Julesz Máté

A környezeti civil felelősség Franciaországban, Németországon és Magyarországon

 

        

I. Történeti bevezetés:

            A jog- és igazságszolgáltatás a történelem folyamán a prevenció és a reparáció eszközeivel kísérelte megadni a felelősség fogalmi kritériumait, ahol a reparáció restitutív elemhalmaza gyakorta párosult punitív jellemzőkkel. Ez utóbbi a büntetőelem, mely a többi kritériummal együtt hatva igyekszik visszatartani az e szempontból eddig jogkövető magatartást tanúsító emberek csoportjait a jogsértéstől. Az már egy további tanulmány lenne, megvizsgálni, hol válik el a jogszolgáltatás az igazságszolgáltatástól; mindenesetre az előbbi objektívabb, leszűrt szociolingvisztikai kategória. A punitív jelző a jogszolgáltatásban a történelem korai korszakait jellemezte inkább, jóllehet, ma is megtalálható részelem mind a közjogban, mind a magánjogban. A szeriátjog – mint erről később lesz szó – kiváltképp megőrizte a punitív karakterisztikát a polgári jogban is. Valahol – később ezt is látni fogjuk – az ókori-középkori Wergeld manifesztálódik a modern, európai jogrendnek nevezhető német juriszprudenciában is, amikor a pénzbeli tartozás (exempli gratia a környezetvédelmi kártérítési összeg) meg nem fizetése esetén szabadságvesztést alkalmaznak a kötelezettel szemben. Ez Magyarországon elképzelhetetlen volna. Ez a szabadságvesztés természetesen csak annyit jelent, hogy legfeljebb hat hónapra, amíg a fizetni nem akaró vagy nem tudó károkozó listát nem készít elárverezhető tárgyairól, börtönbe lehet küldeni a Zivilprozessordnung alapján.

 

 

II. Fő tárgy:

            A mai bírói gyakorlat valamiféle fokozatosságra épül az emberi környezetet veszélyeztető tevékenységgel okozott károk megítélésekor. Különös gondosságot igényel a bíró részéről a birtokvédelem és  a szomszédjogi problematika elhatárolása, hiszen ami első látszatra birtokvédelmi zavarelhárítás körébe tartozik, és a jegyzőhöz kerülhet eldöntésre, illetve személyesen a felek rendezhetik, az jobban szemügyre véve szomszédjogi kérdéssé változhat. Bizonyos helyzetekben (lásd: BH 1975/3. 117.!) szomszédjogi felelősség megállapítására kerül sor. Például zajkeltő szerkezet indokolatlan működtetésekor szomszédjogi érdekek sérülnek. A BH 1996. 61. esetben az emberi környezet védelméről szóló 1976: II. tv. került alkalmazásra, míg a BH 1987. 437. casusban a Ptk. 345.§-ához fordult a bíróság. Erre majd visszatérünk! Más nézőpontra helyezkedik a francia bíró, amikor a troubles anormaux de voisinage tárgykörében keresi a megoldást.

            A fokozatosság megállapítására a bírói pulpitus mögül kerül sor. Annak megítélése, hogy a konkrét magatartás melyik felelősségi lépcsőfokot érinti, egyéni elbírálás kérdése, mégis leszűrhető sui generis joggyakorlat az eseti döntések sorából. Az 1976. évi II. törvény az emberi környezet védelméről előfutára volt az 1977. évi Ptk-novellának. Már az előbbi jogszabály veszélyes üzemként kezelte az emberi környezetet veszélyeztető tevékenységet, akárcsak a 1995. évi környezet- és az 1996. évi természetvédelmi törvény. Döntő változást a Ptk. 1977. évi módosítása hozott, mely veszélyes üzemi felelősségként nevesítette a vadállattartás mellett az érintett tevékenységformát is: Aki fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytat, köteles az ebből eredő kárt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, mely a fokozott veszéllyel járó tevékenység körén kívül esik. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni arra is, aki az emberi környezetet veszélyeztető tevékenységével másnak kárt okoz. A törvényhozó objektív felelősséget állapít meg, mely alól igen nehezen exculpálhatja magát a károkozó. Ez mindazonáltal nem jelenti gátját annak, hogy a három év eltelte után még további két esztendeig a jogi szakzsargonban “általánosnak” nevezett felelősséggel tartozik a károkozó a Ptk 339.§ alapján; csak ekkor már könnyebben mentesülhet a kártérítés terhe alól.

A hatályos magyar Ptk. 345.§ (1) bek. 3. mondata megfogalmazza a környezeti károkozásért való polgári felelősséget. Ez a felelősség a szerződésen kívüli károkozás alá tartozik a kódexben. Mint veszélyes üzemi felelősség létezik deliktuális (vétkes) és sine culpa (vétlen, extrakontraktuális) alakzata. A három év eltelte után belépő 339. § esetén azonban már kizárólag deliktuális felelősségről lehet szó. Ennek oka, hogy a magyarban vétkesnek nevezett felelősség legalább a büntetőjogi negligentia fogalmi elemeinek meglétét feltételezi. A veszélyes üzem esetében azonban előfordulhat olyan elháríthatatlan ok, amely üzemkörön - a fokozott veszéllyel járó tevékenység körén - belül keletkezik; ez sine culpa felelősséget generál, tekintettel arra, hogy hiányzik a vétkesség minden fogalmi eleme. Ez az extrakontraktualitás paradigmája. Extrakontraktuális veszélyes üzemi felelősségi alakzat esetén hiányzik a kár fogalmi elemei közül a felróhatóság; így az kizárólag a jogellenességre, a kárra és az okozati összefüggésre korlátozódik.

Sine culpa felelősségi alakzat mellett a Luganói Egyezményt és az EU 2002. Január 23-i direktívatervezetét (a környezeti károkozás polgári felelősségrendszeréről) is figyelembe véve kártalanításra kerülhet sor, míg deliktuális esetben kártérítésre. Előbbi esetben tehát kizárólag a damnum emergens és az indokolt költség megtérítését lehet követelni, míg utóbbiban a lucrum cessans is fogalmi eleme a kárnak. A veszélyes üzemi felelősségi fokban az elháríthatatlanság és az üzemkörön kívüliség, míg a Ptk. 339.§ esetében annak bizonyítása lehet exculpatiós indok, hogy a károkozó úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható; ill. ez utóbbi esetben a bíró különös méltánylást érdemlő esetben mentesítheti a károkozót a kár részbeni megtérítése alól.    A károsult közrehatása a kár keletkezésében enyhíti a károkozó által megtérítendő kárkötelmi pénzösszeget, méghozzá abban a mértékben, ahogy a károsult közrehatott a kár keletkezésében, ill. nem tanúsított kellő magatartást a kárenyhítésben, a kár elhárításában. Amennyiben veszélyes üzemek találkozásáról van szó, a felróható közrehatás dönti el, kié a felelősség. Czövek István táblaügyész 1822-ben megjelent munkájában írja, hogy az “álnokságos kárt” (deliktuális, szándékos), a “hibából esett kárt” (deliktuális, gondatlan) és a “történetbeli kárt” (extrakontraktuális, sine culpa) meg kell különböztetni egymástól. A római jog megkülönböztette a culpa levist és a culpa latát, előbbi alatt a gondatlanság ma ismert két formáját (luxuria és negligentia), az utóbi alatt a szándékosságot értve (dolus directus, dolus eventualis). Továbbá létezik egy culpa levissima (ez alatt értendő az extrakontraktualitás alá tartozó veszélyes üzemi bárminemű kárfelelősség). A német, a francia és több más nyugati jogrend nem ismer ehhez hasonló megoldást a felelősségtanban. Szomszédjogi károkozásról beszélnek, ill. Franciaországban létezik egy bizonyos közjogi szankció is, mely negyven év után évül csak el. A német megoldás a franciára rímel.

            A Legfelsőbb Bíróság döntése értelmében a szennyezési határérték túllépése szennyezést valósít meg, mely implikálja a veszélyeztetés fogalmi elemeit is. Petrik Ferenc, a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának vezetője megállapítja Kártérítési jog c. könyve 113. oldalán, hogy a Ptk. szövegéből az a következtetés is levonható, hogy minden – a legcsekélyebb szennyező tevékenységgel okozott kár objektív felelősséget von maga után…a Ptk. nem ismer olyan elvet, hogy csak egy bizonyos mértéket meghaladó kár megtérítése kötelező: a törvény a teljes kártérítés elve alapján áll. Ha tehát a határértéket el nem érő kár keletkezik, a Ptk. alapján ez is megtérítendő. (Petrik Ferenc: Kártérítési jog. Az élet, testi épség, egészség megsértésével szerződésen kívül okozozz károk megtérítése, HVGORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2002., p.113.)

            Mint fentebb utaltam rá, visszatérek a három kiemelt jogesethez. Szomszédjogi problémának tekinthetők tehát a “kisebb” veszélyességi faktorral bíró kérdések, mint az ablakjog korlátozása, a szomszédból átszűrődő zongoraszó, lábdobogás, a kertben túlburjánzó  növényzet stb. Azonban a BH 1996. 61-ben az elsőfokú környezetvédelmi hatósághoz 1989-ben lakossági panasz érkezett a későbbi felperesi kft. zajos tevékenysége miatt. Az eset hosszan elhúzódott, s végül az 1976:II. tv. került alkalmazásra: már-már úgy tűnt, másodfokon (a bíróságon) megdől az államigazgatási határozat, ám a Legfelsőbb Bíróság az elsőfokú ítéletet hagyta helyben.            A BH 1987. 437. eset értelmében a légi járműről folytatott vegyszeres permetezés veszélyes üzemi felelősséget generál. FP méheit vesztette a permetezés folytán, s ezért kérte kártérítés megfizetésére kötelezni AP-t. A perbeli személyek változtak, és a bíróság végül nem is teljesen az FP keresetében hivatkozottak szerint bírálta el a kérdést, mégis a lényeg, hogy kétféle veszélyes üzem is fennáll a perben: egyrészt veszélyes üzemnek kell minősíteni a permetezést végző motoros repülőgépet, másrészt ilyen tevékenység maga a permetezés is. Hogy ki a mezőgazdasági repülőgép üzemeltetője, most nem fontos – a permetezést az eredetileg alperesként perbe hívott állami gazdaság rendelte el, tehát a felperes méhészetében okozott károkért az tartozik felelősséggel, méghozzá három éven belül veszélyes üzemi felelősséggel. Annak eltelte után hivatkozhat csupán arra, hogy általában elvárhatóan járt el. A BGB 823.§-a alapján általános felelősséget, az 1004. § alapján pedig szomszédjogi felelősséget lehet megállapítani a környezeti károkozás esetén. A BGB 823. szakasza kimondja, hogy wer vorsatzlich oder fahrlassig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatze das daraus entstehenden Schadens verpflichtet. A BGB 1004. szakasza szerint pedig wird das Eigentum in anderen Weise als durch Entzihung oder Vorenhaltung des Besitzes beeintrachtigt, so kann der Beseitugugng der Beeintrachtigugng verlangen. Sind weitere Beeintrachtigungen zu besorgen, so kann der Eigentümer auf Unterlassung klagen.

            Németország egyébiránt megelőzte az Aarhusi Egyezményt a környezeti információ áramoltatása terén. Az Umweltinformationsgesetz (UIG) 1994. Július 8-ra datálódik. Ennek értelmében környezeti információnak minősül a vízi utak, a levegő, a talaj, a növényzet és az állatvilág, a természetes élőhelyek (habitat), valamint a környezetre káros, zajkeltő tevékenységek, az ezek csökkentésére irányuló intézkedések, a környezetvédelmi programtervek, valamint a táj megóvására irányuló lépések és az ezekkel kapcsolatos adatok. A környezeti információhoz mindenkinek – tehát bármely hatóságnak, jogi vagy nem jogi személynek – joga van hozzáférni. Mindazonáltal az UIG a szövetségi, tartományi, helyi hatóságok, vagy ezek társult szerveire, valamint olyan jogi és természetes személyekre vonatkozik, melyek közjogi értelemben vett környezetvédelmi feladatokat látnak el. A környezetjog mint keresztülfekvő jogág és a polgári jog kapcsolatrendszere Németországban is kimutatható. A Kreislaufwirtchafts- und Abfallgesetz szól a csomagolóanyagok környezetbarát karakterisztikájáról. Létezik egy ún. zöldpontrendszer, mely azt jelenti, hogy egy cég magára vállalja – természetesen anyagi ellenszolgáltatás fejében – a csomagolóanyagok reciklálását. Ugyanez a törvény mellékletében előírja, hogy a hulladéknak minősülő anyagok hány százaléka kerülhet reciklálásra, és mennyi ártalmatlanításra. Egyébiránt az uniós jogszabályok irányadók a német hulladékjogra is. Civiljogi felelősséget is megállapít a törvényhozó a fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytató létesítményekre vonatkozó szabályok be nem tartása esetére, valamint az atomenergiával, ill. a hidrokarburátoros tengerszennyezéssel előidézett károk megtérítésére. Az 1969. november 29-i nemzetközi egyezmény a szénhidrogén-meghajtású járművek polgári kárfelelősségéről (Franciaország 1976-ban ratifikálta) a hajó tulajdonosát teszi felelőssé ezekért a károkért. A FIPOL (nemzetközi kártérítési alap) 1992. december 20-án látott napvilágot Londonban. Franciaország 1994-ben ratifikálta. Ennek az egyezménynek az értelmében a kár bekövetkeztétől számított három éven belül lehetséges a hajó tulajdonosa és biztosítója, valamint a FIPOL Alap irányában kártérítési igénnyel élni. És hátránya az eljárásnak, hogy ökológiai kár megtérítése iránt csak abban az esetben terjeszthet elő igényt a károsult, ha pénzben kifejezhető materiális kára keletkezett, és ezt tudja bizonyítani.

A Code Civilben troubles anormaux du voisinageként találjuk a környezetikár-okozás szomszédjogi vetületét, mint erről fentebb már szó volt. Ez a francia polgári törvénykönyv 544. cikkelyén alapul: la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la maniere la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les reglements. Azaz a tulajdonjog gyakorlásának a jogszabályok szabnak csupán korlátot. Mindazonáltal nem állapított meg a francia bíró szomszédjogi zavarást, amikor a szomszéd földjén lévő trágyadomb keletkezése időben megelőzte a családi ház felhúzását egy vidéki falucskában, ahol egyébként is természetes dolog a trágyadomb. Ezek az utóbbihoz hasonló esetek azonban mindig kényes elbírálás tárgyát képezik a francia környezetvédelmi szomszédjogban. Hiszen zavarásnak minősül ugyanakkor az is, ha a puszta látványával, jelenlétével fejt ki valami oda nem illő módon – pl. a belvárosban emelkedő trágyadomb – zavaró hatást. (Lásd: Code de l’environnement, Dalloz, Párizs, 2002, pp. 136-137.) A Code Civil 1384. cikkely (1) bekezdésében foglalt qui est causé par le fait (…) des choses qu’on a sous sa garde (a felügyelete alatt álló dolgok által okozott károkért való felelősség) lett később az objektív környezeti kárfelelősség alapja Franciaországban. 1896 óta Franciaországban ezt a törvényhelyet alkalmazzák az üzemi balesetekre, majd a 20. század elejétől fokozatosan az üzemkörön kívüli káresetekre is. A présomption de faute, azaz a vétkesség vélelme után 1930-tól a présomption de responsabilité, azaz a magyar veszélyes üzemi felelősséghez hasonló felelősségi vélelem kerül alkalmazásra a francia bíróságokon. Innen ered az analógia alapja, mellyel a francia polgári törvénykönyv 1384. cikkelyét lehet többek közt az emberi környezetet veszélyeztető károkozásokra is alkalmazni. A vétkes felelősség, mely a Code Civil 1382. és 1383. cikkelyein alapul, ritkán kerül alkalmazásra, jóllehet, ehhez elegendő lenne annak megállapítása, hogy akár környezetvédelmi szabálysértés történt; és a vétkesség feltételei máris fennállnak. Az 1384. cikkely (1) bekezdése értelmében vétlen felelősséget is megállapíthat a bíró. Ilyen, amikor egy vegyi üzemből gázok szabadulnak ki (Civ., 1969. december 17., Bulletin, p.261.). Vagy éppen az üzemben tartó kéménye, gépei okoznak károkat.

A 98-389. sz. 1998. május 19-i törvény a hibás termékek által okozott károkat a tárgyi felelősség alapjára helyezi, és a Code Civil 1386-1. és ezt követő cikkelyeibe illeszti be. Mindez a 85/374/EKK direktívát implementálja Franciaországban. A Code Civil 1386-4. cikkelye értelmében a gyártó felel a termék által okozott károkért. Ez a Luganói Egyezmény rendelkezéseire rímel. A francia bíróságok fokozatosan kialakították azt a gyakorlatot, hogy, aki szennyező tevékenységet folytató üzem, gyár mellé költözik, az gondatlansága, vagy hanyagsága révén nem tarthat igényt kártérítésre. Ugyanez a szomszédjogban is fennáll. A közmunkákkal (travaux publics), azaz például útépítéssel okozott károk esetén is fennállhat polgári kártérítési felelősség.

Végezetül tehát megállapíthatjuk, hogy a francia környezeti civil felelősség hármas síkon fut: responsabilité pour faute (vétkes felelősség); troubles anormaux de voisinage (szomszédjogi károkozás); responsabilité du fait des choses (vétlen felelősség). Ezek a síkok, jóllehet közelítenek a magyar környezeti polgári felelősségrendszerhez, eltérőek attól. További érdekessége a francia jogrendnek, hogy a károsult dönti el, melyik felelősségi forma alapján perel. (…c’est au plaideur a apprécier au momernt de son recours quelle est la voie la mieux adaptée a la nature de son préjudice. – Michel Prieur: Droit de l’environnement, p. 876.)

 

III. De lege ferenda:

            A készülő Polgári Törvénykönyvben véleményem szerint – a félreértések elkerülése végett, és a jogalkalmazói döntéshozatal megkönnyítésére – elkülönítve kellene megjeleníteni a sine culpa és a deliktuális környezetjogi civil felelősséget a veszélyes üzem szabályain belül (Ptk. 345.§ (1) bek. 3. mondat). Számos jogásszal folytatott beszélgetésem után fontosnak tartanám leszögezni expressis verbis, hogy a veszélyes üzem három évi elévülte után a Ptk. 339.§ szabályai belépnek mint szubszidiárius felelősségi forma. (Ezt kiváltképp indokolják vizsgáztatási tapasztalaim, ahol egyetlen leendő bíróval, ügyésszel, ügyvéddel sem találkoztam, aki tisztában lett volna ezzel a ténnyel.) Továbbá érdekes elkülönítési szempont lehetne a veszélyes üzemen belül a vétkesség alapján történő szeparáció. Ennek eklatáns példája lehetne a környezetjogi extrakontraktualitás-deliktualitás pandanok párba állítása, és a szerződésen kívüli károkozás egyes eseteit ezen az alapon taxatíve csoportosítani.

            A kizárólag szomszédjogi alapú nyugat-európai polgári környezetjogi felfogásnál messzebb mutat a magyar birtokvédelem – szomszédjog - veszélyes üzem – Ptk. 339.§ láncolat. Ennek a szoritésznek az egyes láncszemei megjelennek a Polgári törvénykönyvünkben, ám csak a veszélyes üzemi felelősséghez iktatta be az 1976. évi II. törvényt követően az 1977-es Ptk-novella a környezetvédelem problémakörét. Fontosnak és gyakorlati szempontból is (nemcsak elméleti megfontolásokból) hasznosnak tartanám a többi láncszem esetében is a környezetvédelmi szempontok nyílt megjelenítését a kódexben. Véleményem szerint oda lehetne írni egy bekezdésben a birtokvédelem, a szomszédjog és az általános (szerződésen kívülinek nevezett) deliktuális felelősség szakaszaihoz a környezetjogi vonatkozást.

            A készülő, “uniós” civiljogi kódexünk tisztán kauzális alapra kívánja helyezni az eddigi modusos-titulusos szerződéskötési szisztémát Magyarországon, rímelve ezzel pl. a francia szerződési jogra. Ebben az esetben a szerződéses jogviszony keretein belül történő környezetkárosítás (veszélyeztetés, szennyezés) jelenleg a Ptk.  318.§-a által levédett keretek között már a jogcím átvinné a környezeti kárért való felelősséget a károkozóra, s a modus elveszítené jelentőségét. A Verpflichtungsgeschaft (elkötelező ügylet) mellett már nem igényelt a Verfügungsgeschaft (véghez vivő ügylet). Ez a civil környezetvédő szemszögéből feltétlenül kívánatos, hasznos előrelépés lenne.     A nagyvállalatok azonban továbbra is a Kaldor-Hicks-kritérium alapján járnak el környezetvédelmi termékfelelősségüket érintően, amikor nem hajlandók többet áldozni – hozzáteszem, tisztán materiális érdekből – a környezetvédelmi kutatásokra, mint amennyit előre láthatóan kártérítési összegként ki kellene fizetniük később környezetkárosítás jogcímén. Az 1997. évi LVIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény (Rtv.) 4.§-a határozza meg a tilos reklámfajtákat, ide sorolva a környezet- vagy természetkárosításra ösztönző reklámokat.  Ennek a passzusnak az élénkebb gyakorlati alkalmazását segítené elő a Fogyasztóvédelmi Törvénybe (Fvtv.) iktatása is; jóllehet ez kettős szabályozottsághoz vezetne, mégis tisztábban átlátható lenne a fogyasztóvédelmi jog szempontjából. Hiszen a Reklámtörvény is megadja a fogyasztó definícióját.       A Környezetvédelmi Törvény (a Ktv.), az 1995. évi LIII. tv. 99.§-a csak a környezetvédelemmel foglalkozó társadalmi szervezetek és az ügyész (minden ügyészségen ma már van a környezetvédelemre kijelölt, arra szakosodott ügyész) számára teszik lehetővé actio popularis indítását. Én ezt kiterjeszteném valamennyi természetes és jogi személyre, horribile dictu személyes érdekeltség alapján, de anélkül is. Ez megengedné bárkinek és mindenkinek a környezet védelmében történő fellépést.

Érdekes kérdést vet fel a kumuláció problematikája a deliktuális és a kontraktuális felelősség egyidejű megállapíthatósága kapcsán. Amennyiben kontraktuális károkozás történik, belépnek a Ptk. szerződésszegési szabályai, azok közül is kiemelten a kellékszavatosság intézménye. Ha a károkozó a hibás teljesítés alól sikerrel kimenti magát, szubszidiárius alapon a szerződésen kívüli károkozás szabályai alapján felel. Azonban Nyugaton felmerült annak a lehetősége is, hogy dolus-malus előidézett kár esetén (faute dolosive) mind kontraktuális, mind szerződésen kívüli károkozás alapján felelősségre lehessen vonni a károkozót. Természetesen egészen más a helyzet, ha a szerződésbe belefoglalják a környezetet veszélyeztető magatartással előidézett káreseteket is, mert ekkor már tisztán szerződéses alapon felel a károkozó. Hozzáteszem, itt belép a polgári jog szerződéses felek közötti jóhiszeműségi alapelve. Amennyiben tehát X. megbízza Y-t, hogy permetezze le a szőlőjét, ám az nem megfelelő vegyszert használva kiirtja a szőlőt és a talaj felső termőrétegét is kiégeti, szerződéses leszabályozottság esetén vélelmezhetően jóhiszeműen járt el, ám ha ez nincs a szerződésbe foglalva (és itt belépnek majd az új Ptk. előreláthatósági szabályai), vizsgálni kell, hogy fennállt-e a dolus-malus. Utóbbi esetben ugyanis lényegesen szigorúbb mércével kell mérni az előidézett környezeti kárt.

            Véleményem szerint a két elméleti szabályrendszer együttes alkalmazása vezethet el a környezetvédelem kellő szigorához, azaz abban az esetben, ha a környezeti kárt dolus-malus idézték elő, mind szerződéses, mind szerződésen kívüli szabályok alapján felel a károkozó. Ha a szerződéses kárral még a veszélyes üzemi extrakontraktuális felelősség szabályai alapján sem lehet senkit sem  sújtani, akkor tisztán kontraktuális kárról beszélhetünk, és a Ptk. szerint mentesülhet a károkozó. Mindez természetesen abban a helyzetben áll fenn, ha a szerződés nem tartalmaz utalást a Ptk. 345. §-ra. Köztes helyzetet teremt az az állapot, amikor a kontraktuális károkozás bár nem dolus-malus történt, a Ptk. 345. §-a alapján legalább a veszélyes üzemi extrakontraktuális felelősség fennáll. Ekkor ugyanis véleményem szerint a kumuláció tilalma belép.

A német Környezetvédelmi Törvény környezetet veszélyeztető üzem esetén azt mondja ki, hogy az okozatosság meglétét kell vélelmezni. Az exkulpáció tehát az alperest terheli.

 

2003/2. szám tartalomjegyzéke