajdont szereznénk rajta.) Ezért nem is lehet a tulajdont az elsajátítás feltételének tekinteni, s a kettő kiváltképp nem eshet fogalmilag “közvetlenül” egybe.

[25] Malinowski Riverst idézi in Crime and Custom in Savage Society (ford. Rétházi György) [9. kiad.] (London: Routledge and Kegan Paul 1970), 11. o.

[26] Ld.: 18. jegyzet.

[27] Az automatikus szabálykövetésről és az antropológia emberképének változásairól ld. H. Szilágyi István "Bevezetés" in Jog és antropológia (22. jegyzet), 22–26. o.

 

[28] Claude Lévi-Strauss “A strukturális elemzés a nyelvészetben és az antropológiában” in Strukturális antropológia I (ford. Saly Noémi) (Budapest: Osiris Kiadó 2001), 53. o.

[29] Ld.: Tőkei A társadalmi formák… (17. jegyzet); Tőkei Ferenc Az ázsiai termelési mód kérdéséhez [2. kiad.] (Budapest: Kossuth Könyvkiadó 1975); Őstársadalom és ázsiai termelési mód (szerk. Tőkei Ferenc) (Budapest: Magvető Könyvkiadó 1976).

[30] A jogi antropológia “születési évét” általában 1941-re szokás datálni, Karl N. Llewellyn és Edgar Adamson Hoebel klasszikus művének, a Cheyenne Way megjelenésének évére [Karl N. Llewellyn & Edgar Adamson Hoebel The Cheyenne Way (Norman: University of Oklahoma Press 1941)]. A jogi antropológia fontosabb eszméinek és irányzatainak történeti vázlatáról, valamint a Cheyenne Way elemzéséről ld. H. Szilágyi István A jogi antropológia főbb irányai [Jogfilozófiák] (Budapest, 2000) 11–14., 18–36. és 74–83. o.

[31] A társadalmi kontroll formáinak áttekintésére ld. H. Szilágyi A jogi antropológia ...,, 109–154. o.

[32] A “jogi pluralizmus” elméleti kérdéseiről ld. H. Szilágyi uo. 109–113. o.

[33] Tárkány Szűcs Ernő Magyar jogi népszokások (Budapest: Gondolat Könyvkiadó 1981).

[34] A magyar jogi etnográfia történetéről és a szocialista jogszociológiához való ellentmondásos viszonyáról ld. H. Szilágyi István “Találjuk ki a magyar jogi antropológiát!” in A jogi antropológia ..., 87–90. o.

[35] Varga Csaba “Antropológiai jogelmélet? Leopold Pospisil és a jogfejlődés összehasonlító tanulmányozása.” Állam- és Jogtudomány XXVIII. évf. (1985), 528–555. o.

2003/4. szám tartalomjegyzéke