Nagy Zsolt

 

A MAGYAR JOGI OKTATÁS TÖRTÉNETI VÁZLATA

 

 

 

 

 

Minden szakma és tudomány képviselőinek munkáját alapvetően meghatározza, hogy milyen oktatásban részesültek. Az oktatás minősége szervesen összefügg azokkal az intézményekkel, amelyekben a képzés folyik, azok működése pedig nem érthető meg anélkül, hogy fejlődésének történetét ne vizsgálnánk meg. Egy intézmény, illetve intézményrendszer kialakulása, a történelem során a társadalomban betöltött szerepe determinálja a szervezet működését, így közvetetten az adott szakma tagjainak társadalmi szerepét is.

            A magyar jogászi szakma képviselőinek képzési módja, illetve a képzést folytató intézmények fejlődése egymással szorosan összefügg. Az említettek változásai pedig nem szemlélhetők önmagukban, hanem csak az adott történelmi és társadalmi környezetük összefüggéseiben. Az egri joglyceumban 1792-ben mindösszesen hét tantárgyat oktattak az 56 joghallgatónak, 1867-re pedig a tárgyak száma 24-re, a hallgatók száma pedig 100 fölé emelkedett. Ugyanebben az időszakban a Nagyváradi Jogakadémia hallgatóinak száma megötszöröződött, a pesti jogi karon pedig az eredetileg oktatott négy tárgy helyett a XX. század fordulóján már 16 tantárgyat hallgattak a diákok. Hogyan történt ez a számottevő változás? Milyen okok vezettek ide? Ezekre a kérdésekre próbálunk választ találni a következő, elsősorban történeti jellegű elemzéssel. A vizsgálat során az oktatás hátterében álló társadalmi kérdések kerülnek fókuszba, melyek elsődlegesen befolyásolták a jogi képzést, emellett és ezzel összefüggésben a tanítási metodika fejlődése és azt indukáló tendenciák megvilágítása képez prioritást. Természetesen amennyiben az említett kérdések nemcsak társadalmi, hanem gazdasági, politikai, esetleg személyes problémákkal is kapcsolatban vannak, úgy azok is a vizsgálat tárgyát képezik.

 

 

A középkori magyar jogi oktatás

 

            A középkori oktatás nemcsak Magyarországon, de általában egész Európában – főleg az újkori viszonyokhoz képest – igen „szegényes” volt és csak a kiváltságos rétegek képzését szolgálta. A középkori feudális társadalmi és gazdasági viszonyok az oktatásra is rányomták bélyegüket, a társadalmi munkamegosztás kezdetleges foka miatt elenyésző szaktudásra volt szükség. Az állami feladatok, illetve az igazgatási problémák differenciálódásának, viszonylagosan kezdetleges foka (például egymástól el nem váló közigazgatás és igazságszolgáltatás) miatt ezeken a területeken sem volt szükség szakemberekre. A magánjogi jogviszonyok - a feudális gazdálkodás partikularitása és a munkamegosztás tradicionális volta[1] miatt - meglehetősen kezdetleges színvonalú állapotban voltak, melyek főképpen szokásjogi szabályozásokon alapultak, szintén nem segítette elő a jogászi szakma társadalmi előretörését. A jogi ismeretek megszerzése elsősorban ügyvéd esetleg ítélőmester melletti gyakorlat révén („patvaria”) volt a XVII. században megszerezhető. A középkorban ez a képzés egész Európában, illetve később a XVIII. században az amerikai gyarmatokon is általános volt. Az önálló praktizáláshoz jogosultságot teremtő vizsga 1769-ig nem létezett, csupán meghatározott gyakorlati idő kitöltése volt szükséges.

A szellemi tevékenység – beleértve az intézményes oktatást is – inkább egyházi hatáskörben volt, így az iskolákban a hitélet és az ezzel kapcsolatos tudásanyag átadása volt a legfőbb feladat. Ez természetesen vonatkozott a kezdetleges színvonalú jogi képzésre is; a középkori Magyarországon így intézményes jogi oktatás keretében kizárólag kánonjog és római jog tanításáról beszélhetünk.

            Magyarországon a veszprémi káptalani iskola említhető elsőként, ahol többek között jogot is oktattak, azonban az iskolát 1276-ban feldúlták. Nagy Lajos király Pécsen 1367-ben alapított egyetemet, ahol szintén tanítottak jogot, bár mindösszesen egyetlen olasz jogi oktató működése ismert. Zsigmond király 1395-ben alapított óbudai egyetemén volt talán az első komolyabb jogi képzés, melyet bizonyít, hogy a konstanzi zsinaton az egyetemről három egyházjogot oktató professzor vett részt.[2] Erdélyben 1581-ben Báthory István alapított Kolozsváron egyetemet, mely hittudományi, bölcsészettudományi és jogi karral rendelkezett. Az egyetemet a jezsuita rend vezetésére bízták.

            1635-től oktattak egyházjogot a nagyszombati egyetemen, mely katolikus iskola volt. Korábban az egyetem csak két karral rendelkezett (teológiai és bölcsészeti), melyekre az ellenreformáció hatékonnyá tételéhez volt a legnagyobb szükség. A nagyszombati intézetben 1667 január 2-án kötött ún. „megállapodás” egyfajta alapítólevélnek tekinthető, melyben jogi fakultás létrehozásáról határoztak. A megállapodás szerint a fakultáson négy tanár oktatott, melyből egy római jogot (napi 1 és ¾ óra), egy kánonjogot (napi 3/4 óra), kettő pedig „Magyarország szokásjogát, a Decretum Generalet, amelyet Tripartitumnak nevezünk”[3] és a magyar törvényeket (napi 1 és ¾ óra) oktatta. A magyar jogot oktatók közül az egyik anyagi jog a másik alaki jog – mely elsősorban a bíróságoknál alkalmazott ügyiratok formuláinak tárgyalásából állt - oktatására volt hivatott. Az alaki jog oktatásánál pedig elsősorban a gyakorlati oktatásra, a jog „élő” alkalmazására fektettek hangsúlyt, mely az alapító „megállapodásból” is kiderül. Ehhez képest a nyugati – főleg német – egyetemeken sokkal inkább elméleti jellegű oktatás folyt.[4] Magyarországon ennek a gyakorlatiasabb képzésnek az oka elsősorban abban keresendő, hogy ellentétben Németországgal,[5] a római jog recepciója kevésbé történt meg, másrészt a hazai jognak volt összefoglalt tankönyve, nevezetesen a Hármaskönyv, mely az egész magyar magánjogi gondolkodást áthatotta. A gyakorlatban a magyar jog oktatása csak 1667-ben kezdődött,[6] a megállapodásban meghatározott négy oktató is teljes létszámban csupán 1696-tól kezdte meg munkáját.

 

„Az eljárás módszere, hogy (az ifjúságnak) megmutassuk a gyakorlatban meglévő intézményeket, ezek összefüggéseit, a végső következtetéseket és a bírói ítélet végrehajtását.”[7]

 

Az 1600-as évek vége felé tovább nőtt a perjog oktatásának súlya, mind elméleti, mind gyakorlati alapokon, egyre nagyobb hangsúlyt fektetve az iratszerkesztésre. Később (az 1730-as években) az eljárásjogi oktatás kiegészült a törvényszéki szervezetek ismertetésével is.

Az oktatás gerincét az előadások (lectiones) képezték, melyeken a tanárok a forrásokat ismertették és interpretálták. Az előadások során a tanárok „tollbamondtak”, vagyis egyfajta diktálás folyt. Ha a tanár nem volt jelen, valamelyik kiváló hallgatót bízta meg a diktálással. A nyilvános előadások mellett magángyakorlatokat (exercitationes) is tartottak, melynek célja az volt, hogy a hallgatók jobban megértsék az előadáson elhangzottakat. A magángyakorlatok egyfajta vitát jelentettek, ahol a hallgatók a tanár kézirataira reagálva egy kiválasztott „respondensnek” tettek fel kérdéseket, aki köteles volt a tanár értekezéseit megvédeni, sokszor az oktató segítségével. A számonkérés ún. „nyilvános vitatkozások” keretében történt. A vitákon különböző jogkérdéseket dolgoztak fel megtörtént tényállások alapján, melyek megoldása során az érveléseknél legtöbbször a Hármaskönyv megdönthetetlen „tekintélyére” hivatkoztak.

Ebben az időszakban az oktatás mellesleg erősen akadozott, mert a kar tőkehiánnyal küszködött, illetve a Rákóczi-szabadságharc alatt minden oktatás szünetelt.

           

 

Jogászképzés az abszolutizmus korában

 

 

            Az abszolút királyi hatalom az oktatás kérdéseit is központilag kívánta rendezni. A magyarországi (osztrák birodalmi) abszolút hatalom fő célkitűzése az ország bizonyos fokú modernizációja, a társadalom, gazdaság, és állam az akkori nyugati államokhoz képest kialakult elmaradottságának megszüntetése volt. Ezeket a célkitűzéseket az abszolút hatalom eszközeivel kívánta elérni. Ez alól a jogi oktatás sem képezhetett kivételt. Az oktatás színvonalának erősítése végett megtiltották a tanároknak, hogy „súlyos ok kivételével” az órákról hiányozzanak, illetve előírták, hogy minden tanár évente legalább kétszer tartson nyilvános vitatkozásokat. Mária Terézia királynő 1760-ban kötelezte a nagyszombati jogi fakultás magyar jogot oktató tanárait, hogy előadásaikat írják le és terjesszék fel hozzá, ezen kívül előírta, hogy a tananyag oktatását két év alatt teljes egészében be kell fejezni. A magyar jog oktatói felhasználták Szegedi János Tyrociniumát és Huszty István egri jogi professzor Iurisprudentia Practicáját is. Huszty feldolgozta a magyar jogot, beleértve a büntetőjogot is, mely a királynő utasítására 1760-ban az egyetem tankönyve lett. A római jog és a kánonjog tekintetében pedig tankönyvek oktatását rendelte el. Római jogból így Heineccius és Westembergius munkáit kellett oktatni, emellett az uralkodó kötelezte római jogból a természetjog oktatását is, amire Vitriarius Istitutioit rendelte tankönyvként. A természetjog klasszikus tana szerint az uralkodó hatalmát szabad emberek szerződése alapján nyeri, melyet később nem lehet elvenni tőlük, és azt a „nép” javára gyakorolja. Ezért a korabeli uralkodók saját hatalmuk megerősítése végett rendelték el a természetjog klasszikus elméletének oktatását. A valóságban azonban – bár a tanárok előadástartása, és szellemisége nem volt a hatalom által kifogásolható – a természetjog, római jog, és egyházjog oktatása nem volt kielégítő. A hallgatók ugyanis inkább csak a hazai jogot vették fel, illetve órák időpontjának ütközése is akadályozta a többi tárgy hallgatását. Sokan a stúdiumot úgy fejezték be, hogy csak a Tripartitumot, illetve annak gyakorlati alkalmazását ismerték meg, és felkészültek az ügyvédségre.

 

„Az ifjút szülei patvariára adták, s ott a praxis és egy ízetlen iszonyú vastagságú Huszti csinálák oly prókátorrá, milyen filozófia nélkül a közönséges fejből válhatott.”[8]

 

            Azonban mint látható a hazai jog oktatásával is problémák voltak, ugyanis nem állt mögötte megfelelő elméleti, filozófiai háttér. A felvilágosodás akkor haladónak számító eszméi nem hatották át Huszti munkáját, illetve a magyar jog oktatását, ezért a haladó gondolkodású nemességet nem elégítette ki, bár a általában a nemesség számára a gyakorlati célt betöltötte[9].

A fentiekkel összefüggésben a hallgatói fegyelemmel is problémák voltak, és a „kicsapongások” mindennapossá váltak.

 

„Tordai György joghallgató … a tanulmányi év kezdetén szállásán nagy verekedést rendezett, asztalokat, székeket zúzott össze, úgyhogy a polgárok és polgárnők a magyar temperamentum e kitörései elől az ágyak alá bújtak. Azután a szomszédba ment és dorbézolás után késelt is.”[10]

           

Az ilyen esetek megakadályozása és a tanulmányi rend biztosítása végett rendeletekben szabályozták a hallgatók viselkedését, és 1764-ben előírták a felvételt kérő diákoknak, hogy erkölcsi és tanulmányi bizonyítványt mutassanak be. A bizonyítvánnyal igazolják műveltségüket és, hogy nem hajlamosak a kihágásokra. Többek között az ilyen esetek tömegesség válása késztette az uralkodót, hogy kiterjessze a felügyeleti rendszert, és bevezessék a számonkérés valamilyen formáját.

1770-ben a királynő egy újabb tanulmányi szabályzatot adott ki, melyben részben a korábbi rendelkezéseket megerősítette, részben új kötelezettségeket is megállapított. Ugyan nem a jogi fakultás keretében, de a királynő rendelkezett az ún. politco-kameralis tudományok” tanszékének felállításáról a bölcsészkaron. Az oktatók számát ötre emelve új „tanszéket” hozott létre természetjog és általános közjog elnevezéssel. Az ott oktatónak Karl Martini bécsi professzor tankönyveit kellett tanítani, bár ezeknek a munkáknak egy részét csak 1792-ben fordították magyarra.[11] A természetjog oktatás Pufendorf, Thomasius és elsősorban Christian Wolff filozófiáján alapult, mely mindenek előtt az abszolútizmus elméleti igazolása és szellemi támasza volt. Erre a tanszékre és az egyházjog oktatására Bécsben tanult új oktatók kerültek. A „Norma Studiorum” rendelkezése szerint az oktatóknak ragaszkodni kellett a meghatározott tankönyvekhez, és ha saját munkájukat kívánták előadni, azt az uralkodóhoz fel kellett terjeszteni. Továbbá a királynő megtiltotta az előadások diákok általi helyettesítését, és úgy rendelkezett, hogy azt csak az oktató valamelyik kollégája tarthatja meg. A norma keretében további utasítások születtek az oktatási módszer tekintetében. A gyakorlati képzés hatékonyabbá tétele érdekében elrendelték, hogy a hallgatók „alakítsanak bíróságokat és folytassanak le különböző fajta pereket”[12]. A tanároknak ilyen módon meg kellett tanítani a perbeszédeket (allegationes), és a bírói tanácskozás lefolytatása után a hallgatóknak határozatot (deliberatio) kellett hozni. Az első éveseknek csak a periratok tollba mondása volt kötelező, hogy elsajátítsák a gyakorlatot. A nyugati társadalmak mintájára[13] „parancs” útján bevezették az egyetemi rendszeres számonkérést. Naponta néhány diákot az előző óra anyagából a tanárnak ki kellett kérdeznie, ezeket a feleleteket pedig osztályozta három érdemjeggyel. Bizonyítványt csak az a hallgató kaphatott, aki ezeken a feleleteken megfelelt, és az év végi vizsgát is letette.

 

„A tanár (…) a diákok közül válasszon ki egyet védelemre, hármat pedig támadásra. (…) Az év végén vita rendezendő az egész anyagból, de az ünnepélyesség kedvéért jogtudó embereket és a többi tanárt is meg kell hívni, valamint a káptalan tagjait. Ha vitatkozás nélkül történik ez a vizsga (ex iure plano), akkor külön vizsgálókat kell megjelölni.”[14]

 

Ez a fajta „vizsga”, még átmenetet képezett a mai értelemben vizsgának nevezett számonkérés és a tradicionális „nyilvános vitatkozások” között. Látható, hogy még nyilvános keretek között zajlott, vita jellegű volt, de már feltétele volt az iskola elvégzésének. Az év végén az oktatóknak az előadások teljes anyagából teljes körű számonkérést, „vizsgát” kellett tartaniuk, melyet „lehetőleg részrehajlás nélkül”[15] három fokozattal osztályoztak. Tehát a viták mellett már egyfajta szigorúbb visszakérdezésen alapuló számonkérés is folyt. Ez a kettősség jellemezte az abszolutizmus korának oktatását.

            1775-ben újabb rendelkezés következett (Planum iuridicae facultatis), mely a bécsi jogi kar mintájára átalakította a fakultás igazgatását. Az oktatott tárgyak tekintetében nem sok változás következett be, csupán előírták a Gottfried Achenwall munkája alapján az európai államok statisztikájának oktatását, illetve a magyar közjog vázlatát. Ekkor rendelkeztek a fakultás első szigorlati szabályzatáról a bécsi jogi kar mintájára.[16] A hallgatóknak három „szigorú vizsgát” (severiora) kellett letenni (1. egyházjog, természetjog, 2. római jog, büntetőjog, 3. hazai jog, európai statisztika), majd tudományos értekezést írni, melyet nyilvános vitára bocsátottak. A rendelkezés két órában határozta meg a vizsga idejét, és jegyzőkönyvvezetést írt elő. A tudományos értekezést elbírálása után lehetett vitára bocsátani. Ekkor írták elő a sikeresen vizsgázott hallgatók doktorrá avatását, mely felavatásból (promotio) és a karba való „bekebelezésből” (receptio ad facultatem) állt. Emellett külön egyházjogi doktorátust is szerezhettek a klerikusok. A Ratio Educationis nem hozott az intézmény életében különösebb változásokat; 1777-től a kart áthelyezték Budára, amikor a fakultás már hat tanszékből állt, mivel az addig a bölcsészkaron oktatott politico-kameralist áttették a jogi karra. 1779-től három éves stúdium létrehozásáról döntöttek (természetjog, történelem, közjog, római jog, egyházjog, politika, statisztika, büntetőjog, és a hazai jog történetének oktatásával, mindezt újságolvasással kiegészítve). Az abszolút hatalom megítélése szerint a hallgatók a napi eseményeket illetően hiányos ismeretekkel rendelkeztek, mivel oktatásuk során többnyire csak történeti tárgyakat hallgattak, ezért intézkedtek az újságolvasás útján történő aktuális ismeretek megszerzéséről.

Az állami központi befolyás a későbbiekben tovább nőtt, és II. József uralkodása alatt érte el csúcsát. Az oktatáshoz használt anyagokat szigorúan bekérték a helytartótanácshoz felülvizsgálat céljából. A király megszüntette a magyar közjog oktatását és helyette bevezette a jogi enciklopédia tárgyat, az ügyviteli stílust és az egyháztörténelmet. A képzési időt felemelték négy évre, bár ez nem igazán érvényesült a gyakorlatban. A tanidő megnövekedése miatt sokszor történt fennakadás az oktatásban, illetve a hallgatók egy részének megengedték, hogy az első két évet egy év alatt zárja le, ugyanis az első évben csak két órát kellett hallgatni.

A kart praktikus okokból áthelyezték Budáról Pestre. A központosítás irányának megfelelően a király elrendelte a bécsi tankönyvek kizárólagos használatát minden tárgy oktatásánál. Intézkedett a „magoltatás”, a szó szerinti visszakérdezés ellen, és korlátozta az előadások jegyzetelhető tartalmát, mivel túl soknak tartotta a joghallgatókat terhelő passzív információ mennyiségét.

 

„Ez olyan dolog (a magoltatás, szó szerinti visszakérdezés), mely a tanárnak ugyan kényelmesebb, a tudományok haladásának és az ebből az ifjúság részére várható előnyöknek azonban rendkívül árt.”[17]

 

A helytartótanács helyesnek tartotta ugyan, ha a diák kiismeri magát a tananyagban, de azt kifejezetten károsnak ítélte, hogy gondolatébresztés és véleményalkotás helyett csupán a passzív befogadást tartják az oktatók szem előtt. Ezen kívül az összefüggések nélküli „szó szerinti” visszakérdezés teljes feleslegességéről is nyilatkoztak, mivel az rövid idő alatt „teljesen elvész”, csak „túlterheltséget” és „helyrehozhatatlan károkat”[18] okoz. Megfigyelték, hogy ennek a módszernek az a diszfunkcionális hatása, hogy a tárgyakat elidegenítették a diákságtól, mivel a tananyag elsajátítása rendkívül fáradságos volt. Később a helytartótanács megismételte ezeket a rendelkezéseket, mivel úgy találták, hogy még mindig a „magoltatás” az oktatás elsődleges módja és egyidejűleg túl sok jegyzetet készíttetnek a hallgatókkal. Kiegészítették a határozatot azzal, hogy a tanárok kötelesek „a tankönyve foglalt tételek megértése” és a hallgatók „gondolkodásra szoktatása”[19] iránt intézkedni.[20] Ezeket az intézkedéseket a vizsgáztatás módszerénél is előírták.

 

„A tanárok általában a hallgatók előmenetelét, szorgalmát és képességeit ne a kívülről megtanult magyarázatok mértéke, hanem a fogalmak helyessége és világossága és annak a készségnek alapján ítéljék meg, mellyel a hallgató azokat saját szavaival ki tudja fejezni és egyik vagy másik eléje tett esetre alkalmazni.”[21]

 

Tehát a vizsga letételénél is a szó szerinti kérdezés ellen léptek fel, illetve a képességek megfelelőbb felmérésének tartották, ha önállóan fejezi ki a diák a szakmai kérdésekről véleményét. Külön felhívták az oktatók figyelmét, hogy a tárgyak feladata a hallgatók megfelelő ítélőképességének kialakítása, mivel a gyakorlatban is ennek a tudásnak a birtokában tudnak megfelelően boldogulni, és a jogászok számára a munkavégzés magas színvonalát nem a tételes ismeretek halmaza biztosítja. Előírták, hogy a vizsgák alatt önálló gondolkodásra késztessék a diákokat, és ezt saját szavaik használatával mérjék le. Továbbá ne kérjék számon tőlük az órákon hallott kifejezéseket, a felesleges részletek előadását és visszakérdezését pedig mellőzni kellett, egyúttal vizsgáztatásokon megtiltották a hallgatókkal a megalázó bánásmódot. Lehetőséget biztosítottak továbbá a vizsga egyszeri ismétlésére is. A kiválóan vizsgázott hallgatók – kívánságuk figyelembevételével, helytartótanácsi felterjesztés után – közigazgatási álláshoz is juthattak.

A képzés iránya inkább igazgatási jellegűvé vált, mivel a császári akarat a hivatalnokképzést részesítette birodalmi szempontokból előnyben.[22] Ez nem az oktatás módszerében jelentkezett, hanem az oktatott tárgyak jellegében és tartalmában. Létrehoztak például egy új tárgyat „közigazgatási levelezés” címmel,[23] mely a hivatalnokképzés irányába mutatott.[24] A tárgy keretében megtanították a diákokat az ország összes közigazgatási hatóságainál alkalmazandó iratok, beadványok szerkesztésére, és különböző iratmintákat ismertettek meg velük. II. József alatt teremtettek hivatalosan kapcsolatot az egyetemi jogi oktatás és a praktikum között,[25] ugyanis ügyvédi vizsgára csak az volt bocsátható, aki sikeres vizsgát tett az egyetemen vagy az akadémiákon.[26] Aki azonban a közigazgatásban szeretett volna elhelyezkedni, annak az egész jogi oktatásban való részvételt kellett igazolnia. Az ügyvédjelöltek számára is előírtak vizsgát, mely az ügyvéddé válás feltétele lett, később ezt a közigazgatási pályára készülőknek is kötelezővé tették.[27]

            A császár halála után reformkezdeményezései szinte minden téren megbuktak. Ez az oktatásra is igaz volt. A rendek konzervatív szemléletben át kívánták alakítani a jogi oktatást is; nemcsak tisztviselőket, hanem egyéb hivatalokon kívül, közügyekkel foglalkozó jogászok képzését is fontosnak tartották.[28] Különösebb eredményt ugyan nem értek el, de a magyar nyelv és irodalom kötelező tárgy lett a jogi karon, és a hallgatóknak bizonyítani kellett magyar nyelvtudásukat.[29]

            A gazdasági fejlődés a századforduló környékén az oktatást sem hagyta érintetlenül. Olyan gazdasági változások következtek be – noha Magyarországon viszonylag korlátozottan jelentek meg - melyek alapjaiban megváltoztatták a kötelmi jogviszonyokat, azokat sokkal dinamikusabbá és egyben kompiláltabbá téve. A második 1806-ban kiadott Ratio Educationis[30] reagált ezekre a változásokra és új tárgyak oktatását irányozta elő. Így kötelezővé vált a kereskedelmi jog, a váltójog, a bányajog, és a hűbéri jog oktatása, illetve visszaállították a magyar közjog tanítását. Az akadémiákkal való egységesítés és az egyetemi képzés magasabb színvonalúvá tételének harcából az előbbi győzedelmeskedett, méghozzá az egyetem rovására, mert a rendelet az egyetemi képzés idejét az akadémiaihoz hasonlóan három évben határozta meg, igaz, hogy a négy éves stúdium a gyakorlatban egyébként sem valósult meg. Érdekesség, hogy az egyenlő képesítés érdekében a bécsi egyetemen kötelezővé tették a magyar magánjog oktatását. A birodalomban ugyanis fő jogi képzési helynek a bécsi jogi kar számított, és Magyarországról is a legtöbben ott tanultak jogot. Bár 1760-ban a külföldi egyetemlátogatást vissza akarták fogni és ezért megengedték, hogy a jezsuita intézmények protestáns hallgatókat is felvegyenek.

            A nagyszombati fakultás mellett más vallási jellegű intézmények is tanítottak jogot. Az egyházi iskolák előretörését elsősorban a reformáció, illetve az ellenreformáció indukálta. A reformáció valamely ágát képviselő egyházak igyekeztek saját, már meglévő iskoláikat kibővíteni vagy fejleszteni és ezek keretében felsőfokú képzést biztosítani a hallgatóságnak; ellenlépésként az ellenreformáció képviselői ugyanezt tették. Így helyenként egy-egy jogi tárgyat oktató tanszékkel egészültek ki az egyházi oktatási intézmények.

 

„Kevés a katolikus ügyvéd, még a prelátusok is kénytelenek bizalmas irataikat eretnekekre bízni, tehát ilyeneket kell nevelni, meg olyan férfiakat, akik kellő jogtudás birtokában szembeszállhatnak a megyegyűléseken az eretnekek bőbeszédűségével.”[31]

 

A XVIII. században több egyházi intézményben is a középfokú oktatás keretében vagy annak továbbfejlesztéseként tanítottak jogot. (Kassán például már a XV. Században létezett egyházi alapítású gimnázium.) Többnyire jogbölcselet-központú filozófiai jellegű jogi oktatás folyt. A pozsonyi evangélikus iskolában természetjogot és politikát, a késmárki kollégiumban szintén természetjogot és egyetemes jogot oktattak. A sárospataki református kollégiumban 1709-től folyt természetjog és észjog oktatása. Debrecenben pedig1742-től tanítottak természetjogot és nemzetközi jogot. A győri katolikus teológiai iskolában[32] 1745-től oktattak kánonjogot és 1762-től pedig természetjogot is, míg a kolozsvári katolikus egyetemen csupán egyházjogi oktatás volt. Ezekben az iskolákban természetesen egyházi értelmiségi képzés folyt, kivéve az egri líceumot, mely világi személyek képzésével is foglalkozott, sőt nemcsak nemesek, hanem szabad királyi városok polgárai is lehettek az intézmény hallgatói. Az egri líceumot 1740-ben hozták létre,[33] a jog mellett történelmet és matematikát is oktattak, illetve gyakorlati jogi képzés is folyt. A tanulmányi idő két éves volt, minden év végén vizsgákkal, majd a kiadott vizsgabizonyítvány birtokában lehetett a gyakorlati oktatást megkezdeni valamely ítélőmester mellett. Itt vezették be elsőnek a törvényhozási szimulációt, melyet akkor „szemináriumnak” hívtak. Az oktatási módszer lényege, hogy a hallgatók megyéket alakítottak, ahol szimulálták a megyegyűléseket. Ezzel párhuzamosan peres eljárási szimulációt is tartottak, itt kerületi és királyi táblákat alakítottak, a joghallgatók eljátszották a bírák és a peres felek szerepét; a hétszemélyes táblák esetében a tanár elnökölt. Erre a gyakorlatra a hallgatóknak az első év végétől volt lehetőségük. Az egri líceumban a peres eljárások szemináriumait 1755-ben a Kúria által kiadott szabályzat rendelte el. A gyakorlati órákon ebben az időben már jogesetmegoldás is folyt. A Kúria szabályzatát lényegében megismételte Mária Terézia 1770-ben kiadott utasítása, melyben a hazai jogot oktató tanároknak a fennálló bíróságok mintájára létrehozott hallgatói törvényszékek alakítását rendelte el. Ehhez hasonlóan folyt 1813-tól Sárospatakon is a gyakorlati oktatás, itt azonban a diákok olyan hangulatú megyegyűléseket tartottak, melyeket a helytartótanács 10 éves működés után betiltott.

Miután a pápa 1773-ban eltörölte a jezsuita rendet a jezsuita oktatási intézmények válságba jutottak. Mária Terézia királynő a katolikus intézményeket állami tisztviselők képzésére alkalmas iskolákká kívánta alakítani. Első lépésben elrendelte a kolozsvári jezsuita egyetemen a bécsi mintára történő jogi oktatást. Később ezt követte a többi intézmény is így például a győri intézetet 1776-ban alakították újjá és mint „királyi akadémia” folytatta tovább az oktatást. A Ratio Educationis megállapította a királyi akadémiák helyét: Győr, Kassa, Nagyszombat, Nagyvárad, Zágráb. Ezzel a jezsuita iskolákat az állam szolgálatába állították, az abszolút hatalom teljes ellenőrzése mellett, melyet a helytartótanács gyakorolt, és ekkortól kezdve nevezték őket „akadémiáknak”. Az uralkodó – mivel az országban csak egyetlen egyetem jogi karán folyt jogi képzés - az akadémiákon kívánta az állami szolgálatra alkalmas hallgatók képzését megvalósítani, ezért azokat a tárgyakat részesítették előnyben, melyek az állam, az államszervezet, és az ehhez kapcsolódó elméletek megismerését elősegítik.

 

„Amint Magyarországnak saját közjoga, és szokásai vannak, úgy nagyon különbözik politikai intézményeiben is a többi nemzetektől; gazdasági élete a vidékek helyzetétől, saját természeti termékeitől, a környező népekkel való áruforgalmától, lakosainak szükségleteitől és más ugyanily fajta körülményektől függ. Pénzügye az ország alkotmányához és más körülményekhez igazodik.”[34]

 

Fontosnak tartották, hogy a hallgatók a magyar államot sajátosságainak megfelelően ismerjék meg, és az egyes tárgyakat nem feltétlenül az egységes birodalmi oktatás jegyében oktassák az akadémiákon, hanem az eltéréseket is figyelembe vegyék. (A politico-kameralis tudományokkal foglalkozó bécsi könyveket például használhatatlannak ítélték és csak jobb híján engedélyezték az akadémiákon való oktatásukat.) Emellett ugyanezen célból erősítették a magyar jogtörténet oktatását - melyet az egyetemeken sem tanítottak - kiegészítve a diákok látókörének szélesítse érdekében az akkori kor új eseményeinek ismertetésével,. A második Ratio Educationis az akadémiai jogi tanulmányok idejét három évben állapította meg. (A gyakorlatban az akadémiai stúdium ideje két év maradt.) Az egyetemhez hasonlóan az akadémiákon is a kornak megfelelő jogi tárgyak oktatását tették kötelezővé, így a hagyományos tárgyak mellett (római jog, büntetőjog, hűbérjog, közigazgatástan, illetve az akadémiákon akkoriban oktatott ún. tiszti írásmód) már az új kor viszonyainak megfelelő bányajog, váltójog, kereskedelmi jog, statisztika tanítása is elfogadottá vált.

Mária Terézia királynő Erdélyben Kolozsváron megalapította 1774-ben a jogi kart, mely később líceumként működött. Az akadémiákat bölcsészeti és jogi tanszakkal szervezték, mindkettő két éves stúdiumot foglalt magába. A bölcsészeti tanfolyam a jogi stúdium előkészítőjeként szolgált. A már említett második Ratio Educationis tovább bővítette az akadémiai oktatást, és egyenlővé kívánta tenni az akadémiai és az egyetemi oktatást. Ezért a tanulmányi időt és a szünidőt, illetve a vizsgákat és a tankönyveket egységesítette, és úgy rendelkezett, hogy az akadémiai végzettség is ugyanazokra a közhivatali állásokra jogosítson, mint az egyetem.

Eközben a reformáció valamelyik ágához tartozó iskolákban is tovább fejlődött a jogi oktatás, és részben az abszolút hatalomnak a katolikus iskolákba való beavatkozása, részben pedig a gazdasági-társadalmi szükségszerűségek miatt már nemcsak egyházjogot oktattak, hanem feudális magánjogot, illetve ún. „hazai jogot” is. Az oktatás nyelve a latin mellett a német és a magyar lett.[35] Sorra nyíltak az új református jogakadémiák Nagyszebenben, Pápán, és a már meglévő jogakadémiák további tanszékekkel bővültek például Debrecenben. Feléledt az evangélikus jogi oktatás is Eperjesen.[36] Az 1849-ben kiadott középfokú oktatásról szóló tantervezet megszüntette az akadémiákon a bölcsészeti tudományokat, azokat a gimnáziumi középfokú oktatás részévé téve, így az akadémiákon felsőfokú képzés keretében csak jogi oktatás folyt.[37]

A reformkorban persze nemcsak a jogi iskolák, de a hallgatóság száma is megnövekedett, mind összességükben mind az egyes intézményekben. Ennek elsődleges okai a már említett gazdasági fejlődés, és az ezzel párhuzamos társadalmi változások voltak. A hallgatóság nívója pedig ezzel párhuzamosan csökkent.

 

„Sokan megfelelő tehetség és előkészület nélkül jönnek egyetemre, még egy nyelven sem tudnak értelmesen beszélni. A tudományos érdeklődés is minimális…”[38]

 

A hallgatói színvonal javítása és a jogi oktatás egységesítésének megteremtése érdekében 1828-tól elrendelték, hogy csak azokat a hallgatókat vehetik fel jogi egyetemre, illetve 1830-tól az akadémiákra, akik bölcsészeti oktatásban részesültek, vagy akik a középiskola utolsó évében 1-es minősítéssel végeztek. A joghallgatók pedig csak úgy mehettek felsőbb évfolyamba, ha az előző évfolyamot szintén 1-es osztályzattal zárták.[39]  Ez az intézkedés a tanárok részéről a vizsgák enyhébb elbírálását vonta magával. Azonban ez a helyzeten nem sokat segített, mert a hallgatóság akkorra már nagyrészt elidegenedett a konzervatív szellemű jogi egyetemektől, és inkább a politikai és a társadalmi változások felé mutatott érdeklődést. A reformkor a pesti jogi kart egyébként többé-kevésbé érintetlenül hagyta, az továbbra is konzervatív szellemiséget képviselt, egyetlen haladó szellemű újítást tudtak bevezetni, nevezetesen hogy egyes tárgyak oktatásánál áttértek latin nyelvről magyarra.[40] Sokszor intézett a pesti jogi kar panaszt a felsőbb hatóságokhoz, hogy az év végi „vizsgálatok” annyira túlterhelik a diákokat, hogy az sokszor egészségkárosodásukhoz vezet, és javasolták a félévi számonkérések bevezetését; a panaszok és a javasolt változtatások tekintetében azonban változás nem történt.

 

 

Oktatás a szabadságharc után, az Osztrák-Magyar Monarchiában és a Horthy-korszakban

 

1848-ban a forradalom kitörése után az oktatás szempontjából legfontosabb intézkedés a tanszabadság bevezetése volt. Törvénybe iktatták még ugyanebben az évben a tanítás és tanulás szabadságát, így a jogi karokon kívülálló személyek is lehettek oktatók. Emellett az oktatás kizárólag magyar nyelven folyt, és az egyetemekről elbocsátották a magyarul nem tudó tanárokat. Később a szabadságharc alatt az oktatás szünetelt, csak 1849-ben, a szabadságharc leverése után indult újra.

1850-ben az akkori közoktatásügyi miniszter Leo Thun-Hohenstein bevezette az osztrák egyetemi rendszert Magyarországon is. A szabadságharc után a kormány elsődleges feladatnak tekintette, hogy a birodalom minden részét teljesen egységes igazgatás alá vonja, és ezzel minden önállósulási törekvésnek elejét vegye. Új magyar, illetve birodalmi igazgatási szervezetet akartak kialakítani, mely indokolta nagyobb számban a képzett jogászokat, de azok képesítését fel kellett mérni, hogy megfelelnek-e az osztrák birodalmi érdekeknek. Ezért az osztrák egyetemi rendszer bevezetésével államvizsgákat írtak elő,[41] illetve minden tekintetben az osztrák jogi karok tananyagának oktatását követelték meg. Aki állami szolgálati viszonyban kívánt munkát végezni, és a szolgálati viszony betöltésének feltétele jogvégzettség volt, köteles volt államvizsgát tenni. Az államvizsga elméleti jellegű volt és három részben kellett letenni. Az első egy általános jellegű, a második a bírói rész és a harmadik az államjogi-közigazgatási „államvizsgálat” volt. Ez alól csak a magyar magánjog oktatása jelentett kivételt, mivel az továbbra is tananyag volt Magyarországon, és szigorlati tárgy maradt. Az államvizsga általános része írásbeli és szóbeli részből állt, a másik kettő (különös) része pedig csak szóban történt.[42] Új tárgyak kötelező oktatását is bevezették: büntetőjog, politika tudományok, közigazgatási jog, pénzügyi jog, osztrák jog, valamint rendelkeztek a váltójog tanításáról is, ez utóbbit azonban már korábban is oktatták. Az oktatott tárgyak és a vizsgaanyagok alapján látható, hogy erős osztrák befolyás érvényesült, csupán a magyar magánjog emlékeztetett arra, hogy a jogi egyetem Magyarországon található. Ennek oka a hatalom elosztrákosítási törekvéseiben, illetve az egységes birodalmi képzés megvalósításának szándékában keresendő. Ezzel párhuzamosan a hallgatói és tanári fegyelem növelésének célzatával a minisztérium felügyelők útján ellenőrizte az óralátogatást és az órák megfelelő megtartását.[43] 1852-ben pátenst adtak ki, mely az ügyvédi vizsga előfeltételévé szabta a jogi doktorátust, aminek a megszerzése a négy éves tanfolyam elvégzésével és az államvizsga letételével volt lehetséges. Az egyetemi felvételnek előfeltételéül szabták az „érettségi vizsgálat” megszerzését, és megtiltották, hogy ennek hiányában – későbbi pótlással – iratkozzanak be a diákok a jogi karokra. Egy évvel a pátens előtt a jogakadémiai felvétel feltétele már az érettségi vizsga volt. A miniszter 1855-ben új tantervet és szigorlati szabályzatot adott ki, melynek célja a birodalom egyetemeinek egységesítése volt. Ez év szeptemberében született a császári elhatározás, mely a birodalom valamennyi egyetemére, így a jogi karokra is egységes tantervet állapított meg. Ettől kezdve a monarchia minden egyetemének jogi karán ugyanazt tanították. Még jobban előtérbe kerültek az osztrák tárgyak és az oktatás németül folyt. A nyolc féléves képzés során az első évben történeti tárgyak oktatását írták elő: német birodalmi történelem, jogtörténet, római jog. Második évben német magánjog, jogbölcselet,[44] egyházjog. Harmadik évben osztrák polgári jog, büntetőjog, politika tudományok. A negyedik évben pedig osztrák perjog és peren kívüli eljárások joga, kereskedelmi és váltójog, osztrák statisztika, illetve politika tudományok, mely ebben az évben a nemzetgazdaságtant, és a nem kötelező közigazgatástant, és pénzügytant foglalta magába. Ettől az évtől kezdve bevezették a jogtörténeti államvizsgát is. A rendszer világos, átgondolt volt, nagy hangsúlyt fektettek a római jog oktatására, és alapvetően történelmi műveltségen alapuló, tételes jogi tudást biztosítottak a hallgatóknak. Ez elsősorban a jogelméletben, és általában a jogtudományokban teret nyert történeti irányzatnak, illetve Ausztria német államok közötti vezető szerepének volt köszönhető.[45] A hallgatóknak a kötelező óraszám emelésével előírták, hogy – műveltségük teljesebbé tétele érdekében - más karokon is hallgassanak tárgyakat. A császári elhatározás kötelezően előírta az egyes tárgyak hallgatását, de megengedte a diákoknak, hogy ha egy tárgyat több tanár is előad, akkor ezek között választhatnak, a kötelező óraszám betartását pedig a tanárok ellenőrizték. A vizsgarendszeren is változtattak: az első négy félév után a történeti tárgyakból le kellett tenni a vizsgákat, akinek ez nem sikerült nem vehette fel az utána sorrendben következőket.[46] A vizsgák német nyelven folytak, mivel a közigazgatásban a német nyelv volt hivatalos, a vizsgák alatt egyúttal felmérték az ott a jövőben elhelyezkedők nyelvtudását is.

 

„Osztrák statisztikából nem szabad oly részleteket kérdezni, amelyek nem állandó értékűek és így csak a vizsgára kellene őket megtanulni.”[47]

 

Továbbra is problémás volt a vizsgakérdések színvonala, és ezúton próbálták rendezni, hogy a hallgatókat az összefüggések meglátására ösztökéljék, és ne a részletek ismeretére. A birodalmi érdekek megkívánták az olyan hivatalnokok képzését, akik feltétlen engedelmességgel tartoznak az államnak, azonban a hivatali szolgálatban lévőknek feladatuk ellátásához szükséges a széles látókör és a megfelelő analitikai készség. A közoktatási miniszter tisztában volt azzal, hogy a diákok a részletek ismeretében elvesznek, és ha nem érdekeltek a magasabb szintű összefüggések megtalálásában, azok nem is fognak felszínre kerülni.

 1860-tól visszaállították a magyar nyelvű oktatást és vizsgáztatást (beleértve a vitatkozásokat is) és az egyetemek autonómiáját. Egy évvel később a császár úgy határozott, hogy azoknak a tanároknak, akik nem felelnek meg a magyar nyelvű oktatás követelményeinek, távozniuk kell a magyar jogi karról. Az intézkedések hátterében a birodalom katonai vereségei álltak. Az olasz egység megteremtésekor az osztrák-olasz-francia háborúban elszenvedett vereség, illetve a magyar passzív ellenállás arra kényszerítették a császárt, hogy engedjen a magyar követeléseknek. Lombardia elvesztése egyértelműen megmutatta az abszolút hatalom gyengéit, a császár hitelei kimerültek, és hogy újabb hiteleket kapjon a birodalmi költségvetést a tartományok képviselőivel – köztük a magyarokkal is - meg kellett vitatni. Ezért a provizórium időszakában fokozatosan minden téren enyhülés mutatkozott, ez a jogi oktatásra is hatással volt. Ebben az időszakban több reformkísérlet történt, mely az új viszonyoknak megfelelően megpróbálta a jogi kari oktatást átalakítani, de a helytartótanács azokat – bár rendkívül finoman – elutasította.[48] (Említésre méltó, hogy 1866-ban bevezették a kánonjogi doktorátust, melynek eléréséhez római jogból és egyházjogból kellett szigorlatot tenni.)

A jogakadémiák fenntartását szükségesnek ítélték, viszont az egyetemekkel való további komformálásukra törekedtek, és nívójuk emelését is szükségesnek tartották. Bécsben úgy gondolták, hogy az egyetemi tanárok utánpótlását az akadémiákon tapasztalatot szerzett tanárokkal lehet megoldani. Létjogosultságukat indokolta az is, hogy a birodalom keleti és déli részében nem voltak az akadémiákon kívül jogi oktatásra hivatott intézmények. Tisztában voltak az akadémiák hiányosságaival – hosszabb távon át kívánták őket alakítani jogi karokká – ,de praktikus megfontolásokból rövid távon azok támogatásáról döntöttek. A jogakadémiai (lyceumi) tanfolyam időtartamát felemelték három évre, és csak abban az esetben volt a bizonyítvány elismerhető, ha a stúdium és a vizsgák az állami akadémiák követelményeinek megfeleltek. Kötelezővé tették az osztrák büntető, polgári jog, osztrák birodalom története tárgyakat, mint ahogy az egyetemen is.[49] Az akadémiai hallgatóknak egyébként azt ajánlották, hogy a két éves stúdium után tanuljanak egyetemen tovább, hiszen a két évet a jogi kar beszámította.[50] Az akadémiákon csupán egy államvizsgát kellett letenni (nem hármat, mint az egyetemen), a stúdium pedig inkább egyfajta hivatalnokképző intézethez hasonlított[51]. Néhány évvel később a tárgyak megváltoztatása nélkül már hazai jogot oktattak, ez alól csak az osztrák magánjog volt kivétel, és 1861-tők a pénzügyi ismeretek oktatása is megindult.

A kapitalizmus fejlődése megnövelte a jogászok iránti keresletet, amit a Monarchia szerteágazó, precíz közigazgatása is tovább erősített. A kiegyezés után a viszonylagosan biztonságos politikai és a nyugodt társadalmi viszonyok rendkívül kedveztek a gazdaságnak. A külföldi tőke Magyarországra történő beáramlása és a hazai gazdaság addig soha nem látott erősödése komoly fejlődést eredményezett. Az erősödő gazdaság igényelte az ahhoz értő és eligazodni képes szakembereket. Szakemberek és tudósok szerepvállalása egyre nélkülözhetetlenebbé vált az ország számára, és ezek képzéséről gondoskodni kellett.

 

„Nemzeti gazdagság, nemzeti ipar és kereskedelem, nemzeti művészet és tudomány: ezek adják a nemzeti szervezet részére az életerőt fönntartó vért és a nemzeti kultúra fénylő csillagrendszerében bizonyára a tudomány az, mely a központi nap helyét tölti be. E tudományok ápolásának célja teremtette meg az egyetemeket, melyek hosszú időn át csakis ezt a célt szolgálták, mígnem az idők folyamában az a második feladat is járult az előbbi célhoz, hogy az egyetem a gyakorlati élet részére a szakképzés hivatását is teljesítse.”[52]

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Mindezek fellendítették a jogi oktatást; egyrészt megnövelve a hallgatók létszámát, másrészt kikényszerítve az oktatás színvonalának emelését is. 1867-től Eötvös József lett a vallás- és közoktatásügyi miniszter. Első intézkedési között volt, hogy megerősítette a magyar nyelven folyó oktatást, és a pesti karral egyetértésben a „tanszabadság” elvének megfelelő oktatási fejlesztésbe kezdett: az elv alapkövének tekintve a magántanári intézmény expanzióját. Meghatározta a pesti jogi karon a kötelező kollégiumok számát, (összesen a négy év alatt 17-et írt elő), és ezek maximális óraszámáról is rendelkezett. A pesti jogi karon új tanszékeket is létrehoztak: közjog és közigazgatási jog tanszéket, közgazdaságtani tanszéket, büntetőjog, illetve alkotmányi- és közigazgatási politika tanszéket és kereskedelmi- és váltójog tanszéket. A magyar közjog pedig bekerült az államvizsgák közé az államtudományi (harmadik) részbe. Az általános államvizsgát a 3. félév végén, a különöseket pedig a hatodik és a nyolcadik félévben lehetet letenni, háromfokozatú minősítéssel.

1872-ben - szintén a jogi, illetve más területen tevékenykedő szakemberek képzése iránti igények kielégítésére - törvénybe iktatták a Kolozsvári egyetem szervezését, mely akkor négy karból állt fel.

 

„Ma örömnapot ülünk! Kétszeresen örömnap ez, mert a Kolozsvári Magy. Kir. Tudományegyetem megnyitását és az egyetem első tiszti karának beiktatását ünnepeljük; úgy vagyok meggyőződve, hogy mindkét momentum egyaránt indokoltnak tünteti fel az ünnepélyt, fontosságánál, nagy horderejénél fogva.

Egy második egyetem szükségességét rég érzi Magyarország, hol a lakosság nagy számát tekintve, az eddig létezett egyetlen tudományegyetem elégtelennek bizonyult. Örömmel fogadja a tudomány e második nagy templomának megnyitását a tudományosság minden igaz barátja, minthogy így hazánkban a tudomány egy második gyűlpontja létesül, s meg van vetve azáltal az alapja azon nemes versenynek, mely a tudomány fejlődésére nélkülözhetetlen.”[53]

 

 (Már 1848-ban a kolozsvári líceumot tudományegyetemmé akarták fejleszteni, ez azonban akkor még elmaradt.) A kolozsvári jogi kar 12 tanszékkel indult, majd fokozatosan a tanszékek száma 16-ra nőtt.

 

„A kolozsvári kir. Ferenc József-Tudományegyetem – aránylag rövid életpályáján – az utóbbi értelemben vett örvendetes, fontos, bátran mondhatom korszakot alkotó fordulóponthoz jutott (…) Emellett szólnak még számos tények: így például a budapesti egyetem a tanárai sorában beállott hézagok pótlására rendszerint innen nyer hivatott erőket – végzett hallgatóink a gyakorlati élet különböző pályáin nemcsak jól megállják helyüket, de többen közülük már a tudományos téren is állást és nevet vívtak ki maguknak…”[54]

 

 Párhuzamosan a gazdasági növekedéssel és a társadalmi változásokkal a kolozsvári egyetem „káprázatos” fejlődést mutatott az alapítását követő években. Jogot oktató tanárai közül néhányan a budapesti egyetemen folytatták munkájukat, azt azonban hozzá kell tenni, hogy a Kolozsvárra kerülő oktatók közül sokan korábban jogakadémiák oktatói voltak, vagyis az akadémiák is egyfajta „ugródeszkául” szolgáltak a tanári karrierben. Tehát a tanári, oktatói karrier során mind a kolozsvári egyetem, mind pedig az akadémiák köztes állomásként szolgáltak a budapesti jogi karra való bejutáshoz, mely abban az időben a pálya csúcsát jelentette.

1874-ben a vallási- és közoktatásügyi minisztérium rendeletben szabályozta a jogakadémiák oktatási kérdéseit azzal a céllal, hogy tovább erősítsék az egységesítést, és az egyetemekkel való egyenlősítést. A stúdium időtartamát ismét felemelték, ezúttal a három évről négy évre, illetve előírták az egyetemekkel azonos szintű alapvizsgákat és államvizsgákat és egyfajta jog- és államtudományi „főiskolákká” alakították őket. A szigorlatoztatás és a doktorrá avatás joga viszont nem illette meg őket. Innentől kezdve az akadémiák mindenben megegyeztek az egyetemekkel, és az itt végzettek szigorlatot tehettek az egyetemeken, és ott doktori vagy magántanári címet is kaphattak. Emellett a magántanulmányok elismerését megszűntették, és csak kivételesen, miniszteri engedély esetén kaphattak az ilyen módon tanult diákok közszolgálati állást.

Szintén ebben az évben, tehát 1874-ben kelt királyi határozat szerint kétféle doktorátust lehetett szerezni: jogtudományit és államtudományit.[55] Az iskola elvégzéséhez alapvizsgákat kellett tenni az első év végén (római jog és magyar jogtörténet), és a második év végén is (magyar közjog, nemzetgazdaságtan, pénzügytan).[56] (1911-ben egy harmadik alapvizsgát is előírtak magyar magánjogból, büntetőjogból és büntetőeljárás jogból.) Külön kellett jogtudományból és külön államtudományból államvizsgát tenni, bármelyiket – a hallgató választása szerint – csak a negyedik év végén. Később (1883-ban) a jogtudományi államvizsga tárgyát a közigazgatási joggal is gyarapították.

 

„Ebből a vizsgarendszerből igen nagy hátrányok származtak. Egyoldalúság a képzésben és hogy a harmadik tanév, minthogy vizsgát nem lehetett tenni, a nemtanulás éve lett.”[57]

 

„A hallgatóság komolysága és szorgalma tekintetében azonban, nagy sajnálattal visszaesést kell megállapítanunk a jog- és államtudományi karon. Divatba jött a távolléti hallgatás. A joghallgató urak jó része egyszerűen nem jár az előadásokra. Hogy vajon egyáltalán Kolozsvárt vannak-e, azt a mostani viszonyok között nem ellenőrizhetjük.”

 

A hallgatóság tekintetében az említett vizsgarendszer komoly problémákkal járt, ugyanis determinálta a figyelem lanyhulását, és a szorgalom csökkenését. Továbbá komoly ismerethiányokat okozott az elválasztás is, hiszen a különböző tudományokban doktoráltak nem ismerték a másik – egyébként azzal összefüggő – oldalát a jognak, noha később, munkájuk során alkalmazni kellett volna azt is.

A kétféle doktorátus megszerzéséhez más-más tárgyakból kellett szigorlatot tenni. A jogtudományi doktorátushoz három szigorlati előfeltétel volt. A jogbölcselet, nemzetközi jog, római jog, egyházjog. Magyar közjog, magánjog, osztrák polgári jog. (1883-tól a közigazgatási és pénzügyi jog is.) Büntetőjog, váltójog, kereskedelmi jog, polgári törvénykezés. Az államtudományi doktorátushoz két szigorlati előfeltétel volt. A jogbölcselet, magyar közjog, politika. Közgazdaságtan, pénzügytan, magyar- és osztrák állami statisztika, magyar közigazgatási jog és pénzügyi jog.[58] Bár a jogbölcseletet később törölték a szigorlatok sorából.[59] A „bifurcatio” további hátránya volt az államtudományi tanulmányok erőteljes volta, mely – immár nem tudatosan - szintén a jogászok „hivatalnokképzését” segítette elő. Sőt, mivel a közigazgatási jogot a jogtudományi államvizsgára is kötelezővé tették, még a jogtudományból vizsgázók is „állami tisztviselői” képzést kaptak. Látható, hogy a pénzügyi, gazdasági jellegű tárgyak túlsúlyban voltak, főleg az államtudományi doktorátus esetén. Vagyis tovább folyt az ilyen jellegű tárgyak oktatásának erősítése acélból, hogy a szakemberek képzését elősegítsék, amivel a magyar gazdaság fejlődési ütemét növelhették.

A disszertáció továbbra is a doktorátus feltétele maradt, de nem kellett azt nyilvános vitára bocsátani. A szakemberképzés színvonalának fejlesztése érdekében szükség volt a képesítési követelmények rendjét meghatározni. Ezért 1874-ben egyúttal szabályozták a vizsgák minősítő és állásra jogosító hatályát is. A bírói hivatal betöltéséhez államvizsgát kívántak meg, az ügyvédi és közjegyzői pályához doktorátust, illetve ügyvédi, vagy bírói vizsgát is.[60] A köztisztviselővé válás feltétele az államtudományi államvizsga, vagy bármelyik doktorátus volt. A vizsgarendszer és a képesítési rendszer együttes hatásaként az államvizsgák száma lecsökkent, inkább szigorlatoztak a diákok, mivel a doktorátus volt az ügyvéddé válás feltétele, és ugyanez pótolta az államvizsgát is. A tehetségesebbek szigorlatoztak, a kevésbé tehetségesek inkább az államvizsgálat letételére vállalkoztak, így azok színvonala lecsökkent. Az egységes, kiszámítható vizsga- és képesítési rendszernek pozitív hatása elsősorban a diákok szorgalmára volt.

 

„Most többen tanulnak, jobban készülnek és többet tudnak, mint a Trefort-korszak előtt. Jelesebb tanítványaink átlag többet tudnak, mint német collegáik; emezek ugyanis közjogot, közgazdaságtant, politikát, jogbölcsészetet csak szórványosan tanulnak.”[61]

 

A hallgatók 1/3-a kiváló szorgalommal tanult, 1/3-a átlagosnak volt mondható, és csupán 1/3-uk volt hanyagnak nevezhető, mely arányok megfeleltek a korabeli külföldi intézmények hallgatói magatartásának. Bár meg kell jegyezni, hogy nem a külföldön nem oktatott tárgyak emelték a hallgatói nívót, mivel ezek nem a műveltség növelését indukálták, hanem - a külföldi egyetemekkel ellentétben - a hivatalnoki, állami tisztviselői képzést szolgálták. Az egységesítő tanulmányi és képesítési követelményekről szóló intézkedések azonban hátrányosan érintették a jogakadémiákat és végzős hallgatóikat – annak ellenére, hogy 1884-ben kötelesek voltak az egyetemi tanulmányi és vizsgarendet megtartani -, mivel az itt végzetteket nem illette meg a doktori cím, így ezeket az állásokat nem tölthették be. Az akadémiákat ugyan nem szüntették meg, de néhányban az oktatás a ’80-as évekre már szünetelt, illetve néhány pedig megszűnt. Tulajdonképpen a rendeletek hatására egy nem tudatos lassú elhalás bekövetkeztének lehettünk tanúi.

Megpróbálták újra bevezetni az előadásokkal párhuzamosan a szemináriumokat, melyek az oktatás gyakorlati jellegét lettek volna hivatottak erősíteni, megkönnyítették volna az elméleti oktatásból a gyakorlatba történő átmenetet, illetve elősegítették volna a hallgatók tudományos érdeklődését is. A pesti kar ellenállásán azonban ez megbukott.[62] Mégis római jogból, nemzetgazdasági statisztikából és büntetőjogból sikeresen működő szemináriumok jöttek létre a pesti egyetemen.[63] Büntetőjogból Fayer László vezetett sikeres órákat, melyek az elméleti kérdések alátámasztására gyakorlati eseteket megtárgyalásából álltak, illetve börtönlátogatásokat is szerveztek. Ezeket a szemináriumokat 1905-től – a helykérdések megoldása után – több is követte,[64] így például jogbölcseletből is indítottak ilyen foglalkozásokat Pikler Gyula vezetésével.

A századforduló környékén jelentkezett az a folyamat, melyet „a szigorlók elvándorlásának” neveztek. Ez a jelenség abban állt, hogy a Budapesti joghallgatók a második alapvizsga letétele után átmentek Kolozsvárra szigorlatozni, és ott szerezték meg a doktori címet, melynek eredményeképpen a kolozsvári „egyetemen … több doktori oklevelet adtak ki, mint Európa bármely más egyetemén”.[65] A jelenség oka az volt, hogy a Budapesti karon a hallgatók nem látogatták az órákat, ezt a hiányosságot pedig az átiratkozással ki lehetett küszöbölni, illetve hogy a kolozsvári karon a szigorlatokat könnyebb volt letenni[66].

1911-ben került sor egy kisebb méretű reformra. Az új királyi elhatározás egy harmadik alapvizsgát is előírt, mely a magyar magánjogot, büntetőjogot, és büntető eljárásjogot foglalta magába a hatodik félévben.

Az oktatási módszer elsősorban előadás jellegű volt, a már említett - előadás melletti - szemináriumokkal kiegészítve. Az előadás mellett tananyagként használtak tankönyveket is, azonban jellemzőbb volt egy-egy előadássorozat leírása, azok korrigálása, és tananyagként való használata.

 

„Körülbelül másfél éve, hogy Menyhárt professzor úr őméltósága magyar magánjogi előadásai alapján és engedélyével jegyzetet szerkesztettem, amely hibái dacára is kedvező fogadtatásban részesült. Arra bírt ez, hogy hibáit korrigálva, hiányait kiegészítve, helyrehozzam azt a mulasztást, amelyet e jegyzet fogyatékosságaival elkövettem; de tartozom ezzel professzoromnak is, aki az első kiadás engedélyezésekor bizalmával megtisztelt. Ezért összegyűjtöttem több évfolyam előadási anyagát, s a professzor úr publikált műveinek felhasználásával az egész anyagot úgy rendeztem újra, hogy az a szigorlati készülésre alkalmas legyen. Minthogy pedig a litografált s hasonló jegyzetekből való tanulást igen fárasztó és szemrontónak tapasztaltam, többirányú kérelemnek igyekeztem eleget tenni, midőn e második kiadást nyomtatott formában, a nyomdatechnika előnyeinek felhasználásával jelentettem meg.”[67]

 

Ezeket az összegyűjtött előadásokat kiegészítették az oktatók tudományos műveivel és a tanári lektorálás után legtöbbször nyomtatott formában is kiadták. Az előadások színvonalával azonban voltak problémák. Az órák anyaga már korábban is gondot okozott, és a XVIII. században is nélkülözte a tudományos jelleget, inkább csak a tételes jogot „mondták tollba”. A helyzet kevéssé változott:

 

„Valósággal megdöbbentő az előadások egy részének selejtes sablonossága… Oly előadást, amely magasabb szempontból, új irányban, önálló kutatás eredményeképpen előálló egyéni felfogással tárgyalna valamely kérdést, csak kevés tanártól és csak ritkán hallhatunk”

„Ha nincs ebben az országban jogtudomány, úgy ezért elsősorban az egyetem azon tanárai felelősek, akik azt mívelni és fejleszteni elmulasztják, mert nekik hivatásukkal járó kötelességük…”[68]

 

Mindezt tetézte, hogy az órák látogatása helyszűke miatt is nehezen volt megoldható. A hallgatók egyszerűen nem fértek be az előadótermekbe, így ez az oktatást rendkívül megnehezítette, azt háttérbe szorította és óhatatlanul a vizsgáztatás került előtérbe, mint oktatói főtevékenység. A budapesti jogi kar akkoriban nem „tanító, mint vizsgáztató egyetem”[69] működött, mely természetszerűleg vonta magával az előadások nívójának csökkenését. A kolozsvári jogi kar is hasonló helyzetben volt, a „keleti diplomagyár”[70] hallgatóinak száma a XIX. század vége felé megháromszorozódott és már ezer fő körül volt, melyet a jogi pályák iránti kereslet növekedése, és a szigorlók elvándorlásának együttes hatása okozott, mindez magával vonta, hogy az oktatók állandó jelleggel panaszkodtak a hallgatók óralátogatására és készültségük fokára.

A létszámnövekedés indukálta, hogy 1912-ben létrehozták a pozsonyi egyetemet, melynek jogi kara is volt. A pozsonyi egyetem 1914-ben nyílt meg, rövid működés után azonban 1921-ben megszűnt, az oktatók pedig Budapesten folytatták munkájukat. Szintén 1912-ben jött létre a debreceni egyetem jogi karral, mely kar tanszékeinek száma 13-ra emelkedett a Horthy-korszak elejére. Ezzel párhuzamosan további jogakadémiák megszűnése is bekövetkezett részben az új egyetemek olvasztották magukba őket, részben pedig a háború után a határváltoztatások folytán.

1918 novemberében a Károlyi-kormány a Budapesti egyeteme jogi karán további új tanszékeket szervezett. A szervezés célja, hogy részbe társadalomtudományosítsa a pesti kar oktatását. Ennek megfelelően szociológia tanszéket és gazdaságpolitikai tanszéket hoztak létre, továbbá összehasonlító magánjogi, és nemzetközi jogi tanszéket is.

A tanulmányi rendszer és a vizsgák rendje a Horthy-korszakban lényegében változatlanul folyt tovább. Az első világháború, illetve a forradalmak és az ezekkel párhuzamos és ezeket követő társadalmi megrázkódtatások a jogi oktatást és a jogtudomány művelését is megviselték.

 

„Azok a gazdasági, társadalmi, politikai, jogi megrázkódtatások, amelyeknek korszakát éljük és amelyek szükségképpen bénítólag hatnak a tételes jogtudományok művelésére…”[71]

 

  A kolozsvári egyetemet (mely 1897-ben a Ferenc József nevet vette fel) 1921-ben Szegedre helyezték át, majd 1940-ben visszahelyezték Kolozsvárra, később 1945-ben pedig újból Szegeden folytatta működését. A két háború között a kormányok már tudatosan törekedtek a jogakadémiák megszüntetésére,[72] bár azok 1945-ig változatlan formában működtek, és a hallgatók ott az alapvizsgákat is letehették. A háború végére ténylegesen már csak három ilyen akadémia működött.

Ebben az időben már körülbelül húsz különböző tárgyat hallgattak a diákok, melynek 35%-át történeti ismeretek alkották, és 30%-át pedig magánjogi stúdiumok. Ez megmutatja a magánjog kiemelkedő fontosságát a jogi oktatáson belül és azt is, hogy a gazdaságnak fontos szerepet tulajdonítottak az adott társadalmi szituációban. A tárgyak főkollégiumokból és „hallgatásra ajánlatos ismeretekből” álltak, a főkollégiumok hallgatása nélkül végzettséget nem lehetett szerezni. „Ajánlatos” ismeretek főleg a társadalmi kérdésekkel foglalkozó, illetve a számviteli tárgyak voltak.

Az oktatás társadalomtudományosításának törekvése részben megtorpant,[73] bár az oktatók többször megkísérelték – egyébként sikerrel – ezt a vonalat továbbfejleszteni.

 

„A társadalomtan problémáját a modern tudományrendszer egészébe állítottam be, megkísérelvén annak bizonyítását, hogy a tudományok rendszerének logikai szerkezetében a társadalomtannak megvan a maga helye, amelyet nem esetlegesen, hanem hivatásszerűen tölt be.”[74]

 

A jogot, illetve más tudományokat (például: politológia, gazdaságtan, stb.), nem pusztán önmagában való entitásként, hanem inkább, mint társadalmi produktumot kezdték szemlélni Ez a szemléletmód, mely részben külföldi hatásra alakult, az oktatásban is erősödött.

 

„Kenéz Bélának nagy része van abban, hogy bennem a statisztika iránt szunnyadó érdeklődés már régen lángra lobbant. Bárcsak áthatná a magyar közéletet az egzakt gondolkodásnak az az ereje, melyet a statisztika nyújt annak, aki hivatott mestere.”[75]

 

A korszakban megfigyelhető volt a statisztika oktatásának erőteljes fejlődése, mely szintén a társadalomtudományosítás irányába hatott, és egyúttal annak egzaktabbá, empirikusabbá tételét is szolgálta, a hallgatók számára például négyféle statisztika tárgyú óra hallgatása is kötelező volt.

 A szemináriumok tartása is fellendült a két háború között, a budapesti és a szegedi (kolozsvári) jogi karon például csaknem az összes tárgy oktatója tartott különféle szemináriumokat. Az ott született jeles dolgozatokat pedig nyomatásban is megjelentették. A szemináriumok teljesen bevett gyakorlattá váltak, ahol nemcsak előadás jellegű órák tartása, hanem a hallgatókkal közös kutatások is folytak. Mellette meghonosodtak a gyakorlati órák, melyek az előadások anyagának gyakorlati vonatkozásait, és annak praktikus alkalmazását voltak hivatottak ismertetni a hallgatósággal.[76]

 

 

Jogi oktatás a II. Világháború után

 

A háború után négy egyetemen indult újra a jogászképzés: Szegeden, Budapesten, Debrecenben, és Pécsen. 1946-ban reformot hajtottak végre a felsőoktatásban, a jogi karok oktatásán azonban ez az intézkedés nem sokat változtatott. Egységesítették a doktori fokozatot, mellyel megszüntették a bifurcatiot, így állam- és jogtudományi doktorátust lehetett szerezni a jogi egyetem elvégzésével. Négy doktori szigorlatot vezettek be: történeti, elméleti, közjogi, és magánjogi vizsgát; sem a tárgyak, sem azok tartalma nem változott. További oktatási specifikációt jelentett, hogy elválasztották a kötelezően oktatott „főkollégiumok” és a szakképzést segítő fakultatív „kiskollégiumok” tanítását, mely utóbbit a hallgatók érdeklődési körüknek megfelelően választhatták ki.

Az 1948-as reform viszont gyökeres változtatásokat hozott. Elkülönítették a jogi és a közigazgatási képzést, jog- és közigazgatás-tudományi karokat szervezve. A hallgatók három évig közös stúdiumokra jártak, a negyedik évfolyamon választani kellett a jogtudományi vagy a közigazgatás-tudományi oktatás között. Ezzel visszahozták a régebben már lényegében kudarcot vallott jogi, és igazgatási képzést. A látszólag meghaladott intézkedés hátterében a korábbi bifurcatios helyzethez hasonló okok álltak. A „fordulat éve” utáni új hatalom számára szükségesnek mutatkozott olyan új igazgatási szakemberek elhelyezése, akik a szovjet ideológiához és egyúttal a kormányzathoz hűek. Az ilyen igazgatási gárda képzéséhez pedig biztosítani kellett a háttérintézményeket, melyhez ez volt a leginkább kézenfekvő megoldás. Az új politikai-gazdasági ideológia gyakorlati bevezetésével a jogtudomány (elsősorban a civil jogtudomány) kisebb szerepet játszott a gazdaság életében, a képzés ismét hangsúlyeltolódást „szenvedett el” az igazgatási jelleg előnyére.

A reform során 1949-ben megszüntették az egy évvel korábban államosított jogakadémiákat és a debreceni jogi kar működését szüneteltették. A debreceni jogi kar működésének „felfüggesztése” is a már említett folyamat része volt, tehát a jogászok számának – ha nem is radikális – de szignifikáns csökkentése volt az oka. A hatalom elegendőnek ítélte három jogi kar fennállását, mivel a tervutasításos rendszer gazdasága és a társadalom szocialista átszervezése során létrejött helyzetben a jogászi hivatás háttérbe szorult. Ezt a folyamatot erősítette a marxista jogelmélet, miszerint a jog a szocialista társadalomban elhal, illetve a jog társadalmi jelentősége is minimális és szerepet csak a kommunista társadalom bekövetkeztéig játszhat. Ez pedig hozzájárult a jog, illetve a jogászság társadalmi megbecsülésének csökkenéséhez.[77] Átmenetileg megszüntették a doktori címek adományozását, illetve kialakították a ma is érvényben lévő oktatói munkaköröket.[78] A doktori cím megszüntetése oka is, de egyben okozata is volt a jog iránti megbecsülés csökkenésének. A szocialista gazdasági követelmények követése miatt a ’48-as reform során új tárgyakat vezettek be, egyúttal a jogi oktatás társadalomtudományosítását is előirányozták. Előírták a szociológia, a gazdaságtörténet, gazdaságpolitika, munkajog, szövetkezeti jog oktatását. A politikát államtanra, a jogfilozófiát állam- és jogelméletre, a kereskedelmi jogot gazdasági jogra változtatták. Megszűntették az államvizsgát és helyette a végbizonyítvány megszerzéséhez kollokviumok és szigorlatok letétele vált szükségessé.

A reformfolyamat egyik legjelentősebb lépése a felvételi rendszer bevezetése volt, mely akkor kettős célt szolgált. Elsődlegesen a szakemberképzés nívójának emelése érdekében a megfelelő előképesítés mérése, másodlagosan a munkás és paraszti származású emberek mobilitásának elősegítése volt a feladata.[79] A felvételi során a felvételiző szociális helyzetét is vizsgálták, azonban ez kontra is működött és a nem munkás és paraszti származásúakat sokszor hátrányos megkülönböztetés érte a felvételi során.[80] A szocialista hatalom nem titkolt szándéka volt ezzel a lépéssel is az ún. „őrségváltás”, vagyis a régi elit lecserélése új, ideológiailag megfelelően képzett vezető rétegre. (Ennek a társadalmi hatása viszont már jóval korlátozottabb volt, és a mobilitási számok, illetve az esélyek megnövekedésének oka nem ezzel, hanem a társadalmi-gazdasági viszonyok megváltozásával magyarázható).[81] A felvételi vizsgákat végül 1952-ben vezették be, és ekkor határozták meg a felvételi tárgyakat is (magyar nyelvtan és irodalom, illetve történelem).

Az oktatás jellegét alapvetően továbbra is az előadások határozták meg. A megtartott órákon a jelesebb hallgatók jegyzeteit ún. tanulókörök összegyűjtötték és kompiláció után nyomtatott formában kiadták. A módszer lényegében azonos volt a századforduló környékén már vázolt tananyaggyűjtéssel. A tanulókörök az összegyűjtött és nyomtatott előadásanyagokból tudományos füzeteket és sorozatokat adtak ki az egyes tárgyakból.

Jogi ismeretek szerzésére nyújtott lehetőséget a munkástanfolyam.

 

„Ennek az új oktatási formának rendeltetése az volt, hogy a közigazgatást a munkásosztály olyan tagjaival frissítse fel, akik rátermettségüknél fogva alkalmasak arra, hogy a közigazgatásban a demokratikus gondolkodást és ügyintézést biztosítsák.”[82]

 

 A munkástanfolyamok célja – az egyetemi felvételi rendszerrel összhangban - a népi származásúak kulturális felemelkedése és alkalmassá tétele közigazgatási feladatok ellátására. Alapvető igazgatási, pénzügyi, és gazdasági ismereteket, anyagi- és eljárásjogot, illetve közigazgatási jogot oktattak. A megfelelő minősítéssel végzettek munkásszemináriumon tanulhattak tovább és jogi doktorátust is szerezhettek. Évismétlés csak a második évfolyamon volt lehetséges, akik az első évben elégtelen eredménnyel végeztek, azokat kizárták a stúdiumból.

1949-ben a kormány létrehozta a Bírói és Államügyészi akadémiát,[83] mely az igazságügyi miniszter felügyelete alatt működött.[84] Az iskola célja az volt, hogy a „népi” származásúak bírói, és ügyészi feladok ellátásához ismereteket szerezzenek.[85] A tanfolyam egy éves volt, a felvételhez sem volt szükség iskolai előképzettségre. Mivel az intézmény nem bizonyult túl sikeresnek, és az itt végzettek nagy része később elvégezte a jogi egyetemet is a kormány 1954-ben megszüntette.

1952-ben létrehozták az ún. tanácsakadémiákat, egy éves tanfolyami idővel, melyet később két évre emeltek. A célja az volt, hogy a helyi tanácsok igazgatási munkaköreiben dolgozó személyeknek a szükséges jogi ismereteket biztosítsa. A kiadott végzést bizonyító oklevél a jogi egyetemek második évfolyamára való beiratkozásra jogosította a hallgatókat. A gyakorlatban az itt végzettek szinte kivétel nélkül később a jogi egyetemet is elvégezték, mely részben a meglévő bírói, ügyészi gárdához való konformitással, részben a feladat elvégzéséhez való komolyabb szaktudás megszerzésének szükségességével magyarázható. Nyilvánvaló, hogy az akadémiát végzettek, bírói, és ügyészi posztokra kerülésekor szembesültek kollégáik egyetemi végzettségével és jogi szaktudásával, mely önmagában indukálta a további tanulmányokat, illetve az ítélkezési feladatok ellátásakor felmerülő kérdések szintén a megalapozottabb szaktudás megszerzésére inspirálták őket.

Az ’50-es években a jogi oktatás során is előtérbe került az ideológiai képzés jelentősége. A szovjet befolyás fokozatos térnyerésének eredményeképpen az egyetemeken bevezették a marxizmus-leninizmust, a politikai gazdaságtant, és kötelezővé tették a szovjetjogi tárgyak oktatását. A gazdasági jog helyett pedig polgári jogot, a szövetkezeti jog helyett pedig földjogot és termelőszövetkezeti jogot oktattak.

 

„Az öt hétig tartó nyári gyakorlat idején kellett megírni a diplomamunkát egy általunk választott tárgyból. Általában mindenki azt a tárgyat választotta, melyet a gyakorlat során alkalmazott. A diplomamunkát elbírálták, illetve meg kellett védeni, bár ez utóbbi inkább csak formalitás volt.”[86]

 

1953-tól ismét bevezették az államvizsgákat és a diplomamunkát. Az államvizsgát marxizmus-leninizmusból, állam- és jogelméletből kellett letenni, jogi szakon büntető és polgári jogból, közigazgatási szakon pedig államjogból és államigazgatási jogból. Egy évvel később már ez a kettősség megszűnt és egységes államvizsgát kellett tenni, egyúttal megszűnt a külön közigazgatási és külön jogi képzés is. A hatalom megszilárdulásával annak a jogászok iránti bizalma is megnőtt. A különböző gazdasági és társadalmi helyzetek, felmerülő problémák igazgatást igényeltek, és ezeknek a feladatoknak a megoldásához szükség volt továbbra is jogra, illetve az életviszonyok szabályozása is igényelte a felkészült szakembereket. 1956-ban visszaállították a doktori címet. Ezért 1957-től a stúdium időtartamát öt évre emelték, és főkollégiumként bevezették a kriminalisztika és a lélektan oktatását. A bizalom újbóli megszilárdulása, és a forradalom hatására a tételes szovjet jogok oktatását beszüntették és csupán a szovjet állam- és jogrendszer lapjai című tárgyat tanították (melyet később a szocialista állam- és jogrendszer alapjai vett át), ezen kívül a tudományos szocializmus maradt két évfolyamon keresztül (III. és IV.) kötelező tárgy. Az első évfolyamon előírták a bevezetés az állam- és jogtudományokba, az állam és jogelmélet szintetizáló tárgyként a negyedik évfolyamra került, ezen kívül új tárgyként a nemzetközi magánjog oktatását is előírták. Az államvizsgák tárgyait felemelték hatra: polgári jog, polgári eljárásjog, büntetőjog, büntető eljárási jog, államjog és államigazgatási jog.

A képzés természetesen továbbra is előadás jellegű maradt, az oktatás magját az előadások képezték. Gyakorlati foglalkozások keretében meghatározott időpontokban, meghatározott ügyekre szervezett hallgatói bírósági látogatásokat írtak elő. Szemináriumok keretében pedig általában az előadások anyagáról folytattak diskurzust.

A ’60-as évektől elhatározták a jogászképzés újbóli megreformálását, ami egy hosszú állandó reformfolyamathoz vezetett. A reformok célja a képzés gyakorlatiasabbá tétele, illetve az egységes diploma megtartása. 1963-ban az oktatás idejét ismét négy évben határozták meg és kötelezővé tettek egy hat hónapos zárógyakorlatot (tehát összesen a képzési idő négy és fél év lett).[87] A zárógyakorlatot annál a képzési helynél kellett letölteni, ahová a hallgató jelentkezett és az egyetem döntött az elhelyezésről a fennálló helyek, illetve lehetőségek szerint. Új tárgyként bevezetésre került a kriminológia, az etika, a bevezetés az állam- és jogtudományokba című tárgyat megszüntették és tananyagát az államjog című kollégium keretében oktatták. Az eljárásjogokat szigorlati tárgyakká változtatták, viszont az állam és jogelmélet államvizsgatárgy lett. Ugyanekkor törölték el a felvételi rendszerben a származás szerinti megkülönböztetést, és a felvétel a keretlétszámon belül az összpontszámok sorrendjében történt.

A képzés jellege a ’60-as évekre némileg megváltozott. Az előadások dominanciája mellett a gyakorlati foglalkozásokon a jogesetmegoldások váltak elsődlegessé. Egyre inkább elterjedt a jegyzetek használata, melyet az adott tanszékek oktatói állítottak össze a hallgatók tanulmányainak megkönnyítése érdekében. Némely tárgyból pedig teljes értékű, az adott tananyag tekintetében mindenre kiterjedő tankönyvek használata is általánossá vált.

Külön említést érdemel az egyetem szerepe a végzős hallgatók állásközvetítése tekintetében. A ’60-as években az Egyetemi Elosztó bizottság vállalta a fő szerepet az álláshelyek betöltetésénél. A bizottság munkájában az álláshelyeket kínáló intézmények képviselői, a hallgatók képviselője, illetve az egyetem által küldött szakemberek vettek részt. Az álláshelyek kiutalásánál elsősorban a hallgató választása döntött (melyet befolyásolt lakóhelye, családi kötődései, stb.), de természetesen a státusz létének is függvénye volt, melyet az adott munkahelyek képviselői voltak hivatottak közölni a bizottsággal. A diákokkal általában már előzetesen, informális úton közölték, hogy milyen állásokat érdemes megpályáznia, és ez nagymértékben megkönnyítette a bizottság munkáját.

A rendőrségi dolgozók jogi ismereteinek gyarapítása céljából 1970-ben felsőfokú képesítést nyújtó rendőrtiszti főiskolát alapítottak. A tanácsakadémia megreformálásának céljából 1977-ben létrehozták az államigazgatási főiskolát Budapesten, ezzel párhuzamosan 1978-ban a tanácsakadémiákat megszüntették. A főiskolán a képzési idő három év volt.

A ’70-es években szintén új tárgyak bevezetésére került sor, melyek célja a hallgatók további társadalomtudományi ismereteinek bővítése. Az állam- és jogtudományi karok tantervi irányelveiben külön hangsúlyozták, hogy a jogot végzett szakembereknek ismerni kell a társadalomban érvényesülő alapvető törvényszerűségeket. Kötelező tárgyként oktatták a pszichológiát és a szociológiát, mely utóbbinak jelentőségét megmutatja, hogy nemcsak előadás, hanem gyakorlati foglalkozás keretében is tanították. Mindazonáltal az általánosan művelő és az elméleti, illetve történeti tárgyak a ’60-as évekhez képest az óraszámok tekintetében radikálisan csökkentek. Ekkor már a szocialista állam- és jogrendszer alapjai című tárgyat nem oktatták, mely a szovjethatalommal való lazább kapcsolatokra utalt, bár a tudományos szocializmust még a ’80-as években is a kötelező tárgyak között tartották számon.

A szocialista éra egészére jellemző, hogy a hagyományosnak számító hivatalnokképzést tartották a jogi oktatás gerincének. A tantervi iránylevek rendelkezései szerint olyan szakemberek képzését tartották szükségesnek, akik „az igazságszolgáltatás, a társadalom és a gazdaság irányításának területén jogalkalmazó, jogszabály előkészítő és igazgatási-szervező munkát” végeznek[88]. A jogászságnak elsődlegesen a társadalom vezetése, illetve az ezekkel kapcsolatos szervezési, igazgatási munkák szerepe jutott. A vitás ügyek rendezése, konfliktusmegoldás, illetve a gazdaság működését elősegítő szerep teljesen háttérbe szorult.

A rendszerváltás természetesen mind az oktatott tárgyakban, mind azok tartalmában jelentős változásokat hozott. A tudományos szocializmus nem szerepelt többé sem a kötelező, sem a választható tárgyak között; a politikai gazdaságtan helyét a közgazdaságtan vette át; a középiskolai hiányos történelmi ismeretek pótlására kötelező jelleggel oktatták Magyarország 1945 utáni történelmét (mely tárgy később megszűnt). Jelentősen megnőtt az általános ismereteket adó és elméleti tárgyak (etika, filozófia, közgazdaságtan, szociológia) oktatásának óraszáma[89]. Új tárgyak jelentek meg, mint például a társasági jog, melyek a megváltozott politikai, társadalmi, gazdasági szituációhoz igazodtak. Párhuzamosan a már eddig is oktatott tárgyak tartalma is megváltozott. Külön nehézségeket okozva a folyamatosan változó jogszabályok dömpingjének oktatása. Korábban a viszonylagos állandóságot mutató normák tartalmának oktatása kielégítőnek mutatkozott a jogászság megfelelő szintű képzéséhez, a rendszerváltás után azonban sokszor nehézségeket okozott a változások követése, így azok tartalmi ismertetése is problematikussá vált.  Az oktatási módszerek, és azok struktúrája alapvetően nem változott meg, az előadások képezték a gerincét a jogászképzésnek, kiegészítve a szemináriumokkal, ahol az előadás anyagának részletesebb megbeszélése folyt.

 

 

 

 

Az esti és levelező képzés

 

Azoknak a kereső foglalkozást űzőknek a részére, akik szerettek volna felsőfokú képzésben részesülni, de munkájuk ellátása miatt erre nem volt lehetőségük a kormány 1947-ben létrehozta az esti tagozatot.[90]

 

„Az esti tagozatú oktatás bevezetését a szakemberszükséglet kielégítésére való törekvés mellett az is indokolta, hogy továbbtanulási lehetőséget biztosítson azok részére, akik akaratuk ellenére sem folytathattak egyetemi tanulmányokat.”[91]

 

Az esti tagozat tanulmányi és vizsgarendje a nappali, „rendes” képzésével lényegében azonos volt. Ez a képzési mód csak a székhelyen lakóknak nyújtott némi segítséget, mivel az óralátogatást szigorúan ellenőrizték,[92] ezért 1951-ben megalapították – először Budapesten - a levelező tagozatot is,[93] hogy a vidéken dolgozók a kurzusok látogatása nélkül is diplomát szerezhessenek. A levelező képzésben kötetlenebb módon, az egyetem által készített jegyzetek segítségével a hallgatók nagyfokú önállósága mellett színvonalas oktatás folyt. Az esti tagozaton hallgató diákok létszáma kétharmadára csökkent, ezzel párhuzamosan a levelező tagozaton hallgató diákok száma több, mint kétszeresére nőtt.

 

„A tapasztalatok alapján már össze tudjuk hasonlítani egymással az esti és a levelező oktatást … A mérleg általában a levelező oktatás javára dőlt el.”[94]

 

Az oktatói túlterheltség, és az esti oktatás életképtelensége miatt az esti tagozatot 1954-ben megszüntették, a hallgatókat a levelező képzésbe irányították át, ugyanekkor indult Szegeden és Pécsett is a levelező tagozat. Ekkoriban ez azt jelentette, hogy félévenként egy „konferenciát” tartottak az egyetem székhelyén. Az oktatott tárgyak a logikát kivéve a nappali tagozatéval megegyeztek. 1959-ben visszaállították az esti képzést is öt éves időtartammal. Ezáltal az esti tagozat a székhelyen lakók, a levelező tagozat pedig elsősorban a vidékiek számára biztosított továbbtanulási lehetőséget. A tanulmányi idő öt éves volt, az esti tagozaton nemcsak előadások voltak, hanem gyakorlati órákat is tartottak. Ez utóbbi oktatási forma a ’60-as években egyre dominánsabbá vált az egyetemeken, és a konzultációk száma is növekedett. A gyakorlati foglalkozások elsősorban a tételes jogi tárgyakból szerveződtek. A levelező tagozat megalapításával egyetemben az alapítást elrendelő miniszteri rendelet[95] a tanulmányi időt ezen oktatási forma keretében is öt évben állapította meg. A fakultást működtető kar székhelyén lakó hallgatók kötelező konzultációk keretében, a vidéki diákok pedig instruktori rendszerben folytattak tanulmányokat.

 

„Már az első szemináriumokon igen magas volt a hiányzás, s a javulás ezen a téren csak a tanév végére vált nyilvánvalóvá.”[96]

 

A levelező képzésben is átlagosan a hallgatók 1/5-e hiányzott mind az előadásokról, mind a szemináriumokról. A diákok felkészültsége is komoly gondot okozott, sokszor egy-egy gyakorlati foglalkozáson az oktatók csak a tananyag ismétlésszerű elmagyarázására szorítkozhattak. Az óralátogatási hanyagsággal párhuzamosan a hallgatói létszám is nőtt, mivel megnövekedett az államigazgatás munkaerő felvevőképessége.[97] A gondok enyhítésére bevezették a fővárosi hallgatók részére a fakultatív foglalkozásokat, melyeken a budapesti hallgatók többnyire részt is vettek. Útmutatókat bocsátottak ki, illetve az előadásokon az oktatók elmagyarázták a tankönyvek, és jegyzetek helyes használatát, melyek segítségével a diákok időt és fáradságot takaríthattak meg.

A Művelődésügyi Minisztérium 1961-ben Konzultációs központokat állítatott fel mindhárom jogi karra nézve, melyek a nem székhelyen lakó hallgatók képzését segítette elő. A konzultációkat nemcsak a kar oktatói bonyolították, hanem gyakorlati jogászok is segítették a munkát. A levelezős képzéssel azonban továbbra is problémák voltak: a hallgatók tanulmányi eredménye meglehetősen alacsony szinten maradt és az óralátogatás sem volt kimagasló. A gyakorlati szakemberek munkájával is gondok voltak, mivel ők nem voltak az oktatás területén képzettek, így pedagógiai szempontból munkájuk színvonala egyetemi kollégáik alatt maradt. A problémák megoldása végett az oktatási minisztérium ismét szabályozta a levelezős képzést,[98] és előírta a tárgyak oktatási időtartamának egy félévvel való csökkentését. Ennek eredményeképpen több főállású oktató tudott részt venni a képzésben, és a konzultációs központok redukálása is lehetővé vált.[99] Emellett a hallgatók egyszerre kevesebb tárgyat tanultak, mely lehetővé tette alaposabb felkészülésüket.

 

„Lényegesen megnövekedett a félévközi ellenőrzések jelentősége…, a második félévben már fokozottabban megvalósult a folyamatos tanulás.”[100]

 

 A konzultációkon az oktatók legtöbbször a tananyag elsajátítását is ellenőrizték. Az intézkedések eredményeképpen nagymértékben javult a hallgatói aktivitás, és felkészültség.

1966-ban a levelező tagozatok számára új tantervet írtak elő, miszerint félévenként négy alkalommal kellett kétnapos konzultációkat tartani, a tárgyak pedig a nappali képzésével voltak azonosak, csak csökkentett óraszámban. A képzések helye kizárólagosan a képző intézet székhelyére redukálódott. A ’70-es évekre a jogászhiány lényegében megszűnt, azokon az állásokon, ahol a jogi végzettség utólagos megszerzése szükséges volt, az állást betöltők többnyire meg is szerezték a diplomát a levelező képzés keretében. Így a képzés jelentősége ebben az időben már visszaszorulóban volt, ugyan a képzés továbbra is lényegében változatlan jelleggel folyt.

Megfigyelhető jelenség volt, hogy az esti képzést a hallgatók egyfajta ugródeszkául használták a nappali tagozatra való bekerüléshez, mivel az esti, illetve a levelező tagozat felvételi pontszámai rendszerint alacsonyabbak voltak a nappali képzéshez képest. Az ide felvételt nyert hallgatók pedig meghatározott átlagos érdemjegy elérése esetén néhány különbözeti vizsga letétele után bekerülhettek a nappali tagozatos oktatásba. Kétségtelen, hogy a nappali képzés szélesebb körű volt, és alaposabb tudást biztosított a hallgatók részére, és akik ezt respektálták, viszonylag könnyen átkerülhettek. A folyamat fokozatosan csökkenő esti tagozatos diáklétszámot eredményezett, mivel akik nem akartak később nappali tagozaton végezni, már eleve a levelező tagozatot választották, az esti tagozaton tanulók pedig fokozatosan a nappali tagozatra távoztak. Ennek a folyamatnak eredményeképpen az esti tagozatos oktatást 1994-ben megszüntették. Mindmáig a levelező képzés jelenti az egyetlen alternatívát, mely többé-kevésbé eredeti céljaként funkcionál, vagyis az egyébként aktívan dolgozók szakemberképzését segíti elő. Mindamellett meg kell jegyezni, hogy a nappali képzésből kimaradtak jogi oktatásának egyik lehetőségeként is működik.

 

A vizsgálatok során egyértelműen kimutatható, hogy a jogi képzés változásait elsősorban a magyar társadalmi viszonyok fejlődése indukálta. Ennek során és ennek okán nőtt meg például az egyetemeken, illetve az akadémiákon a hallgatói létszám, mely közvetlenül kihatással volt az oktatás metodikájára, és az iskolák létesítésére is. A társadalmi szituáció mellett azonban rendkívüli jelentősége volt a német-osztrák befolyásnak – bár a magyar jelleg mindig is megmaradt – illetve az osztrák birodalmi törekvéseknek, tehát a politikai helyzetnek is. A birodalmi törekvések során került előtérbe a „hivatalnokképzés”, vagyis a politikai hatalom a jogászokat elsősorban nem a jogviták eldöntésére, és kezelésére hivatott szakembereknek, hanem az állami igazgatás engedelmes kiszolgálóinak tekintette. Később az önálló Magyarország politikai hatalma is kihasználta, és a maga előnyére fordította ezt a tendenciát, ezért a jogi képzés is hosszú időn keresztül ilyen irányú fejlődést mutatott. Ez a kettősség (a politikai, hatalmi törekvések és a társadalmi változások) jellemezte az oktatás hátterét hol egyik, hol másik dominanciájának előtérbe kerülésével befolyásolva a képzés jellegét.

A másodi világháború után a társadalom – részben a háború, részben a politikai rendszer fordulatai okán – gyökeresen megváltozott. Ez magával vonta az oktatás, és ezen belül a jogi oktatás „törésszerű” reformját is. A fokozatos, apró lépésekkel történő reformálásnak vége szakadt és gyökeresen új képzés kezdődött. A hatalmi, politikai helyzet és a társadalmi kérdések természetszerű összefüggése a háború után mesterséges összefonódásba torkollott. A „felülről irányított” társadalmi változások az élet minden területére – így az oktatásra is – kiterjedtek, végső soron eggyé váltak. A folyamat annak ellenére, hogy bizonyos téren átfogó változásokat eredményezett az oktatásban, például az ideológiai jellegű tárgyak megjelenése, vagy az újonnan kialakított társadalmi szituációkat ismertető tárgyak, a képzés jellegét mégsem változtatta meg. A politikai szférának továbbra is a hivatalnokjellegű oktatás volt elsődleges érdeke, mely tovább folyt leszámítva a szovjet ideológiából eredő jogászság és jog iránti bizalomvesztés rövid időszakát kivéve. Az állami ideológiából,[101] és a korábbi hatalomi rendszer elutasításából eredően a jogi képzést redukálták és más alternatív oktatási eljárásokkal és intézményekkel (munkástanfolyamok, Bírói és Államügyészi Akadémia) helyettesítették, de később felismerték, hogy a tradicionális jogi oktatás az új hatalmi struktúrának éppúgy megfelelő, sőt jobb szakemberek képzését teszi lehetővé, mint az újonnan létrehozott iskolák. A hagyományos képzési struktúra alkalmazkodva az új viszonyokhoz sokkalta eredményesebb volt, amit az is megmutat, hogy a létrehozott új oktatási intézményekben végzettek később többnyire elvégezték a jogi egyetemet is.

            A jogi oktatást, illetve annak változásait befolyásoló tényezők közül már-már hagyományosan a politikai-hatalmi szféra élvezett primátust. Ezt a folyamatot törte meg a rendszerváltozás, nem maga a politikai változás, hanem az azzal járó gazdasági, társadalmi változás. Olyan alapvető új szituációk alakultak ki a társadalomban, illetve a gazdálkodásban, hogy az merőben igényelte a jog, és ezzel együtt a jogi oktatás átsrukturálódását. A változásokat egyértelműen a társadalomhoz kellett igazítani, és nem a hatalmi struktúrához. Az eufórikus átformálódás lassan lezajlott, és talán az újabb reformok hátterében lévő, azokat befolyásoló tényezők között már egyfajta egyensúlyi állapot alakul ki.

 

 

 

 

Irodalomjegyzék

 

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem szervezeti szabályzata. Budapest. 1943.

 

A magyar királyi jogakadémiák és joglyceumok története. Pest. 1873.

 

A Magyar Királyi Ferenc József - Tudományegyetem Tanrendje. Kolozsvár. 1942. 1942, és 1943-as tanévek.

 

A Magyar Királyi Ferencz József - Tudományegyetem Tanrendje. Szeged. 1929. 1929, és 1930-as tanévek.

 

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tanrendjei. 1961-1996. Nappali, és esti, levelező tagozatok.

 

Az állam- és jogtudományi karok tantervi irányelvei. Oktatási minisztérium. 1979.

 

Boda Ernő: A hazai jog oktatása a patvarián. In: Kolozsváry B. emlékkönyv. Budapest. 1939.

 

Bozóky Alajos: A nagyváradi Királyi akadémia százados múltja. 1788-1888. Budapest. 1889.

 

Dr. Bónis György egyet. Ny. r. tanár: Magyar alkotmány és jogtörténet. Szeged. Jogászköri kiadmány. 1949.

 

Eckhart Ferenc: A jog- és államtudományi kar története 1667-1935. A Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem története. Budapest. 1936.

 

Fináczi Ernő: A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában. Budapest. 1902.

 

Gazda István: Százhuszonöt éve nyílt meg a Kolozsvári Tudományegyetem. I.-II. Emlékkönyv. Piliscsaba. 1997.

 

Grünwald Béla: régi Magyarország. 1711-1825. Budapest. 1888.

 

Interjúk készültek olyan gyakorló jogászokkal, akik az 1950-es, 1960-as, 1970-es, és 1980-as években folytatták jogi tanulmányaikat. Évtizedenként két-két alannyal készültek mélyinterjúk 2003 márciusától 2003 augusztusáig. Az interjúalanyok közül néhányan kérték anonimitásukat, így ezt értelemszerűen kiterjesztettük mindegyik informátorra.

 

Jogi Kari Jegyzet. Dr. Bónis György egyetei tanár előadásai az 1950/51. tanévben. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Tanulmányi Osztálya. Szeged. 1950.

 

Kiegészítő jegyzet az utolsó száz év jogtörténetéhez. Dr. Bónis György ny. r. tanár előadásai alapján. Összeállította: a Kossuth és Hajnóczy tanulókör. 1956. Szeged.

 

Lengyel Alfréd: A Pécsi Királyi akadémia története (1785-1802). In: Jubileumi Tanulmányok. 1. Kötet. A Pécsi Egyetem történetéből. Pécs. 1967.

 

Magyary Zoltán: A magyar tudománypolitika alapvetése. Budapest. 1927.

 

Nagy István: Az egyetemi ifjúság 1848-ban. In: Tanulmányok az állam és jog kérdései köréből. Budapest. 1953.

 

Pokol Béla: A jog elmélete. Budapest. 2001.

 

Szabó Imre: Állam- és jogtudományi enciklopédia. Budapest. 1980.

 

Szabó Imre: A burzsoá állam- és jogbölcselet Magyarországon. Budapest. 1955.

 

Udvardy László: Az Egri Érseki Joglyceum története. 1740-1896. Eger. 1898.

 

Varga Sándor: A Pozsonyi Jogakadémia az abszolutizmus és a dualizmus korában (1850-1914). In: jogtörténeti tanulmányok. 3. Kötet. Budapest. 1974.

 

Zsigmond Ferenc: A Debreceni Református Kollégium története. Debrecen. 1938.

 [1] A tradicionális és a modern társadalmak közti különbségek munkamegosztásra vonatkozó problémáit részletesebben lsd.: Szántó Zoltán: A munkamegosztás gazdaságszociológiai elmélete. Szociológiatörténeti szöveggyűjtemény. Budapest. 1990. Aula. Ezen kívül lsd.: Anthony Giddens: Szociológia. Budapest. 2000. Osiris.

[2] Szabó Imre: Állam- és Jogtudományi Enciklopédia. Budapest. 1980. Akadémiai Kiadó.

[3] Lsd.: Eckhardt Ferenc: A jog- és Államtudományi Kar története. Budapest. 1936.

[4] Egyébként a hazai jog oktatása viszonylagosan reformkezdeményezésnek tekinthető, mivel a jogi oktatás bécsi mintára történt, és ott sem oktatták akkoriban az osztrák jogot. Bécsben a római jog oktatása élvezett primátust, az egyházjog tanítása is csak ennek alárendelt szerepet kapott. A legnagyobb probléma azonban az elméleti oktatás kizárólagossága és a gyakorlati képzés teljes hiánya volt. Bécsben annyira a gyakorlattól elrugaszkodott képzés folyt, hogy az egyetemet végzett diákok később a gyakorlatban is nehezen tudták elsajátítani a „jog művészetét”.

[5] Ehhez részletesebben lsd.: Pokol Béla: A Jog elmélete. Budapest. Rejtjel Kiadó. 2000.

[6] Ekkor kezdődtek meg az előadások egyházjogból és római jogból.

[7] Koller Ferenc szavai a perjog gyakorlatának oktatásáról. Eckhardt ferenc. i.m. 11. p.

[8] Kazinczy Ferenc nyilatkozik így Huszti művéről és a jogi oktatásról. Pályám emlékezete. 1956. évi kiadás. Magyar Könyvtár. Budapest. Magvető. 47. p. In: Boda Ernő: A hazai jog oktatása a patvarián. In: Kolozsvári B. Emlékkönyv. Budapest. 1939.

[9] Részletesebben lsd.: Boda Ernő i.m.

[10] A kari dékán jelentése a káptalannak Tordai György joghallgató viselkedéséről 1761-ben. Az ilyen viselkedés nem volt egyedi eset, sőt állandóak voltak a joghallgatók fegyveres utcai konfliktusai, melyeket ők provokáltak ki. Lsd.: Eckhardt Ferenc i.m.

[11] Lsd.: Pokol Béla: A jog elmélete. i.m.

[12] Szabó Imre: Állam- és jogtudományi enciklopédia. i.m. 890. p.

[13] A vizsga a XVII.-XVIII. századi kapitalizáció folyamatának terméke, melynek célja az egyének esetté való átalakítása és az emberek hierarchizálása volt a termelés, illetve felügyelet erősítése érdekében. Lsd.: Michel Foucault: Felügyelet és Büntetés. Budapest. 1990.

[14] Eckhardt Ferenc i.m. 68. p.

[15] Eckhardt Ferenc i.m. 68. p.

[16] A bécsi jogi karon három szigorlatot kellett letenni a doktorátus megszerzéséhez. Az első természetjog és egyházjog, a második római jog és német magánjog, a harmadik német közjog, hűbérjog, statisztika, és a német birodalom története.

[17] Helytartótanács. 1788 február 28. 8271. Kari prot. 578. In.: Eckhart Ferenc: A jog- és államtudományi kar története. i.m.

[18] Helytartótanács. 1788 február 28. 8271. Kari prot. 578. In.: Eckhart Ferenc: A jog- és államtudományi kar története. i.m.

[19] Helytartótanács. 1788. március 20. 11770. Az 1788 április 11-én tartott kari ülésből. Pesti Jogi Kar.

[20] Az új rendelkezésnek okául nemcsak a diákok terheinek a könnyítése szolgált, hanem valószínűleg az is, hogy az órán leadott tananyagból készült jegyzetek (melyeket a helytartótanács túl soknak gondolt) nem voltak felterjesztve a császárhoz, így azok ellenőrizetlenek maradtak.

[21] Helytartótanács. 1789. november 4. 40925. Kari iratár. Hasonló tartalommal jött ki egy évvel korábban a 11770/852. sz. helytartótanácsi rendelet is.

[22] A császár világosan meghatározta a jogi oktatás célját, miszerint: „jó állami tisztviselőket kell képezni”. Lsd: Állam- és jogtudományi enciklopédia i.m.

[23] 1784-ben.

[24] 1787-ben még egy új tárgyat iktattak be, de ez nem jogi jellegű tananyagot tartalmazott. Az egyházjog jobb megértése végett két féléven át kötelező volt az egyháztörténelem hallgatása is.

[25] Ausztriában ekkor már az ügyvéddé válás feltétele a doktorátus megszerzése volt.

[26] A sikeres vizsgák tulajdonképpen sikeres „1-es” osztályzattal letett szigorlatokat jelentettek. Ez nem azt jelentette, hogy a doktorátus megszerzése szükségessé vált az ügyvédséghez, az attól elkülönült. Csupán az egyetemi vizsga letétele vált az ügyvédi pálya feltételévé.

[27] Általánossá vált, hogy bizonyos osztrák tartományokból a diákok Pesten tették le a szigorlatokat, és avatták őket doktorrá, mivel a vizsgák letétele ott könnyebb volt. A pesti jogi kar ezzel szemben azt állította, hogy ennek oka nem a vizsgák szigorúságában, hanem a vizsgadíjak alacsonyabb voltában, és a lakhatás alacsonyabb költségeiben keresendő.

[28] Az 1790-es években óriási viták folytak a konzervatív szemléletű jogászok és más haladóbb elveket valló oktatók között, hogy milyen tárgyakat oktassanak. A konzervatív álláspont szerint csak a magyar sajátosságoknak megfelelő hazai jogot (Hármaskönyv) kellett volna oktatni, míg mások szerint a jogot segítő tudományokat is (római jog, természetjog), illetve a műveltséget szélesítő egyéb tárgyakat is (fizika, geometria) oktatni kellett volna.

[29] A rendi országgyűlés 1790-ben Ürményi József vezetésével bizottságot küldött ki a jogi oktatás megreformálása céljából. A bizottság Magyarország statisztikájának, közjogának és történelmének oktatását tartotta elsődlegesnek. A bizottsági tervezetek azonban a francia forradalom okozta pánik miatt nem kerültek bevezetésre.

[30] A második Ratio Educationis igazán új változásokat nem hozott. A régi (első) átdolgozása és világos rendszerezése volt inkább.

[31] Foglár György címzetes püspök nyilatkozata az egri líceum alapítólevelében 1740-ben. Állam- és jogtudományi Enciklopédia. i.m.

[32] 1625-ben alapították és jezsuita felügyelet alatt volt, felsőfokú intézetté 1769-ben alakították Mária Terézia elhatározására.

[33] Az Egri Érseki Joglyceumot 1740. november 29-én alapította Foglár György püspök.

[34] Ratio Educationis. 187.§.

[35] A máramarosszigeti jogi tanszék magyar nyelven oktatott.

[36] Eperjesen jogtudományt 1815-től oktattak, a tényleges két éves tanfolyam 1861-től működött.

[37] Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Österrreich. 1849.

[38] A budai jogi kar 1845-i memoranduma. Állam és jogtudományi enciklopédia. i.m.

[39] Abban az időben az 1-es osztályzat volt a legjobb. A legrosszabb a 2-es (secunda classis). Csak kétfokozatú volt a minősítés, és ha valaki kétszer egymás után 2-es osztályzatot kapott, azt kizárták a stúdiumból.

[40] A magyar nyelvű oktatást az 1844. évi II. tc. vezette be, mely 1844-ben a büntetőjog és a bányajog kivételével az összes jogi tárgyra kötelezően előírta a magyar nyelvű oktatást, majd ezt 1845-től az említett két tárgyra is kiterjesztette.

[41] Az államvizsgák rendszerét az uralkodó 1850. július 29-én kelt elhatározása léptette életbe.

[42] Az általános államvizsga tárgyai voltak: jogbölcselet, politika, pénzügytan, közgazdaságtan, osztrák statisztika, világ- és osztrák történet. A bírói részé: osztrák büntetőjog, polgári jog, eljárásjogok, kereskedelmi jog és váltójog. A közigazgatási államvizsga tárgyai: osztrák közjog, egyházjog, közigazgatási- és pénzügyi jog.

[43] Az óralátogatást négy fokozattal minősítették is: „diligentissimus”, „diligens”, „minus diligens”, „negligens”.

[44] A jogbölcselet szinte fakultatív tárggyá zsugorodott, mivel megengedték, hogy azok a hallgatók, akik nem érdeklődnek a bölcselet iránt elég, ha jogtudományok enciklopédiáját hallgatnak a negyedik évben.

[45] Ausztria császára a német államok között Ausztria vezető szerepe miatt a német-római császárok utódjának tartotta magát, és ezen politikai igényének hangsúlyozása mutatkozott meg abban, hogy a német birodalom történetét a humán műveltséget adó egyetemeken hangsúlyozták.

[46] Továbbra is elismerték a magántanulmányokat, azzal a kikötéssel, hogy a diák, ha állami szolgálatot kívánt ellátni „szorgalmát bizonyítania kellett”, illetve a rendes egyetemi vizsgákat is le kellett tennie.

[47] Osztrák vkm. 1859. október 7. 12.661.

[48] Az elutasítás ellenére német jogtörténet helyett európai jogtörténetet adtak elő, és ez ellen a helytartótanács nem lépett fel.

[49] 1855. évi XXXVI. 172. sz. közoktatásügyi miniszter rendelete.

[50] A vallás- és közoktatási minisztérium 1850. szeptember 29-én kelt rendelete.

[51] Az egyetemi jogi oktatás is a hivatalnokképzést részesítette előnyben, az akadémiák az intézkedések után inkább a mai értelemben vett államigazgatási főiskolákhoz hasonlítottak. Tehát míg az egyetemen túlsúlyos volt a hivatalnoki szolgálati viszonyhoz szükséges ismeretek átadása, az akadémiákon szinte kizárólag ilyen jellegű oktatás folyt.

[52] Kiss Mór a Pandekta Jog Tanszékének nyilvános rendes tanára a Kolozsvári tudományegyetemen. 1904-ben rektorrá választották. Idézet a rektori megnyitó beszédéből. Acta Univ. Litt. 1905.-II. Fasc. Százhuszonöt éve nyílt meg a Kolozsvári Tudományegyetem. Emlékkönyv. Magyar Tudománytörténeti Intézet. 1997.

[53] Groisz Gusztáv a Büntetőjog Tanszékének nyilvános rendes tanára 1872-től a jogi kar dékánja. Idézet az 1872. novembe 10-i dékáni beszédből. Acta Univ. Litt. 1873.-I. Fasc. Százhuszonöt éve nyílt meg a Kolozsvári Tudományegyetem. Emlékkönyv. i.m.

[54] Idézet Csiky Viktor A Katholikus Egyházjogi és Hűbérjogi Tanszék nyilvános rendes tanárának 1885-ben elmondott rektori intézeti avató beszédéből. Acta Univ. Litt. 1885. – II. Fasc. Százhuszonöt éve nyílt meg a Kolozsvári Tudományegyetem. Emlékkönyv. i.m.

[55] Ezt a rendszert hívták a jogi doktorátus bifurcatiojának.

[56] Az első alapvizsgát a második félév végén, a másodikat a negyedik félév végén kellett letenni, azonban mindkét alapvizsga letételével még egy évig kísérletezhettek a hallgatók mindenféle hátrány nélkül. Ha egy év halasztás után sem tudtak levizsgázni, az azt követő félévi tanulmányokra nem iratkozhattak be.

[57] Magyary Géza: Jog- és államtudományi kar. Magyary Zoltán (szerk.): A magyar tudománypolitika alapvetése. Budapest. 1927.

[58] Az új szigorlati szabályzatot a császár 1875. január 5-én hagyta jóvá.

[59] 1901-ben történt a jogbölcselet törlése a közoktatásügyi miniszter rendeletére, mivel – a miniszteri álláspont szerint - a jogbölcselet hallgatása teljes körű tételes jogi ismeretet igényel, ezért absztrakt gondolkodást csak az ilyen irányú tanulmányok befejezése után kérhetnek számon.

[60] 1869: 4 tc., 1874: 24, 34, 35. tc.

[61] Vécsei Tamás: A jogi oktatás reformjáról. Budapest. 1889. Jogászegyleti értekezlet. V. kötet.

[62] Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter szorgalmazta a szemináriumokat bécsi mintára. A bécsi jogi kar is ellenállt az ötletnek, ott azonban a minisztérium ennek ellenére létesített jotudományi és államtudományi szemináriumot. Ezek a foglalkozások a törvények magyarázatából, annak gyakorlati vonatkozásainak ismertetéséből álltak, illetve írásbeli dolgozatok készítésével és azok megtárgyalásával foglalkoztak.

[63] A szemináriumok 1885/86-os tanévben kezdték meg működésüket.

[64] Szemináriumok alatt természetesen az olyan gyakorlati jellegű foglalkozásokat értjük, melyek különböző hatósági eljárások (statisztika esetén számítási eljárások) szimulációjából álltak.

[65] Eckhardt ferenc i.m. 637. p.

[66]

 

Félév

 

 

1899/1900 I.

 

Hallgatók

Szig.

Budapest

3849

2021

Kolozsvár

771

1200

Forrás: Eckhardt Ferenc i.m. 637. p.

[67] Idézet a Szegedi m. kir. Horthy Miklós Tudományegyetem évkönyvéből. 1939/40. Százhuszonöt éve nyílt meg a kolozsvári tudományegyetem. i.m.

[68] Márkus Dezső: A jogi vizsgákról szóló vita. Magyar Jogászegylet Értekezlete. Magyar Jogi Lexikon. IV. Kötet. 472. p.

[69] Eckhardt Ferenc. i.m.

[70] Szabó Imre: Állam és jogtudományi Enciklopédia i.m. 899. p.

[71] Moór Gyula – Magyari Géza: Jog és Államtudományok. Magyari Zoltán (szerk.): A magyar tudománypolitika alapvetése. Budapest. 1927.

[72] Az 1940. évi XXVIII. tc. a jogakadémiákon csak két évfolyam működését engedélyezte, és csak két alapvizsga letételét, a harmadikat már az egyetemen kellett volna letenni. A vallási- és közoktatásügyi miniszteri rendeletek ellenben megengedték továbbra is a négy évfolyam működését, és a harmadik alapvizsga letételét.

[73] A Károlyi-kormány ilyen irányú kezdeményezései után részleges megtorpanásnak lehettünk tanúi.

[74] Idézet Ottlik László a Politika Tanszékének nyilvános rendes tanárának A társadalomtudomány filozófiája című munkájából. A kolozsvári m. kir. Ferenc József-tudományegyetem Évkönyve. 1940-41. Kolozsvár. 1942.

[75] Gr. Bethlen István szavai Kenéz Béláról, aki A kolozsvári egyetem Statisztika Tanszékének nyilvános rendes tanára volt. Kenéz-emlékkönyv. Budapest. 1932.

[76] A Magyar Királyi Ferenc József – Tudományegyetem Tanrendje. 1942-43. tanév. Kolozsvár.

[77] Ezt a presztízsvesztést továbbá az is növelte, hogy az egyébként igazán jelentős ügyészi és bírói munkaköröket jogi végzettség nélkül is be lehetett tölteni.

[78] Ezek a munkakörök az egyetemi tanár, egyetemi docens, egyetemi adjunktus, egyetemi tanársegéd elnevezést kapták.

[79] A korábban „hozzárendelés” (ascription) alapján meglévő társadalmi pozíciókat fel akarták cserélni a „teljesítmény” (achievement) elven működő mobilitási lehetőséggel, vagyis a mobilitási esélyek egyenlőtlenségén kívántak csökkenteni.

[80] A mobilitási esélyegyenlőség növelése mellett a politikai hatalom megpróbálta a már meglévő struktúrában is kialakítani az „egyenlőséget”, melyet egyfajta, a különböző társadalmi helyzetű egyének pozícióinak numerikus ekvivalenciájaként, sőt annak túllépéseként értelmeztek, és ennek eredménye lett a fent említett kontraszelekciós mechanizmus. Részletesebben lsd.: Badó – Bóka – Nagy: Hungarian Lawyers in the Making. Selectional distorsions before and after the Democratic changes in Hungary. Acta Juridica et Politca. 63. 2003.

[81] Ossowsky lengyel szociológus szerint, a szocialista társadalmakban a mobilitási esélyek megnövekedését nem a munkás, illetve paraszti származású családok előtérbe helyezése váltotta ki, hanem az iparosodás fellendülése és a gazdasági fejlődés gyorsulása okozta. Feltevéseit később a strukturális mobilitásra vonatkozó más vizsgálatok is igazolták.

[82] Máthé Gábor – Révész Tamás: Az esti- és levelező tagozatú oktatás fejlődése az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. (1945-1970.)

[83] Pontosabban „büntető bírói és államügyészi akadémia” volt a neve, azonban később a fenti név vált használatossá, illetve 1950-ben hivatalosan is átnevezték.

[84] 4181/1949. Korm. rendelet.

[85] Az akkori hatalom elképzelése szerint a „nép” bölcsességének kellet ítélkeznie, ezért a népi származásúaknak kellett ezeket a feladatokat ellátniuk.

[86] A kutatás során mélyinterjúkat készítettem olyan nyugalmazott, vagy jelenleg is praktizáló jogászokkal, akik az egyetemi tanulmányaikat az ’50-es, ’60-as, ’70-es, és ’80-as években végezték. A kiemelt szöveg az egyik interjúalanytól van, aki 1959-ben vette kézhez diplomáját.

[87] A zárógyakorlatot már 1957-ben bevezették, akkor az ötödik évben kellett teljesíteni, más stúdiumokkal együtt. Korábban, 1951-től ezt a gyakorlatot nyáron kellett részletekben teljesíteni ún. „termelési gyakorlat” keretében, melynek időtartama akkor még csak öt hét volt.

[88] Az állam- és jogtudományi karok tantervi irányelvei. Oktatási minisztérium. 1979.

[89]

 

Történeti és elméleti tárgyak (óraszám/teljes képzési idő)

Általánosan művelő tárgyak

(óraszám/teljes képzési idő)

Szaktárgyak

(óraszám/teljes képzési idő)

1960

23

27

45

1970

13

15

52

1980

11

24

36

1989-1990

16

27

50

1991-1992

17

20

33

 

 

[90] 12 700/1947. Korm. Sz. rendelet.

[91] Horváth Pál: Reformtörekvések a szocialista egyetem kialakításáért (1945-1956). Felsőoktatási jegyzetellátó. Budapest. 1958. 46. p.

[92] Aki két órát igazolatlanul hiányzott, évfolyamismétlésre kötelezték.

[93] 128/1951. MT sz. rendelet.

[94] Héberger Károly: Az esti és a levelező oktatás néhány kérdéséről. Felsőoktatási Szemle. 1954. 9. sz. 407. p.

[95] 128/1951. (IV.17.) MT sz. rendelet.

[96] 855-8/7 – 1953. d. sz. ELTE ÁJK. 1953. április hó 15-én VII. rendes tanácsülés: A levelező hallgatók tanulmányi és fegyelmi helyzetének megvitatása.

[97] 1954-ben, tehát három évvel a levelezős oktatás újbóli beindítása után, már 100%-os hallgatói létszámnövekedés volt tapasztalható.

[98] 49839/1965. VI. sz. utasítás.

[99] Konzultációs központok voltak Miskolcon, Győrött és Budapesten.

[100] DK. 382/1965. Az új módszerű levelező oktatás első évének tapasztalatai.

[101] A korábban említett a jog elhalására vonatkozó szocialista jogelméletek.

2003/3. szám tartalomjegyzéke