Jakab András

Válasz Pokol Béla kritikájára

Először is szeretném megköszönni Pokol Béla kritikáját. Válaszomban előbb a megközelítések pluralizmusáról szólnék (

1. A strukturált tömegpszichózisról), majd a jogdogmatika kapcsán felmerült fogalmi kifogásokról (2. A jogdogmatika fogalmáról). Ezek után rátérnék a köztünk folyó vita érdemi részére, a jogrétegelmélet jelen formában való használhatóságára (3. A jogrétegek). Végül pedig néhány apróbb kapcsolódó kérdésről ejtenék szót (4. Egyéb).

1. A strukturált tömegpszichózisról

Elsőként – követve a kritika által felvetett problémák sorrendjét – a struktúrált tömegpszichózis kapcsán kifejtett kritikára válaszolnék.

1.1. Arról, amiről nem írtam

Pokol Béla szerint azzal, hogy a jogot strukturált tömegpszichózisként jellemeztem, a társadalom mibenlétére is választ kívántam adni. Vállalkozásom azonban ennél sokkal szerényebb volt: kizárólag a jogról kívántam szólni. Egy lábjegyzetben megemlítem ugyan az erkölcsöt és a szokást (mint nem struktúrált tömegpszichózist), de a “társadalom“ természetére nézve nem kívántam semmiféle kijelentést tenni.

Az, hogy Pokol Béla a jogrendszerről való kijelentésemből a társadalom természetére következtetett, az kizárólag az általa használt luhmanni társadalomelméletnek köszönhető (“jogrendszer mint a társadalom alrendszere“). Azzal, hogy ez mennyiben elfogadható, itt most nem foglalkozom: csupán szeretném leszögezni, hogy kritikájában egy olyan premisszát vett magától értetődőnek (és egyben tulajdonított nekem), amely egyáltalán nem magától értetődő.

1.2. Arról, amiről másként írtam

Pokol Béla szerint nem tehetek a jog természetéről állítást, amíg a(z általa kedvelt) társadalomelméleti szakirodalmat át nem olvasom, “még ha ez évekbe kerül is“. Teljesen abszurdnak gondolom ezt az állítást.

Mint azt a dolgozatban leírtam, a jogtudomány álláspontom szerint leginkább a teológiához hasonlítható, hiszen mindkét esetben a fejünkben élő valóságról van szó. Evvel a teremtett valósággal foglalkozhatunk belülről (jogtudomány, teológia), vagy kívülről (jogelmélet mint társadalomelmélet [Pokol Béla]; ill. vallásszociológia).

Pokol Béla állítása nagyjából olyan, mintha azt mondanánk: csak az írhat teológiai műveket, és fogalmazhat meg állításokat Istenről ill. a vallás természertéről, aki előtte évekig foglalkozott vallásszociológiával. Merthogy – mondhatnánk Pokol Béla szavaival szegény teológus barátunknak – senki “nem takaríthatja meg az e tárgykörben már felhalmozott tudás észlelését és – akár kritikai – elsajátítását, még ha ez évekbe kerül is. A tudomány alapvető etikai normája, hogy a “tudás határáig“ kell elmenni a felkészülésben, vagyis az adott tárgyra vonatkozó alapvető irodalmat a fiatal tudósnak el kell sajátítani, és ha megalapozott kételyei merülnek fel, akkor expliciten cáfolnia kell. Az azonban nem megy, hogy száz év felhalmozott tudását nem ismeri valaki, és így kísérel meg tudományos állítást tenni egy tárgyra.“

Megjegyzem, hogy ezen általa felállított kívánalomnak sok tekintetben ő sem felel meg. Pl. az A jog elmélete című könyvében sehol nem láttam a skandináv jogi realisták megközelítéseit,[1] s főleg nem azok “explicit cáfolatait“.[2] De ez nem is baj. A baj az abszurd kívánalommal van.[3] Pokol Béla nyilván nem a skandináv jogi realizmus megközelítését választotta. S könnyen lehet, hogy nem fog éveket eltölteni annak tanulmányozásával. Én pedig nem a társadalomelméletit választottam. S könnyen lehet, hogy én sem fogok éveket eltölteni a társadalomelméleti szakirodalom tanulmányozásával.

Naphosszat dobálózhatunk nevekkel, és kifogásolhatjuk, hogy a másik miért nem olvasta bele magát kedvenceinkbe, ez azonban nem vezet sehová. A jog természetéről szerintem nem csak társadalomelméleti szempontból és nem csak a társadalomelméleti irodalom alapján lehet beszélni. Számos megközelítési mód és számos szakirodalmi háttér lehetséges.

Ez persze nem jelenti azt, hogy ezek a konkurens megközelítési módok ne kritzálhatnák egymást (nem csupán a rendszerimmanens kritikának van tehát helye). Azt azonban jelenti, hogy a vitapartner más jellegű megközelítési módja nem azonos “olvasottságának féloldalasság[ával].[4]

2. A jogdogmatika fogalmáról

2.1 A jogi fogalmak kettéosztásáról

Pokol Béla szerint tarthatatlan a jogi fogalmak kettéosztása, mert a korábbi jogelméleti fogalmak bekerülhetnek a pozitív jogba. Nem látom be, hogy ez miért tenné tarthatatlanná a kettéosztást. A jogelméleti fogalmak pozitívjogiasodásának lehetőségéről írok is: “Persze ha egy jogelméleti fogalmat beemelnek a pozitív jogba (magyarul szövegszerűen megjelenik egy normatív aktusban), akkor az pozitív jogivá válik, és többé már nem tehetjük fel vele kapcsolatban az “érdemes-e használnunk?“ kérdését.“[5]

2.2 Arról, hogy kivel mit kell elhitetni

Elismerem, hogy valóban be lehet emelni a fogalmi tartalmak jogalkotókkal való elhitetését a jogtudomány feladatai közé – bár a fő (tipikus) célcsoportnak továbbra is a jogalkalmazókat tekintem. A rövid kiegészítést azonban – ebben igazat adok Pokol Bélának – ehelyütt tényleg meg kell tennem.

Hangsúlyozni szeretném azonban, hogy ez a jogdogmatikáról vallott alapvető téziseimet nem érinti.

2.3 A jogdogmatika különféle fogalmairól

Pokol Béla azt kifogásolja, hogy a jogdogmatikát miért nem pontosan olyan értelemben használom, ahogy ő. Ez azonban a részéről téves hozzáállás, hiszen a jogdogmatika fogalmát nem vésték kőbe, nem foglalták törvénybe, nem tették kötelezővé. Az való igaz, hogy amennyiben más értelemben használom, mint ahogy azt szokták (bár nem vagyok benne biztos, hogy a Pokol Béla-féle jogdogmatika-felfogás lenne a magyar szakirodalomban a mainstream, de tegyük fel, hogy igen), akkor előtte definiálnom kell a saját fogalmamat. Dehiszen ezt megtettem. Ezután már csak azt lehet kifogásolni, ha nem használom következetesen a fogalmat.[6]

Ezek után rátérnék a Pokol Béla és köztem folyó vita érdemi részére, a jogrétegelméletre.

3. A jogrétegek

3.1 A bírói esetjog rétege

Pokol Béla szerint azért hibás a bírói esetjogot az egyedi aktusokkal azonosítani, mert pl. Magyarországon nem egy-egy bírói ítélet kötelezi a későbbi ítéletalkotót, hanem a bírói gyakorlat. A köztünk lévő ellentmondás etekintetben azonban csak látszólagos, hiszen a bírói gyakorlat is egyes bírói ítéletekből alakul ki.

A kérdéssel kapcsolatos álláspontomat egy a közeljövőben megjelenő művemben fogom közzé tenni. Elegáns, de ugyanakkor meglehetősen homályos és nem túl meggyőző lenne azonban, ha erre a “jövőben megjelenő“ művemre hivatkoznék. Ezért ehelyütt a vonatkozó fejezetet (enyhén módosítva) beidézném, hogy így mutassam be: az általam használt fogalmi készlettel is kezelhető (sőt: talán jobban kezelhető) a probléma.

[A jelen írás többi részétől való elkülönítés végett ezúttal szürke háttérrel idézek.]

3.1.1 A szokásjog

“… a szokásjog kútfői ereje sehol sincsen és nem is lehet kizárva.”

Grosschmid

Bizonyos esetekben az egyedi aktusok úgy viselkednek, mintha normatív aktusok lennének. Ezt a jelenséget nevezzük szokásjognak (= jogként követett [értelmezési] gyakorlatnak).

3.1.1.1 A bírói szokásjog

A bírói ítéletek elvileg csak az eljárásban résztvevőket kötelezik (inter partes).[7] Ez azt jelenti, hogy a címzetti körük elméletileg zárt. A gyakorlatban azonban megfigyelhető a bírói szokásjog ennek ellentmondó jelensége.

A bírói szokásjognak alapvetően kétféle formája ismert: 1. a precedens-rendszer, és 2. az állandó bírói gyakorlatra hivatkozás. A különbség a kettő között, hogy egy bírói ítélet kötelezi-e a későbbi ítélethozó bírákat (precedens), vagy pedig több ilyenre – állandó bírói gyakorlatra – van szükség, s csupán ennek példája a megjelölt egy-egy ítélet. Magyarországon az állandó bírói gyakorlatnak van csupán kötelező ereje.[8]

A kötelező erő itt annyit jelent, hogy amennyiben egy bíróság ítélete ehhez nem igazodik, akkor az “jogszabálysértés” címén megsemmisítendő. [9] Nem mással állunk tehát szemben, mint – formailag nem, de tartalmilag igenis – kötelező jogértelmezéssel, amely bizony jogalkotás.[10]

A bírói szokásjog magyarországi szerepét illetően pedig a következőket szükséges megjegyezni: önmagában egy korábbi bírói ítéletből nem következik a későbbi bírói ítélet (ellentétben az angolszász rendszerrel), hanem mindig szükséges a törvényszöveg is, s csupán annak lehetséges értelmezései közül választ ki egyet a bírói gyakorlat.[11] Ezért aztán a magyar bírói szokásjog a bíróságok jogként követett (kötelezőnek tekintett) értelmezési gyakorlataként definiálható.[12]

A bírói szokásjog mindig szubszidiárius jellegű. Ez azt jelenti, hogy csak annyiban alkalmazandó, amennyiben nincs olyan normatív aktus (tv., rendelet, esetleg JEH), amely pontosítaná a kérdéses normatív rendelkezést (tipikusan valamely tv. egy paragrafusát).[13]

A téma részletesebb elemzése egy a jogalkalmazással foglalkozó munka tárgya lehet, tehát bővebben itt nincs módunkban foglalkozni evvel.[14]

3.1.1.2 Más állami szervek “szokásjoga”

Más állami (pl. közigazgatási) szervek esetében a szokásjog létezése attól függ, hogy tevékenységük alá van-e vetve bírói felülvizsgálatnak.

1/A. Ha igen, és az eset nem tartozik az Áe. hatály alá, akkor nem beszélhetünk szokásjogról – még akkor sem, ha ezek a szervek az általuk helyesnek tartott jogszabály-értelmezést és az ehhez igazodó gyakorlatukat közzéteszik. Ezek a közzétett jogértelmezések ugyanis az esetet felülvizsgáló bíróságot nem kötik, a bíróság előtt jogként nem hivatkozhatók.[15]

1/B. Ha igen, de az eset az Áe. hatálya alá tartozik, akkor kialakulhat szokásjog. Az Áe.-ben található ügyfélegyenlőségi alapelvet [Áe. 2. § (5) bek.] sérti ugyanis, ha a hatóság megfelelő indokok nélkül eltér korábbi joggyakorlatától (Selbstbindung des Verwaltungsrechts).[16] Sőt: két konkrét esetben sem térhet el a hatóság döntése, ha a releváns tényállás azonos.[17] Ez persze nem jelenti azt, hogy egy hibás hatósági döntés későbbi döntések hivatkozási alapjává válhatna (keine Gleichheit im Unrecht).[18]

2. Ha ellenben nincs lehetőség bírói felülvizsgálatra,[19] akkor ugyancsak kialakulhat szokásjog (jogként követett értelmezési gyakorlat).[20] A jogként követett gyakorlat ebben az esetben is értelmezési gyakorlat, hiszen ezek a (bíróságilag felül nem vizsgált) szervek is normatív aktusok alapján járnak el.

Konklúziónk tehát az, hogy csak akkor nem alakulhat ki a nem bírói szervek joggyakorlatából szokásjog, ha 1. ezen szervek tevékenysége (ill. az általuk kiadott aktusok) bírói felülvizsgálat alatt állnak, de 2. nem tartoznak az Áe. hatálya alá. Egyébként fennáll a szokásjog (kötelező értelmezési gyakorlat) kialakulásának esélye. Erre a fajta szokásjogra is – mutatis mutandis – vonatkozik a bírói szokásjognál említett szubszidiaritás.

3.1.1.3 Kitérő: a desuetudo

A desuetudo (törvényrontó szokásjog, avagy általánosabban fogalmazva: normatív aktust lerontó, eltörlő szokásjog) fogalma a római jogból ered.[21] Itt most dogmatikatörténettel nem foglalkozom,[22] helyette inkább azt vizsgálom meg, hogy a hatályos magyar jogrendszerben létezik-e ilyen jelenség.

1. Az világos, hogy egy normatív aktus csak kifejezett rendelkezés nyomán kerülhet hatályon kívül [Jat. 13. §]. Olyan értelemben tehát egész biztosan nincs desuetudo Magyarországon, hogy az normatív aktusokat hatályon kívül helyezne.

2. Abban az értelemben azonban van, hogy valamely normatív aktust következetesen nem-alkalmaznak (noha hatályos). Itt is világosan szembeötlik a hatály és az alkalmazhatóság különbözősége: ha ugyanis csak nem-alkalmaznak egy normatív aktust, az – a hatályon kívül helyezett normatív aktussal ellentétben – bármelyik pillanatban ismét feléledhet, azaz elkezdhetik alkalmazni.[23]

Kérdés persze, hogy ez a fajta “szokásjog” hogyan illeszthető bele a fenti definíciónkba, azaz a “jogként követett értelmezési gyakorlatba”? Sehogy. A desuetudo ugyanis nem szokásjog, hiszen nincsen szó jogértelmezés gyakorlatról csupán 1. a hatóságok jogsértő tétlenségéről,[24] vagy esetleg 2. a normatív aktus (ill. valamely normatív rendelkezése) alkalmazhatatlanságáról.[25]

3.1.1.4 A fejezet tételeinek összegzése

1. Bizonyos esetekben az egyedi aktusok úgy viselkednek, mintha normatív aktusok lennének. Ezt a jelenséget nevezzük szokásjognak.

2. A szokásjog a magyar jogrendszerben jogként követett (kötelezőnek tekintett) értelmezési gyakorlatot jelent.

3. A bírói szokásjog Magyarországon nem szabályozó, hanem értelmező jellegű. Ez annyit jelent, hogy önmagában egy korábbi bírói ítéletből nem következik a későbbi bírói ítélet (ellentétben az angolszász rendszerrel), hanem mindig szükséges a törvényszöveg is, s csupán annak lehetséges értelmezései közül választ ki egyet a bírói gyakorlat.

4. Magyarországon az állandó bírói gyakorlatnak van csupán kötelező ereje, egyes ítéleteknek (precedenseknek) azonban nem.

5. A “szokásos mértékű ajándék” fogalmában a “szokásos” nem összekeverendő a bírói szokásjog fogalmával.

6. Olyan nem bírói (pl. közigazgatási) szervek esetében, ahol nincs lehetőség bírói felülvizsgálatra, kialakulhat szokásjog (jogként követett értelmezési gyakorlat).

7. Ugyancsak kialakulhat szokásjog az Áe. hatálya alá eső ügyekben.

8. Abban az értelemben létezik a magyar jogrendben a desuetudo jelensége, hogy valamely normatív aktust következetesen nem-alkalmaznak (noha hatályos).

9. A desuetudo nem szokásjog, hiszen nincsen szó jogértelmezési gyakorlatról, csupán 1. a hatóságok jogsértő tétlenségéről, vagy esetleg 2. a normatív aktus (ill. valamely normatív rendelkezése) alkalmazhatatlanságáról.

3.2 A jogdogmatikai réteg

Pokol Béla szerint félreértettem a jogdogmatikai rétegről általa írt fejtegetéseket, merthogy abba – értelmezésemmel ellentétben – a pozitív jogi fogalmak is beletartoznak. Evvel nyilván nem tudok vitatkozni, hiszen arról, hogy mit gondolt Pokol Béla minden bizonnyal Pokol Béla tud a leghitelesebben nyilatkozni.

Felhívnám azonban a figyelmet arra, hogy ezáltal a pozitív jogi fogalmak egyszerre kerülnek a jogdogmatikai rétegbe és a szövegrétegbe is. Azért próbáltam meg “minden áron“ a jogelméleti fogalmakra szűkíteni a a jogdogmatikai rétegét, mert így egy olyan – számomra szentségtörésnek számító – helyzet jön létre, hogy a jog rétegeit leíró kategórák nem distinktek, hanem részben átfedik egymást. Magától értetődőnek vettem (és veszem), hogy amennyiben valaminek a részeit (rétegeit) leírjuk, akkor az egyes részek ne fedjék át részben egymást.

“Pozitív hermeneutikai hozzáállással“ ezt a(z általam súlyosnak tekinett) problémát kíséreltem meg kiértelmezni Pokol Béla elképzeléséből. A jelek szerint sikertelenül.

3.3 Az alapjogi réteg

Pokol Béla avval indokolja az alapjogi réteg külön kezelését (első reflexiók, tehát a Gondolatok Jakab András tanulmányához függelékében), hogy a jogdogmatikai rétegtől eltérően nincsenek precíz és distinkt rendszerben.

Ezek fényében a jogrétegelméletet egy új szempontú kritikával lehet illetni.

3.4 Egy új szempontú kritika

Összességében, amennyiben elfogadom a jogdogmatikai réteg enyémtől eltérő értelmezését – s erre kénytelen vagyok, tekintettel arra, hogy maga a szerző értelmezi így –, egy új szempontú kritikát tudok megfogalmazni: a különféle jogrétegek esetében valójában nem egynemű kategóriákról van szó, hanem két eltérő dimenzióról. Nevezetesen 1. egy szövegréteg vs. bírói esetjog, és 2. egy jogdogmatikai réteg vs. alapjogi réteg ellentétpárról.

1. Az első ellentétpár a különféle jogi formára (aktusra) utal. A szövegréteg a jogszabályoknak feleltethető meg,[26] a bírói esetjog pedig a bírósági egyedi aktusoknak.[27]

2. A másik ellentétpár pedig a jogi fogalmak természetére vonatkozik. A jogdogmatikai réteg a pontosan definiált, szigorúan elhatárolt és többé-kevésbé értéksemleges jogi fogalmakat jelenti (pl. a lopás fogalma), az alapjogi réteg pedig az átpolitizált és bizonytalan tartalmú fogalmakat (pl. a vallásszabadság fogalma).


Egy táblázatban áttekinthetően ábrázolva:

a jogi forma (aktus)

jellege

a fogalom jellege

szövegréteg

(jogszabályokban)

bírói esetjog

(bírói aktusok)

jogdogmatikai réteg

(jogászias, strikt fogalom)

a lopás fogalma [Btk. 316. § (1) bek.: “Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el.“]

pl. a túlzott mértékű foglaló fogalmára [Ptk. 245. § (3) bek. említi] a Ptk. maga nem ad definíciót; ez csak a bírói gyakorlatból derül ki (ld. kül. BH 1996. 599.)

alapjogi réteg

(átpolitizált, bizonytalan tartalmú fogalom)

a vallásszabadság fogalma az Alkotmányban (Alk. 60. §)

egyedi bírói ítéletek indokolásaként megjelenő alkotmányos alajogok (constitutionalization of judicial process)

A felosztás azonban nem teljes, hiszen pl. a normatív utasítások (Jat. 49. §) sehol sem helyezhetők el benne. Hasonlóképpen hiányoznak a közigazgatási egyedi aktusok és a belőlük kialakuló közigazgatási joggyakorlat (ez utóbbihoz ld. fent a szokásjoghoz írott részben: 3.1.1.2 Más állami szervek “szokásjoga”). A szövegréteget tehát a normatív aktusok rétegévé kell kiegészíteni (jelenleg a kettő nem feleltethető meg egymásnak, mint azt Pokol Béla is hagsúlyozta iménti kritikájában). A bírói esetjogot pedig az általánosabb egyedi aktusokra kellene kiegészíteni.

Az alapjogi réteg elnevezésével szemben pedig felvethető, hogy nem csupán az alapjogi fogalmak tartalma bizonytalan és átpolitizált, hanem pl. a demokrácia vagy a jogállamiság fogalma is. Ezek működési mechanizmusa sokban megfelel a Pokol Béla által az alapjogi rétegnek tulajdonított jellemzőknek.[28]

Jelen formájában a jogrétegelmélet úgy néz ki, mintha azt modanánk: a személygépkocsi négyfajta részből (rétegből) áll: 1. fém elemekből, 2. műanyag elemekből, 3. sötét elemekből és 4. világoskék elemekből. A felosztás részben nem fed le mindent (pl. az üveget; ld. normatív utasítások beilleszthetetlensége), másokat pedig kétszer is magába foglal (a világoskék fém elemeket; ld. törvényben található és ott definiált fogalmak). Ennek oka, hogy egyrészt két eltérő szempont szerint történt a “rétegek“ felvétele (szín és anyag; ld. fogalom jellege és jogi aktus jellege), másrészt ezek a szempontok nem érvényesülnek következetesen (a kategóriák nem distinktek).


A jogrétegeket – módosítva – a magam részéről tehát az alábbi 2*2-es csoportosításban ábrázolnám:

hol található a fogalom

milyen a fogalom

normatív aktusokban

egyedi aktusokban

jogdogmatikai fogalmak

(jogászias, strikt fogalmak)

a lopás fogalma [Btk. 316. § (1) bek.]

pl. a túlzott mértékű foglaló fogalmára [Ptk. 245. § (3) bek. említi] a Ptk. maga nem ad definíciót; ez csak a bírói gyakorlatból derül ki (ld. kül. BH 1996. 599.)

átpolitizált fogalmak (politikai és fokozottan bizonytalan tartalmú fogalmak)

a vallásszabadság (Alk. 60. §) vagy a jogállamiság [Alk. 2. § (1) bek.] fogalma

egyedi bírói ítéletek indokolásaként megjelenő alkotmányos alajogok (constitutionalization of judicial process)

Ebben a formában már elég jó magyarázó ereje van a Pokol Béla-féle elméletnek. Eredeti formájában azonban tarthatatlan.

Még jobb lenne azonban, ha a fogalmak – Pokol Béla által hevesen ellenzett – jogelméleti vs. pozitív jogi kettéosztását is átvezetnénk. A következőképpen:

hol található a fogalom

milyen a fogalom

normatív aktusokban

(pozitív jogban)

egyedi aktusokban

(pozitív jogban)

csak a jogelméletben

jogdogmatikai fogalom

(jogászias, strikt fogalom)

a lopás fogalma [Btk. 316. § (1) bek.]

a túlzott mértékű foglaló fogalma

a norma szerkezeti elemei

átpolitizált fogalom (politikai és fokozottan bizonytalan tartalmú fogalom)

a vallásszabadság (Alk. 60. §) vagy a jogállamiság [Alk. 2. § (1) bek.] fogalma

egyedi bírói ítéletek, amelyek alkotmányos alapjogokra támaszkodnak

az alkotmányosság fogalma

A kétfajta szempont egyébként Pokol Béla jog- és jogrendszer-definíciójában is feltűnik, ahol is ezeket a fogalmakat egyrészről normák, másrészt fogalmak rendszereként definiálja.[29]

3.5 Módszertani problémák

A Pokol Bélánál tapasztalható fogalmi problémák okát elsősorban a tisztázatlan vizsgálati módszertanban látom. Nem világos, hogy a jogrétegekhez történeti-jogtörténeti,[30] társadalomelméleti,[31] jogbölcseleti-eszemtörténeti,[32] jogszociológiai,[33] összehasonlító jogi[34] vagy pedig fogalmi analitikus[35] vizsgálat révén jutunk el. A jogrétegek vajon melyik típusú elemzést szolgáló segédfogalmak? Úgy érzem, hogy minden alkalommal egy-egy újabb érvet kapunk a jogrétegelmélet mellett, nem pedig a már megkapott jogrétegelmélet különböző szempontú (pl. jogtörténeti, eszemtörténeti-csoportosító) alkalmazhatóságának próbáit.[36] Sehol nem szól a szerző a jogrétegelmélet magyarázó erejének korlátairól. A módszertanilag reflektált megközelítéshez szükség lenne az elmélet hatókörének és magyarázó erejének tisztázására. Ez nem történt meg.

A megközelítés két dimenziója, amelyeket Pokol Béla egyszerre alkalmaz, de sajnos nem különít el egyértelműen (1. milyen jellegű a fogalom, ill. 2. hol található a fogalom), eltérő kérdéseket jelent, ezért a válaszokat sem lenne szabad egyfajta névvel illetni (nevezetesen a jog “réteg“-einek nevezni). A kérdéseket ezen túl is konkretizálni kellene (pl. a “milyen jellegű a fogalom“-kérdés vajon a konkrétságra [fogalmi-analitikus megközelítés] vagy az átpolitizáltságra [társadalomelméleti megközelítés] vonatkozik-e). Ezek után, az így kapott elméletet lehet próbára tenni aszerint, hogy mennyiben lehet az általa használt kategóriák mentén az jogbölcseleti nézeteket vagy (jogösszehasonlító alapon) a jogrendszereket csoportosítani.[37]

A Pokol Béla által elérni kívánt “komplex“ megközelítés[38] álláspontom szerint nem úgy érhető el, ha egyszerre több szempontot használunk a vizsgálathoz, hanem ha előbb az egyik, majd a másik szempontból vizsgálódunk. Ez eredményezheti azt is, hogy az egyik vizsgálat alapján kapott kategória-rendszert a másik nyomán további alkategóriákra bontjuk. De az semmiképpen sem követendő út, hogy az egyes vizsgálati szempontokat és módszereket “egyetlen folyamként“ zúdítjuk rá a vizsgálandó tárgyra (esetünkben a jogra).[39]

Szimptomatikus, hogy Pokol Béla sehol sem adja meg a jogréteg definícióját, amelyen aztán mint kritériumon lemérhetnénk, hogy pl. az alapjogok valóban jogrétegnek tekinthetők-e, ill. hogy más dolgok tényleg nem jogrétegek (pl. a társadalom erkölcsi felfogása).[40]

3.6 Összegzés a jogrétegelméletről

A jogrétegelmélet merőben újszerű és provokatív elgondolás, amely az olvasónak igazi szellemi kihívást jelent. Jelen formájában is tartalmaz kiváló intuíciókat (pl. a “jogászias-strikt fogalmak [jogdogmatikai réteg]“ vs. a “bizonytalan tartalmú, átpolitizált fogalmak [alapjogi réteg]“ ellentéte), azonban a kategória-készlete nem kellően kicsiszolt, továbbgondolásra vár. Fent ennek a továbbgondolásnak egyik lehetséges és védhető – de nem feltétlenül követendő – irányát vázoltam fel.

4. Egyéb

1. Bár nem tartozom Niklas Luhmann kedvelői közé, de egy lehetséges rendszerimmanens ellenvetést mégis megkockáztatnék. Pokol Béla kinyilvánítottan luhmanni alapon dolgozik, de a jogi oktatás rendszerbeli helyét illetően mégis teljesen más az álláspontjuk. Luhmann szerint a jogi oktatás az oktatási alrendszer része,[41] Pokol Béla szerint azonban a jogi oktatás a jogrendszer része.[42]

(1/a.) Nem világos, hogy miért döntött Pokol Béla ezen újszerű (Luhmanntól eltérő) besorolás mellett,[43] amelyet egyébként

(1/b.) meglehetősen nehéz a jogrendszer általa adott definíciójával[44] összeegyeztetni.

2. Pokol Béla szerint azért problémás az egyedi rendelkezést mint zárt címzetti körű jogi rendelkezést definiálnom, mert így a definíció szerint csak egyedi rendelkezéseket tartalmazó bírói ítéletek közé nem lenne beilleszthető az amerikai mintájú public interest litigation [class action] keretében hozott bírói ítélet. Tényleg nem lenne minden esetben beilleszthető. Amennyiben ezt Magyarországon bevezetnék, akkor az ilyen eljárás keretében hozott ítéletek valóban normatív aktusok lennének.[45] Ez azonban nem mond ellent a normatív aktusok általam adott definíciójának.

3. Pokol Béla szerint problémás az az állításom, hogy a jogi aktusok a jogrendszerben taxatíve felsoroltak. Ellenpéldaként a LB régebbi típusú normatív aktusaira (pl. kollégiumi állásfoglalások), valamint az egyedi aktusokból kikristályosodó joggyakorlatra hivatkozik.

3/a. Az egyedi aktusokból kikristályosodó joggyakorlat témáját fent a szokásjog kapcsán már bemutattam: ez a joggyakorlat (a jogrendszerben taxatíve felsorolt [Pp., Be.]) egyedi aktusokból keletkezik. Maga a joggyakorlat azonban nem jogi aktus, ezért Pokol Béla erre való hivatkozása nem is lehet ellenérv a fenti tételemmel szemben.

3/b. A LB normatív aktusaihoz pedig a következőket tudom mondani: A LB korábbi irányelvei és elvi döntései jogegységi határozatnak tekintendők.[46] Elméletileg a kollégiumi állásfoglalások – amelyekből ugyancsak nem keletkeznek már újak – nem voltak kötelezőek, csupán ajánló jellegű jogértelmezések. A joggyakorlat azonban kötelező aktusokként kezelte őket, s ezt veszi tudomásul a Bsz. 105. § is, amikor az elvi döntéssel és az irányelvvel egy sorban említi mint alkalmazandó jogot.[47] Amikor tehát azt állítottam, hogy a jogi aktusok taxatíve fel vannak sorolva, akkor materiális értelemben vett taxatív felsorolásra kell gondolni, nem pedig formálisra. Azaz: az irányelvek, elvi döntések és kollégiumi állásfoglalások mint jogegységi határozatok szerepelnek a taxatív felsorolásban (véletlenül ezesetben formális értelemben is felsoroltatnak a Bsz. 105. §-ban, de ez nem lenne szükségszerű).

A jogi aktusok taxatív felsorolása nem jelenti azt sem, hogy egy helyen (pl. egy törvényben) megatalálnánk a listát.[48] A lista ugyanis meglehetősen széttöredezett.

4. Pokol Béla reflexiója végén elismerésként megállapítja, hogy a “nem jogelméleti“ munkáimat rendszerint kiválónak tekinti. Csak jelezni kívánom, hogy minden eddigi munkámat legalábbis részben jogelméletinek tekintem. Azt hiszem ez az apró momentum is megvilágítja, hogy mennyire más stílusban gondolkodunk, s mennyire mást értünk jogelmélet alatt. S általánosabban fogalmazva: más nyelven beszélünk. Ez sajnos a köztünk folyó viták konszenzusos lezárását[49] és a kívülálló harmadikok számára a köztünk lévő felfogásbeli különbségek pontos megértését erősen megnehezíti. De ez nem jelenti azt, hogy ne kellene megpróbálnunk – a saját szemüvegünkön keresztül, azaz a saját nyelvünkre lefordítva – megérteni a másik álláspontját. Ebben a viszontválasz-dolgozatban ennek fényében próbáltam meg rekonstruálni és (viszont)kritikával illetni Pokol Béla nézeteit ill. a velem szemben kifejtett kritikáját.[1] Alf Ross egyetlen említett műve (Theorie der Rechtsquellen) nem tartozik a “klasszikus vonulathoz”.

[2] A sort még hosszan folytathatnám a különféle irányzatokkal és nevekkel (pl. Joseph Raz, Robert Walter), amelyek “explicit cáfolata” nem történt meg – márpedig a Pokol Béla által érintett témákhoz mind mondtak valamit.

[3] Nem is lehet senkitől elvárni, hogy egy jogelméleti tankönyv megírásakor valóban a teljes tudás határáig menjen el. Csak a számos lehetséges megközelítési mód közül az általunk használtban kell elmenni addig a pontig (bár még ez a kívánalom is irreális néhány esetben).

[4] Igazságtalanok lennénk ezért, ha azt mondanánk Pokol Bélára, hogy “olvasottság[a] féloldalas[...], amiért a jog érvényességéről szóló részben [Pokol Béla: A jog elmélete (Budapest: Rejtjel 2001) 259-268. o.] nem szól Adolf Merkl és Hans Kelsen vonatkozó nézeteiről, vagy éppen nem elemzi a magyar AB vonatkozó gyakorlatát. Egyszerűen – s ezt tudomásul kell vennünk – más megközelítést alkalmaz.

[5] Kritizált dolgozatomban a 1.1 A jogtudomány feladata rész második bekezdésének utolsó mondata. A mondat egyébként kifejezetten azért került bele a végső változatba, mert Pokol Béla a neki elküldött dolgozatom első változatával kapcsolatban ugyanezt a kifogást már megtette. Észrevételét ezúton is köszönöm.

[6] Az pedig, hogy a jogdogmatika ellát-e valamiféle szűrő szerepet, ill. hogy mennyiben szűkíti a jogalkotó mozgásterét [Pokol Béla: “A jogdogmatika természetéről” Magyar Jog 1992/9. 516-518. o.; Pokol Béla: A jog elmélete (Budapest: Rejtjel 2001) 41-45. o.; Pokol Béla: The Concept of Law (Budapest: Rejtjel 2001) 26-28. o.]., a dolgozatom szempontjából érdektelen volt.

[7] A bírói szokásjog vizsgálatánál nélkülözhetetlenek Pokol Béla empirikus kutatásai. Én magam is ezekre támaszkodom ebben az alpontban. Ld. Pokol Béla: A jog elmélete (Budapest: Rejtjel 2001) 277-285. o. Az empirikus eredmények felhasználása azonban nem jelenti a szerző bírói esetjogról vallott elméleti háttértételeinek (magyarul a jogrétegelméletnek) az elfogadását.

[8] Az állandó bírói gyakorlat és a precedens közti konfliktushoz ld. BH 1998. 232. és BH 1999. 100. (az állandó bírói gyakorlat javára eldöntve). Idézi Pokol Béla: A jog elmélete (Budapest: Rejtjel 2001) 280-281. o. Vö. Edgar Reiners: Die Normenhierarchie in den Mitgliedstaaten der europäischen Gemeinschaften (Hamburg: Fundament-Verlag 1971) I. kötet 275-276. o.

[9] A bírói gyakorlat elsősorban a BH (Bírósági Határozatok) című folyóiratból ismerhető meg. A folyóirat kiadásának privatizálásával kapcsolatos aggályokról ld. Takács Péter: “Minden eladó. Hivatalos és quasi hivatalos” in: Takács Péter: Nehéz jogi esetek (Budapest: Napvilág 2000) 256-263. o.

[10] De a kötelezőség fokozataihoz és az ezzel kapcsolatos következetlenséghez ld. Pokol Béla: A jog elmélete (Budapest: Rejtjel 2001) 281-283. o.

[11] Vö. Pokol Béla: A jog elmélete (Budapest: Rejtjel 2001) 284. o. a magyar bíróságok szöveghűségéről. A bírói szokásjog témájához ld. még Visegrády Antal: A bírói gyakorlat jogfejlesztő szerepe (Budapest: KJK 1988); Rövid Noémi: “Gondolatok a bírói jogfejlesztésről” Bírák Lapja 1996/3-4 79-91. o.; Pokol Béla: “Felsőbírósági jogértelmezés Magyarországon” Jogtudományi Közlöny 1999/11. 641-649. o.; Irk Albert: “A törvényjog és a bírói gyakorlat pozitívjogon kívüli elemei. Metajog és pozitívjog” Kriminológiai Közlemények 37 (1991) 115-135. o.; Tóth Aladárné: “A bírói esetjog szerepe a magyar családjogban” Magyar Jog 1991/12 709-711. o.; Vezekényi Ursula: “A bírói gyakorlatban felmerült és jogalkalmazói szinten nehezen megoldható kérdések” Gazdaság és Jog 1997/4 11-15. o; Blutman László: “A bírósági határozatok és az Alkotmány” JURA 2001/2 80-96. o.

[12] Itt jegyzem meg, hogy Lábady Tamás: A magyar magánjog (polgári jog) általános része (Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó 1997) 168. o. tévesen sorolja a bírói szokásjoghoz a “szokásos mértékű ajándék” problémáját. Azon kívül ugyanis, hogy mindkettőben előfordul a “szokás” szó, nincs semmi közük egymáshoz. A bírói szokásjog ugyanis a bíróságok gyakorlatára utal, a “szokásos mértékű ajándék” pedig az ajándékozgató polgárok gyakorlatára. Ez a “szokásos mérték” persze a bírói gyakorlatból tudható meg – mint ahogy még ezer más dolog is, amiben azonban nem szerepel a “szokás” szó.

[13] Az állandó bírói gyakorlat részben “amorf-evolutív” módon alakul ki, tehát gyakran pontosan nem tudni, hogy mikortól minősül valami már “állandó bírói gyakorlatnak”. Ez bizonyos szempontból ellentmond a jogról mint “strukturált tömegpszichózis”-ról mondottakkal, de nem teljesen. Hiszen egyrészről a megszüntetése ugyanolyan strukturált módon történhet (pl. egy az állandó bírói gyakorlatnak ellentmondó tv. által), s másrészről a tartalmát meghatározott és pontosan leírt eljárások során (ti. bírósági eljárások során) pontosítják. S maga a kialakulás is meghatározott aktusokhoz (bírói ítéletekhez) kötött, tehát nem teljesen “amorf-evolutív”.

[14] Itt hívnám fel a figyelmet két méltatlanul keveset idézett kiváló magyar nyelvű munkára: Kiss Géza: A jogalkalmazás módszeréről. Dogmatörténeti és kritikai tanulmány a magánjog köréből (Budapest: Athaeneum 1909) és Markó Jenő: A jogalkalmazás tudományának alapjai (Budapest: Magyar Jogászegylet 1936)

[15] A 114/B/1995. AB végzés, az 1786/B/1991. AB hat. és az 1052/B/1990. AB végzés logikája az APEH iránymutatások (ill. irányelvek) kapcsán, amelyek (jogforrási jelleg nélkül) csupán az APEH jogértelmezési gyakorlatáról tájékoztatnak, hiszen a bíróság előtt jogként nem hivatkozhatók. Vö. Fritz Ossenbühl: “Gesetz und Recht” in: Josef Isensee – Paul Kirchhof (szerk.) Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland (Heidelberg: C.F. Müller 21996) III. kötet 302. o., aki szerint a szokásjog kialakulásának feltétele a bíróságok általi elismerés.

[16] Hans J. Wolff – Otto Bachof – Rolf Stober: Verwaltungsrecht (München: C.H. Beck 111999) I. kötet 516. o.; Hartmut Maurer: Allgemeines Verwaltungsrecht (München: C.H. Beck 132000) 614. o.

[17] Vö. BH1998.367., amely államigazgatási (értsd: közigazgatási) ügyekre vonatkozóan kimondta, hogy “az ügyfélegyenlőség elvét sérti, ha a hatóság több ügyfél esetén – azonos jogszabály és tényállás mellett – más-más döntést hoz”.

Érdemes felhívni arra a figyelmet, hogy ez a gondolatmenet az Alk. 57. § (1) bek. (“A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt mindenki egyenlő [...]) alapján a magyar jogrendszerben egy bírói precedensrendszerre vezethetne. Ezt azonban ilyenformán nem gondolja senki Magyarországon. Én sem. Álláspontom szerint ez az Alkotmány-szakasz csupán a nyilvánvalóan tárgyszerűtlen (unsachlich, sachfremd) szempontok mérlegelésbe való bevonását, valamint a bírói gyakorlattól való okszerűtlen eltérést tiltja – nem pedig bármely azonos releváns tényállású esetben hozott (egyszeri) döntéstől. Ez fontos különbség az Áe. (közigazgatási ügyekre vonatkozó) és az Alk. (bíróságokra vonatkozó) egyenlőségi elve között. Vö. még az Alk. ezen szakaszának értelmezéséhez más szempontból Sólyom László: Az alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarországon (Budapest: Osiris 2001) 610. o. (Waffengleichheit)

[18] Ld. Walter Pauly: “Gleichheit im Unrecht als Rechtsproblem” Juristenzeitung 1997/13. 647-654. o. az esetleges kivételek dogmatikai megalapozásával (pl. bizonyos feltételek mellett az állandó jogellenes gyakorlat – de nem az egyszeri vagy kevés téves döntés – igénytámasztó jellegéről; vagy épp a gazdasági versenybeli diszkrimináció tilalma és az adóhatósági döntés kapcsolatáról), további irodalmi utalásokkal

[19] Ld. Áe. 72. § (4) bek. által taxatíve felsorolt eseteket

[20] Ld. pl. AB-szokásjog: az AB ügyrendje (amelynek kiadására egyébként az AB-nek egyébként semmiféle jogalapja nincs). Az országgyűlési szokásjog témájához Trócsányi László: “A parlamenti jog természete és forrásai” in: Petrétei József (szerk.): Emlékkönyv Ádám Antal egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára (Budapest – Pécs: Dialóg Campus Kiadó 2000) 283-296., kül. 295-296. o.; Szente Zoltán: Bevezetés a parlamenti jogba (Budapest: Atlantisz 1998) 28-30. o.

[21] Ld. Hamza Gábor – Földi András: A római jog története és institúciói (Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 1996) 78. o. Digesta-utalásokkal

[22] Ehhez ld. Kiss Géza: A jogalkalmazás módszeréről. Dogmatörténeti és kritikai tanulmány a magánjog köréből (Budapest: Athaeneum 1909) 214-240. o.

[23] Ugyanerre a különbségre hívja fel a figyelmet Kiss Géza: A jogalkalmazás módszeréről. Dogmatörténeti és kritikai tanulmány a magánjog köréből (Budapest: Athaeneum 1909) 239. o.

[24] Ha esetleg olyan esettel találkozunk, hogy egy kivételszabály válik a desuetudo áldozatává, s helyette a főszabályt alkalmazzák, akkor nincs szó tétlenségről, “csupán” szimpla jogsértésről.

[25] Az alkalmazhatatlansághoz ld. [az eredeti írásom itt meg nem jelent része]

[26] Ld. Pokol Béla: “Jogalkalmazás, jogérvényesítés és joggyakorlás” in: Jakab András (szerk.): Jogérvényesítés – jogalkalmazás (Budapest: KGRE–ÁJK 2002) 119. o.: “A jogrendszer felületi szintjén a jog szövegrétege áll, amelyet a politikai demokráciákban a választott politikusok parlamenti törvényhozása rögzít, illetve a törvények részleteinek kibontására a kormánypolitikusok rendeleti joganyagában és az önkormányzati rendeletekben rögzítenek és változtathatnak meg.” [Azonos evvel a Jat. 1. § (1) bek. taxatív felsorolása, amely szerint jogszabályok: 1. a tv., 2. a Korm. rend., 3. a min. rend. és 4. az ök. rend.]

[27] Vö. Pokol Béla: The Concept of Law (Budapest: Rejtjel 2001) 22. o. [“judicial case law“] (bírói esetjog rétege).

[28] A nem alapjogi jellegű AB határozatok besorolhatatlanok Pokol Béla eredeti elméletében.

[29] Pl. Pokol Béla: A jog elmélete (Budapest: Rejtjel 2001) 20. és 21. o.; Pokol Béla: The Concept of Law (Budapest: Rejtjel 2001) 26. o.

[30] Erre utal Pokol Béla: The Concept of Law (Budapest: Rejtjel 2001) 21-22. o. [az 1600-as évek szuverénje mint a szövegréteg alkotójának megtestesítője; a többpártrendszer nyomán a közvélemény megnövekedett súlya pedig már a bírói esetjogban fejeződik ki]

[31] Erre utal Pokol Béla: A jog elmélete (Budapest: Rejtjel 2001) 86. skk. o. [az alapjogok mint átpolitizált fogalmak]

[32] Erre utal Pokol Béla: The Concept of Law (Budapest: Rejtjel 2001) 19-21. o. [Montesquieu, Kelsen és Bergbohm mint akik csak a szövegrétegre koncentráltak; Puchta és Windscheid dogmatikai fogalom-központú megközelítése; a szabadjogi iskola a bírói esetjogként felfogott jog képviselői; Dworkin mint az alapjogi réteg szószólója]

[33] Pokol Béla: The Concept of Law (Budapest: Rejtjel 2001) 13. o. [a szövegréteg a törvényhozóhoz, a dogmatikai réteg a jogtudóshoz, a bírói esetjog rétege a bírókhoz köthető]

[34] Pokol Béla: A jog elmélete (Budapest: Rejtjel 2001) 44. o. [a német jog jogdogmatikai tudós jog-jellege] és 51. o. [az angol jog mint elsősorban bírói esetjog]

[35] Erre utal Pokol Béla: A jog elmélete (Budapest: Rejtjel 2001) 86. skk. o. [az alapjogok mint bizonytalan tartalmú fogalmak]

[36] A különféle csoportosításokban a nem beilleszthető elemek felett “elsiklik” Pokol Béla. Pl. a jogbölcseleti irányzatoknál nem szól a skandináv jogi realistákról, a jogszociológiai fejtegetéseknél a közigazgatásról, a jogösszehasonlításnál pedig az iszlám jogrendszerekről. Nem kell persze mindent egy elméletben megmagyarázni (álláspntom szerint nem is lehet), de jelezni kellene az elmélet hatókörét.

[37] Nézetem szerint a próba valószínűleg sikertelen lenne, tehát erre még az általam fent átalakított jogrétegelmélet sem alkalmas. Ez kívül esik a hatókörén, a magyarázó ereje nem terjed ki rá.

[38] Vö. Pokol Béla: The Concept of Law (Budapest: Rejtjel 2001) 38-40. o.

[39] Megjegyzem ugyanakkor, hogy a “komplex” megközelítési módok főleg akkor használatosak, ha a vizsgálat célja homályos. “Globálisan” ugyanis – álláspontom szerint – nem lehet megérteni egy jelenséget, csakis valamilyen szempont szerint. Ez az álláspontom vitatható, ezért helyeztem csupán lábjegyzetbe. A fenti gondolatmenet ezen gondaolatmenet nélkül is érvényes. Itt tehát nem a jogrétegelmélettel szembeni érvről van szó, hanem csak a “lapjaim kiterítéséről”. Nem kívánom tehát a komplex megközelítések létjogosultságát megkérdőjelezni, hanem csupán azt indokolom itt, hogy én miért nem írok ilyeneket.

[40] Ugyancsak szükséges lenne a jogréteg és a jogforrás fogalmának tisztázására. A kettő pontos fogalmi elhatárolására még annyiban sem történik utalás, hogy “ezt majd egy későbbi munkában“ tenné meg a szerző.

[41] Niklas Luhmann: Das Recht der Gesellschaft (Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1993) 10. és 73. o., valamint 386. o. 118. lábj.; Niklas Luhmann: “Die Profession der Juristen: Kommentare zur Situation in der Bundesrepublik Deutschland” in: Niklas Luhmann: Ausdifferenzierung des Rechts. Beiträge zur Rechtssoziologie und Rechtstheorie (Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1999) 190. o.

[42] Pokol Béla: A jog elmélete (Budapest: Rejtjel 2001) 72. o. Megjegyzem, hogy Luhmann álláspontját sehol sem cáfolja “expliciten”.

[43] Luhmann szerint az oktatási rendszer önálló alrendszer. Ld. pl. Niklas Luhmann: Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeiner Theorie (Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1984) 280-282., 627-628. o. Posztumusz megjelent könyvében egyébként [Niklas Luhmann: Das Erziehungssystem der Gesellschaft (szerk. Dieter Lenzen) (Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2002) kül. 59. és 60. o.] azt írja, hogy az oktatási rendszerben egyszerre két bináris kód is van: 1. az oktatási rendszer nevelési funkciójára vonatkoztatva közvetíthető/nem közvetíthető, 2. a kiválasztásis funkcióra vonatkoztatva jó/rossz. Úgy látszik ehelyütt Luhmann is felismerte, hogy az “alrendszerenként egyetlen bináris kód” egy nagyon durva leegyszerűsítés. [Vö. még Niklas Luhmann: “Codierung und Programmierung: Bildung und Selektion im Erziehungssystem” in: Niklas Luhmann: Soziologische Aufklärung (Köln – Opladen: Westdeutscher Verlag 1987) 4. kötet 182-201. o.] A jogrendszerre vonatkoztatva egyébként (Solt Kornél joglogikai fejtegetései alapján) pont ezt a nagyon durva leegyszerűsítést kifogásoltam a kritizált dolgozatomban.

[44] Pokol Béla: A jog elmélete (Budapest: Rejtjel 2001) 20. o., ahol a jogrendszert mint normákat és fogalmakat tartalmazó értelmi rendszert írja le. A jogi oktatás azonban sem a norma, sem a fogalom kategóriája alá nem sorolható be.

[45] Az amerikai szabályozás sajátosságát kontinentális-európai szempontból jól összefoglalja: Christoph Greiner: Die Class Action im amerikanischen Recht und deutscher Ordre Public (Frankfrurt a. M. [e. a.]: Peter Lang 1998) kül. 114. és 117. o. [Binding Effect der Class Action]

[46] A helyzet ahhoz hasonlít, ahogy a még hatályos tvr.-ek ma már tv.-nek tekintendők. Ld. 186/B/1991. AB határozat. 2.1. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata a törvényerejű rendeletet a törvénnyel azonos szintű szabályozásként ismeri el [7/1994. (II. 18.) AB határozat, ABH 1994, 68, 71.], sőt a 20/1994. (IV. 16.) AB határozatában kifejezetten ki is mondja azt, hogy “...a hatályos törvényerejű rendeletek az Alkotmány 8. § (2) bekezdése alkalmazásában törvénynek minősülnek.” (ABH 1994, 106, 112.) Vö. Bragyova András: Az alkotmánybíráskodás elmélete (Budapest: KJK – MTA ÁJI 1994) 73. o.

[47] Bsz. [1997. évi LXVI. tv. a bíróságok szervezetéről] 105. §: “Az e törvény hatálybalépését megelőzően hozott irányelvek, elvi döntések és kollégiumi állásfoglalások az eltérő iránymutatást tartalmazó jogegységi határozat meghozataláig alkalmazhatók.”

[48] Ezt nem állította Pokol Béla rám hivatkozva. Csupán az egyértelműség kedvéért írom itt le (újra).

[49] Már amennyiben egyáltalán lehetséges ilyen.

2003/1. szám tartalomjegyzéke