Makai Attila -  Parádi Ákos

Büntetőbírósági jogértelmezés Magyarországon

a ’90-es években

 

 

Bevezetés

 

 

    A bíróságok által végzett  jogértelmezés (jogalkotás) elemzése meglehetősen kényes feladatnak bizonyul. A bírósági  gyakorlat hatása a jogfejlődésre,az új dogmatikai modellek kialakulására,végső soron az újonnan keletkező írott jogi normák megalkotására(ezzel szoros összefüggésben a jogpolitika szférájára)nem vitatha-tó[1].A történelmi jogfejlődés során,talán éppen a fenn említett komplex  kapcsolat okán kevés  téma osztotta meg oly mértékben a jog elméleti kérdéseivel foglalkozó szakembereket,mint az írott jog és a bírói jogalkal-mazás közti viszony.Időben és térben vizsgálva a kontinentális típusú  jogrendszerekben eltérő jellegű felfo-gások alakultak ki a bírói kazuisztika rétegének szerepéről.Természetesen a bírók írott joghoz kötöttségének mértéke is ezen felfogások  pozícióváltozásainak függvényében  alakult adott földrajzi és történelmi környe-zetben.(Megjegyzendő,hogy a common law-rendszerű országokban az ilyen jellegű viták nem okoztak ilyen mértékű ellentéteket.a jogászok körében.Hiányoztak ugyanis az írott jog és az ún.”bírói jog” szembeállításá-nak a kontinentális jogrendszerben megtalálható elméleti feltételei.EUGEN EHRLICH szavaival élve:”Az a manapság számunkra oly  közkeletű követelés,hogy a jogvita bírói eldöntése minden esetben a hatályos  jog szilárdan álló alapelveiből vezettessék le,csak azon népek számára lehet természetes,amelyek a római  jogot  recipiálták.Más népek számára ez tökéletesen idegenszerű lehet.[2])Bármely a témával  kapcsolatos  elméleti álláspontot tekintsük is irányadónak,empírikusan igazolható tény,hogy a  törvényhozás által alkotott jogsza-bályok mellett-akár latens akár manifeszt módon- a bírói  jogértelmezés során kialakult normák(„állandó bí-rói gyakorlat”,”bírói jog”,vagy „bírói kazuisztika”) hatással  voltak az írott jogi normák érvényességére,ille-tőleg érvényesülésére.Látványosak és  tanulságosak voltak  azok a történelmi kudarcok,melyek  kényszerrel próbálták akadályozni,visszametszeni a bírói hatalom jogot befolyásoló,alakító szerepét.[3]

    Védhető és elfogadható  azon álláspont,mely szerint általánosan érvényes modell az írott jog és az azt ala-kító bírói gyakorlat viszonyára nem létezik.Országonként és jogáganként változik e fent említett jogrétegek kapcsolata.[4]Hasonló alapon  íródott a ’90-es években az  Interpreting Statutes  című,nagy hatású tanulmány- gyűjtemény N.D.MacCORMICK és R.S.SUMMERS szerkesztésében.[5]Ezen mű az egyes országokban meg-figyelhető különbségeket és hasonlóságokat tárta fel a bírói kazuisztika  jogrétegének működésében.Jelentős a  hagyományos(VON SAVIGNY által tipologizált)jogértelmezési  módok típusainak finomítása,és ezek to-vábbi interpretatiós lehetőségekkel történő  bővítése a vizsgált országok bíróságai által követett  jogértelme-zési gyakorlat alapján.Sajnos Magyarország nem került a vizsgált államok közé,de  nem utolsó sorban  ezen mű hatására hazánkban is megindult a bírói  gyakorlat részletes empírikus elemzése.[6]A rendszerváltozás ha-tására megváltozott jogszabályi és  politikai környezet lehetővé tette a  bíróságok számára a jogszabályértel- mezés szövegréteghez kevésbé kötött alkalmazását.Ennek alapján az ítéletek  indoklásában jelentős mérték-ben  megnövekedett az  egyes dogmatikai modellekre,jogelvi  tételekre,és joglogikai  maximákra történő hi- vatkozás.Ezen változás mindenképpen indokolttá teszi a jelenség részletes elemzését.Időszerűséget pedig  a  közelgő magyar EU-csatlakozás  ad az ilyen típusú kutatásoknak,hiszen  az integráció,és a jogharmonizáció nagy  kihívást jelent a  magyar bíróságok számára .[7]A bírói jogalkalmazás  sajátosságainak feltárása  sok te- kintetben megkönnyítheti a válaszadást az ilyen jellegű problémákra.

    Jelen írás a  fent idézett  tanulmánygyűjtemény elméleti  megfontolásait  alapulvéve készült,felhasználva          azokat az újításokat(főként a jogértelmezés hagyományos tipológiáját  kiegészítő,eddig  nem elemzett inter-         pretatios lehetőségeket),melyek segítségével a  vizsgálat tárgyáról pontosabb képet  kaphatunk.A tanulmány tárgya az anyagi büntetőjoghoz kapcsolódó felsőbírósági jogértelmezés alakulása,fejlődése Magyarországon az elmúlt tíz év  során.Az  empírikus vizsgálat alapját a Bírósági Határozatokban a Büntető Kollégium  által közzétett anyagi jogi jellegű  határozatok képezik 1990-től 1999-ig.Ez  összesen kevéssel több,mint 1300db. elemzett határozatot jelent.A határozatok nagyrészt a Legfelsőbb Bíróság,kisebbik részben  a megyei bírósá-gok döntéseit tartalmazzák.Így  a helyi bíróságok jogerős ítéleteinek elemzése közvetett  formában   történik meg. Az L.B.ítéleteinek  indoklásában idézi az alsóbb fokú bíróságok által követett  jogértelmezést,így -igaz nem  közvetlenül- bepillantást  nyerhetünk  ezen  törvénykező  fórumok  gyakorlatába is.Továbbá  lehetőség nyílik az összehasonlításra.Nagy előnye a  Bírósági Határozatok című kiadványnak,hogy benne fellelhetők a vád és a védelem képviselői által alkalmazott jogértelmezési technikák is.(További iránya lehet a kutatásnak az ügyészi gyakorlat feltárása,illetőleg komparatív vizsgálata.)A Határozatokban  megjelent  eljárásjogi,ille- tőleg  büntetés-végrehajtási jogi kérdésekkel  foglalkozó ügyekben alkalmazott  jogértelmezés  jelen írásnak nem képezi tárgyát.(A mindhárom jogterület vonatkozó  problémáit  felölelő elemzés  szükségszerűen túl ál-talános lenne,így lényeges momentumok maradnának ki belőle. A fenti jogterületekkel  összefüggő jogértel- mezés  bemutatására egy későbbi  tanulmányban kerül sor.)A  Legfelsőbb  Bíróság elvi  jellegű állásfoglalá- sai[8]-mint a konkrét határozatokat jelentős  mértékben   befolyásoló anyagok –szintén bekerültek a vizsgálat- ba.Ezek nélkül a bírósági jogértelmezési  gyakorlat megértése,tanulmányozása  lehetetlen lenne.(Az elvi jel- legű és a tényleges döntések közti sajátos  kapcsolat részletes vizsgálatával a  jelen írás egy későbbi  fejezete részletesen foglalkozik.)

    Elsősorban arra kerestük a választ,hogy léteznek-e a magyar büntetőbíróságok gyakorlatában olyan jogér-telmezési technikák,melyek alapvetően meghatározzák az  anyagi büntetőjog  törvénykezés általi alkalmazá-sát a kilencvenes  években.Az elemzés  egyik lényeges felismerése volt az,hogy  ilyen átfogó,a Büntető Tör-vénykönyv egészét  érintő domináns  jogértelmezési formák nem jellemzők a  magyar gyakorlatra.A kutatás alapján az mondható el,hogy az egyes interpretatiós módok a különböző delictumtípusok,Általános Részben levő jogintézmények,és értelmező rendelkezések szintjén kerülnek domináns pozícióba a bírósági gyakorlat-ban.(Ezen kitétel alól csak a „bírói gyakorlat” alapján történő interpretatió jelent kivételt.Ennek alkalmazása a törvény minden részének értelmezésekor bevett gyakorlatnak számít.Azonban itt-amint azt a későbbi  feje-zetekben látni fogjuk-az figyelhető meg,hogy az értelmezési technika alkalmazásának  jellege  különbözik a BTK.egyes rendelkezéseinek interpretatiójakor.)

    Tanulmányunk felépítésekor az előző bekezdésben említett sajátosságokra figyelemmel voltunk.Dolgoza-  tunk tárgyából adódóan a fő fejezetek felosztásának nem a BTK.szerkezete  képezi az  alapját,hanem a bíró-ságok által alkalmazott interpretatiós technikák.Ezen módszerek -mint önálló fejezetek- alá csoportosítjuk a BTK.azon részeit,melyek gyakorlati alkalmazásakor a bíróságok az adott  jogértelmezési forma segítségével állapítják meg a rendelkezés értelmét.Mindezek előtt az első fejezet során a büntető anyagi jog és a jogértel-mezés kapcsolatának általános  jellemzőit mutatjuk be,figyelemmel a BTK. vonatkozó  alapelveire.Továbbá az első fejezetben térünk ki az  idézett tanulmány[9] által felállított  jogértelmezési  tipológia általános jellegű elemzésére.

I.Fejezet

Az anyagi büntetőjog értelmezése

(Általános kérdések)

1.

 

 

    Az értelmezés[10] az egyes jelenségek  mögött meghúzódó értelem megfejtésére irányuló  tevékenységet je-  löli.Lényege,hogy tárgyának jelentését minél pontosabban feltárja.Nyelvünk sajátosságaiból adódóan  alkal- mazása  a  társadalmi  lét  minden szférájában  gyakorlott.(A művészet  alrendszerében éppúgy,mint  a tudo- mány,illetőleg a vallás alrendszerében.)A jogi  rendszerben az  értelmezésnek  legfőbb sajátossága,hogy más típusú értelmezésekkel összehasonlítva normatív érvényességre tör.Ha jogértelmezést végző alanyokat vizs-gáljuk,a fenti állítás  könnyen igazolható.A jogalkotói  interpretatio normatív  érvényességre törő igénye kü-lönösebb  magyarázatra nem szorul.Általában  jogszabályokban jelenik meg (törvények értelmező rendelke-zései ),így kötelező ereje nem vitatható.A jogalkalmazói jogértelmezés a  kontinentális jogi gondolkodásban csak a konkrét ügyben rendelkezik érvényességgel,azonban az empírikus kutatások azt igazolták,hogy az al-sóbb szintű bíróságok az ítélet fellebbviteli bíróság általi megváltoztatását,vagy megsemmisítését kockáztat-ják,amennyiben  eltérnek a felsőbíróságok által bevett értelmezési gyakorlattól .A jogirodalmi (tudományos) interpretatio esetében azt kell kiemelni,hogy az egyes  jogágakon belüli jogdogmatikai,tudományos irányza-tok a szakmai  nyilvánosságot  felhasználva befolyásolják a jog fejlődését,annak alkotását,alkalmazását[11].A tudományos anyagok a jogalkotásba a jogpolitika szféráján keresztül jutnak el.A bírósági jogalkalmazást ál-talában közvetve befolyásolják,azonban bizonyos országokban bevett gyakorlat az egyes tudományos anya-gokban található jogszabályértelmezésre való konkrét hivatkozás.

    A jogszabályértelmezés legfőbb célja  a jogi normában rejlő jelentés,értelem minél pontosabb megragadá-sa,s ,mint ilyen a jogalkalmazás legfontosabb eszköze.A jogszabály,az értelmezés és a döntés közt a kapcso-lat igen sajátosnak mondható.Ezen  viszonyról a különböző jogelméleti irányzatok  eltérő nézetet vallanak.[12]

A MacCORMICK/SUMMERS által  szerkesztett tanulmánygyűjtemény alapján[13] elmondható,hogy gyakor-latilag kivétel nélkül minden jogszabály alkalmazása esetén  szükséges az interpretatio.(A „hard case”,”easy case” jelleg csak az értelmezés módját határozza meg.)Ha  a többrétegű jogkoncepció  elmélete alapján vizs-gáljuk  a kérdést,e fenti kijelentés  magától értetődik.A jogi  normákat  hordozó szövegek  nyitott jellege(ho-mályossága,többértelműsége),az egyetlen célravezető,helyes interpretatiós módszer hiánya(azaz az értelme-zési technika bizonytalansága),illetőleg az igazságosságra és a helyes döntésre vonatkozó felfogások külön-bözősége mind ezen álláspontot támasztják alá.

    A jogszabályok  immanens értelmének feltárására a  történeti jogfejlődés során különböző technikák  ala-kultak ki.A római  jog már a kezdetektől fogva az  értelmezési módszerek,maximák sokaságát vonultatta fel, kerülve azonban ezen technikák egységes rendszerbe foglalását.Az egyedi esetekben együtt vizsgálták a tör-vény  szövegét,illetve a törvény  értelmét(sententia legis).E koncepciót  fejezi ki  P.IUVENTINUS CELSUS  ma is  élő és alkalmazott tétele:”Scire leges non hoc est,verba earum tenere,sed vim ac potestatem.”[14]A Ró- mai Birodalom bukása után a jogértelmezés  tekintetében jelentős volt a glosszátorok tevékenysége,kik a ró-mai  jog interpretatiós  technikáit őrizték meg,és fejlesztették tovább.A modern  értelemben vett  jogértelme-zési  módszer  kialakítása a német  történeti jogi iskola eredménye.A  FRIEDRICH CARL VON SAVIGNY által alkotott  interpretatiós technika  mind a mai napig meghatározó a jogelméletben.A XX.században kitel-jesedett ún.”szabadjogi iskola”(elsősorban EUGEN EHRLICH),majd később az „érdekkutató jogtudomány” (RUDOLF VON JHERING,illetőleg RUDOLF STAMMLER munkássága)[15]kritikát gyakorolt a töténeti  is-kola jogértelmezési elméletén,kiegészítve a négy fő értelmezési módot a funkcionális,illetve a teleológiai in-terpretatióval.(Meg  kell itt jegyezni,hogy a teleológiai  interpretatio már a római jogfejlődés  egyes  korsza-kaiban  is bevett,némely esetben uralkodónak  számító jogértelmezési módja volt.)Azonban a témánk  szem-pontjából  jelentős elméleti újítások  nemcsak a kontinentális jogi szakirodalomban láttak napvilágok.A XX. század közepétől az  amerikai jogelmélet egyre nagyobb befolyásra tett  szert a jogértelmezést  elemző  kon-tinentális  elméleti konstrukciók fejlődésében.Ez az  alkotmányos alapjogok  jogrétegének második  világhá-borút követő kialakulásának eredménye.Az első,második,és harmadik generációs alapjogokat deklaráló írott alkotmányok megszületésével,és a  modern értelemben  vett alkotmánybíráskodás kialakulásával egyidőben, amerikai elméletek[16] hatására Európában is kialakult az alkotmányos alapjogok fényében történő interpreta-tio módszere.

    A MacCormick/SUMMERS  szerkesztésében napvilágot látott összehasonlító  tanulmánygyűjtemény  fel- tárta az egyes  vizsgálatba bevont  országok bíróságai által alkalmazott jogértelmezési gyakorlatot.Ennek so-rán 12 manapság használatos jogértelmezési módot különített el egymástol.Ezen technikák eltérően léteznek

és  hatnak az egyes  országok és jogágak  törvénykezési gyakorlatában.(Megjegyzendő,hogy az interpretatio erdménye alapján történő hagyományos tipológia[17] további elemekkel  történő kiegészítésére empírikus ese-tek hiányában nem került sor az elemzésben.)Ezen interpretatios módszerek a következők:

   -Hétköznapi szószerinti értelmezés

 A jogszabályban található szavak,kifejezések hétköznapi jelentését alapulvevő interpretatió.Általánosan ak-kor kerül alkalmazásra ez a technika,mikor a jogalkotó a jogi  norma szövegéhez nem kapcsol speciális  jogi jelentést.Amennyiben ez történik,úgy a speciális jelentés  elsőbbséget élvez a hétköznapival szemben.Orszá-gonként eltérő  ugyanakkor az egyéb -nem jogi- speciális jelentések alapján történő jogszabályértelmezés al-kalmazása.

    -Interpretatio a szavak speciális jelentése alapján

 Az értelmezés ezen típusa  esetében (figyelemmel a fent említett distinkcióra) az interpretatio a  kifejezések hétköznapitól  eltérő jelentését  veszi alapul.Általában a speciális  jelentés  a magyar  büntetőjogban  jogsza-bályban  nyer megfogalmazást,értelmező rendelkezések formájában(például a hivatalos személy fogalma,to-vábbá a katona közismerten ilyen kifejezések.)A büntető jogalkalmazás a jogszabályértelmezés esetében tar-tózkodik a speciális-grammaticai interpretatio azon formájától,amely a szavak speciális jelentésének nem jo-gi normában meghatározott értelmét veszi alapul.(Hanem például egyéb tudományos-a hétköznapitól eltérő-jelentést.)

    -Kontextuális értelmezés

 Az elméleti  álláspontok  eltérnek atekintetben,hogy a jogértelmezés mikor léphet túl a grammaticainak  ne-vezett interpretatios  formát.Tény azonban,hogy  erre a gyakorlatban az esetek  jelentős részében  sor kerül a jogalkalmazásban.(Az empírikus adatok az egyes  országok gyakorlatát tekintve eltérőek.)A kontextuális ér-telmezés módszere  az értelmezett jogi  norma jelentését a vonatkozó jogszabályi környezet összefüggéseibe ágyazva  igyekszik  meghatározni.Ezen összefüggések nagyban változtathatnak a  vizsgált  kifejezések értel-mén.(Az értelmező rendelkezések interpretatióba történő bevonása nem kontextuális,hanem  speciális gram-maticai értelmezésnek számít.)Természetesen a jogszabályok törvényhozó  által alkotott szerkezete befolyá-solja a kontextuális  interpretatio alkalmazásának  lehetőségeit,illetőleg gyakoriságát.Ezt a MacCORMICK-SUMMERS tanulmánygyűjtemény kutatási eredményei  egyértelműen bizonyították.Amennyiben  egy adott jogszabályban gyakori a keret,illetőleg a blankettáris diszpozíció alkalmazása,úgy az elősegíti a kontextuális interpretatio  alkalmazását.(Mindezt természetesen a létező bírói  gyakorlat is befolyásolja  államonként  kü-lönböző jelleggel.)A magyar büntetőjogban a gazdasági,és a közlekedési bűncselekmények  esetében figyel-hető meg e fenti értelmezés domináns alkalmazása.

    -Joglogikai interpretatio

 A jogászi  érvelésben,illetőleg a jogtudományban hagyományosan  jelentősnek mondható a logika  szerepe. A logikát,mint önálló  tudományos diszciplinát már a római  jogászok is bevonták az egyes jogszabályi  ren-delkezések  értelmét  feltáró interpretatiós  módszerek közé.Az ekkor létrejövő és használt joglogikai  maxi-mák alapjául szolgáltak a joglogikai(és dogmatikai) módszereket tökélyre fejlesztő német „Begriffsjurispru-denz” iskola számára.A heves és alaptalannak korántsem nevezhető kritikák ellenére a fenti iskola által  kia-lakított és önálló  rendszerbe foglalt a joglogikai interpretatio  alapját képező maximák mind a mai  napig al-kalmazottak a modern jogrendszerekben.Ezen interpretatio alapját a klasszikus kétértékű logika képezi,mely kialakítása  B.RUSSELL és G.FREGE nevéhez  köthető.Meg kell jegyeznünk,hogy  ezen klasszikus  logikai rendszeren kívül  továbbiak is léteznek a logika diszciplináján belül.Születtek jogelméleti munkák ezek  jog-ba történő átültetésére,azonban a nem kétértékű logika alkalmazása a gyakorlatban nem figyelhető meg a jo-gi rendszerben.[18]A magyar büntetőbírósági joggyakorlatban(a megfelelő alapelvi restrikciókkal) az értelme-  zés ezen módja csak igen korlátozottan kerül alkalmazásra.A jogágon belül általában a jogirodalmi interpre-  tatiokban(kommentárok,tudományos publikációk)használatos a jogi normák értelmének  joglogikai módsze-rekkel történő megállapítása.

    -Értelmezés a bírói gyakorlat és a precedensek fényében

 Az összehasonlító joggal foglalkozó tanulmányok az utóbbi évtizedekben arról a meglepő eredményről szá-moltak be,mely szerint az angolszász,illetőleg a kontinentális jogcsalád jellemzőit tekintve egyre inkább kö-zeledik  egymáshoz.Angliában például egyre nagyobb szerepet tölt be az ún.Statute Law,az  írott jog a Com-mon  Law mellett.A kontinensen pedig (országonként eltérő mértékben) az egyes általános kérdések tekinte-tében hozott felsőbírósági határozatok egyre növekvő mértékben kötik a rendes bíróságok jogértelmezési le-hetőségeit.Természetesen ez nem éri el  a Common Law jogcsaládban megfigyelhető  precedenshez  kötött-séget,ugyanakkor érdekes,hogy folyamatosan növekszik az olyan ítéletek száma (Magyarországon is),ahol a bíróság  eseti döntését egy  korábban meghozot t felsőbírósági  határozat alapján alakítja ki,konkrétan hivat-kozva a döntésre és az ott alkalmazott  jogértelmezési  módszerre.Ezzel párhuzamosan szintén emelkedik az olyan-alsóbbfokú bíróságok határozatát hatályon kívül helyező-végzések száma,ahol a felsőbíróság az ítéle-tet a bírói gyakorlattól való eltérés miatt (és nem  helytelen,vagy  törvénysértő minősítés okán) bírálja  felül. Ezzel az egyfajta  kötelezővé tett jogértelmezéssel a bíráknak  megszűnik a lehetősége egy adott  jogszabály értelmének más interpretatios módszer  segítségével  történő megállapítására.Megfelelően  absztrakt  módon megfogalmazott  jogi normák esetében ilyenkor a jogszociológiai értelemben vett bírói  jogalkotással  állunk szemben.Ez a  jelenség  nagymértékben osztja meg az elméleti és gyakorlati  szakembereket,ugyanakkor  ta- gadhatatlan,hogy precedensek alapján történő interpretatio egyre gyakoribb a jogalkalmazásban.A bírói pre- cedensek  kötelező erejük szerint két nagyobb  csoportra oszthatók.A szabályozó  precedensek normatív  kö- telező erővel rendelkező döntések,alkalmazásuk általában a Common Law rendszerben jelentős.Az értelme- ző precedensek ilyen  kötőerővel  ugyan nem rendelkeznek,de a bíróságok jogértelmezési lehetőségeit  adott irányba kijelölve nagy mértékben befolyásolják az írott jog érvényesülését.Szociológiai szempontból  abszt- rakt jogszabályok esetében igen nehéz megállapítani egy adott precedensről,hogy egyik vagy másik csoport- ba tartozik-e.(Normatív aspektusból szemlélve  mindez nem jelent problémát.)Általánosan érvényes szabály   e kérdés eldöntésére  nem létezik;a precedensek konkrét és alapos vizsgálata adhatja meg a választ arra,hogy egy precedens szociológiailag szabályozó,avagy értelmező.

-Jogértelmezés analógia útján

 A törvény,illetőleg a joganalógia módszere régtől fogva szerepel a jogértelmezés eszköztárában.Alkalmazá-sa általában joghézag esetén szokásos.[19]Ha egy adott rendelkezés  nem szabályoz egy szintén adott esetet,de mégis  döntést kell hozni,úgy  azt az analogia legis és analogia iuris módszerével lehet megtenni.Ez nem  je-lent mást,mint egy non ius szférába tartozó életviszonynak a jog által szabályozott életviszonnyá történő áta-lakítását.Erre azonban a kontinentális  jogcsaládban csak a törvényhozó hatalomnak van joga,ezért az analó-gikus  jogértelmezés általában komoly  korlátozásokkal használható a jogalkalmazásban.(A büntetőjog  ese- tében egyenesen  tiltott a nullum crimen/nulla poena sine lege stricta jogelv alapján.)Az elméleti álláspontok  eltérőek az analógikus  jogértelmezés,a kiterjesztő értelmezés,illetőleg az argumentum a minore ad maius tí-pusú interpretatio egymáshoz való viszonyának,különbségeinek tekintetében.

-Interpretatio jogdogmatikai modellek alapján

 A hatályos jogszabályok a hagyományos jogágakban általában mindig egy adott dogmatikai modell  alapján kerülnek megalkotásra a törvényhozó által.A dogmatikai modellek a jogtudomány szférájában látnak  napvi-lágot az egyes publikációkban.A jogpolitika(mint sajátos közvetítőrendszer a jog és politika egymástól elkü-lönült  rendszerei közt) a tudományos konstrukciókat  becsatornázza a jogalkotási folyamatba,így ezek  mint jogpolitikai koncepciók válnak  alapjává az elfogadandó jogszabályoknak.Ezen jogdogmatikai modellek  je-lentős szerepet játszanak a jogalkalmazásban is.A jogszabályi rendelkezés helyes értelmének megállapításá-hoz segítséget nyújthat a jogdogmatikai összefüggések vizsgálata.Országonként és jogáganként eltérő a jog-dogmatikai  interpretatio  alkalmazásának elfogadottsága és használatának gyakorisága.Ezzel az  értelmezési típussal összefüggésben azonban több kérdőjel is felmerül.Mivel egy jogághoz több dogmatikai konstrukció is  tartozik,ezért lehetséges egy adott dogmatika alapján felépülő jogszabály értelmezése más  jogdogmatikai modell segítségével.Ez komoly  zavarok előidézője lehet.(Igen érdekes eredményre vezet a hatályos magyar BTK. rendelkezéseinek az ún.”áldozatorientált dogmatika” alapján történő értelmezése.)A bíróságok számá-ra az interpretatio ezen  módja igen nagy  szabadságot ad,oldja a jogalkalmazás tételes joghoz kötöttségének mértékét.Alkalmazása  általában az olyan  jogágakban és országokban  megszokott,ahol a joganyag  alapve-tően egy nagyobb és egységes dogmatikai modell szerint épül fel,így a fent jelzett problémák kialakulásának valószínűsége csekélynek mondható.

-Interpretatio általános jogelvek fényében

 A jogértelmezés e formája  igen hasonlatos a jogdogmatikai,illetőleg az általános  etikai elveket  alapulvevő interpretatiohoz.Ezen általános jogelvek az adott jogághoz,vagy jogrendszerhez tartozó axiomatikus,nem vi-tatott  tételeket tartalmazzák.Általában jogdogmatikai  konstrukciókban jelennek meg,de emellett törvények-ben is deklarálva vannak,így lehetőség van ezek  értelmezésbe történő bevonására.Mindazonáltal nehéz ezen jogértelmezési mód elhatárolása a fent nevesített interpretatióktól.

-Az alkotmányos alapjogok szerint történő jogértelmezés

 Az értelmezés ezen módszere,mint ahogy azt feljebb említettük az amerikai jogelmélet terméke.Jelentősége mindazonáltal Európában is növekvő  mértékű a második világháború után.Minden demokratikus  jogállam-ban a legmagasabb szintű jogi norma az alkotmány,amely még a jogalkotót is köti.E megállapítás nemcsak a törvényhozó hatalomra,hanem az államszervezet minden szervére,így a jogalkalmazásra is áll.Ebben az ösz-szefüggésben  nemcsak az egyes  országok alkotmányát,hanem -ahol kialakult- az alkotmánybíróságok hatá-rozatait is szükséges  kiemelnünk,mivel bizonyos államokban az alkotmány előírásai  mellett az  alkotmány-bíróságok  határozatai is alapjává válnak az alapjogok fényében történő  interpretationak.A jogértelmezés  e típusa esetében gyakorlati nehézségeket jelent az alkotmányban megfogalmazott alapjogok absztrakt jellege. Ezek alapján a bírák valóban képesek az értelmezett jogszabály  rendelkezé-seitől eltérő döntésre jutni.Ez az értelmezési szabadság országonlént változó mértékű.Az alkotmánykonform értelmezés kötelezettsége  miatt az alapjogok  fényében történő interpretatio Németországban a leggyakrabban  alkalmazott a vizsgált  orszá- gok viszonylatában.

-Az etikai értékek alapján történő értelmezés

 Ez az értelmezési technika is Amerikában alakult ki és alkalmazott a leggyakrabban.Európában nem jellem-ző használata.Az interpretatio ezen esetben nem jelent mást,mint a jogi norma rendelkezéseinek elvont igaz-ságossági,etikai  szempontok szerinti  értelmezését,mely eredményeképpen  szélsőséges contra legem dönté-sek születnek (desuetudo,vagy új norma megalkotása).

-Jogszabály célja szerinti interpretatio

 Ez  az értelmezési  módszer az egyik legrégibb,már a római jog  korai szakaszaiban is élő és használt volt.A jogi gondolkodás  ekkor a többi interpretatios technikát háttérbe  szorítva törekedett a jogszabályok társadal-mi céljainak  feltárására.A modern  korban az érdekkutató és értékkutató jogtudomány kialakulásával  került a jogi gondolkodás  középpontjába a teleológiai interpretatio.Lényege,hogy az értelmezni kívánt  jogszabály értelmét a jogi norma rendeltetéséből,illetve megalkotásának céljaiból kívánja megismerni.Sajátossága,hogy csak  abban az esetben kerül  alkalmazásra,ha a jogszabály valamely részében -legalább említés szintjén- ki-fejezésre jut a jogi rendelkezés célja.

-Jogalkotó akarata szerinti jogértelmezés

 A jogértelmezés e típusa lényegét tekintve hasonlatos a jogszabály céljai szerint történő interpretatios  tech-nikájához.Azonban itt a jogszabály  szövegéhez  való kötöttség nem  követelmény,így a jogalkalmazónak az értelmezéskor nagyobb a szövegrétegtől való függetlenedésének a lehetősége.A cél mindkét esetben azonos: a jogalkotó  akaratának felderítése.Ennél a módszernél azonban nemcsak a jogszabály szövege,hanem annak előkészítési anyagai,tervezetei is részét alkotják az értelmezésnek.(Európában eltérő mértékben érvényesül a jogértelmezés e típusának használata.A legtöbb  országban azonban  tiltott a jogszabályok előkészítési anya-gainak jogértelmezésbe történő bevonása.Magyarországon ilyen értelmezési gyakorlat nem létezik.)

 

 

 

 

 

2.

 

 

    A magyar büntetőjogot átfogó alapelvek meghatározzák a jogág egészét. Befolyásolják a jogalkotást-tehát az egyes büntetőpolitikai koncepciók jogszabályba foglalását-,továbbá komoly jelentőséghez jutnak a  jogal- kalmazási folyamatban is.Külön kell tehát foglalkoznunk a bírósági jogértelmezés és  ezen alapelvek sajátos kapcsolatával.A modern demokratikus államok összességében elsődleges politikai és  jogi érték a jogállami-ság,megvalósulása  pedig a legfontosabb társadalmi érdekek közé  sorolható.Magyarországon a rendszervál- toztatás során elfogadott sarkalatos törvények és a politikai rendszer demokratikus irányba történő átalakulá- sa folytán  megteremtődött a lehetőség az addig  csak a deklaráció szintjén létező  jogállamiság  tartalommal történő  megtöltésére.Hatályos Alkotmányunk a jogállamiság alapelemeit rögzíti,az alapelv pontos  részlete- zése az Alkotmánybíróság határozataiban lelhető fel.Mint alaptörvény-az ezt részletező  AB. Határozatokkal együtt- ,a Magyar Köztársaság Alkotmánya minden jogág számára jogforrásnak tekintendő.Az emberi  mél-  tóság elismerése,az alapvető  szabadságjogok tisztelete,a jogegyenlőség biztosítása,végső fokon a humanitás elvének érvényre juttatása az anyagi büntetőjog,továbbá a  kapcsolódó bírósági jogalkalmazás  számára nor- matív alapelvként fogalmazódik meg.Ezen általános és minden jogágban kötelező  alapelvekből származnak a büntetőjog ún.speciális alapelvei.A törvényesség[20],az arányosság,az ultima ratio jelleg, a tettfelelősség és a bűnösségen alapuló felelősség elvei képezik ezen speciális alapelvek listáját.

    Ezen  garanciális alapelvek  gyakorlati  érvényesülése nem minden helyzetben egyértelmű.Adott  esetben, nem kis mértékben a hatályos BTK. szerkezete és szövegezése miatt a speciális büntetőjogi alapelvek  kollí- zióba kerülhetnek és csak egymás  sérelmére érvényesíthetők a jogalkalmazás során.Az ilyen jellegű esetek- ben a jogértelmezés,mint sajátos megismerő tevékenység segítséget nyújthat a nehézség megoldásához.Kér-déses  azonban,hogy az ilyen típusú kollíziók feloldásában mekkora szerepe  lehet a bíróságoknak.Aggályo-kat és kétségeket felvető probléma ez,mindazonáltal tény,hogy a gyakorlatban a Legfelsőbb Bíróság számos eseti és elvi élű határozatában  foglalt állást az alapelvek értelméről és ezek  egymáshoz való viszonyáról.Az alapelvek és a  jogalkalmazás(ezen belül a jogértelmezés) kapcsolatáról  általánosságban annyi mondható el, hogy sajátos orientáló,befolyásoló viszonyban állnak egymással.Az alapelvek  egyrészről normatíve  kötik a bírákat,más részről azonban-absztrakt  jellegüknél fogva- igen nagy szabadságfokkal  értelmezhetők a felső- bíróságok által.Az értelmezett alapelv a bíróságok számára kötelező jogegységi határozat,vagy formális  kö- telezőerővel nem rendelkező(azonban a gyakorlatban mégis követett)eseti döntés formájában jelenik meg és határozza meg az anyagi büntetőjog egészének  érvényesülését.Az alapelvek tartalmát részletező  pontosabb törvényi  megfogalmazások hiányában valójában egyéb lehetőség a probléma  megoldására nemigen létezik, ám maga a módszer aggályos az alapelvek rendelkezéseinek szemszögéből.A speciális büntetőjogi alapelve-ket részletesebben vizsgálva e jelenség könnyen megragadható,így az ilyen jellegű elemzéstől nem tekinthe-tünk el tanulmányunkban.

    Az anyagi jogi értelemben vett legalitás speciális büntetőjogi alapelve a nullum crimen sine lege elvet  je-löli.Ez négy követelményt  jelent:a visszaható hatály tilalmát(nullum crimen/nulla poena sine  lege praevia), a határozatlan büntetőtörvény tilalmát(nullum crimen/nulla poena sine lege certa),a büntethetőséget megala-pozó szokásjog,illetve bírói jog tilalmát(nullum crimen/nulla poena sine lege scripta),és végül a  büntethető-séget,illetve szankciót megalapozó-vagy azt szigorító-analógia tilalmát(nullum crimen/nulla poena sine lege stricta).A visszaható hatály tilalmát több jogforrásunk is egyértelműen deklarálja.Mindenekelőtt hazánk  Al-kotmányának 57.§(4)-a kimondja,hogy senkit sem lehet  bűnösnek  nyilvánítani és büntetéssel sújtani  olyan cselekmény miatt,amely az elkövetés  idején a magyar jog szerint nem volt bűncselekmény.Hasonló  kötele-zettséget deklarál az 1993.évi XXXI.tv,amely az Emberi Jogok Európai Egyezményét kihirdető  jogszabály. Az egyezmény  7.Cikkének 2.pontja lehetőséget  ad a visszaható hatály alkalmazására  abban az  esetben, ha az elkövető által megvalósított cselekmény annak elkövetése idején a civilizált nemzetek által elismert  álta-lános jogelvek szerint,és nem az adott ország hatályos büntetőjoga szerint volt bűncselekmény.Ez jut kifeje-zésre a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 15.Cikkének 1.pontjában is.Ezen nem-zetközi egyezmények a háborús és emberiség ellenes  bűncselekmények tekintetében relativizálják a nullum crimen sine lege praevia elvét a magyar jogrendszerben.Az ezen alapelvet deklaráló jogszabályok  felsorolá-sát a többször  módosított 1987.évi XI.tv.-vel,annak is a 12.§(2)-val kell folytatni.Ez a rendelkezés egy adott  magatartás  jogszabáy általi jogellenéssé nyilvánítását tiltja,a jogszabály  kihirdetését megelőző időre vonat- kozóan.Az Alkotmány és a fent említett jogszabályokban deklarált elv részletezését az Alkotmánybíróság az Országgyűlés 1991.november 4-i ülésén elfogadott BTK.-t módosító törvényt alkotmányellenessé  nyilvání-tó  11/1992.(III.5.)AB.Határozatban  fejtette ki.Itt kerültek meghatározásra a jogállami  büntetőjog  jellemző kritériumai is.A visszaható  hatály tilalmát maga a hatályos BTK. is megfogalmazza,azzal az elkövetők  szá-mára kedvező megkötéssel,amely szerint ha az elkövetett cselekmény az elbíráláskor  hatályban levő új  tör-vény szerint már nem bűncselekmény,vagy enyhébben bírálandó el,akkor az új törvényt kell alkalmazni.

    A hivatkozott  jogszabályok,és az AB.Határozat a visszaható hatály tilalmát kimondják ugyan,de a  jogal-kalmazás szempontjából sok igen fontos részletkérdést nem szabályoznak a szövegréteg szintjén.Ezért  ezen alapelv részleteinek feltárására interpretatiora van szükség.A BTK.pontosabban nem határozza meg az elkö-vetés idejének fogalmát,melynek tisztázása a visszaható hatályra vonatkozó törvényi rendelkezés alkalmazá- nak  előfeltétele.A bíráknak ezen esetben  egyedüli lehetőségük a jogdogmatikai  interpretatio felhasználása. Egymozzanatú bűncselekmények esetében mindez nem jelent problémát,azonban többmozzanatúság fennál- lásakor  az elkövetés idejének  megállapítása komoly  nehézségekbe ütközhet.Az elkövetés idejére  vonatko- zóan négy különböző  jogdogmatikai koncepció alakult ki az elméletben.Az eredményelmélet  szerint a bűn- cselekmény  elkövetési ideje a tényálláshoz szükséges eredmény  bekövetkeztének az időpontja.A tevékeny- ségi  elmélet szerint ez az időpont a tényálláshoz tartozó  valamennyi magatartás megvalósításának  ideje,az okfolyamat  elmélet szerint az elkövetés ideje az a pont,amikortól az okfolyamat már a tettes  magatartásától függetlenül  fejlődik.A cselekményelmélet  szerint az elkövetés időpontját az elkövető által bármely  tényál- láshoz tartozó magatartás megvalósítása jelöli.Látható tehát,hogy az értelmezés ezesetben a dogmatikai mo- dellek bíróságok általi preferáltságától függ.A magyar bírósági gyakorlat a tevékenységi elmélet iránymuta- tásait  alkalmazza az elkövetés idejének  megállapításához.A többi elméletet az L.B. a kérdés eldöntésére ál- talában nem preferálja,így ezek használatára a rendes bíróságoknak nincs lehetősége.A bírósági  gyakorlat a visszaható hatály elkövetés  idejére vonatkozó részeit tehát a jogdogmatikai  interpretatio segítségével  értel- mezi.A jogdogmatikai elméletek közül a tevékenységelméletet alkalmazza,ezzel az adott rendelkezést a jog- dogmatikailag  lehetséges értelmekhez képest (például az eredményelmélethez képest) szűken,adott esetben  az elkövető hátrányára értelmezi.

    A visszaható  hatály tilalmának  további kérdéses  része az elbírálás időpontjára vonatkozik.A szabályt  a  jogerősen  még el nem bírált  ügyekben lehet alkalmazni.Jogerős ítéletet követően  használata a törvény szö-vegéből adódóan  kizárt.Tanulmányunknak nem tárgya  büntető alaki jog  elemzése,ezért csak  jelzésszinten említjük,hogy e rendelkezéssel  kapcsolatban is gyakorlati  nehézségek  adódhatnak az értelmezéskor  figye-lemmel a BE.237.§(2),374.§(2) előírásaira.A nullum crimen sine lege praevia BTK.-ban deklarált  elvének a legtöbbször  említett problémája az,hogy a szövegréteg  szintjén nem  szabályozza az ún.keretdiszpozíciókat tartalommal  kitöltő nem büntetőjogi  jogszabályok és a visszaható hatály tilalmának viszonyát.A kérdés  te-kintetében így jelentős szerepet játszik a bírói gyakorlatban  alkalmazott jogértelmezés.Két egymástól eltérő interpretatiot kell itt kiemelnünk.A korábbi szerint(BH 1988/382.eseti határozat) a keretdiszpozíciókat tarta-lommal  kitöltő  jogszabályok nem részei az anyagi büntetőjognak,igy a speciális  büntetőjogi elvek sem  ér-vényesek  rájuk.Azonban a keretkitöltő  rendelkezések olyan mérvű  változása,mely a büntetőjogi  védelmet élvező tilalmat,vagy kötelezettséget megszünteti,akkor az már a büntetőtörvény változásának tekintendő.Így a fenti  jogelvnek érvényesülnie kell.A néhány évvel később  született határozat(BH 1992/445.) szerint ilyen esetekben a BTK.2.§-ának alkalmazása fel sem merülhet,azonban a BTK.36.§-ra figyelemmel a 71.§(1) sze-rinti intézkedés-megfelelő jogszabályi követelmények megléte esetén- alkalmazására sor kerülhet.(Az 1992-es  határozathoz hasonló  álláspontot képvisel a BH 1998/409. számon közzétett eseti döntés is.)Az elvi kér- dés  tekintetében eltérő  bírói gyakorlat miatt a Legfelsőbb Bíróság jogegységi eljárást  folytatott le,melynek  eredményét az  1/1999 Büntető Jogegységi Határozatban tette közzé.Ebben a BH1988/382.számú eseti  dön- tés értelmezését állapította meg helyesnek,így ezt tette kötelezővé a bíróságok számára.E jogegységi döntés-ben  jogdogmatikai és jogalkotó célja szerinti interpretatiora került sor.[21]A bírói gyakorlat tehát a visszaható   hatály tilalmára vonatkozó alapelvet a keretdiszpozíciók rendelkezéseit kitöltő nem büntetőjogi jogi  normák   tekintetében kiterjesztő módon értelmezte,elszakadva a jogszabály szövegének szószerinti tartalmától.E pél-dán keresztül jól megragadható a bírói jog büntetőjogi alapelveket befolyásoló,alakító jellege.Az elvek  egy-máshoz való viszonyának elemzéséhez azonban még további alapelveket kell konkrétan megvizsgálnunk.

    A nullum crimen/nulla poena sine lege certa elve a határozatlan büntetőtörvény tilalmának követelményét jelöli.A törvényi meghatározottság mind a büntetendő magatartások,mind pedig a jogkövetkezmények köré-nek pontos megállapítását jelenti.Ezen elv a jogbiztonság  szempontjából igen nagy jelentőséggel bír.E tételt az Alkotmánybíróság is leszögezte 1160/B/1990-es határozatában.[22]Mindazonáltal az elv nem teljes egészé-  ben  érvényesül a büntetőjog szféréjéban,teret adva ezzel a kiterjesztő,vagy megszorító bírósági  jogértelme-zésnek.A különös részi diszpozíciók pontos meghatározottsága általában érvényesül a törvény  szövegezésé-ben,hasonló tapasztalható a szankciók fajtáit részletező  rendelkezésekben is,bár itt a kényszergyógykezelés, mint határozatlan tartamú jogkövetkezmény példaként hivatkozható.(Meg kell azonban jegyezni:e jogkövet- kezmény  célja többek között a tettes kóros  elmeállapotának lehetőségek szerinti gyógykezelése.Ehhez  sze-mélyenként  változó hosszúságú időre van szükség,így a szankció céljának eléréséhez szükséges idő megha-  tározására a törvényi  rendelkezések között nemigen lehetséges.)A gyakorlatban igen sok problémát  okoz a konkrét ügyek tárgyalása során(ez a vizsgált bírósági határozatokból egyértelműen kitűnik) a büntethetőségi akadályok fennforgásának megállapítása.A törvény szövege meglehetősen  határozatlan a kérdéskör tekinte-tében,a bírói gyakorlat a BTK.rendelkezéseinek értelmezésében ezen a területen szakad el a legjobban a szö-vegrétegtől,másként fogalmazva:a határozatlan  büntetőtörvény tilalmának elve itt  érvényesül a legkevésbé. Ennek oka lehet,hogy a jogdogmatikai  modellek meglehetősen  részletesen kidolgozottak a büntethetőséget kizáró  körülményeket illetően,ok lehet továbbá az,hogy a törvény  ezen része az elkövetők javára  tartalmaz rendelkezéseket,tehát nem állapít meg határozatlan  tartalmú büntetendő magatartást,sem szankciót,így tehát a fent  említett alapelv csak korlátozott mértékben vonatkozik rá.Tény,hogy a BTK.ezen rendelkezései a  bí-rói gyakorlat  által kialakított és alkalmazott büntetőjogi  felelősséget megszüntető  elemekkel egészültek ki. (Ilyen például a megengedett  kockázat,a fenyítőjog gyakorlása,és a volenti non fit iniuria jogintézménye.)A probléma ezek kapcsán nem(csak) létük okán merül fel.A bírói jog e rendelkezései az elkövető számára ked- vező szabályokat tartalmaznak.Mivel írott jogon nem alapulnak,így bizonyos elkövetői csoportoknak a  ked-vezményből történő kizárása(például a megengedett kockázat határeseteiben) beleütközhet a büntetőjog egy további igen lényeges  speciális alapelvébe,a nullum crimen/nulla poena sine lege scripta,az elkövető  terhé-re alakított,és jogszabályi alapokat nélkülöző bírói jog tilalmának elvébe.(Az Általános Részben további ne-hézségeket okozó,bírói jogon alapuló büntethetőséget alapító rendelkezések:az actio libera in causa,a közve-tett  tettesség,illetőleg a közvetett  felbujtás intézménye.Esetükben az alapelvbe ütközés még  egyértelműbb: nem  kedvezményt,hanem büntetőjogi felelősséget  megalapozó joghézagpótló  szabályokról van szó,melye-ket a bírói gyakorlat keletkeztetett.)Visszatérve a büntethetőségi  akadályok rendszerére,a határozatlanságuk miatt a jogos védelem,a társadalomra veszélyesség  elkövetéskori csekély foka,és a társadalomra  veszélyes-ség  elbíráláskori  megszűnése,vagy csekéllyé válása jogintézményei jelentenek  komoly problémát.A  jogos  védelem-BTK.29.§(1-2)- alapján nem büntethető az,akinek a cselekménye a saját, illetőleg mások személye,   javai  vagy a közérdek ellen  intézett,illetőleg ezeket  közvetlenül fenyegető jogtalan  támadás elhárításához szükséges.Szinén nem büntethető az sem,aki az elhárítás  szükséges mértékét azért lépi túl,mert azt íjedtség- ből,vagy menthető felindulásból képtelen felismerni.Ha ez csak korlátozott,akkor a büntetés mértéke  korlát- lanul enyhíthető-BTK.29.§(3)-.A norma részletesen nem szabályozza az arányosság mértékét, továbbá  nem  definiálja a támadás fogalmát,ezért e kérdésekben lehetőséget teremt a széleskörű  jogértelmezésre.(A folya- matban levő támadás,illetve a közvetlenül fenyegető támadás  meghatározása szintén hiányzik a törvényszö- vegből.)A Legfelsőbb Bíróság 15.sz.Irányelvében  jogdogmatikai interpretatio segítségével kiterjesztően  ér-telmezi a támadás fogalmát.A jogos védelem sértettjének a jogtalan állapot fenntartásának céljából tanúsított passzív magatartása,mely a jogos védelmi helyzetet kiváltó bűncselekmény folytatását célozza,szintén táma-dásnak  minősül az Irányelv szerint.[23]Ugyanakkor a bírói gyakorlat szerint (BH.1997/512.) a támadás puszta előkészítése nem alapozza meg a jogos védelmet.A vim vi repelleere cuique licet jogintézményével  kapcso-latosan a fent említett büntetőjogi alapelvek fényében problémákat vethet fel a bírói gyakorlat által deklarált kitérési kötelezettség.A hivatkozott Irányelv rendelkezései szerint jogos védelem nem állapítható meg annak javára,aki felmenője,házastársa,továbbá testvére  jogtalan támadását erőszakkal,az arányosság szükséges kö-vetelményeit megtartva hárítja el.Ilyen esetben ugyanis a hozzátartozót a bírói jog szerint kitérési kötelezett-ség  terheli.A Csemegi Kódexből ismert rendelkezés gyakorlati használata olyan irányban  szűkíti a törvényi szabályozást,ami egyértelműen nem következik a jogszabály szövegéből.

    A társadalomra veszélyesség elkövetéskori  csekély foka(BTK.28.§),mint büntethetőséget kizáró,illetőleg a bűncselekmény társadalomra veszélyességének elbíráláskori megszűnése,vagy csekéllyé válása,mint  bün-tethetőséget megszüntető ok(BTK.36.§),ahogy arra feljebb utaltunk is, komoly nehézségeket okoz a gyakor-latban az értelmezés során.Mindkét jogintézmény alapfogalma a társadalomra  veszélyesség kategóriája.Ezt a hatályos BTK10.§(1)-e következőképp definiálja:”Társadalomra veszélyes az a tevékenység vagy  mulasz-tás,amely a Magyar Köztársaság állami,társadalmi vagy gazdasági  rendjét,az állampolgárok személyét,vagy jogait sérti vagy veszélyezteti.”Meglehetősen  absztrakt megfogalmazás ez,amely nem könnyíti meg a jogal-kalmazó dolgát az értelmezés során.A BTK.28.§-át illetően szintén a határozatlanságra kell felhívni a figyel-met.A jogi norma nem határozza meg pontosan azt,hogy mely cselekmények  kerülhetnek e törvényhely ha-tálya alá.A rendelkezés alkalmazhatósága nincs büntetési tételhez kötve,továbbá nem tesz különbséget  bűn-tett és vétség között.Ennél fogva a jogalkalmazók értelmezési  szabadsága roppant tágnak  mondható.Ebben az esetben nemcsak a bírósági gyakorlatról kell említést tennünk,hiszen a BTK.28.§-t a bíróság ritkán alkal-mazza,hiszen az ilyen  jellegű esetekben  már a büntetőeljárás nyomozati,illetve ügyészi szakában sor  kerül az eljárás  megszüntetésére a Be.127.§(1,4),Be.145.§(2)d)pontja alapján,illetőleg a BTK.71.§(1) szerinti  in-tézkedés(megrovás) alkalmazására.Így tehát a problémakör viszonylatában az ügyészi gyakorlat elemzése is releváns lehet,de erre jelen  tanulmányban nem  térünk ki.A bírói kazuisztikába a cselekmény  elkövetéskori társadalomra veszélyességének csekély fokának vizsgálata az objektív tényállási elemek alapján  történik ál-talában,de több ítéletben szerepet kapnak a szubjektív elemek is,bár erre a törvény csak a BTK.36.§-a eseté-ben ad lehetőséget a jogszabály szövege alapján.Így születhetett meg azon eseti ítélet(BH.1996/10.),mely az aránylag nagy tárgyi súlyú fogolyszökés bűntettét(BTK.245.§) megvalósító elkövető esetében az erkölcsileg méltányolható szubjektív tényállási elemek miatt(motívum és célzat) alkalmazta a BTK.28.§ rendelkezéseit. A jogintézményt  általánosan vizsgálva  elmondható,hogy ezesetben a határozatlan törvényi  megfogalmazá-sokat a bírói jog sem pontosítja  megfelelően,ezért a 28.§ érvényesüléséről csupán néhány eseti döntés  alap-ján kaphatunk információt(azt sem általánosan  érvényesen,hanem a konkrét jogkérdéshez  kapcsolódóan.[24]) Ez joggal veti fel a feljebb jelzett alapelvi aggályokat.

    Hasonló nehézségek  tapasztalhatók a társadalomra veszélyesség elbíráláskori megszűnése,vagy csekéllyé válása tekintetében.A bírói,illetve ügyészi gyakorlatban a jogintézmény sokkal  kevesebbszer alkalmazott-az ilyen  jellegű  kérdéseket felvető ügyek viszonylag  alacsony száma  miatt-,mint a BTK.28.§ rendelkezése.A bíróság az elbírálás időpontját ezesetben tágan értelmezi,a társadalomra  veszélyesség csekély  fokát az eljá-rás bármely  szakaszában meg lehet állapítani és az eljárást a Be.13.§ -nak megfelelően meg lehet  szüntetni. A fent  említett jogintézménnyel  kapcsolatos határozatlanság  problematikája itt is érvényes,azzal a különb-séggel,hogy e szabály pontosabb  értelmének megállapítására jóval kevesebb bírósági határozat áll rendelke-zésünkre.[25]A visszaható hatály tilalmának büntetőjogi alapelvével kapcsolatban már kifejtettük,hogy a bírói gyakorlat  szerint a keretdiszpozíciókat  tartalommal kitöltő egyes jogszabályi rendelkezések olyan  mértékű változása esetén,amikor a büntetőjogi  védelemet élvező rendelkezés megszűnik,úgy a visszaható hatály sza-bálya szerinti elbírálásra  lehetőség van.Ekkor a BTK.36.§ rendelkezéseinek  alkalmazására kerül sor.Itt kell megemlítenünk azt,hogy a bírói gyakorlat hasonló elv szerint jár el a nemzetközi  kötelezettség  megszűnése esetén.Mindez a Bács-Kiskun Megyei Bíróság BH.1998/409 szám alatt  megjelent eseti döntéséből  válik vi-lágossá.Az ügy terheltje egy jugoszláv állampolgár volt,aki számítógépes alkatrészeket  kísérelt meg hazájá-ba szállítani Magyarországon  keresztül,de a határátkelőhelyen sor került az áruk  lefoglalására és a személy letartóztatására,mivel az elkövetéskor ENSZ határozat alapján Jugoszlávia ellen gazdasági  embargó volt ér-vényben.Ennek  alapján az elkövető  megvalósította a BTK.261/A.§-ba  ütköző és eszerint büntetendő  nem-zetközi jogi kötelezettség  megszegése kísérletének bűntettét.Ezért őt az elsőfokon eljárt városi  bíróság 160 napi tétel  pénzbűntetésre ítélte,az egynapi tétel összegét 600Ft.-ban állapította meg.Az ítélet  ellen a vádlott  és védője jelentett be fellebbezést.A másodfokon  eljárt megyei bíróság a Be.263.§ alapján az elsőfokú bíró-ság ítéletét  hatályon kívül helyezte,és a büntetőeljárást  megszűntette a Be.213.§(1)-re tekintettel.A  bíróság az ítélet  indoklásában kifejtette,hogy az ENSZ BT. 1074/1996.számú  Határozata a Jugoszlávia ellen  elren-delt embargót megszűntette.Így a nemzetközi jogi kötelezettség megszegésének a kerettényállását  kitöltő ti-lalom az elbíráláskor már nem állt fenn,ezért a cselekmény társadalomra veszélyessége megszűnt,ezért indo-kolt a büntetőeljárás-büntethetőséget megszüntető okból való-megszüntetése.

    A nullum crimen/nulla poena sine lege stricta speciális  büntetőjogi alapelve az elkövető  terhére alkalma-zott analógia tilalmát  állapítja meg..NAGY FERENC megfogalmazásával  élve:”A lex stricta a bírót tehát a normaszöveghez  köti,ami azt jelenti,hogy a bíró a törvény  alkalmazása  során nem távolodhat el a  törvény szöveg  szerinti  értelmétől ,és csak a megengedett  eszközöket használhatja az értelmezés  során.Az  analó- giatilalom alkalmazási köre elvileg kiterjed mind a büntethetőségi feltételekre,mind a büntetőjogi  következ-  következményekre,ennek következtében minden olyan büntetőjogi  jogalkalmazás tilos a bűnelkövető terhé- re,amely a büntetö törvényi norma határán túlterjed.”[26]Az utóbbi éveket tekintve az alapelv teljes mértékben és általánosságban érvényesül.Elvétve adódik olyan példa,mikor a bíróság az elkövető terhére alkalmazza az analógia módszere alapján történő interpretatiót.Ehhez a NAGY FERENC által hivatkozott határozatot,mint empírikus  példát érdemes megemlíteni.[27]A Legfelsőbb Bíróság BH.1986/312.számon közzétett  eseti dönté-sében az elkövetőt pénzhamisítás(BTK.304.§(1)bek.a)pont) helyett csalás (BTK.318(1)) bűntettének elköve-tésében találta bűnösnek.Terhelt 10Ft-s pénzérmével működő  pénzautómatába a pénzérme helyett vele azo-nos súlyú és méretű fémkorongokat dobált be,ezzel kárt okozva az automata tulajdonosának.Ennek a cselek-ménynek  csaláskénti  minősítése csak az analógia módszerével lehetséges.A bíróság értelmezése szerint  te-hát az elkövető a játékautómatát-mint passzív alanyt-tévedésbe ejtve az ügy sértettjének kárt okozott,így va-lósítva meg a csalás delictumát.Ilyen,vagy ehez hasonló extrém  jogértelmezésre a 90-es években a vizsgált határozatokban nem találtunk empírikus példát.

    A fenti  példákból látható,hogy a büntetőjogi alapelvek és a bírói gyakorlat  kapcsolata rendkívül sokrétű, és bonyolult.Befolyásoló hatással vannak egymásra,fejlődésük e sajátos kölcsönhatás alapján történik a jogi rendszerben.Az alapelvek jogértelkmezési technikákat kötő elemei a gyakorlatban korlátozottan érvényesül-nek.Éppen ezért az interpretatiós módszerek büntetőjogi  jelentősége nagyobb annál,amint azt egyes gyakor-lati aspektusokat  figyelmen kívül hagyó elméleti elemzések tulajdonítanak neki.Az egyes értelmezési  tech-nikák bírósági alkalmazásának részletes vizsgálatát a II.Fejezetben tárgyaljuk.

  

 

II.Fejezet

(Az egyes jogértelmezési módok gyakorlati                 érvényesülése a magyar büntetőjogban)

1.

(Grammaticai interpretatio)

 

 

 

     Amint azt az első  fejezet is tárgyalja,a MacCORMICK/SUMMERS tanulmánygyűjtemény a jogértelme-zés nyelvtani módszerét két nagyobb technikára osztja fel.Ezek a szavak hétköznapi értelme alapján,illetve a szavak speciális jelentése alapján történő interpretatió.A magyar büntetőbíráskodásban mindkettő használata gyakorinak  mondható.Mindenekelőtt azt kell leszögezni,hogy a büntető határozatokban  általában több jog-kérdés  merül fel,így egy ítéletben többféle jogértelmezési mód is megjelenhet.(Konkrét esetekben  kérdéses lehet a tettességre,szándékra,egységre és  halmazatra,jogkövetkezményekre,továbbá a különös részi  diszpo-zícióra vonatkozó szabályok értelme,így szükségszerűen több interpretatiora kerül sor a döntésben.)A gram-maticai interpretatio(mind a hétköznapi,mind a speciális) gyakran fordul elő más típusú jogértelmezésekkel együtt,de sok az olyan ítélet,ahol önállóan szerepel.1990 és 1999 között a határozatok mintegy 40%-ban lel-hető fel a nyelvtani  jogértelmezési technika.Ez a szám viszonylag állandónak mondható(néhány  százalékos  csökkenés  tapasztalható a ’97-’98-’99-es években,de a változás nem szignifikáns),viszont kifejezetten csök-kenő  tendenciát mutat azon határozatok száma,ahol a grammaticai interpretatio kizárólagosan kerül felhasz-nálásra a bíróságok által.[28]

    A szavak hétköznapi  értelme alapján történő értelmezés a büntetőjogban  elsőbbséget élvez a speciális je-lentés szerinti  interpretatioval szemben.Tehát minden olyan esetben,amikor a BTK.,vagy egyéb  jogszabály egy adott kifejezéshez nem kapcsol a hétköznapitól eltérő jelentést,a törvényi rendelkezést a benne szereplő szavak köznapi  jelentése alapján értelmezik a bíróságok,amennyiben a grammaticai  interpretatio módszerét  alkalmazzák.Ezért a hatályos BTK.szerkezete  nagyban befolyásolja a szavak hétköznapi,illetve speciális ér-telme  szerinti interpretatio használatának gyakoriságát.A BTK.-n belül nemigen lehet olyan  delictumtípust, vagy típusokat kiemelni,ahol a tárgyalt jogértelmezési  technikák szignifikánsan gyakrabban fordulnak elő a többi  módszerhez képest.Annyi azonban  megállapítható,hogy az Általános Részben szereplő  szabályokkal összefüggésben felmerült jogkérdésekkel kapcsolatos jogértelmezések kevesebbszer élnek a nyelvtani  inter-pretatio technikájával.Az elmúlt tíz évben számos olyan eseti határozat született,melyben a fenti értelmezési módszer figyelhető meg,és amely meghatározó  jelentőségű volt a bírói gyakorlat aspektusából.Az alábbiak-ban  néhány érdekes példával kívánjuk  illusztrálni a grammaticai interpretatio sajátosságait,illetve  alkalma-zásának speciális jellemzőit.

    Jó példa a szavak speciális értelme,illetve hétköznapi jelentése szerinti  értelmezés alkalmazásának  eltérő eredményére a Legfelsőbb Bíróság BH.1995/550.számon közzétett eseti döntése.Az ítéleti tényállás lényege szerint a megyei rendőrkapitányságon előzetes letartóztatásban levő terheltek-előzetes megállapodásuk alap-ján- zárkájuk falát szökési szándékkal megbontották.Szökésre azért nem került sor,mivel az ügyeletben levő fogdaőr a terheltek  által készített nyílást felfedezte.A vádlottak ellen fogolyszökés  bűntettének  kísérlete,és rongálás vétsége miatt indult büntetőeljárás.Az elsőfokú bíróság a három terhelt vonatkozásában  megállapí-totta a rongálás  vétségében való bűnösséget,továbbá az I.r.terhelt vonatkozásában a fogolyszökés  kísérleté-ben való  bűnösséget.Az I.r.terhelt és védője téves minősítés miatt jelentett be  fellebbezést.A II.és III.r.  ter-helt  esetében az elsőfokú ítélet jogerőre emelkedett.A másodfokú bíróság az I.r. vádlottat szintén  bűnösnek találta,és helybenhagyta a kerületi bíróság ítéletét.A jogerős ügydöntő végzés  ellen a terhelt  jelentett be fe-  ülvizsgálati indítványt.A Legfelsőbb Bíróság a kerületi bíróság ítéletét és a másodfokú bíróság végzését az I. r. terhelt vonatkozásában a fogolyszökés bűntette kísérletében bűnösséget kimondó részét tekintve  hatályon kívül helyezte,és a vádlottat bűncselekmény hiányában felmentette.Az első és másodfokú bíróságok  határo-zataik indoklásában a szavak hétköznapi jelentése szerinti interpretatio segítségével értelmezték a vonatkozó diszpozíciót.Álláspontjuk  szerint a fal  megbontásával a terhelt a bűncselekmény  elkövetését megkezdte,te-hát a fogolyszökés bűntettének kísérletéért vonható felelősségre.Az LB. a vonatkozó  kérdést már a speciális grammaticai  interpretatio alkalmazásával vizsgálta,a BTK 16.§,18.§,245.§ rendelkezései  alapján.Ennek ér-telmében a fogolyszökés bűntettének nem a kísérlete,hanem csupán –a nem büntethető- előkészülete valósul meg,ha a terheltek a zárka falát megbontották,de az onnan való távozást nem kezdték meg.Az LB.értelmezé-se szerint a fogolyszökés akkor válik befejezetté,ha a fogság állapotát a szabadság állapota már felváltotta, a kísérleti szakot megvalósító magatartásról pedig akkor lehet szó,ha a fogva tartott az őrizet alatt levő kijelölt helyet önkényesen elhagyni igyekezve szökési szándékkal elindul.Az ilyen eltávozás előfeltételeit előterem- teni igyekvő magatartás -a szavak speciális jelentése alapján történő interpretatio (BTK.18.§) szerint- az elő-   készületet valósítja csupán meg,tehát anyagi jogi rendelkezés hiányában nem bünethető.

    A következő elemzésre érdemes határozat a BH.1998/10.számú LB.ítélet.Az ügy terheltjét csalás  bűncse-lekménye miatt vonták  büntetőeljárás alá.Az ítéleti tényállás szerint a terhelt országos  napilapokban közzé-tett hírdetés alapján jelentkezési díj megfizetése mellett munkaközvetítésre vállalkozott,ilyen típusú megren-deléseket vett fel anélkül,hogy a munkaközvetítésre  módja,vagy lehetősége lett volna.Cselekményével  563 sértettnek több,mint 5,5millió forint kárt okozott.A bírósági határozat a felülvizsgálati védői,illetőleg LB.in-terpretatio miatt érdekes.Ezen belül a kár fogalmának  értelmezése érdemel kiemelést.A védői álláspont sze-rint a terhelt és társa -akinek a vállalkozásának keretében fejtették ki tevékenységüket- szándéka munkaköz-vetítő vállalkozás beindítása volt.A velük kapcsolatba került ügyfelekkel  polgári jogviszonyba kerültekTer-heltek vállalták továbbá,hogy a közvetítés sikertelensége esetén a közvetítői díjat-kérésre-visszafizetik 6 hó-napon  belül.A védő kifejtette,hogy polgári jogi értelemben nincs kár,mivel az eljárás  megindulásáig a meg-jelölt határidő nem telt el.További érve volt,hogy a sértettek kárigénye nem nyílt meg.Mindebből jól látható, hogy a védelem a kár fogalmának speciális nyelvtani(polgári jogi értelemben vett) értelmezését vette alapul. A kár fogalmának azonban van speciális büntetőjogi jelentése is.Ezt az akkor hatályos BTK.333.§(2.) fogal-mazta meg.[29]Eszerint a kár a vagyonban okozott  értékcsökkenést  jelenti.Az LB. ezt a jelentést vette  alapul jogértelmezése során.Rámutatott arra,hogy a terheltnek munkaközvetítést lehetővé tevő  kapcsolata sem kül-földi,sem hazai céggel nem volt,és a beérkező nagyszámú jelentkezés  feldolgozására sem rendelkezett meg-felelő apparátussal.A csalás bűncselekménye a kár beálltával befejezetté válik.A büntetőeljárás  szempontjá-ból-a történeti tényállásra tekintettel- nincs jelentősége a polgári jogviszonynak,a terhelt és a sértettek között létrejött megállapodás egyébként is semmis volt,mivel a növekvő munkanélküliség idején munkahely  valót-lan ígéretével való pénzgyűjtés nyilvánvalóan jó erkölcsbe ütközik.A sértettek tehát semmis szerződés alap-ján fizettek a terheltnek,a pénz postára adásával a kár beállt,a csalási cselekmény ezáltal befejezett.A verdikt szerint tehát a szavak büntetőjogi speciális értelmében a terhelt cselekménye alkalmas volt mások tévedésbe ejtésére,illetőleg tartására,továbbá kár okozására.Emiatt -illetőleg a felülvizsgálati eljárás szabályai miatt- az LB. a másodfokú bíróság jogerős ítéletét hatályában fenntartotta.

    A grammaticai interpretatio módszerének alkalmazása természetesen nemcsak az eseti határozatokban je- lenik meg,néha jelentős szerpet tölt be az elvi élű Legfelsőbb Bíróság által alkotott határozatokban is.E dön-tésekben a nyelvtani értelmezés (jellegénél fogva) nem túl gyakori a jogdogmatikai,illetve a kontextuális,va-lamint  a bírói gyakorlat szerinti interpretatios  technikákhoz viszonyítva.A témához kapcsolódóan  érdemes megemlíteni a Legfelsőbb Bíróság 2/1998.sz. Büntető Jogegységi Határozatát,melyben a nyelvtani  jogértel-mezés többször is alkalmazásra kerül.E határozat a lopás(BTK.316.§),és a kifosztás (BTK.322.§) elhatárolá-si kérdéseinek  tekintetében foglal állást arra az esetre  vonatkozóan,amikor a cselekmény elkövetője  nyom-ban a sértett megölése után veszi el annak értékeit.A két cselekmény elhatárolása komoly nehézségeket oko-zott a jogalkalmazás során,ezért  különböző joggyakorlat alakult ki az egyes bíróságokon.[30]Az LB. az eltérő  jogértelmezés logikájának bemutatására két konkrét eseti döntést hivatkozott határozatában.Egy ’95-ben ho-zott határozatban[31] az emberölés bűntettével bűnhalmazatban lopásnak minősítette az elkövető azon  cselek-  ményét,aki a sértett megölése után tulajdonította el a sértett értékeit.A határozat témánk szempontjából érde-  kes része a személy szó nyelvtani értelmezése.Az interpretatio szerint a személy szó nyelvtani értelemben(a Magyar Értelmező Kéziszótár alapján) embert,egyént,valakinek az egyedi mivoltát,énjét jelenti.Speciális jo-gi értelemben (PTK.8.§,22.§) szűkebb a szó jelentése:eszerint személy az az ember,aki jogképes,tehát  köte-lezettségeket vállalhat,illetőleg jogokat szerezhet.Az ember jogképessége halálával megszűnik.A bíróság rá-mutatott  arra,hogy a jogértelmezés alapján a megölt ember nem személy,így nem lehet sértettje,hanem  csu-pán  tárgya a bűncselekménynek.A kifosztás a nyelvtani interpretatio szerint csak személy sérelmére  követ-hető el,tehát megölt ember  sérelmére nem valósítható meg.A lopás delictuma  azonban minden további nél-   kül megállapítható ilyenkor,mivel a sértett halála után hagyatéka a PTK.598.§ szerint az örökösökre száll át. Az örökösök sérelmére a lopás megállapítása nem ütközik akadályokba.

    Egy 1997-ben hozott LB.határozat[32] hasonló ügyben hozott eltérő tartalmú ítéletet.Itt a bíróság az aljas in-dokból  elkövetett emberölés bűntettével bűnhalmazatban  állapította meg a kifosztás (BTK.322.§) bűntettét.   

A bíróság ebben az esetben már az etikai elvek alapján történő interpretatio módszere segítségével értelmez- te a fent említett jogszabályi rendelkezést.Eszerint ha az elkövető a sértettet megöli,majd közvetlenül ezután eltulajdonítja a sértett értéktárgyait,akkor ezt az erkölcsi szempontok miatt egységesen kell jogilag értékelni. Ezért  tehát az elkövető,amennyiben  cselekményét az általa megvalósított egyéb erőszakos  bűncselekmény   hatása alatt álló személy sérelmére követi el,úgy mindez a kifosztás  bűntetteként értékelendő.A  Legfelsőbb Bíróság  jogegységi tanácsa az utóbbi határozatot tekintette  irányadónak.Döntését jogdogmatikai,bírói  gya- korlat  alapján történő,illetőleg jogalkotó akarata szerinti,továbbá  grammaticai interpretatio  alkalmazásával támasztotta alá.Ezek közül jelen alfejezetben az utóbbi jogértelmezési technikát emeljük ki.Ezt a módszert a bíróság a rablás és a kifosztás elhatárolásánál használta fel a hivatkozott jogegységi határozatban.A két bűn- cselekmény a cél és az  eszközviszonyok vizsgálatával határolható el a legkönnyebben  egymástól.A  rablás esetében a BTK.321.§(1) rendelkezésének kifejezéséből  egyértelműen az következik,hogy az erőszak alkal-   mazásának  összefüggésben kell  állnia az idegen dolog  eltulajdonításának szándékával.A kifosztás  delictu- mának esetében az említett cél és eszközviszonynak a megléte a nyelvtani-és dogmatikai- értelmezés szerint kizárja a rendelkezés alkalmazását.

    Elszakadva a  2/1998.sz. BJE.-től,de a vagyon elleni bűncselekményeknél maradva elmondható az,hogy a  bíróságok a központi jelentőségű dolog fogalmát speciális nyelvtani értelem szerint interpretálják.[33]A dolog

fogalmát a büntetőjog nem határozza meg,azt polgári jogi értelemben használják.A PTK.94.§(1.) szerint do- lognak  számít minden,amit birtokba lehet venni.A vagyon elleni bűncselekmények  jogi tárgya - a tulajdon-jog- szintén a PTK. által  definiált fogalom.(PTK.98.§,99.§,112.§)Mivel a  dolog,illetve a tulajdonjog  fogal-mát a PTK.értelmezi,ezért az esetlegesen felmerülő jogkérdések esetén a PTK.vonatkozó rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.(Uratlan dologra,ingatlan dologra például nem lehet lopást elkövetni.)Ez azonban már a kontextuális értelmezés körébe tartozik,ami túlmutat a grammaticai interpretatio lehetőségein.Mindazonál-tal a  fenti pédából jól látható,hogy a szavak speciális értelme alapján  történő jogértelmezés azon típusa,mi-kor a kérdéses (büntetőjog szempontjából releváns) fogalom egy BTK.-n kívüli  jogszabályban nyer  megfo- galmazást,illetőleg a kontextuális interpretatio igen szoros kapcsolatban áll egymással.

   

   

 

 

2.

(Kontextuális interpretatio)

 

 

    A kontextuális jogértelmezés a  magyar büntetőjog egészét tekintve  ritkábban alkalmazott,mint  például a  jogdogmatikai,vagy az előbb tárgyalt  grammaticai interpretatio.A vizsgált tíz év átlagát tekintve az értelme-zés e típusa 15%-16%-os gyakorisággal fordul elő a határozatokban.Azonban a grammaticai interpretatioval ellentétben ennél a módszernél kiemelhetők olyan bűncselekménytípusok,ahol a  kontextuális jogértelmezés szignifikánsan gyakrabban használt,mint az egyéb  értelmezési technikák.Általában a keret,illetve a blanket-táris  diszpozíciók értelmezésekor figyelhető meg e fenti jelenség.Különösen  igaz ez a gazdasági és a közle- kedési  bűncselekmények esetében.E delictumtípusok tekintetében a kontextuális értelmezés átlagban  70%-os gyakorisággal  alkalmazott.(Bizonyos közrend elleni és  rendészeti bűncselekmények esetében is hasonló arány  tapasztalható.)Meg kell jegyeznünk:az 1998.évi XXII.tv. által a BTK.-ba beiktatott  új rendelkezések, az egészségügyi  beavatkozás,az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni de-lictumok is szerkezetüket tekintve keretdiszpozíciók.A fentiek fényében ezen szabályok bírósági  értelmezé-se is valószínűleg kontextuális interpretatioval történik majd a jövőben.(1999.decemberéig a BTK.XII. Feje-zetének II.Címéhez tartozó bírósági határozat nem született,így az empírikus példák hiányában csak valószí-nűsíteni  lehet a bűncselekménytípushoz tartozó jövőbeni jogértelmezés típusát.)A kontextuális  interpretatio a vizsgált határozatokban (főként a gazdasági bűncselekmények esetében) gyakran szerepel együtt a jogdog-matikai értelmezés módszerével.Ez szükségszerűen van így,hiszen egy adott kifejezés -esetleg mondat- több jogszabályba  ágyazott összefüggéseinek feltárása  jogdogmatikai eszközök igénybevétele nélkül igen  nehe-zen képzelhető el.A kontextuális értelmezés sajátosságait jelen alfejezetben a gazdasági delictumok bírósági értelmezésének példáján keresztül mutatjuk be.

    A gazdasági bűncselekményeket az  értelmezés szempontjából indokolt tágan meghatározni,azaz  túllépni a BTK.XVII. Fejezetében szereplő delictumokon.Minden olyan  bűncselekményt gazdasági delictumnak  te- kintünk tehát,amely gazdasági szereplők számára állít fel büntetőjogi tilalmakat,illetőleg  amely  diszpozíció kereteit kitöltő rendelkezés valamely,a gazdasági  rendszert szabályozó  joganyagban nyer  megfogalmazást. TÓTH MIHÁLY szavaival élve:” …azokat a bűncselekményeket indokolt  gazdasági bűncselekménynek te-kinteni,amelyek akár a gazdálkodás menetében,akár ahhoz szorosan kapcsolódva,elsősorban és jellemzően a gazdálkodás rendjét,a gazdálkodási kötelezettségeket,a tisztességes és törvényes gazdálkodás kereteit sértik, vagy veszélyeztetik.”[34] Ezen cselekmények a  bírósági statisztika szerint  az összes ismertté vált  delictumok mintegy 1,5%-2%-át teszik ki.E bűncselekmények törvényi megfogalmazása jelentősrészt a ’90-es évek tör-vényhozásának terméke,emiatt a hozzá kapcsolódó bírósági jogértelmezés is a rendszerváltást követő szaba-dabb  jogalkalmazói interpretatio  lehetőségei szerint alakult.Jelen alfejezetben  négy gazdasági delictumhoz tartozó  bírósági jogértelmezési gyakorlattal foglalkozunk részletesebben.Az elemzés sorrendje szerint  ezek  a következők:csődbűntett(BTK.290.§),jogosulatlan gazdasági előny megszerzése(BTK.288.§),számviteli fe- gyelem megsértése(BTK.289.§),végül az alaptőke,törzstőke csorbítása (BTK.298/B.§).Mind a négy  diszpo- zíció bírósági értelmezése  nagyon erősen kötött a kontextuális interpretatióhoz,a módszer minden fenti bűn- cselekményhez tartozó eseti BH.-ban megjelenik.

    A csődbűntett keretdiszpozícióját kitöltő háttérnorma a  csődeljárásról és felszámolási eljárásról  valamint a végelszámolásról szóló többször módosított 1991.évi IL.tv.E törvény igen sok olyan fogalmat és kifejezést értelmez,amelyek a bírósági jogértelmezés szempontjából nélkülözhetetlennek számítanak.A fizetésképtelen gazdálkodó  szervezet vezető tisztségviselőjének,a beszámolási,leltárkészítési,és tájékoztatási  kötelezettség, továbbá a felszámolási,illetőleg csődeljárás kezdő időpontjának pontos jelentését a bíróságok a fent nevezett jogszabály és a BTK. rendelkezéseinek kontextuális interpretatiojának segítségével   állapítják meg.Az értel-mezési  technika érvényesülésére kitűnő példa a Nógrád Megyei Bíróság  BH.1995/555.sz. eseti  határozata. Az ügy terheltje-egy kereskedelmi gmk képviselője-a gmk ellen indult felszámolási eljárás megindulását kö-vetően a kijelölt felszámolónak a felszámoláshoz szükséges iratokat,a vagyonleltárt,az adóbevallást,továbbá  a mérleget a  felszámoló kérésére nem adta át,ezért a  felszámoló az eljárást nem tudta lefolytatni.A  megyei bíróság ezért egyszerűsített felszámolási eljárást rendelt el,a felszámoló pedig feljelentést tett a terhelt  ellen. Az elsőfokú bíróság a  terheltet bűnösnek mondta ki a BTK.290.§ (5.)-be ütköző és eszerint minősülő  csőd- bűntett  elkövetésében.A megyei bíróság törvényesnek  mondta ki az elsőfokú bíróság ítéletét és azt hatályá-ban fenntartotta.A megyei bíróság határozatának indoklása érdekes a témánk szempontjából.Itt kifejtésre ke-rült,hogy a BTK.290.§(5.)-e ún.eredménytényállás,mivel a kötelességszegés (mulasztás) és a következmény, a felszámolás  eredményének egészben vagy részben történt meghiúsulása közt  okozati összefüggésnek kell  fennállnia.(Jogdogmatikai interpretatio.)A cselekményt csak a felszámolás elrendelése után lehet megvalósí-tani.A felszámolás elrendelésének  időpontja olyan jogkérdés,amelyre a bíróság a határozatban  kontextuális interpretatio segítségével  adott választ.Eszerint a törvényi tényállás megvalósulásának előfeltétele a bíróság fizetésképtelenséget  megállapító -Cstv.27.§(2.)-,illetve felszámolást  elrendelő végzése -Cstv.27/A.§(1.) -.A cselekmény akkor válik  befejezetté,azaz a felszámolás akkor tekinthető meghiúsultnak,ha a bíróság a  Cstv. 55.§(1.) alapján az ún.egyszerűsített eljárást elrendeli.A határozatból látható tehát,hogy a kontextuális,illetve a jogdogmatikai interpretatio alkalmazása elengedhetelen az ilyen típusú gazdasági bűncselekmények eseté-ben.

    Az adminisztratív csődbűntetthez kapcsolódó következő határozat a BH.1996/516.sz. közreadott eseti íté-let.A konkrét ügyben egy  gazdasági társaság vezetőjét -mint terheltet- a bíróság a BTK.290.§(5.)-be ütköző  és eszerint  büntetendő csődbűntett elkövetésében találta bűnösnek.Az ítéleti tényállás  szerint a terhelt a zá-rómérleg  elkészítéséhez szükséges bizonylatokat és leltárt késve és hiányosan bocsátotta a könyvelő rendel-kezésére,emiatt a zárómérleg nem készült el és nem jutott el a felszámolóhoz.A bírósági értelmezés szerint a terhelt ezzel vétkesen megszegte a Cstv.31.§ rendelkezéseit,beszámolási  kötelezettségét megszegte,és ezzel a felszámolás eredményét meghiúsította,mivel egyszerűsített felszámolásra került sor.Az eljáró bíróság ezen ügy kapcsán rámutatott arra,hogy a BTK.290.§(5.) szerinti beszámolási,leltárkészítési,vagy egyéb tájékozta-tási  kötelezettség alatt a Cstv.31.§ rendelkezéseit kell érteni.Hasonló álláspontot  képvisel a szintén  kontex-tuális interpretatiot alkalmazó BH.1997/471.számú határozat is.

    A vizsgált bűncselekménnyel kapcsolatosan igen érdekes a delictum alanyi oldalára  vonatkozó szabályok bírósági  értelmezése.[35]A BH.1996/187.sz. eseti ítéletben jogkérdésként merült fel a bűncselekmény  tettesé-vel összefüggő rendelkezések értelmezése.A kontextuális interpretatio sajátosságai,jellegzetességei ezen íté-let esetében nagyon jól megfigyelhetők,mivel itt az értelmezés eredményeképp olyan felmentő végzés szüle-tett,amely a jogértelmezés más típusát  alkalmazva nem kerülhetett volna megállapításra.Az elsőfokon eljárt városi bíróság az ügy terheltjét megrovásban  részesítette,és a csődbűntett miatt indított büntetőeljárást meg-szűntette.Az ítéleti tényállás szerint a terhelt által  képviselt gmk ellen a megyei bíróság felszámolási eljárást indított  meg egy a gmk-val üzleti kapcsolatban álló  másik gazdasági társaság kérelmére.A terhelt a  kijelölt felszámoló többszöri felszólítása ellenére sem tett eleget a Cstv.31.§-ban foglalt kötelezettségeinek,így a fel-számoló  feljelentést tett ellene.A bíróság a  megrovás alkalmazását azzal indokolta,hogy a gmk a  tartozását  az eljárás alatt megfizette,így tehát a bűncselekmény társadalomra veszélyessége az elbíráláskori időpontban csekéllyé vált.A városi bíróság ítéletét a másodfokú bíróság helybenhagyta.A jogerős ügydöntő végzés ellen a terhelt és védője jelentett be felülvizsgálati indítványt.Ezt az LB. alaposnak találta és mellőzte a megrovás intézkedés alkalmazását.Szempontunkból az LB. döntés azon része érdekes,amely a BTK.291/A.§ rendelke-zéseit értelmezi a gazdasági munkaközösségek üzletvezetésére vonatkozó jogi normák kontextusában.Az ér-telmezés szerint a társasági formában működő gazdálodó szervezetek általános szabályait az akkor  hatályos Gt., az 1988.évi VI.tv. tartalmazta.A gazdasági munkaközösségekre  vonatkozó -eredetileg  87.§-89.§-okban található- szabályokat időközben az 1990.évi V.tv. és az 1991.évi LXV.tv. hatályon kívül helyezte.Ez utóbbi  törvény 49.§(7) bekezdése értelmében azonban továbbra is alkalmazni kell a működő gmk-ra -amennyiben a törvény eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz- a közkereseti társaság szabályait.A közkereseti  társaságokkal kapcsolatban a Gt.64.(1)  bekezdése úgy rendelkezik,hogy  amennyiben a társasági szerződésben a tagok  az  üzletvezetéssel  egy vagy több tagot is megbíznak,abban az  esetben a többi tag az üzletvezetésre nem  jogo-sult.A tv.87.§(3) bekezdése értelmében ez a rendelkezés a tárgyalt ügyre is irányadó.A terhelt által képviselt gazdasági munkaközösség társasági szerződése szerint a gmk  üzletvezetésére nem a terhelt,hanem egy más, eljárás alá  nem vont személy volt  jogosult,annak ellenére,hogy a terhelt a gmk önálló képviselője  volt és a  társasági szerződés értelmében jogosult volt bizonyos vagyonnal való rendelkezésre is.Ennek alapján a bíró-ság  arra a következtetésre jutott,hogy a terhelt a bűncselekmény elkövetéséhez szükséges speciális jogosult-ságokkal nem  rendelkezett,így esetében a  vád tárgyává tett magatartás nem valósít meg bűncselekményt,te-hát a  bíróság felmentette őt a BTK.290.§ (5) bekezdésébe ütköző,felszámolás eredményének a  meghiúsulá-sával járó csődbűntett vádja alól.

    A kontextuális értelmezés szempontjából érdekes a jogosulatlan gazdasági előny megszerzése  bűncselek-ményével (BTK.288.§) összefüggő BH.1997/262.sz. eseti határozat,pontosabban az  ügyben elsőfokon eljárt bíróság jogértelmezése.Az ügy terheltjét a városi bíróság jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének bűn-tettének elkövetése miatt elítélte,míg magánokirat-hamisítás vétsége miatt ellene emelt vád alól  felmentette. Az ítélet alapjául szolgáló tényállás szerint az ügy terheltje-mint vállalkozó- az ÁFI RT.-hez,mint a  Terület-fejlesztési Alap kezelőjéhez benyújtott pályázat alapján  vissza nem térítendő támogatást kapott a fent  emlí-  tett jogi személyiségtől.Ennek  alapján a felek közt szerződés megkötésére került sor.A  terhelt azonban nem rendelkezett a pályázatban,majd később a létrejött szerződésben megjelölt saját erővel.A vádlott a szerződés megkötése  után négy hamis számlát és egy hamis adásvételi  szerződést készített költségei igazolásáról.Ter-helt beruházásaival megsértette továbbá a fenti szerződés több pontját is.A bizonyítékok szerint a bíróság ar-ra a  következtetésre jutott,hogy a vádlott a támogatáshoz a döntésre  jogosult személyek megtévesztése által jutott hozzá.Azonban a bíróság álláspontja szerint ilyen esetben a jogosulatlan gazdasági előny  bűntettének, és a magánokirat-hamisítás vétségének  bűnhalmazatban történő megállapítása nem  lehetséges.A döntés  in-doklásában a  bíróság a kontextuális interpretatio technikáját  alkalmazva rögzítette az alábbiakat.Adott eset-ben az  egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992.évi LXXIII.tv 54.§(1) bekezdése  előírta a pályá-zatot,mint kötelező kelléket,a 169/1993.(XII.3.)Korm.rend. 6.§(2) bekezdése pedig meghatározta,hogy a pá-lyázathoz milyen mellékleteket kell csatolni.Ezen korm.r.4.§-a meghatározta,hogy szempontjából melyek az elismerhető költségek.Ez azt eredményezi,hogy amennyiben a vádlott nem nyújtja be a hamis számlákat,ak-kor nem jut hozzá támogatáshoz,tehát az eszközcselekmény nélkül a jogosulatlan gazdasági előny megszer-zésének a  bűntette nem lenne befejezett bűncselekmény.[36]Így tehát halmazati büntetés megállapítására nem  kerülhet sor.E határozat esetében valójában a kontextuális és jogdogmatikai értelmezés igen sajátos együtte-séről van szó.Ehhez kapcsolódóan általános érvénnyel megjegyezhető az,hogy a kontextuális és jogdogmati-kai interpretatio  együttes alkalmazásakor az  egyes értelmezési technikák pontos különválasztása  igen nagy  nehézségeket okoz.

    Az egység-halmazat kérdéseinél maradva,de visszatérve a csődbűntett delictumához,érdekes a  számviteli fegyelem megsértése és a csődbűntett bűncselekményét egymással anyagi halmazatban megállapító eseti ha-tározat,melyet BH.1995/621. számon tettek közzé.Elöljáróban le  kell szögezni azt,hogy a bírósági gyakorlat  szerint a felszámolás elrendelését követően elkövetett számviteli szabályszegések csődbűntettként értékelen-dők.A hivatkozott ítéletben  szintén jogdogmatikai és kontextuális értelmezés került  alkalmazásra.Az ítéleti tényállás tanulsága szerint a terhelt egy gazdasági munkaközösség képviselőjeként az APEH kifejezett felhí-vására sem adta át a  tőle kért bizonylatokat,illetőleg nyilvántartásokat,melyek az adóellenőrzés lefolytatásá-hoz szükségesek lettek volna.A terhelt ezzel a  cselekményével lehetelenné tette az  adóellenőrzést.Nemsok-kal ezután az ügyben szereplő gmk ellen felszámolási eljárás indult,ahol a terhelt szintén nem tett eleget,ez-zel azonban megsértette a  Cstv.31.-32.-33.§-ának rendelkezéseit is.Ezzel a felszámolási eljárást  gyakorlati-lag lehetetlenné tette,ezért a  bíróság egyszerűsített felszámolást rendelt el,így a BTK.290.§(5)  bekezdésébe ütköző  adminisztratív csődbűntettet is.A bíróság erre tekintettel állapította meg a halmazat  megvalósulását. (A konkrét határozattal kapcsolatosan érdekes TÓTH MIHÁLY kommentárja.[37].)

    A kontextuális interpretatioval kapcsolatosa utolsóként -de nem utolsósorban- elemzett  bírósági határozat az  alaptőke,törzstőke csorbításának (BTK.298/B.§) körébe tartozó ítélet,melyet BH.1998/577.számon tettek közzé.Az ügyészi vádirat szerint az ügy I.r. terheltje -az érintett kft. tagja- a társaság devizaszámlájáról 1300 DM.értékű devizát vett fel(a II.r. terhelt közreműködésével),amely a kft. törzstőkéjének lényeges tétele volt. A felvett összeget az I.r.tehelt (a devizahatóság engedélye nélkül) Németországba vitt ki,és ott a  pénzt bizo-nyos F.GmbH. nevű társaság  számlájára befizetett.Erre tekintettel a vádiratban az ügyészség az I.r. terheltet az alaptőke csorbításának  delictumán kívül a BTK.309.§ (1)  bekezdésének a.)  pontjába ütköző és a (2) be-kezdésének  c.) pontja szerint minősülő devizagazdálkodás megsértése bűntette miatt is vád alá helyezte.Az elsőfokú eljárás alatt az I.r.terhelt elhalálozott,így az ő esetében az eljárás megszűntetésére került sor.A II.r. terhelt vonakozásában a BTK.28.§-ra való tekintettel megrovás alkalmazása mellett szüntették meg az  eljá-rást.A végzés ellen a  vád képviselője jelentett be fellebbezést.Témánk szempontjából a  másodfokú bíróság jogértelmezése  érdekes.A bíróság  rámutatott arra,hogy az ügy I.r. terheltje a kft.-ből nem a  vonatkozó jog-szabály  (a Gt.) rendelkezéseinek megfelelően  lépett ki.A II.r.terhelt aktív közreműködése mellett  a deviza-számláján  deponált összeget felvette,majd a konvertibilis valutát magával  vitte külföldre.A Gt.177.§(1) be-kezdésének értelmében a törzstőke ilyen módon való kivonása illegális.(Ezzel a cselekedettel a  terhelt meg-sértette  az 1988.évi XXIV.tv. 31.§(3) bekezdését is.)A bíróság a bizonyítékok  alapján megállapította azt is, hogy II.r.terhelt tudott az I.r.terhelt szándékáról,és vele  szándékegységben cselekedve valósította meg a vád tárgyává tett  cselekményt.Megállapításra  került az is,hogy a II.r.terhelt a kft. vezető  tisztségviselője volt.A törzstőkét érintő  mindennemű kifizetés tekintetében aláírási  jogosultsággal rendelkezett.A fenti  okok miatt  a bíróság (kontextuális,illetve jogdogmatikai interpretatio módszerének felhasználásával) arra  a következte-tésre jutott,hogy a II.r.terhelt a  bizonylat aláírásában való aktív közreműködése az I.r. terheltnek a  pénz fel-vételére vonatkozó szándékának valóra váltásában nélkülözhetelenül szükséges volt,és minthogy a  terheltek  teljes szándék és  akarategységben cselekedtek Így a vádlottak,mint társtettesek valósították meg  a kérdéses  bűncselekményt.(A bíróság jogértelmezését a felülvizsgálati eljárás során az LB. irányadónak tekintette,és a  jogerős határozatot hatályában  fenntartotta.)Ezen ítélet esetében látni  kell azt,hogy a II.r. terhelt vonatkozá-sában a bűnösség társtetteskénti megállapítására a kontextuális jogértelmezés segítségével volt mód.Enélkül a vádlott cselekménye(pl.a grammaticai interpretatio alapján) a bűnsegédkénti minősítés megállapítására lett volna alkalmas.

    A kontextuális interpretatioval kapcsolatosan elmondható (amint azt a fent hivatkozott határozatok is mu-tatják),hogy a  jogértelmezés ezen típusa a  jogszabály szövegrétegétől való  eltérés mértékében több,mint a szavak speciális értelme alapján végzett interpretatio,de kevesebb,mint a jogdogmatikai értelmezés.Az utób- bi típus esetén a bíróságok lehetősége a szövegrétegtől való eltávolodásra nagyobb,mint a kontextuális inter- pretatio technikáját alkalmazva,ugyanakkor (például a gazdasági delictumok tekintetében) a kontextuális ér- telmezés megelőzi a  jogdogmatikait.Ilyenkor a  dogmatikai modellek alapján történő interpretatio  az egyes jogszabályok kontextusában értelmezett kifejezéseket,illetőleg mondatokat vonja be a vizsgálatba.A dogma- tikai értelmezés sajátosságaival a jelen tanulmány egy későbbi alfejezete foglalkozik részletesen.

   

 

 

 

3.

(Joglogikai interpretatio)

 

 

 

    A joglogikai maximákon alapuló jogszabályértelmezés a büntetőbíróságok gyakorlatában elfogadott tech-nikának számít(természetesen csk abban az esetben,ha az ilyen típusú interpretatio nem ütközik a büntetőjog speciális alapelveibe),ugyanakkor alkalmazására nagyon ritkán kerül sor az  eseti határozatokban.Az empíri-kus anyagot tekintve,1990.-1999. között mindösszesen 31db. ítéletben szerepel a fenti jogértelmezési forma. Ez a csekély alkalmazási gyakoriság csökkenő tendenciát mutat.[38]A joglogikai interpretatioval kapcsolatban meg kell  jegyeznünk azt,hogy egy  adott ítéletben történő alkalmazása sosem  egyedüli,kizárólagos.Minden esetben kiegészül a  jogértelmezés más típusaival is.A bíróságok a kérdéses szabály jelentésének logikai fel- tárását tehát mindig kiegészítik más módszerekkel is.Az önálló  logikai technika túlhangsúlyozásától határo-zottan  tartózkodó bírósági gyakorlatnak oka  lehet az,hogy a joglogikai interpretatio általában  nem eredmé-nyezi a jogi norma értelmének a teljes feltárását,mivel az egyes argumentumok konkrét esetre történő alkal-mazása ellentétes következtetésekhez vezethet.[39]

    Elméleti szempontból a  büntetőjog speciális alapelvei (nevezetesen az  analógia tilalmára vonatkozó ren-delkezések),illetve az argumentum a  minore ad maius,és az argumentum a  simile összeegyeztethetősége je-lent komoly  problémát.Mint ahogyan azt az I.Fejezetben tárgyaltuk,az elkövető  terhére történő analógia al-kalmazása beleütközik a nullum crimen/nulla poena sine lege stricta jogelvébe.A fent  említett probléma ab-ból adódik,hogy a kérdéses két argumentum adott esetben történő alkalmazása,eredményét tekintve,nemigen különbözik az  analógia technikáját használó  jogértelmezés eredményétől.[40] Mindkét esetben egy  joghézag  jogi,illetve  törvényi alapon -logikai módszer segítségével- történő kitöltésére kerül sor.Gyakorlati gondokat azonban  mindez nem okoz,hiszen összesen három olyan BH. szerepel az  elemzett anyagok között,amely az  argumentum a simile,illetve argumentum a minore ad maius maximáit alkalmazza,de az elkövető javára.

    A joglogikai interpretatio  sajátosságai néhány eseti  példa fényében könnyen megragadhatóak.A  jogdog-dogmatikai és a joglogikai jogértelmezési módszer különbségei a legszembetűnőbben a BH.1996/238.számú eseti  határozatában jelennek meg.Az  ügy terheltjét az elsőfokon eljárt városi bíróság  segítségnyújtás elmu-lasztásának a  veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett bűntette és közúti baleset gondatlan okozásának vét-sége miatt halmazati büntetésül hat hónapi felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte.A terhelt védője a BE.381.§ (1) bekezdésére hivatkozva kérelmet nyújtott be a  bírósághoz,melyben a  jogerősen kiszabott  felfüggesztett börtönbüntetéshez füződő  hátrányok alóli mentesítését kérte a  terheltnek.Az elsőfokon eljáró bíróság  a ter-helt mentesítését kimondta a BTK.104.§(1) bekezdésére hivatkozva.Az ítélet indoklása szerint a hivatkozott szabályból logikailag az  következik,hogy a  mentesítésnek előzetesnek kell lennie,de nem kell  feltétlenül a  felfüggesztés teljes  időtartamára vonatkoznia,csak legalább egy  részére.Az argumentum a  maiori ad minus joglogikai  maximája szerint,ha az elítélt a  próbaidő teljes tartamára mentesíthető,akkor mentesíthető a pró-baidő hátralevő időtartamára is.A másodfokú bíróság az  ügyészi fellebbezést alaposnak találta,és  az elsőfo-kú bíróság ítéletét megváltoztatta,mivel annak hiányoztak mind az anyagi jogi,mind pedig az eljárásjogi tör-vényességi feltételei.Az indoklás(amely már nem joglogikai,illetve nyelvtani,hanem jogdogmatikai interpre-tatio alkalmazásával született meg) szerint az ítélet jogerőre emelkedését követően az elítélt előzetes mente-sítése fogalmilag kizárt.A dogmatikai interpretatio tanulsága szerint a bírósági mentesítési formák elnevezé-sében  megnyilvánuló megkülönböztetés azt fejezi ki,hogy az  elítéléshez jogszabály  által fűződő  hátrányos következmények hatályának beállása után(utólagosan) mentesül az elítélt illetve,hogy a mentesítés folytán a hátrányos következmények  hatálya be sem áll (előzetes mentesítés).A törvény szövegéből,és annak jogdog-matikai értelmezéséből az következik,hogy az ítélet jogerőre emelkedésével az  elítéléshez a jogszabály által fűzött hátrányos jogkövetkezmények hatálya beáll.Ennek alapján a másodfokú határozat szerint a  városi bí-róság által hozott végzés nemhogy a törvényesség,de a logika követelményeinek sem felelt meg.

    Az BH.1998/215.számú eseti határozat több szempontból is érdekes:egyrészt mert a vizsgált időszakban e határozatban jelent meg utoljára a  joglogikai interpretario,másrészt mert ebben az  ítéletben öt különféle ér-telmezési mód szerepel( kétféle grammaticai,kontextuális,jogdogmatikai, joglogikai).Ebben a témánk szem-pontjából kétségkívül nagyon tanulságos ügyben a joglogikai interpretatio a  kontextuális értelmezéssel ösz-szefüggésben került alkalmazásra,a terhelt büntetőjogi felelősségét megalapozó törvény -a PTK.- értelmezé-sekor.Az ügy terheltjei egy korlátolt felelősségű társaság keretein belül szeszexporttal kívántak  foglalkozni. Ennek érdekében egy  magyar likőrgyárral exportbizományosi szerződést kötöttek,de az  exportként vámke-zelt finomszeszt  hét esetben -a jövedéki és vámzár eltávolítása után- további  hasznosításra  saját kft.-jükbe fuvarozták,azt nem szállították le a szerződésben szereplő orosz-magyar vállalatnak.Terheltek tevékenysége folytán az államnak nagy forgalmi adókiesése keletkezett.Az első és másodfokú  bíróságok a terhelteket  kü- lönösen nagy értékű sikkasztás bűntettében találták bűnösnek,és ezért őket főbüntetésként letöltendő szabad- ságvesztésre ítélték.A jogerős ítélet ellen a védelem képviselői jelentettek be  felülvizsgálati indítványt.Ezt a Legfelsőbb Bíróság alaposnak találta,ezért az eljárt bíróságok döntéseit  módosította, a  sikkasztás delictuma  helyett adócsalás bűncselekményének elkövetését  állapított meg.Az LB. PTK.-t értelmező  joglogikai inter- pretatioja  érdekes az indoklás szövegéből.A bíróság itt leszögezte,hogy:”a kérdéses szerződés a PTK.507.§-ban foglalt  bizományosi szerződésekre vonatkozó szabályok  szerint  érvényes.A  PTK.513.§ (2) bekezdése visszautal a PTK.474.§-ban foglalt megbízás szabályainak alkalmazására,ugyanakkor a szerződő  felek egy- behangzó  akaratnyilvánítását juttatja kifejezésre,amikor  különböző olyan kikötéseket  is  tartalmaz, melyek nem feltételei a  bizományosi szerződésnek.”A bíróság  értelmezése szerint e körben döntő jelentősége van a részteljesítésnek,és a vételár kifizetésének.Erre törvényes alapot biztosít a PTK.479.§(1) bekezdésében  fog-lalt rendelkezés,amely szerint a megbízott a költségek megelőzésére nem köteles.Amit a PTK.nem tilt,az ar-gumentum a contrario,teljesíthető.A vételár kifizetése biztosította a terheltek rendelkezési jogát az  átvett ra- kományra vonatkozóan.A bíróság értelmezése alapján a vételár kifizetése folytán,továbbá  az exportbizomá- nyosi szerződés folytán az I.r.terhelt sajátjaként  rendelkezett,mint bizományos, az árú  elszállítása és értéke- sítése felől,azzal a megszorítással,hogy az árút köteles  volt a  vámeljárást  követően  Magyarország  határán  kiléptetni,és az  orosz-magyar vállalat részére  értékesíteni.A jogértelmezés szerint a  sikkasztás  büntetőjogi törvényi tényállási elemei ilyen tények mellett nem valósulnak meg.

    E fenti határozatból  kifejezetten jól látszik az,hogy a joglogikai interpretatio  nagymértékben hozzákötött  a többi jogértelmezési formához,a büntetőjogban legalábbis,teljes mértékű önálló alkalmazása nem  bevett a bírósági gyakorlatban.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

(Interpretatio az alkotmányos

alapjogok fényében)

 

 

 

    Az alkotmányos alapjogok(és tegyük hozzá:alkotmánybírósági határozatok) fényében történő,rájuk konk-rétan hivatkozó bírósági határozatok száma elenyészőnek mondható.Az 1990-1999-es években a vizsgálatba bevont több,mint 1300 BH. közül csak 19 ítélet értelmezi a BTK. adott rendelkezéseit AB. határozatok alap-ján,illetőleg az ezekben kibontott alapjogok fényében.A leggyakrabban a  rágalmazási -BTK.179.§-,illetve a becsületsértési -BTK.180.§.- ügyekben találkozhatunk a  jogértelmezésbe bevont  alkotmánybírósági határo-zattal,nevezetesen a 36/1994.(VI.24.) AB.hat.-tal,mely az Alkotmány 59.§,és 61.§(1)-bekezdés  közti ellent-mondást volt hivatva kiküszöbölni a hatóságok,hivatalos személyek,közszereplő politikusok sérelmére elkö-vetett rágalmazás (illetőleg becsületsértés)vonatkozásában.Mindez azonban csak 3 ítéletben kerül konkrétan hivatkozásra(ilyen például a BH.1998/162.sz.eseti határozat),mivel az AB.által a 179.-180.§ alkalmazásának alkotmányos követelményeit megalkotó határozatának lényege valójában beépült a bírói gyakorlatba,és ettől kezdve nem mint alkotmányos alapjogok fényében történő,hanem bírói gyakorlat alapján végzett  interpreta-tio határozza meg a szabály értelmezését.(Eszerint hivatalos személy,vagy politikus becsületének csorbításá- ra alkalmas értékítéletet kifejező vélemény az AB. határozat alapján nem büntethető.Hasonlóan nem büntet-hető az,aki a becsület csorbítására alkalmas kijelentés valóságtartalmával nem volt tisztában,kivéve ha az il-lető a  foglalkozása,avagy hivatása alapján rá vonatkozó  szabályok szerint elvárható  figyelmet,illetőleg kö-rültekintést   elmulasztotta.)A rágalmazás,illetőleg a becsületsértés delictumán túl a  közösség elleni  izgatás bűncselekménye az,amelynek  esetében több olyan eseti határozat született,ahol a  bíróságok AB.hat.alapján interpretálták a BTK269.§.kérdéses rendelkezéseit.[41]

     Az Alkotmánybíróság és a jogalkalmazási folyamat viszonyáról általánosságban annyi mondható el,hogy egymás tevékenységére a  gyakorlatban igen kevés hatással vannak.Nem kis mértékben  köszönhető mindez az 57/1991.(XI.8.) AB.hat.-ban kifejtett állásfoglalásnak,ahol a bírák kizárták az Alkotmánybíróság hatáskö-réből a  jogalkalmazás alkotmányosságának  vizsgálatát.[42] Az alkotmánykonform jogértelmezés AB. hat.-on alapuló -Németországban régóta bevett és kötelező- gyakorlata hazánkban nem  élő jelenség.Az Alkotmány-bíróság és rendes bíróságok viszonyától függetlenül hatnak azonban a jogértelmezésre az egyes Alkotmány-ban deklarált alapjogok.A büntetőjogon belül,a speciális büntetőjogi alapelvek léte ezt a  hatást nagymérték-ben erősíti.(A jogértelmezés,illetőleg az alapjogokból,és a  jogállamiság eszméjéből fakadó  speciális bünte-tőjogi alapelvek közti kapcsolat a jelen tanulmány Első Fejezetében került elemzésre.)

    POKOL BÉLA elemzése alapján meg kell jegyeznünk,hogy a Legfelsőbb Bíróság alkotmányos alapjogo-kat értelmező technikája nagymértékben tér el az Alkotmánybíróság alkotmányértelmezési gyakorlatától.Az LB. az egyes alapvető jogosultságokat sokkal inkább a  társadalomban rögzült normákhoz  kötve értelmezik, ellentétben az AB.ún.”aktivista” beállítódásával.[43]Az alapjogok Legfelsőbb Bíróság által felfogott határai az AB.határozataiban fellelhető  mértéknél szűkebbek.(Például  az emberi méltóság  értelmezésében megjelenő értelmezési különbségek e fenti jelenségre jó példával szolgálnak.)Ehhez  kapcsolódóan kell  megenlítenünk  a Legfelsőbb Bíróság BH.1999/292.számon közzétett eseti  ítéletét,melyben a  lelkiismereti és vallásszabad-ság alkotmányos alapjogát értelmezi egy  büntetőügy kapcsán.A bíróság által megállapított  tényállás szerint az ügy terheltje egy vallási felekezet ünnepi körmenetét úgy  zavarta meg,hogy gépkocsijával -a továbbhala-dás érdekében- a közterületen gyülekező hívek közé hajtott,és őket egy riasztópisztollyal fenyegetve próbált utat nyitni magának.Az értesített rendőrök a terheltet igazoltatták,és fegyverét lefoglalták.A városi bíróság a  terheltet vallásszabadság megsértésének bűntettében (BTK.174/A.§) találta bűnösnek,ezért őt  felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte.A másodfokú bíróság az ítéletet helybenhagyta.Az általunk vizsgált jogértelmezési technika szempontjából a Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálati eljárás során kifejtett indoklása mondható érde-kesnek.A védői álláspont szerint a  terhelt a fenti bűncselekményt nem  valósította meg azzal,hogy  a gépjár-műforgalom számára kiépített úttesten próbálta elérni úticélját,cselekedetével senkit sem akadályozott vallá-sának szabad gyakorlásában,erre  szándéka sem terjedt ki.A védői érvelést az LB. nem fogadta el.Indoklásá-ban  az 1990.évi IV.tv,illetőleg az Alkotmány 60.§-ának rendelkezéseit értelmezte,a vallás  szabad gyakorlá-sának jogi tárgyát  védő büntető-diszpozício szempontjából. (Kiemelést érdemel,hogy a bíróság  az 1990.évi IV.tv. értelmezésébe bevonta a  hozzá fűzött indoklást is.)A bíróság az értelmezés során nem lépett túl a kér-déses alapjog tartalmának a  törvényben meghatározott határain,ezt az  Alkotmánybíróság 4/1993(II.12.) ha-tározatának interpretatioba történő bevonásának segítségével tette meg.A hivatkozott AB. határozat a vallás-gyakorlás szabadságát az  emberi méltóság Alkotmánybíróság által kiolvasztott  alapjogával összefüggésben értelmezte,így jóval tágabb határokat húzott meg a kérdéses alapjoggal kapcsolatosan,mint az a törvény ren-delkezéseiből következne.[44]Az ügy kimenetelének  szempontjából ez  nem volt lényeges aspektus (a jogerős  végzést az LB. hatályában  fenntartotta),azonban ebből az eseti határozatból is  világosan látszik,hogy a ma-gyarországi büntető felsőbírósági fórumok nem élnek önállóan az alapjogértelmezés azon típusával,amely a törvény szövegétől  elszakadva,annak rendelkezéseit  különböző elvek  segítségével  jelentősen kitágítva ún. „aktivista jelleggel” interpretálja.Amennyiben  erre kerül sor egy konkrét ügy kapcsán ,úgy az LB. az Alkot-mánybíróság jogértelmezését irányadónak tekintve,az AB.határozat pontos hivatkozásával teszi ezt meg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

(Jogszabály értelmezése bírói jogra való hivatkozás alapján)

 

 

 

    A magyar jogrendszer korunk modern jogtípusán belül René David nyomán általánossá vált kifejezéssel élve a kontinentális jogcsaládba tartozik. A kontinentális vagy máskképpen római-germán jogcsaládba tartozó jogrendszerekre nézve - már-már közhelyszerűnek számító vélekedés szerint – a jogásztársadalom számára általánosan elfogadottá vált az az állítás - hogy a bírói precedensjog ezen jogcsaládba tartozó jogrendszerekre egyáltalán nem jellemző, a bírák eseti ítélkezési gyakorlatukon keresztül alapvetően nem hoznak létre új jogintézményeket, nem módosítják a már meglévő jogszabályokat, illetve nem orientálják eseti döntéseikkel a későbbiekben hasonló esetekben döntést hozni hivatott bírák tevékenységét.

     A fenti álláspont szerint mereven elválik és el is kell választani egymástól a jogalkotói és a jogalkalmazói tevékenységeket, ezen felül szigorúan tiltott az említett jogcsaládon belül a jogalkalmazói jogképződés, a bírák elsődleges feladata pedig voltaképpen nem más, mint hogy az eléjük kerülő esetekre vonatkozóan a racionálisan zárt rendszert alkotó, absztrakt módon megfogalmazott, elsődlegesen törvényekből és egyéb írott jogszabályokból összeálló joganyag megfelelő jogi normáit értelmezzék az adott esetre kivetítve döntéshozatali eljárásuk során. A precedensjog pedig, kizárólag az úgynevezett common law jogcsaládba tartozó jogrendszerek jellemzője.

    A fentiekben leírtak természetesen nagyjából megegyeznek a valós helyzettel, azonban - mint ahogyan azt a közelmúltban MacCormick és Summers a bírói joggal kapcsolatos számos európai országra és az Egyesült Államokra koncentráló rendkívül érdekfeszítő empírikus kutatásai minden kétséget kizáróan bebizonyították – ma már nem teljes mértékben állják meg a helyüket a valóságban.

    Az minden kétséget kizáróan bizonyos, hogy az angolszász jogrendszerekben meglévő formálisan is kötelező erővel bíró precedenskövetési gyakorlat, a római-germán jogcsaládba tartozó európai jogrendszerekben nem létezik. De a MacCormick-Summers féle tanulmánynak köszönhetően többek között fény derült arra tényre is, hogy napjainkban az európai kontinens országaiban – természetesen eltérő gyakorisággal – a bírói döntéshozatal kapcsán egy olyan irányú folyamat van kibontakozóban, melynek során a korábbi ítélkezési gyakorlat, a bíróságok által meghozott eseti döntések - összességében véve természetesen nem automatikusan kötelező jelleggel, mindazonáltal egyre növekvő mennyiségben - , a fellebbezési eljárások során sokszor alapvető jelleggel képesek befolyásolni az adott esetben korábban született ítélet helyességének elbírálását.

    Az általunk végzett kutatások alapján elmondható az, hogy a magyar ítélkezési gyakorlatban hasonló folyamat látszik kibontakozni mint amilyen a fent említett szerzők tanulmányában vizsgált európai országokra is jellemző napjainkban. Mielőtt azonban rátérnék az általunk eme témában végzett empírikus kutatások adatainak részletesebb ismertetésére, feltétlenül fontosnak tartom röviden kiemelni a magyar jogrendszer bizonyos jellemzőit és sajátosságait.

    A magyar jogrendszer egészét átható, a jogalkalmazói és a jogalkotói tevékenységet egyaránt orientáló alapelvekből levezethetőek úgynevezett speciális büntetőjogi alapelvek.

    Többek között az egyik ilyen speciális büntetőjogi alapelv a törvényesség azaz az anyagi jogi legalitás elve. Ez az elv voltaképpen nem más mint a jogrendszerünk egészét alapvető mértékben meghatározó elvnek a jogállamiság követelményének s a hozzá szorosan kapcsolódó jogbiztonságnak elengedhetetlen velejárója.

    A jogállamiság alapelvéből és a jogbiztonság követelményéből a büntetőjoghoz kapcsolódóan alapvetően az alábbi négy rendkívül fontos büntetőjogi tilalom vezethető le:

 

 

-         1, NULLUM CRIMEN/NULLA POENA SINE LEGE PRAEVIA

 azaz a súlyosabb büntető törvény visszaható hatályának tilalma illetve az elkövetéskor hatályos törvény alkalmazásának követelménye.

-         2, NULLUM CRIMEN/NULLA POENA SINE LEGE CERTA azaz a határozatlan büntető törvény és jogkövetkezmény tilalma.

-         3, NULLUMCRIMEN/NULLA POENA SINE LEGE SCRIPTA

-         azaz a bírói jog és a büntetőjogi szankciót és büntethetőséget szigorító szokásjog tilalma illetve írott büntertő törvénykönyv követelménye.

-         4, NULLUM CRIMEN /NULLA POENA SINE LEGE STRICTA

-          azaz a bíráknak a törvényben írt normaszöveghez kötésének a követelménye illetve az ananlógia tilalma.

    Ezen elveket áttekintve nyilvánvalónak tűnik az hogy jelen tanulmány keretében a bírói joggal kapcsolatban feltétlenül kiemelt figyelmet kell szentelni a fentiekben felsorolt alapelvek közül a NULLUM CRIMEN/NULLA POENA SINE LEGE SCRIPTA alapelvnek és értelemszerűen a hozzá kapcsolódó vele szoros összefüggésben lévő törvényi szabályozásnak is.

    Ezen alapelvből kifolyólag kizárólag írott jog, törvény képezheti bűncselekmény és a hozzá kapcsolódó jogkövetkezmény, szankció meghatározásának alapját. A fenti követelmény világosan kifejezésre jutott a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény által. Ennek ellenére mégsem lehet azt mondani, hogy ma Magyarországon a gyakorlatban eleve kizárt lenne a bírói jog létezése illetve a bíróságok eseti döntéseinek, az általános ítélkezési gyakorlatnak az orientáló befolyásoló szerepe a bírák későbbi döntéseinek alakulására továbbá a fellebbviteli eljárások során megszülető bírósági határozatok lényegi tartalmára nézve.

    Ez a jelenség többek között azzal a ténnyel is összefüggésbe hozható, hogy a magyar bírósági rendszer csúcsán álló Legfelsőbb Bíróságnak évente több ezer a fellebbezési eljárás során hozzá eljutó esetben kell határozatot hoznia. Ezeket az eseti ügyekben hozott döntéseket a „Bírósági Határozatok”-ban mindenki számára hozzáférhetővé teszik és ezen határozatok – mint ahogyan azt az alábbiakban empírikus adatokkal alátámasztva részletesebben be fogjuk mutatni – számos esetben orientációs pontokként szerepelnek az alsóbb bíróságok későbbi ügyekben megszülető eseti döntéseinek meghozatalakor.

    A Legfelsőbb Bíróság azonban nem csak a fent említett tevékenységével képes hatást gyakorolni a bírói jogalkalmazás egészére. Alkotmányunk 47.§-a a következőket tartalmazza:

„ A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága elvi irányítást gyakorol az összes bíróságok működése és ítélkezése fölött. A Legfelsőbb Bíróság irányelvei és elvi döntései a bíróságok számára kötelezőek.”

    Az alkotmány evvel tulajdonképpen valamennyi bíróság számára egyértelműen kötelezővé tette az irányelvekben és az elvi döntésekben foglaltakat, ám ezen felül – mint ahogyan azt az alábbiakban példákkal is illusztrálni fogjuk – a kollégiumi állásfoglalások tartalmát is a bíróságok határozataik meghozatalakor lényegében jogforrásként veszik számba. Teszik ezt annak ellenére, hogy itt tulajdonképpen nem létezik semmilyen írott jogszabály, amely a bíróságok számára ezt a gyakorlatot előírná azaz voltaképpen ezen kollégiumi állásfoglalások a sokéves bírói ítélkezési gyakorlat által nyertek – ilyenképpen mondhatjuk azt hogy szokásjogi úton – jogforrási jelleget.

    A Legfelsőbb Bíróság illetve a különböző megyei bíróságok a kollégiumi állásfoglalások figyelmen kívül hagyása illetve tartalmuknak az adott esetben helytelennek ítélt alsóbb bírósági értelmezése esetén az ilyen határozatokat a helyesnek tartott értelmezésre hivatkozva ugyanúgy felülbírálják a fellebbezési eljárás során, mint bármely más esetben mikor döntésük alapját kötelező erővel bíró jogszabályi rendelkezés képezi.

    A kollégiumi állásfoglalások és az elvi döntések illetve az irányelvek voltaképpen a bírói jogalkalmazás egységét hivatottak megteremteni. Az 1997.évi. LXVI. Hatályba lépése óta a Legfelsőbb Bíróságnak már az úgynevezett jogegységi határozatok meghozatalával kell megteremtenie illetve elősegítenie a bírói jogalkalmazás egységét. Az 1997.éviLXVI. törvény 29.§-a első bekezdésének a, és b, pontjaiban a következőképpen határozza meg azt, hogy mikor van helye jogegységi eljárásnak:

„1997. LXVI (1) 29.§. a,: A jogegységi eljárásnak van helye:

     a, az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében elvi kérdésekben jogegységi határozat meghozatala szükséges

     b, a Legfelsőbb Bíróság valamelyik tanácsa jogkérdésében el kíván térni a Legfelsőbb Bíróság másik ítélkező tanácsának határozatától.

    Mindez nem jelenti azt, hogy a korábbi elvi döntések és irányelvek - még ha nem is rendelkeznek jogszabály szerint kötelező erővel – ne töltenének be jogforrási funkciót, hiszen a gyakorlatban továbbra is mérvadónak tekintik a bíróságok ezek tartalmát akárcsak korábban a kollégiumi állásfoglalások esetében , annál is inkább mivel a fentebb említett törvény ugyan „papíron” voltaképpen eltörölte az elvi döntések és irányelvek addigi kötelező jellegét de nem rendelkezett ezek további sorsáról illetve megszűntetéséről, így értelemszerűen a kollégiumi állásfoglalásokkal együtt mindaddig alkalmazhatóak amíg nem születik eltérő iránymutatást tartalmazó jogegységi határozat.

    Mint ahogyan azt már a korábbiakban is jeleztük számos példa található arra a Bírósági Határozatokban, hogy a bírák határozataikat bírói jogra valóhivatkozással hozzák meg. Ilyen esetekben a Legfelsőbb Bíróság illetve elvi döntéseire továbbá iránymutatásaira valamint kollégiumi állásfoglalásaira nem ritkán pedig más hasonló esetekben megszületett bírósági határozatokra vagy sokszor csupán a kialakult bírói gyakorlatra hivatkozva bírálják el a fellebbezési eljárás során eléjük kerülő bírósági határozatokban szereplő vitatott kérdéseket.

1990-1999 közötti a Bírósági Határozatokban megjelent határozatok közel 28%-ában ilyen módon hoztak ítéletet a bírák.

    Az1990/85. számú esetben egy kollégiumi állásfoglalást alapul véve hozta meg döntését az adott ügyben a terhelt javára emelt törvényességi óvás elbírálásánál a bíróság.a következöképpen fejtte ki álláspontiát:

   1, A terheltet a városi bíróság ittas vezetés vétsége miatt tíz hónapi tíz százalékos bércsökkenéssel járó javító-nevelő munkára,

   2, kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt egy év hat hónapi tíz százalékos bércsökkenéssel járó javító-nevelő munkára ítélte. Az 1. És 2. ítéletekkel kiszabott büntetéseket összbüntetésbe foglalta minek tartalmát két év javító-nevelő munkában állapította meg tíz százalékos bércsökkenés mellett.

  3, ezen felül természet elleni fajtalanság bűntette miatt tíz hónapos börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte. A városi bíróság az 1. és 3. alatti bűntetteket összbüntetésbe foglalta tartamát egy év három hónapi börtönben megállapítva.

    A terhelt javára emelt törvényességi óvást a Legfelsőbb Bíróság törvényesnek találta.Okfejtése szerint az eljárt bíróságok az összbüntetésnek egy év négy hónapi tartamának megállapítása során az összbüntetésbe foglalandó büntetések együttes tartamából egy év négy hónap 28 napból csupán 28 napot engedtek el. Az elengedésnek ez a mértéke nem felel meg a L.B. B.K. 105. számú állásfoglalása C/1/a, pontjában foglaltaknak.

A kifejtettekre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság a törvényességi óvással megtámadott összbüntetési ítéletet hatályon kívül helyezet, és az újabb összbüntetési eljárás lefolytatása végett az ügyet a városi bírósághoz visszaküldte.

    Egy ugyancsak a kilencvenes évek elején született határozatban melyet a Fejér Megyei Bíróság hozott meg, a bíróság döntésében a „jogszabályt értelmező bírósági gyakorlatra hivatkozott” egy 1988-ban született esetet megjelölve. Az adott ügyben a városi bíróság 500 forint rendbírságra ítélte a tanút mivel indoklása szerint a tanú a bíróság folyosóját a tanács elnökének engedélye nélkül elhagyta. Ez ellen a tanú fellebbezést jelentett be, indoklása szerint orvoshoz ment s ezen indokláshoz igazolást csatolt. Miután a megyei bíróság megvizsgálta a városi bíróság végzését s az üggyel kapcsolatos iratokat, a fellebbezést alaposnak találta: „ Kétségtelen , hogy a vádlott megsértette a tárgyalási fegyelmet, ezt azonban – bár nem helyeselhetően de emberileg bizonyos fokig méltányolható okból tette. Kiemeli a megyei bíróság, hogy a jogszabályt értelmező ítélkezési gyakorlat iránymutatása szerint ( BH. 441/1988) a rendbírság kiszabása mindig csupán lehetőség soha nem kötelező, alkalmazása bírói mérlegelés jogkörébe tartozik és a mulasztás rendzavarás körülményeinek súlyosságának a vizsgálatától függ.” (Fejér Megyei Bíróság Bf. 606/1989.sz.) BH.372/1990

    Egy másik bírósági határozatban melyben a kilencvenes évek végén a Legfelsőbb Bíróság által hozott döntést tartalmazza a terheltek védőjük útján védőjük által benyújtott felülvizsgálati indítványban egy 1995. évben született bírósági határozatra hivatkoztak mellyel kapcsolatos értelmezésüket a Legfelsőbb Bíróság tévesnek talált. Az adott ügyben a városi bíróság a terhelteket pénzbüntetésre ítélte, valamint az eljárás során lefoglalt 150 műsoros videókazettákat elkobozta. A terheltek olyan videokazettákat akartak értékesíteni melyek a hazai jogtulajdonos által voltak forgalomba hozva illetve melyeken televízió csatornákról jogtalan átmásolással valamint mozijogos filmek illegális felvételével és sokszorosításával készült filmek voltak, ezeken felül pedig plyan filmek melyek Magyarországon a mozikban történő bemutatás előtt illegális videokazettán kerültek forgalomba, tehát ezek a kazetták a forgalmazás feltételeinek nem feleltek meg és a terheltek nem rendelkeztek árusításra engedéllyel ennek ellenére ezeket a videokazettákat újsághirdetés útján próbálták meg értékesíteni. A terheltek védőügyvédjük által benyújtott felülvizsgálati indítványban szereplő álláspontjuk szerint a tényállásban megállapított és a terhükre rótt magatartás nem merítette ki a szerzői és a szomszédos jogok megsértésének vétségét illetve kísérleti alakzatát sem. A Bírósági Határozatokban szereplő eseti döntésre (1995/623. sz.) való utalással arra hivatkoztak, hogy újságban közzétett hirdetéssel a cselekmény csak előkészületi szakaszig jutott el ezt viszont a törvény nem bünteti.

     A felülvizsgálati indítványukat a Legfelsőbb Bíróság nem találta alaposnak a következők miatt:„Tévesen értelmezte a Bírósági Határozatok 1995/623. sorszámú eseti döntését. A hivatkozott jogesetben a cselekménynek nem büntethető előkészülete azért volt megállapítható mert az eladásra meghirdetett videokazettákat jogellenes forgalomba hozatal végett nem a terhelt másolta és nem is tudott azok illegális voltáról. Amennyiben viszont az elkövető a videokazetták jogosulatlan forgalomba hozása céljából a videokazetták illegális előállításában, sokszorosításában közreműködik vagy azok ilyen eredetéről tudomással bír, a cselekménye már készenléti stádiumba kerül.” (Legf. Bír. Bfv. I.187/1997.sz.) B.H. 1998/324.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

(Doktrinális-jogdogmatikai jogszabályértelmezés)

 

 

    A jogdogmatikai alapelvek fényében való jogszabályértelmezés a gyakorlatban a Bírósági Határozatokban szereplő megyei és Legfelsőbb Bírósági határozatokat a 1990-1999-es időszakot áttekintve az egyik leggyakrabban előforduló interpretációs módszernek bizonyult.Ezen vizsgált esetek több mint 40%-ában fordult elő hogy egy ügy kapcsán a bíróság elé kerülő adott vitás kérdésben született döntés indoklásánál a fenti módszer alkalmazásra. Ezen értelmezési módszer a Btk. Általános részével kapcsolatban elsődlegesnek bizonyult.

    A jogdogmatikai interpretatio technika büntetőjogban történő gyakori alkalmazásának oka,hogy a büntető anyagi  jog  területén -hasonlóan a polgári joghoz,és ellentétben a közigazgatási joggal- kidolgozott, a  jo-gásztársadalomban általánosan ismert és  elfogadott jogdogmatikai modellek léteznek,melyek az  interpreta-tio  ezen  módszerének használatakor nem teszik  bizonytalanná az  értelmezési folyamatot.Mindazonáltal  a büntetőjogban is több dogmatikai konstrukció létezik,amelyek adott esetben ellentétbe kerülhetnek egymással az interpretatio során.A bírói gyakorlattól függ az,hogy a létező dogmatikai modellek közül melyek azok,amik a törvénykezés során alkalmazásra kerülnek.Ezért a bírói gyakorlat alapján történő,illető-leg a jogdogmatikai interpretatio igen szoros kapcsolatban,illetőleg kölcsönhatásban állnak egymással.(A lé-tező dogmatikai modellek alapját képezik a bírói gyakorlatnak,a jogalkalmazás során ezen modellekkel kap-csolatosan felvetődött problémák pedig a jogdogmatika jogtudomány általi továbbfejlesztésének  folyamatát  segítik elő.)Az elmúlt tíz év során számos nagyon érdekes jogdogmatikai interpretatio által hozott ítélet szü-letett.Ezek közül kerül bemutatásra néhány az alábbiakban.

    Az 378/1991. számon megjelent esetben a pszichikai bűnsegély és a felbujtás fogalmainak a jogirodalomban egységes ezen kérdésre vonatkozó elv képezte a döntés alapját. A vádlottakat az elsőfokú bíróság több rendbeli részben társtettesként részben pedig bűnsegédként, bűnszövetségben üzletszerűen elkövetett, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás mondotta ki bűnösnek és halmazati büntetésként börtönbüntetésre valamint a közügyektől való eltiltásra ítélte. A Legfelsőbb Bíróság az elsőfokú bíróság jogi álláspontját csupán egy vonatkozásban találta tévesnek, miszerint : „Az elsőfokú bíróság azokban az esetekben amikor a vádlott csak ötletet, címet adott társainak meghatározott sértett kifosztására – anélkül hogy egyéb módon részt vett volna a bűncselekmény elkövetésében – ezt a magatartást bűnsegédi bűnrészességnek minősítette. A Legfelsőbb Bíróság ezzel az állásponttal nem értett egyet.

     Kétségtelenül a vádlottak üzletszerűen és bűnszövetségben követték el a bűncselekményeket, szándékuk tehát meg nem határozott rendbeli lopás véghezvitelére irányult. Akkor azonban amikor valamelyik vádlott konkrét cím közlésével, meghatározott sértett sérelmére történő elkövetéssel bízza meg társát, ezzel a magatartásával az adott lopási cselekmény elkövetésére irányuló szándék létrejöttében, kialakításában működik közre. Ez a részesi alakzat pedig nem bűnsegédi, hanem az ennél súlyosabb jogi értékelés alá eső felbujtói alakzatnak felel meg. A felbujtás és a pszichikai bűnsegély elhatárolásánál azt – a jogirodalomban is egységes – elvet kell szem előtt tartani, hogy a szándék életre hívása, fellobbantása tekintetében elkövetett rábíró tevékenység felbujtás, míg a már kialakult szándék ébrentartásában való közreműködés a pszichikai bűnsegély fogalma alá tartozik.”

    Egy másik esetben (B.H. 1991/181) a megyei bíróság a vádlott cselekményét az elbíráláskor hatályban lévő – 1987. évi III. törvény 22.§- ával módosított – a Btk252. §-ának (1) bekezdése szerinti bűntettként értékelte, mely álláspontot a Legfelsőbb Bíróság tévesnek talált ugyanis: „ A szóban forgó cselekmény elkövetésének napja: 1987. április, 30., az 1987. évi III. törvény pedig 1988 január elsején lépett hatályba. Az adott cselekmény megítélését illetően az új törvény szigorúbb rendelkezést tartalmaz, és ezért a Btk 2. §- a értelmében annak alkalmazására nem kerülhet sor.”Ebben az esetben tehát az egyik büntetőjogi alapelvet a NULLUM CRIMEN /NULLA POENA SINE LEGE PRAEVIA, azaz az elkövetéskor hatályos törvény alkalmazásának követelményét illetve a súlyosabb bűntető törvény visszaható hatályának tilalmát sértette meg a megyei bíróság határozata mint ahogyan az a Legfelsőbb Bíróság határozatából tisztán kiolvasható.

    A jogdogmatikai interpretatio szempontjából igen érdekesek azok a határozatok,melyek a BTK.-ban nem szabályozott okozati összefüggés kérdéseivel kapcsolatosan foglalnak állást.[45]Erre kerül sor a BH.1997/511. számú eseti határozatban,ahol a fent említett kérdés az emberölés delictumával kapcsolatosan merül fel.Az elsőfokon eljárt bíróság az ügy terheltjét emberölés bűntette miatt letöltendő börtönbüntetésre ítélte.Az ítéle-ti tényállás szerint a terhelt élettársát-hangos veszekedés után- leszúta.A sértett a kórházba szállítás után vér-vesztéses sokk következtében elhalálozott.A bizonyítási eljárás során bizonyítást nyert,hogy a sértett halála bekövetkezésében a sérülés ellátása során történt diagnosztikai tévedés is közrehatott.Egyértelműen bebizo-nyosodott az is,hogy a terhelt ölési szándék nem vezette cselekménye elkövetésekor.Ezekre tekintettel mind a védelem,mind a vád képviselője enyhítésért jelentett be fellebbezést.A Legfelsőbb Bíróság az elsőfokú bí-róság által hozott ítélet jogi minősítését megváltoztatva,emberölés bűntette helyett halált okozó testi sértés delictumát állapította meg.Az ítélet indoklásában (jogdogmatikai interpretatio alkalmazásával) arra mutatott rá,hogy a terheltet a testi sértés okozására egyenes szándék vezette,a bekövetkezett halálos eredmény tekin-  tetében azonban megállapítható a vádlott gondatlansága.(Ezért az adott esetben életveszélyt okozó testi sértés megállapítására nem kerülhetett sor,mivel az orvosi segítség a sértett életét nem menthette volna meg,illetőleg a sértett halála nem a tettes által elindított okfolyamattól függetlenül következett be.)Az ügy terheltjének a tőle elvárható gondosság alapján fel kellett volna ismernie,hogy szúrásai a sértett halálához vezethetnek ,így tehát esetében a negligentia kétséget kizáróan megállapítható.Az orvosi diagnosztikai téve-désnek,mint közreható oknak (concausa) a fennforgása nem zárja ki az elkövető büntetőjogi felelősségét.Az okozati összefüggésnek,mint jogdogmatikai kategóriának a konkrét esetekben történő vizsgálata,a jogintéz-mény jellegéből adódóan a jogdogmatikai (továbbá a bírói gyakorlat alapján történő) interpretatio alapján lehetséges.Ezt mutatja a hivatkozott határozaton kívül a többi ilyen típusú ítélet is.

    A következő említésre érdemes bírósági határozat a BH.1998/572.sz. eseti ítélet.Itt a valóságos alaki bűn-halmazat jogintézményének interpretálására kerül sor az önbíráskodás és a könnyű testi sértés bűncselekmé-nyével kapcsolatosan.Az elsőfokon eljárt városi bíróság az ügy terheltjének bűnösségét társtettesként elkövetett önbíráskodás bűntettében állapította meg,és ezért őt letöltendő börtönböntetésre ítélte.Az ítéleti tényállás szerint a terhelt és bűntársai a vádlott feleségétől a jogosnak vélt vagyoni igényének kielégítése céljából okiratokat és értékpapírokat tulajdonított el úgy,hogy az eközben kialakult dulakodás során az ügy séértettjének (a terhelt feleségének) nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket okozott.A másodfokú bíróság erre figyelemmel az önbíráskodás mellett a terheltet bűnösnek találta könnyű testi sértés okozásában is,ezért halmazati büntetést szabott ki.A védelem képviselője felülvizsgálati indítványában előadta,hogy álláspontja szerint halmazati büntetés kiszabásának ilyen esetben nem lehet helye,mivel ilyenkor a látszólagos alaki hal-mazat miatt a  konszumpció elve érvényesül,tehát a  súlyosabb büntetési tétellel fenyegetett  törvényi tényál-lás elnyeli az enyhébbet.A Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati indítványt alaptalannak találta.Az ítélet in-doklásában a jogdogmatikai,illetőleg bírói gyakorlat alapján történő interpretatio szerint az alaki bűnhalma-zat csak abban az esetben látszólagos ,ha a törvényi tényállások találkozása szükségszerűen foglalja magába más,enyhébben büntetendő bűncselekmény tényállását is,és ez utóbbi  az önálló bűncselekményként történő értékelhetőségét elveszti.Mivel azonban az önbíráskodás (más egyéb típusú személy elleni erőszakos bűn-cselekményekkel ellentétben) megvalósítható testi sértés okozásával is,így a könnyű testi sértés okozása nem veszti el önállóságát,tehát a bűnhalmazat megállapítása mindenképpen indokolt.

 

 

 

 

 

 

Befejezés

 

 

 

    A rendszerváltozást  követő tíz év  büntetőbírósági jogértelmezésére jellemző,hogy alapvetően  a jogértel- mezés hét  tárgyalt módszerét alkalmazzák az  eseti ítéletekben.Az analógia   alapján történő interpretatio -a  büntetőjog speciális alapelvei miatt- az  anyagi büntetőjogban nem alkalmazott  jogértelmezési forma.(Kivé-telt képez természetesen a  mi tanulmányunkban is említett,NAGY FERENC által  hivatkozott 1986-os eseti ítélet,de ez nem az  általunk vizsgált időszakban született.)Etikai elveken,illetőleg  általános jogelveken  ala-puló  jogértelmezésre empírikus példa  nem akadt  az 1990-’99-es időszakban.

    A jogszabály célja,illetőleg a  jogalkotó szándéka alapján történő  interpretatio néha egy-egy  eseti határo-zatban megjelenik ugyan,de a tárgyalt jogértelmezési módszerekhez képest -alkalmazásának gyakorisága as-pektusából- elhanyagolhatónak  mondható,így ezek  jelen tanulmányban külön nem kerültek  tárgyalásra.Ér-dekes jelenség ugyanakkor az,hogy az 1998,1999-ben keletkezett Legfelsőbb Bíróság által kiadott jogegysé-gi határozatokban  meglepően gyakori e  fent említett interpretatios technikák  alkalmazása.[46]Lehetséges,bár korántsem biztos,hogy a jogalkotó szándéka,illetőleg a jogszabály célja szerinti interpretatio a későbbiekben az eseti ítéletek indoklásában is használatos jogértelmezési  módszer lesz.[47](Természetesen  nem  olyan  for-mában,mint az például Svédországban tapasztalható.)

    Összegzésképpen elmondható,hogy a  jogértelmezési folyamatnak,annak sajátosságainak a  feltárásához a MacCORMICK/SUMMERS szerzőpáros által  szerkesztett tanulmánygyűjtemény  által  alkalmazott  eszkö-zök (főképp a hagyományos interpretatios  tipológiát pontosító,azokat kiegészítő  jogértelmezési technikákat egységes rendszerbe foglaló elméleti konstrukció) igénybevételével a korábbi kutatási módszerekhez  képest pontosabb képet kaphatunk,így az  egyes országokon,illetve  jogágakon belül kialakult  jogértelmezlési gya-korlat összehasonlítására is jobb lehetőségek  kínálkoznak.Mindez  természetesen az  ilyen típusú  kutatások jövőbeni irányát is meghatározza.Mint ahogyan azt a jelen tanulmány bevezetőjében is jeleztük,a magyaror-szági büntetőbíráskodás gyakorlatának feltárásához elengedhetetlenül szükséges a büntető alaki  jogban kia-lakult  jogértelmezési mechanizmusok  elemzése is.Hasonlóképp lényeges a magyar és a külföldi (főképp az európai) országok jogalkalmazói jogértelmezésének összehasonlítása a büntetőjog  aspektusából.(Ez az EU-csatlakozás kapcsán időszerű is.)További iránya lehet a  kutatásnak a  bírói,illetőleg az egyéb  jogalkalmazói (például ügyészi) gyakorlat összehasonlítása.Nagyon lényeges szempont ez,hiszen  az ügyészi/bírói statiszti-kák tanulsága szerint a büntetőügyek jelentős része nem jut el a büntetőeljárás bírói szakába.A nyomozati,il-letve ügyészi szakaszban az  ügyészségi jogértelmezési  gyakorlat releváns,ugyanakkor erről  a  tudományos publikációkban nem áll rendelkezésre a jelentőségéhez  mért  nagyságú  és  rendszerezettségű  anyag.A  fent  említett kérdések megválaszolása nélkül a  büntetőjog gyakorlatban érvényesülő mechanizmusainak  megér-tése véleményünk szerint nemigen képzelhető el.

   

 

 

 

 

 

 

 

IRODALOMJEGYZÉK

(Felhasznált és hivatkozott irodalmak)

 

 

 

1.)Alkotmányos Elvek és Esetek

    (COLPI Kézikönyv 1996)

 

2.)BERKES GYÖRGY:A társadalomra veszélyesség hiányának büntetőjogi értékelése

    (Magyar Jog 1999/12.)

 

3.)BERKES GYÖRGY(szerk.):Magyar Büntetőjog.Kommentár a gyakorlat számára

    (HVG-ORAC Kiadó 1995+Frissítések)

 

4.)BÓDIG MÁTYÁS/SZABÓ MIKLÓS(szerk.):Logikai olvasókönyv joghallgatók számára

    (PRUDENTIA IURIS 6. BÍBOR Kiadó 1996.)

         -RUZSA IMRE:A klasszikus kétértékű logika

         -JOHN B.ROSSER/ATWELL R.TURQUETTE:Többértékű logikák

         -GILBERT RYLE:Formális és informális logika

         -LOFTI A.ZADEH:Életlen logika

         -JERZY WRÓBLEWSKI:A jogi szillogizmus és a bírói döntés racionalitása

         -LOTHAR PHILIPS:Az életlen szubszumpció elmélete

 

5.)DUDÁS GÁBOR:A bírói jogértelmezés lehetőségei a magyar közigazgatási bíráskodásban

    (Magyar Közigazgatás 1997/10.)

 

6.)DWORKIN,RONALD:Taking Rights Seriously

    (Harvard University Press 1978.)

 

7.)DWORKIN,RONALD:Freedom’s Law (The Moral Reading of the American Constitution)

    (Oxford University Press 1996.)

 

8.)GÖNCÖL KATALIN/KORINEK LÁSZLÓ/LÉVAI MIKLÓS:Kriminológiai ismeretek

    (CORVINA 1996.)

 

9.)GYÖRGYI KÁLMÁN:Büntetések és intézkedések

    (KJK 1984.)

 

10.)GYÖRGYI KÁLMÁN/WIENER A.IMRE(szerk.):A Büntető Törvénykönyv magyarázata

    (KJK 1996.)

 

11.)HORVÁTH/KERESZTY/MARÁZ/NAGY/VIDA:A magyar büntetőjog különös része

    (KORONA Kiadó 1999.)

 

12.)KECSKÉS/MACZONAKI/SZÉCSÉNYI:Jogharmonizációs kötelezettségeink és lehetőségeink

    (INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT 1997.)

 

13.)KOVÁCS JÓZSEF:Bűnözés a gazdaságban

    (Rendészeti Szemle 1992/6.)

 

14.)LOMNICZI ZOLTÁN(szerk.):Európai intézmények és a jogharmonizáció

    (HVG-ORAC 1998.)

 

15.)MISKOLCZI BODNÁR PÉTER(szerk.):A gazdasági társaságok I-II

    (HVG-ORAC 1998.)

 

16.)MacCORMICK N.D./SUMMERS R.S.(szerk.):Interpreting Statutes.A Comparative Study

    (Darthmouth 1991.)

         -ALEXY R./DREIER R.:Statutory Interpretation in the Federal Republic of Germany

 

17.)NAGY FERENC/TOKAJI GÉZA:A magyar büntetőjog általános része

    (KORONA Kiadó 1998.)

 

18.)NYÍRI SÁNDOR:A gazdaság,a korrupció és az etika

    (Belügyi Szemle 1995/2.)

 

19.)POKOL BÉLA:A jogértelmezés alapjai

    (Magyar Jog 1999/4.)

 

20.)POKOL BÉLA:Bevezető megfontolások a  jogforrások jogelméleti elemzéséhez

    (Jogelméleti Szemle 2000/1.)

 

21.)POKOL BÉLA:A jog szerkezete

    (Rejtjel Kiadó 1998.)

 

22.)POKOL BÉLA:Jogbölcseleti vizsgálódások

    (Nemzeti Tankönyvkiadó 1998.)

 

23.)RAWLS,JOHN:Az igazságosság elmélete

    (OSIRIS 1997.)

 

24.)SOLT PÁL(szerk.):A Legfelsőbb Bíróság határozatainak hivatalos gyűjteménye

    (HVG-ORAC 1999.)

 

25.)SZABÓ MIKLÓS:A jogdogmatika előkérdéseiről

    (PRUDENTIA IURIS 6. Bíbor Kiadó 1999.)

 

26.)SZOLLÁR PÁL:Csődbűntett

    (Magyar Jog 1994/8.)

 

27.)TÓTH MIHÁLY:Piacgazdaság és büntetőjog

    (Magyar Jog 1995/11.)

 

28.)TÓTH MIHÁLY:Gazdasági bűncselekmények az alakuló joggyakorlatban

    (ELTE-JOTOKI 1996.)

 

29.)TÓTHNÉ MAGYARI CSILLA:Töprengések a BTK.290.§.(5) bekezdése szerinti csődbűntettről (Ügyészek Lapja 1996/1)

 

 

30.)VARGA CSABA:A jog mint folyamat

  (OSIRIS 1999.)

 

31.)VARGA CSABA:Előadások a jogi gondolkodás paradigmáiról

    (OSIRIS 1999.)

 

32.)VARGA CSABA(szerk.):Jog és filozófia

         -EUGEN EHRLICH:Szabad jogtalálás és szabad jogtudomány

         -RUDOLF von JHERING:Küzdelem a jogtudományért

         -RUDOLF STAMMLER:A helyes jog

         -RUDOLF STAMMLER:A jogtudomány elmélete

 

33.)WIENER A.IMRE(szerk.):Büntetendőség,büntethetőség (Büntetőjogi tanulmányok)

    (KJK 1998.)

 

         -WIENER A.IMRE:Büntetőpolitika-büntetőjog

         -LIGETI KATALIN:A jogállami büntetőjogról

         -NAGY FERENC:A nullum crimen/nulla poena sine lege alapelvről

         -WIENER A.IMRE:Büntetendőség-büntethetőség

 

34.)WIENER A.IMRE:A büntetőjog forrásairól

    (Magyar Jog 1999/4.)

   

 

 [1] A bírói kazuisztika és a jogi rendszer egyéb rétegei közti kapcsolat elemzése bővebben:

  POKOL BÉLA:A jog szerkezete;II.RÉSZ:A Jog szerkezete (49.-241.old.)

  POKOL BÉLA:Jogbölcseleti vizsgálódások;III.-IV.-VI.fejezetek (43.-67.,76.-87.old.)

  VARGA CSABA:A jog mint folyamat;különösen a Jogalkalmazás kérdőjelei c.fejezet (271.-322.old.)

  VARGA CSABA:A bírói ténymegállapítási folyamat természete

  VARGA CSABA:Előadások a jogi gondolkodás paradidmáiról;V.,VI.fejezetek (199.-281.old.) c.művekben.

[2] EUGEN EHRLICH:Szabad jogtalálás és szabad jogtudomány;in.VARGA CSABA(szerk.):Jog és filozófia

[3] Igen szemléletes a bírói kar teljes egészében a törvény szövegéhez való kötésének kudarcára a napóleoni Franciaország pédája.A szabályozás hatására az ítéletek  csak a döntés  jogszabályi alapját jelölték meg.Az indoklást gyakorlatilag kihagyták az ítélet szö-vegéből.Igy a döntést megalapozó indoklás,jogszabályértelmezés bíróságok által alkalmazott technikája rejtve maradt a szakma és a  nyilvánosság előtt.A szabályozással a bírói jogértelmezést nem  sikerült megszüntetni,ugyanakkor a határozatokban  meg nem jelenő indoklás miatt a társadalomban megrendült a kiszámítható igazságszolgáltatásba vetett hit.

[4] A tétel az összehasonlító jogtudomány egyik alaptézise.Bővebb kifejtése:RENE DAVID:A jelenkor nagy jogrendszerei c.műben

[5] N.D.MacCORMICK/R.S.SUMMERS(szerk.):Interpreting Statutes.A Comparative Study

[6] Ehhez lásd:POKOL BÉLA:A jogértelmezés alapjai (A szövegréteg működése)

   DUDÁS GÁBOR:A bírói jogértelmezés lehetőségei a magyar közigazgatási bíráskodásban

[7] A magyar bíróságok EU-csatlatozásával kapcsolatos problémákat részletesen tárgyalja:

   KECSKÉS LÁSZLÓ/MACZONAKI MIHÁLY:A jogharmonizáció ;in.LOMNICZI ZOLTÁN(szerk):Európai intézmények és

    Jogharmonizáció

   KECSKÉS LÁSZLÓ/MACZONAKI MIHÁLY/SZÉCSÉNYI LÁSZLÓ:Jogharmonizációs    kötelezettségeink  és lehetőségeink

[8] Elvi jellegű határozatok:az 1997.évi LXVI.tv.hatálybalépése előtt az Elvi Döntés,az Irányelv,illetőleg a normatív kötelező erővel nem rendelkező Kollégiumi Állásfoglalás.Ezek helyét a tv. hatálybalépése után a Jogegységi Határozat vette át.

[9] N.D.MacCORMICK-R.S.SUMMERS:Interpreting Statutes…

[10] Az  interpretatio a görög  hermeneia szó latin megfelelője.Eredetileg jóslást(égi jelek megfejtését,madárjóslást)jelentett.Később a szót a szövegek értelmezésének megjelőlésére használták.(A szó alkalmazása a vallási életben és a jogi szakmában vált általáno-sá.)

  (SZABÓ MIKLÓS:A jogdogmatika előkérdéseiről;183.old.)

[11] POKOL BÉLA:Jogbölcseleti vizsgálódások (43-57.old)

[12] SZABÓ MIKLÓS elemzése alapján három nagyobb irányzatot különíthetünk el a témával kapcsolatban.Ezek a következők:

     -A pozitivista felfogás sajátossága,hogy az értelmezés és a döntés közti kapcsolatban az értelmezés határozza meg a döntést.,a jogszabályok pedig az értelmezés lehetséges irányait szabják meg.Szintén ezen irányzathoz köthető az az álláspont,mely szerint a jogértelmezés a többi értelmezéstől elkülönült típust képvisel.Sajátossága pedig az,hogy speciális jogi eljárásokban fejeződik ki.

     -A jogi  realizmus iskolájának tanításai szerint  az írott jogszabályok csak nagy  általánosságokban kötik meg a jogértelmezést, így annak a valóságban igen nagy mozgástere van.Az értelmezés  és a döntés kapcsolata tekintetében a döntés primátusát hangoz-tatják.Az értelmezés ebben a felfogásban csak mint a döntés utólagos igazolása kap szerepet.

     -A jogi  hermeneutika  osztja  a jogi realizmus  a jogszabályok és az  értelmezés közti viszonyról alkotott  álláspontját.Különb-    ség van azonban e két iskola döntés és interpretatio kapcsolatáról  alkotott elméletében.A jogi hermeneutika az értelmezésnek és a döntésnek egyforma szerepet tulajdonít a jogi eljárásban.Döntés  és interpretatió együtt,és egymásra tekintettel jön létre az  eljárás során.

    (SZABÓ MIKLÓS:A jogdogmatika előkérdéseiről;188.old.)

[13]R.ALEXY ./R.DREIER.:Statutory Interpretation in the Federal Republic of Germany c.tanulmány alapján.(73.-122.old.)

    (R.D.MacCORMICK/R.S.SUMMERS:Interpreting Statutes.A Comparative Study)

[14] Az idézet helye:FÖLDI ANDRÁS/HAMZA GÁBOR:A római jog története és institutiói (72.old.)

[15] A fenti nézetek kifejtése magyar nyelvű fordításban:

     EUGEN EHRLICH:Szabad jogtalálás és szabad jogtudomány

     RUDOLF VON JHERING:Küzdelem a jogtudományért

     RUDOLF STAMMLER:A helyes jog

     RUDOLF STAMMLER:A jogtudomány elmélete

IN.:VARGA CSABA(szerk.):Jog és filozófia (Antológia a század első felének kontinentális jogi gondolkodásának köréből.)

[16]Elsősorban RONALD DWORKIN,illetőleg JOHN RAWLS munkásságát kell itt kiemelni.E szerzők elméleteihez lásd:

     RONALD DWORKIN:Taking Rights Seriously

     RONALD DWORKIN:Freedom’s Law (The Moral Reading of the American Constitution)

      JOHN RAWLS:Az igazságosság elmélete

[17] Az értelmezés eredménye alapján felállított tipológia:

      -INTERPRETATIO SECUNDUM LEGEM:A norma  valódi  tartalmát meg nem  változtató  értelmezés.(INTERPRETATIO DECLARATIVA egyik típusa.)

      -INTERPRETATIO PRAETER LEGEM:Ez az értelmezés úgy választ a bizonytalan normaszöveg jelentései közt,hogy azzal nem fordul szembe.(INTERPRETATIO DECLARATIVA másik típusa.)

      -INTERPRETATIO CONTRA LEGEM:Az előző kettőnél radikálisabb  értelmezés,mely korrigálja a  ratio legist,így szembe- fordul a normaszöveggel.Ezen belül két további csoportot lehet elkülöníteni:

             a.)INTERPRETATIO EXTENSIVA:A kiterjesztő értelmezés,melynek szélsőséges esete egy ÚJ NORMA értelmezés  so-rán történő megalkotása.

              b.)INTERPRETATIO RESTRICTIVA:A megszorító  értelmezés,aminek a DESUETUDO a szélsőséges  esete,mely elte-kint a normaszöveg alkalmazásától.

[18] A nem kétértékű logikai modellekhez lásd:

    JOHN B.ROSSER/ATWELL R.TURQUETTE:Többértékű logikák

    GILBERT RYLE:Formális és informális logika

    LOFTI A.ZADEH:Életlen logika

    IN:BÓDIG MÁTYÁS/SZABÓ MIKLÓS(szerk):Logikai olvasókönyv joghallgatók számára

 

[19] A joghézag speciális esetét képezi az ún.rejtett joghézag,mely elemzése KARL LARENZ német  jogtudós nevéhez köthető.Rej-tett egy joghézag akkor,ha egy esetre ugyan konkrét jogszabályi rendelkezés vonatkozik,de ez ellentétes ugyanazon jogszabály ál-talános  rendelkezéseivel.Adott esetben az általános rendelkezés a konkrét jogi rendelkezés mellé kivétel,vagy kivétel alóli kivétel beiktatását tette  volna szükségessé a jogalkotó  számára.Ennek az anomáliának a kiküszöbölését LARENZ a teleológiai  redukció módszerével  látja megoldhatónak.Ez valójában  egyfajta joganalógikus jogértelmezés alapján hozott contra legem döntést  jelent, mikor a bíró az általános jogelv által kívánt kivétel-vagy kivétel alóli kivétel-beiktatásával hozza meg ítéletét.

A rejtett joghézag és KARL LARENZ elméletéhez bővebben:

    POKOL BÉLA:A jog szerkezete (145-151.old.)

[20] A NULLUM CRIMEN/NULLA POENA SINE LEGE elve.Ezen alapelv részletes elemzéséhez lásd:

    NAGY FERENC:A nullum crimen/nulla poena sine lege alapelvről

    IN.:WIENER A. IMRE(szerk.):Büntetendőség,büntethetőség (Büntetőjogi tanulmányok)

[21] Az LB. által a határozatban konkrétan hivatkozott jogirodalmi művek:

    ANGYAL PÁL:A magyar büntetőjog kézikönyve (105-106.old.)

    A büntető törvénykönyv kommentárja,1968 (38.old.)

    Magyar büntetőjog,Kommentár a gyakorlat számára,1995 (3.old.)

    FÖLDVÁRI JÓZSEF:Magyar Büntetőjog Általános Rész

    NAGY FERENC:A nullum crimen/nulla poena sine lege alapelvről                                                                                               A jogalkotó céljára vonatkozó megállapítások az 1961-es BTK.miniszteri indoklásának szövege alapján kerültek be a határozatba.

[22] „Ha egy jogszabály törvényi  tényállása túl elvont,túl általános,akkor a jogszabály rendelkezése a jogalkalmazó belátása  szerint kiterjeszthető,vagy beszűkíthető.Az ilyen szabály  lehetőséget ad a szubjektív jogalkalmazói döntésre,a különböző  jogalkalmazók eltérő gyakorlatára,a jogegység hiányára.Ez csorbítja a jogbiztonságot.”(1160/B/1990 AB.hat.)

[23] Hasonló álláspontot képvisel az LB. BH 1997/512.számon közzétett eseti ítélete is.

[24] A BTK.28.§-nak rendelkezéseit értelmező bírósági határozatok (a vizsgált időszakban):

    BH.1999/4,BH.1998/258,BH.1996/10,BH.1995/258,BH.1992/290,BH.1992/159.

[25] A BTK.36.§-nak rendelkezéseit értelmező bírósági határozatok (a vizsgált időszakban):

    BH.1998/517,BH.1998/409,BH.1992/364

[26] NAGY FERENC/TOKAJI GÉZA:A magyar büntetőjog általános része (53.old.)

[27] NAGY FERENC:A nullum crimen/nulla poena sine lege alapelvről (160.old)

    IN.:WIENER A. IMRE(szerk.):Büntetendőség,büntethetőség (Büntetőjogi Tanulmányok)

[28] 1999-ben például az összes nyelvtani jogértelmezési módszert alkalmazó bírósági határozatoknak csak mintegy 35%-a az olyan                                                          ítélet,ahol a grammaticai interpretatio  önállóan használt technika.A többi határozatban ez a típusú  jogértelmezés kiegészül  eltérő  interpretatiós módszerekkel.

[29] A BTK.333.§(2.)-t hatályon kívül helyezte az 1999.évi CXX.tv. 44.§(1.) rendelkezése. (Hatálytalan 2000.III.1.-től.) Ugyanezen tv. 6.§(5.)  fogalmazta  újra a kár fogalmát,ami bekerült a BTK.137.§(5.)-ba.Eszerint a kár a bűncselekménnyel a vagyonban  oko-zott értékcsökkenés;vagyoni hátrány,vagyonban okozott kár,és az elmaradt vagyoni előny.Ezzel a szabályozással a büntetőjogi ér-telemben vett kár többé nem jelent szűkebb vagyoncsorbulást,mint a pogári jogiértelemben vett kár.(PTK.355.§(2.))Mindez a luc-rum cessans jogintézményének büntetőjogba történő átemelésének köszönhető.

[30] A jogegységi eljárást a legfőbb ügyész kezdeményezte az 1997.évi LXVI.tv. 29.§(1.) rendelkezéseire tekintettel.

[31] LB. Bf.IV.1095/1995/8.sz. határozat.

[32] LB. Bf.V.1729/1997/7.sz határozat.

[33] Ehhez lásd:HORVÁTH/KERESZTY/MARÁZ/NAGY/VIDA:A magyar büntetőjog különös része (714.-715.-716.old.)

[34] TÓTH MIHÁLY:Gazdasági bűncselekmények az alakuló joggyakorlatban (15.old.)

[35] A csődbűntett -BTK.290.§-,illetőleg a hitelező jogtalan előnyben részesítése -BTK.291.§- delictumainak alanyi oldalára vonat-kozó értelmező rendelkezés a BTK.291/A.§.Ez a következőket mondja ki:

    291/A.§  (1) A 290.és 291.§-ban meghatározott bűncselekményt tettesként az követi el,aki a gazdálkodó szervezet (adós)

                         vagyonával vagy annak egy részével rendelkezni jogosult,akkor is,ha a fizetésképtelenség,a vagyon csökke-

                         nése a gazdálkodó szervezet (adós) vonatkozásában áll fenn,és a tettes a gazdálkodó szervezet (adós) hitele-

                         zőjének kielégítését hiúsítja meg.

                   (2) Az (1) bekezdést akkor is alkalmazni kell,ha a vagyonnal történő rendelkezés alapjául szolgáló jogügylet ér-

                         vénytelen.

[36] A jelen ügyben másodfokon eljárt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság nem tartotta helyesnek a városi bíróság jogértelme-zését,ezért az  elsőfokú ítéletet megváltoztatta.Jogosulatlan gazdasági előny megszerzése és magánokirat-hamisítás  bűncselekmé-nyének elkövetése miatt halmazati büntetést szabott ki.A végzés indoklásában jogdogmatikai és bírói gyakorlat alapján történő in-terpretatiot alkalmazott.(Konkrétan a BH.1981/142,BH.1993/218,BH.1993/271sz. eseti határozatok kerültek hivatkozásra.)A kon-textuális jogértelmezési módszer itt már nem került felhasználásra.

[37] TÓTH MIHÁLY véleménye szerint a BH.-ban vastag betűvel szedett „sommázat” félreértések okozója lehet.Ez véleménye sze-rint arra utal,hogy a számviteli fegyelem megsértése és a  csődbűntett egymással alaki halmazatban állhat.Ez természetesen  nincs így.A hivatkozott szerző  szavaival élve: ”…a döntés figyelmes tanulmányozása nyilvánvalóvá teszi,hogy a  konkrét ügyben a fel-számolási eljárás előtt és után elkövetett számviteli szabályszegések időben és térben jól elkülöníthetők.”  A konkrét ügyben ezért  tehát anyagi halmazat megállapításáról van szó.

    TÓTH MIHÁLY:Gazdasági bűncselekmények az alakuló joggyakorlatban (92.old.)

[38] 1999-ben a vizsgált anyagi büntetőjogot érintő határozatok közt a joglogikai interpretatio alkalmazására nincs empírikus példa.

[39] Erre a jelenségre kitűnő példa az argumentum a contrario,illetőleg az argumentum a  simile joglogikai maximáknak az egymás mellé állítása.

[40] Az említett probléma megosztja a  szakembereket.Pl.:LIGETI KATALIN tanulmányában tág értelemben  analógiának tekinti a kevesebbről a többre való következtetéseket.

    LIGETI KATALIN:A jogállami büntetőjogról  IN.:WIENER A.IMRE(szerk.):Büntetendőség,büntethetőség (115.old.)

[41] A BH.1997/165.,illetve a BH.1998/521.sz.határozatokat érdemes itt kiemelni.

[42] Ehhez részletesen lásd:

    POKOL BÉLA:Jogbölcseleti vizsgálódások (22.old.)

[43] POKOL BÉLA:Felsőbírósági jogértelmezés Magyarországon (7.old.)

    Tanulmányban hivatkozott BH.-k:BH.1998/223,BH.1998/412.

[44] Az emberi méltóság alkotmányos alapjogához részletesebben lásd:

    RONALD DWORKIN:Taking Rights Seriously

DWORKIN az emberi méltóság alapjogának koncepcióját először Az elhíresült DE FUNIS-ügyben,a Supreme Court által hozott

ítélet kapcsán fejtette ki.

[45] Az okozati összefüggésről részletesen lásd:

    GYÖRGYI KÁLMÁN:Az okozati összefüggésről  IN.:WIENER A.IMRE(szerk.):Büntetendőség,büntethetőség

[46] Példa erre a 2/1998,a 3/1998,4/1998,illetőleg a 2/1999-es jogegységi határozatok indoklása.

[47] A jogalkotói szándék alapján történő jogértelmezés Magyarországon a ’70-es években (az új BTK. hatálybalépését követő időszakban) kapott igen csekélynek mondható jelentőséget,de ez azonban a ’80-as években már nem volt tapasztalható.

Ehhez lásd:

    POKOL BÉLA:Felsőbírósági jogértelmezés Magyarországon


2000/3. szám tartalomjegyzéke